Agro nieuws

Kortingspercentage en uitbreiding knelgevallen fosfaatreductieplan

De minister van Economische Zaken heeft besloten om het kortingspercentage voor de Regeling fosfaatreductieplan in periode 5 (november/december 2017) niet te wijzigen en derhalve op 12% vast te stellen.

Lees Meer >>

Wetsvoorstel afschaffing btw-landbouwregeling

Op Prinsjesdag 2017 is een wetsvoorstel gepubliceerd, dat tot doel heeft de btw-landbouwregeling met ingang van 1 januari 2018 af te schaffen.

Lees Meer >>

Inzaai vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Maïstelers op zand- en lössgrond zijn verplicht om direct aansluitend op de teelt van maïs een vanggewas te telen.

Lees Meer >>

KringloopWijzer niet inzetbaar voor verantwoording fosfaatproductie

De NVWA en RVO.

Lees Meer >>

Verkeersveiligheid bij oogstwerkzaamheden

Ook dit jaar zal de politie tijdens de oogstperiode weer controleren op de verkeersveiligheid bij deelname van landbouwvoertuigen aan het verkeer.

Lees Meer >>

Steun voor stoppende varkenshouder

Varkenshouders, die een locatie met weinig ontwikkelingsperspectief hebben, kunnen zich in de periode tot en met 31 oktober 2017 aanmelden voor de Regeling Omgevingskwaliteit.

Lees Meer >>

Grond niet in gebruik bij landbouwer

Om gronden mee te kunnen tellen voor de mestgebruiksnormen is het niet alleen van belang dat men over een geldige gebruikstitel (bijv.

Lees Meer >>

Onafhankelijke bemonstering dikke fractie vanaf 1 oktober

Vaste mest, zijnde dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn, mag momenteel bij afvoer nog handmatig bemonsterd worden door de vervoerder.

Lees Meer >>

Pitrus is geen subsidiabele landbouwgrond

Om voor uitbetaling van betalingsrechten in aanmerking te komen moet de grond waarop deze uitbetaling wordt aangevraagd subsidiabele landbouwgrond zijn en feitelijk bij het bedrijf in gebruik zijn.

Lees Meer >>

Geen NVWA-rapport is geen reden om af te zien van randvoorwaardenkorting

Een landbouwer beklaagde zich erover dat hij pas heel laat het NVWA-rapport heeft gekregen.

Lees Meer >>

Terechte korting Investeringssubsidie jonge landbouwers

Een jonge landbouwer vroeg vaststelling van zijn investeringssubsidie voor een investering ter grootte van bijna € 100.

Lees Meer >>

Zo had ik het niet bedoeld

Twee landbouwers hebben bij hun verzoek om uitbetaling van hun betalingsrechten een fout in de aanvraag gemaakt.

Lees Meer >>

Overnemen verwerkingsverplichting

Een landbouwer kreeg een boete opgelegd ter grootte van € 90.

Lees Meer >>

Vanggewassen

Vanggewassen (algemene lijst, categorie 1) voor invullen van het ecologisch aandachtsgebied kennen een aantal formele eisen, waar nogal eens van afgeweken wordt.

Lees Meer >>

Zuiveringsplicht afvalwater glastuinbouw vanaf 2018

Glastuinbouwbedrijven zijn met ingang van 1 januari 2018 bij wet verplicht hun gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater te zuiveren.

Lees Meer >>

Aanpassing gebruik gewasbeschermingsmiddelen open teelt

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn regels opgenomen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van gewassen in de open lucht binnen een afstand van 14 meter vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam.

Lees Meer >>

Biedt extra toets oplossing voor knelgevallen?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt melkveehouders, die in dezelfde situatie zitten als de bedrijven die via de voorzieningenrechter buitenwerkingstelling van het Fosfaatreductieplan hebben gekregen, een extra oplossing.

Lees Meer >>

Vaste mest niet-emissiearm uitgereden

Een akkerbouwer had een partij vaste mest aangevoerd, welke was opgeslagen op de kopakker van een bouwlandperceel.

Lees Meer >>

Toepassing BEX niet mogelijk bij veel overige graasdieren

Melkveebedrijven mogen de mestproductie ook berekenen op basis van de Bedrijfsspecifeke Excretie (BEX).

Lees Meer >>

Alsnog compensatie voor zwangere zelfstandigen

Ondernemers, die tussen 2004 en 2008 zwanger waren, hadden destijds geen recht op een zwangerschapsuitkering.

Lees Meer >>

Subsidie verwijdering asbestdaken

Asbestdaken moeten in 2024 verwijderd zijn.

Lees Meer >>

Vrijstelling scheurverbod grasland bij droogteschade

Op verschillende graslandpercelen is dit voorjaar schade ontstaan door de droogte.

Lees Meer >>

Wijziging zaaidatum EA-vanggewas

Een onderdeel van de vergroeningseisen is de invulling van het Ecologisch aandachtsgebied (EA).

Lees Meer >>

Scheurmonster grasland op klei en veen vaak verplicht

Wanneer men na het scheuren van grasland een aangewezen relatief stikstofbehoeftig gewas teelt, dan is het gebruik van stikstofhoudende meststoffen alleen toegestaan als uit een representatief grondmonster (scheurmonster) blijkt, dat de aanwezige hoeveelheid stikstof onvoldoende is om te voldoen aan de behoefte van het betreffende gewas.

Lees Meer >>

Regeling ondersteuning ketenconcepten varkenshouderij

Collectieven van varkenshouders kunnen zich in de periode 17 juli tot en met 18 augustus aanmelden voor de "Regeling ondersteuning ketenconcepten varkenshouderij".

Lees Meer >>

Generieke korting en uitbreiding knelgevallenvoorziening fosfaatrechten

De staatssecretaris van Economische Zaken wil het generieke kortingspercentage bij de toedeling van het aantal fosfaatrechten voor niet-grondgebonden melkveebedrijven vaststellen op 8,3%.

Lees Meer >>

Flinke vermindering CO2-emissie glastuinbouw

De glastuinbouw heeft in 2011 op eigen initiatief het CO2-kostenvereveningssysteem (CO2-sectorsysteem) ingevoerd om daarmee een vermindering van de CO2-emissie te bewerkstelligen.

Lees Meer >>

Natuurbeheertype ongeschikt criterium voor subsidiabiliteit grond

EU-lidstaten mogen in het kader van de betalingsrechten een lijst opstellen van areaal dat overwegend voor niet-landbouwactiviteiten wordt gebruikt (ook wel negatieve lijst).

Lees Meer >>

Daling fosfaatproductie in 2016

De fosfaatproductie van de veehouderij is in 2016 uitgekomen op 175,2 miljoen kg.

Lees Meer >>

Extra mestmaatregelen in en rond drinkwaterwinningen

Ter bescherming van de drinkwatervoorziening acht de staatssecretaris van Economische Zaken het nodig in en rond ongeveer 40 drinkwaterwinningen in de zand- en lössregio’s extra maatregelen te nemen om de nitraatuitspoeling te verminderen.

Lees Meer >>

Compensatie rentederivaten: automatisch of aanmelden?

Banken hebben in het verleden de wettelijke eisen bij de advisering van rentederivaten (renteswap, rentecap) aan niet-professionele klanten onvoldoende nageleefd, waardoor veel mkb-ondernemers (waaronder landbouwers) schade hebben geleden.

Lees Meer >>

BBL verkoopt landbouwgronden

Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) start een grootschalige verkoop van bijna 2.

Lees Meer >>

Subsidie voor monomestvergisting

De subsidieregeling SDE+ wordt in de periode 4 t/m 27 juli eenmalig opengesteld voor kleinschalige monomestvergisters.

Lees Meer >>

Extra subsidie brede weersverzekering en agrarisch natuurbeheer

De staatssecretaris van Economische Zaken wil jaarlijks € 30 miljoen extra beschikbaar stellen voor subsidie voor de weersverzekering en als vergoeding voor natuurbeheer door landbouwers.

Lees Meer >>

Controle NVWA op beregeningsverbod aardappelen

De NVWA controleert vanaf de weg en vanuit de lucht of aardappeltelers in gebieden met een beregeningsverbod zich houden aan het verbod op beregening met oppervlaktewater.

Lees Meer >>

Verplichte bestrijding IBR vanaf 2018

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft de rundveesector toegezegd om de bestrijding van de rundveeziekte IBR te gaan regelen, gezien het belang voor de diergezondheid, dierenwelzijn en de handelspositie van Nederland.

Lees Meer >>

Gps-meting percelen leidt niet tot gewenst resultaat

Een landbouwer stelde beroep in tegen de toekenning van de betalingsrechten in 2015.

Lees Meer >>

Fosfaatreductieplan: pas op met afvoer jongvee

Eind april is de Regeling fosfaatreductieplan beperkt tot de melkproducerende bedrijven.

Lees Meer >>

Let op realisatietermijn PAS

Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden.

Lees Meer >>

Regeling fosfaatreductie varkenshouderij opengesteld

Varkenshouders kunnen zich vanaf 29 mei tot en met 26 juni 2017 via de websiteLees Meer >>

Impasse PAS en natuurvergunningen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie EU in Luxemburg over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Lees Meer >>

Controle en bezwaar beschikking fosfaatreductieplan

Eind mei zijn de beschikkingen verzonden over de eerste periode (maart en april) van het fosfaatreductieplan.

Lees Meer >>

Inschrijving in Handelsregister correct?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrijving van een bedrijf in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel niet (meer) geheel juist is.

Lees Meer >>

Bestaan pachtovereenkomst niet bewezen

Pacht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verpachter, zich verbindt aan de andere partij, de pachter, een onroerende zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken ter uitoefening van de landbouw en de pachter zich verbindt tot een tegenprestatie.

Lees Meer >>

De-minimisverklaring bij steunverlening

Wanneer overheden steun aan ondernemingen verlenen, kan dit ertoe leiden dat de concurrentieverhoudingen worden verstoord.

Lees Meer >>

Daling pachtnormen voor bouw- en grasland

Het Wageningen Economic Research heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen berekend, welke op 1 juli 2017 van kracht worden.

Lees Meer >>

Hoger beroep fosfaatreductieplan

Op 4 mei heeft de voorzieningenrechter in een zestal kort gedingen geoordeeld dat het fosfaatreductieplan niet van toepassing is voor 52 melkveehouders.

Lees Meer >>

Regeling fosfaatreductie varkenshouderij binnenkort opengesteld

De Regeling Fosfaatreductie Varkenshouderij wordt naar verwachting medio mei opengesteld voor varkenshouders.

Lees Meer >>

Fosfaatreductieplan buiten werking voor deel melkveehouders

De voorzieningenrechter heeft op 4 mei jl.

Lees Meer >>

Belangrijke wijzigingen fosfaatreductieplan en afvoer runderen

Op 28 april 2017 zijn enkele belangrijke wijzigingen aangebracht in het fosfaatreductieplan om te voorkomen dat melkveehouders tijdelijk vee onderbrengen bij niet-melkproducerende bedrijven.

Lees Meer >>

Gecombineerde opgave bij verbonden bedrijven

Er worden geen directe betalingen toegekend aan landbouwbedrijven (natuurlijke of rechtspersonen) die verbonden zijn met een rechtspersoon die met een uitgesloten hoofdactiviteit bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd en die direct of indirect aan dit landbouwbedrijf staat gekoppeld via een relatie van volledige eigendom of een meerderheidsbelang.

Lees Meer >>

Regeling maximering fosforgehalte mengvoer

Onderdeel van het maatregelenpakket tot fosfaatreductie in de melkveehouderij is het zogenaamde voerspoor.

Lees Meer >>

Nieuwe aanvraagperiode subsidie bedrijfsbeëindiging melkveehouderij

De subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij wordt voor de tweede keer opengesteld in de periode van 8 tot en met 14 mei 2017.

Lees Meer >>

Vleesvee alsnog vrijgesteld van fosfaatreductieplan

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft besloten om de Regeling Fosfaatreductieplan 2017 te beperken tot melkproducerende bedrijven.

Lees Meer >>

Invoering equivalente maatregelen akkerbouw in 2017

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft besloten vanaf 2017 onder voorwaarden een verhoging van de fosfaat- en stikstofgebruiksnorm mogelijk te maken indien een landbouwer ervoor kiest een zogenaamde ‘equivalente maatregel’ te treffen op bouwland.

Lees Meer >>

Denk aan regels scheuren grasland

De regels voor het scheuren van grasland zijn ongewijzigd.

Lees Meer >>

Staking of verplaatsing van melkveebedrijf?

Een verplaatsing door een ondernemer van zijn bedrijf leidt niet tot een staking van de onderneming, indien de identiteit van de onderneming ondanks de verplaatsing niet is veranderd.

Lees Meer >>

Graasdierpremie voor begrazing natuurgronden

Natuurgronden met (zeer) extensief agrarisch gebruik, zoals heide, duinen en kwelders, tellen niet mee als subsidiabele landbouwgrond.

Lees Meer >>

Uitbreiding regeling in- en uitscharen in fosfaatreductieplan

In de oorspronkelijke regeling van het fosfaatreductieplan was niet voorzien dat het in- en uitscharen van runderen over het algemeen plaatsvindt tussen een melkproducerend bedrijf en een niet-melkproducerend bedrijf.

Lees Meer >>

Nieuwe vrijstelling vleeskalverhouders voor fosfaatreductieplan

Er gold reeds een vrijstelling voor ‘zuivere’ vleeskalverbedrijven in het fosfaatreductieplan.

Lees Meer >>

Vergunningplicht door herziening PAS

Op 17 maart 2017 is een herziening van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden.

Lees Meer >>

EA-akkerrand mag breder dan 20 meter zijn

Bedrijven met meer dan 15 hectare bouwland (inclusief tijdelijk grasland) moeten, behoudens enkele uitzonderingen, voldoen aan de vergroeningseis van 5% ecologisch aandachtsgebied (EA) om de maximale bedrijfstoeslag te ontvangen.

Lees Meer >>

Alternatief peilmoment in fosfaatreductieplan voor vleesveebedrijven

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft besloten een alternatief peilmoment in het fosfaatreductieplan op te nemen voor niet-melkproducerende bedrijven (vleesveebedrijven).

Lees Meer >>

Fosfaatreductieplan en vleeskalverbedrijven

Het fosfaatreductieplan is niet van toepassing op vleeskalverhouders.

Lees Meer >>

Extra betaling jonge landbouwers

Jonge landbouwers kunnen een extra betaling krijgen bovenop de waarde van het betalingsrecht.

Lees Meer >>

NVWA stuurt rekening voor aanvullende inspecties

De NVWA brengt sinds 1 maart 2017 de kosten van aanvullende officiële controles voor diergeneesmiddelen, dierenwelzijn en diergezondheid in rekening bij de veehouder.

Lees Meer >>

Fosfaatreductieplan en beroep op bijzondere omstandigheden

In het fosfaatreductieplan is een voorziening opgenomen voor knelgevallen.

Lees Meer >>

Vetweiden koeien en inscharen vee onmogelijk gemaakt

Het medio februari gepubliceerde fosfaatreductieplan 2017 is, anders dan het oorspronkelijke plan, ook van toepassing op niet-melkproducerende bedrijven.

Lees Meer >>

Subsidieregeling kwaliteitssysteem kalfsvlees op 1 maart open

Kalverhouders kunnen in de periode van 1 maart tot en met 30 april subsidie aanvragen voor deelname aan de kwaliteitsregeling ‘Vitaal kalf” van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK).

Lees Meer >>

Regeling stimulering mestverwerking opengesteld

Tot en met 19 maart is de regeling stimulering mestverwerking opengesteld.

Lees Meer >>

Regeling fosfaatreductieplan melkproducerende bedrijven

Op 1 maart 2017 treedt de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in werking.

Lees Meer >>

Regeling fosfaatreductieplan niet-melkproducerende bedrijven

Op 1 maart 2017 treedt de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in werking.

Lees Meer >>

Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij

Op 20 februari wordt een subsidieregeling opengesteld voor melkveehouders die hun melkproductie geheel willen stoppen.

Lees Meer >>

Pacht en bedrijfsmatige exploitatie

Bij pacht is het van belang dat het gepachte bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd door de pachter.

Lees Meer >>

Aanmelden stikstofdifferentiatie 2017

Akkerbouwers, die de afgelopen drie jaar hogere opbrengsten hebben gerealiseerd voor suikerbieten, fritesaardappelen, gerst of tarwe op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken.

Lees Meer >>

Geen verlenging POR-regeling

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft besloten de ontheffingen, die in het verleden zijn verstrekt in het kader van de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR-regeling) en die geldig zijn tot 31 december 2017, niet te verlengen na die datum.

Lees Meer >>

Maatregelen fosfaatreductie melkvee goedgekeurd

Het maatregelenpakket voor fosfaatreductie in de melkveehouderij is goedgekeurd door de Europese Commissie.

Lees Meer >>

Vrijstelling bovengronds uitrijden rundveedrijfmest

Onder voorwaarden kan men een vrijstelling krijgen voor het bovengronds aanwenden van rundveedrijfmest op grasland.

Lees Meer >>

Aangifte schenkbelasting voor 1 maart indienen

Indien men in 2016 een schenking heeft ontvangen, moet mogelijk een aangifte schenkbelasting gedaan worden.

Lees Meer >>

Grote gevolgen ophokplicht voor vrije uitloopeieren

Op 9 november 2016 is een landelijke ophokplicht ingesteld voor pluimvee.

Lees Meer >>

Belastingvoordeel met MIA en Vamil

Milieuvriendelijke investeringen kunnen in 2017 wederom in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Lees Meer >>

Randvoorwaardenkorting bij foutief uitgevoerde loonwerkzaamheden

Het niet op de juiste wijze uitvoeren van bepaalde werkzaamheden door de loonwerker kan leiden tot het opleggen van een randvoorwaardenkorting op de bedrijfstoeslag bij de landbouwer.

Lees Meer >>

Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn raakt vooral akkerbouw

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft de contouren geschetst van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021).

Lees Meer >>

Gewijzigde bevoegdheid bij Nb-vergunningen

Per 1 januari 2017 is de Natuurbeschermingswet 1998 opgegaan in de Wet natuurbescherming.

Lees Meer >>

Derogatie aanmelden voor 1 februari

Bedrijven, die in 2017 gebruik willen maken van derogatie, moeten zich vóór 1 februari 2017 aanmelden bij de RVO.

Lees Meer >>

Aanvragen uitbetaling tegemoetkoming vermindering melkproductie

Melkveehouders, die zich in september hebben aangemeld voor een tegemoetkoming vermindering melkproductie, kunnen tot 14 februari a.

Lees Meer >>

Tips bij afsluiten mestboekhouding 2016

Aan het einde van het jaar moet de mestboekhouding weer afgesloten worden.

Lees Meer >>

Wijzigingen GLB in 2017

Met ingang van 1 januari 2017 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in het GLB-beleid (betalingsrechten), waaronder:

  • Arealen met zonnepanelen komen niet in aanmerking voor rechtstreekse betalingen, ongeacht of deze ook voor landbouwactiviteiten worden gebruikt.

Lees Meer >>

Verplichte drukregistratie spuitapparatuur uitgesteld tot 2019

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft besloten de verplichte drukregistratie voor spuitapparatuur uit te stellen tot 1 januari 2019.

Lees Meer >>

Onafhankelijke bemonstering dikke fractie vanaf 1 oktober 2017

Vaste mest, zijnde dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn, wordt in de huidige situatie bij afvoer handmatig bemonsterd door de vervoerder.

Lees Meer >>

Percentages verplichte mestverwerking 2017

Het stelsel van verplichte mestverwerking voorziet in de mogelijkheid om het percentage van het overschot dat verwerkt moet worden jaarlijks vast te stellen op basis van actuele gegevens over de nationale fosfaatproductie en de plaatsingsruimte.

Lees Meer >>

Tweede Kamer wijst kentekenplicht tractoren af

Op 13 december 2016 heeft de Tweede Kamer tegen het wetsvoorstel gestemd, waarin een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers was geregeld.

Lees Meer >>

Aan- of verkoop-VVO’s regelen voor 1 januari

Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten, afhankelijk van de regio en enkele vrijstellingen, een deel van dit overschot laten verwerken.

Lees Meer >>

Telefonisch intrekken bezwaarschrift is niet rechtsgeldig

De Belastingdienst biedt iedereen die tussen 11 november 2009 en 1 november 2016 een bezwaarschrift uitsluitend telefonisch heeft ingetrokken alsnog de mogelijkheid de behandeling van het bezwaar voort te laten zetten.

Lees Meer >>

Controleer beslissing uitbetaling betalingsrechten

De RVO is inmiddels gestart met het versturen van de beslissingen en het uitbetalen van de regelingen in het kader van het GLB-beleid, zoals aangevraagd bij de Gecombineerde opgave 2016.

Lees Meer >>

Tweede Kamer akkoord met invoering fosfaatrechten

De Tweede Kamer heeft op 6 december ingestemd met de invoering van het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij.

Lees Meer >>

Zijn uw grondmonsters nog actueel?

Bedrijven die deelnemen aan derogatie zullen voor 1 februari 2017 een bemestingsplan moeten opstellen.

Lees Meer >>

Subsidieregeling jonge landbouwers opengesteld in december

De subsidieregeling voor jonge landbouwers wordt opengesteld tussen 1 december 2016 en 16 januari 2017.

Lees Meer >>

Maatregelenpakket fosfaatreductie melkvee

Op 17 november 2016 hebben vertegenwoordigers uit de melkveesector een akkoord bereikt over een maatregelenpakket dat tot doel heeft de fosfaatproductie in Nederland voor het eind van 2017 terug te brengen tot onder het fosfaatplafond.

Lees Meer >>

Vergunning- of meldingsplicht voor mobiele mestscheiding

Veehouders huren steeds vaker een mobiele installatie voor het behandelen (vaak scheiden) van mest.

Lees Meer >>