Agro nieuws

Extra subsidie brede weersverzekering en agrarisch natuurbeheer

De staatssecretaris van Economische Zaken wil jaarlijks € 30 miljoen extra beschikbaar stellen voor subsidie voor de weersverzekering en als vergoeding voor natuurbeheer door landbouwers.

Lees Meer >>

Controle NVWA op beregeningsverbod aardappelen

De NVWA controleert vanaf de weg en vanuit de lucht of aardappeltelers in gebieden met een beregeningsverbod zich houden aan het verbod op beregening met oppervlaktewater.

Lees Meer >>

Verplichte bestrijding IBR vanaf 2018

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft de rundveesector toegezegd om de bestrijding van de rundveeziekte IBR te gaan regelen, gezien het belang voor de diergezondheid, dierenwelzijn en de handelspositie van Nederland.

Lees Meer >>

Gps-meting percelen leidt niet tot gewenst resultaat

Een landbouwer stelde beroep in tegen de toekenning van de betalingsrechten in 2015.

Lees Meer >>

Fosfaatreductieplan: pas op met afvoer jongvee

Eind april is de Regeling fosfaatreductieplan beperkt tot de melkproducerende bedrijven.

Lees Meer >>

Let op realisatietermijn PAS

Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden.

Lees Meer >>

Regeling fosfaatreductie varkenshouderij opengesteld

Varkenshouders kunnen zich vanaf 29 mei tot en met 26 juni 2017 via de websiteLees Meer >>

Impasse PAS en natuurvergunningen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie EU in Luxemburg over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Lees Meer >>

Controle en bezwaar beschikking fosfaatreductieplan

Eind mei zijn de beschikkingen verzonden over de eerste periode (maart en april) van het fosfaatreductieplan.

Lees Meer >>

Inschrijving in Handelsregister correct?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrijving van een bedrijf in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel niet (meer) geheel juist is.

Lees Meer >>

Bestaan pachtovereenkomst niet bewezen

Pacht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verpachter, zich verbindt aan de andere partij, de pachter, een onroerende zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken ter uitoefening van de landbouw en de pachter zich verbindt tot een tegenprestatie.

Lees Meer >>

De-minimisverklaring bij steunverlening

Wanneer overheden steun aan ondernemingen verlenen, kan dit ertoe leiden dat de concurrentieverhoudingen worden verstoord.

Lees Meer >>

Daling pachtnormen voor bouw- en grasland

Het Wageningen Economic Research heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen berekend, welke op 1 juli 2017 van kracht worden.

Lees Meer >>

Hoger beroep fosfaatreductieplan

Op 4 mei heeft de voorzieningenrechter in een zestal kort gedingen geoordeeld dat het fosfaatreductieplan niet van toepassing is voor 52 melkveehouders.

Lees Meer >>

Regeling fosfaatreductie varkenshouderij binnenkort opengesteld

De Regeling Fosfaatreductie Varkenshouderij wordt naar verwachting medio mei opengesteld voor varkenshouders.

Lees Meer >>

Fosfaatreductieplan buiten werking voor deel melkveehouders

De voorzieningenrechter heeft op 4 mei jl.

Lees Meer >>

Belangrijke wijzigingen fosfaatreductieplan en afvoer runderen

Op 28 april 2017 zijn enkele belangrijke wijzigingen aangebracht in het fosfaatreductieplan om te voorkomen dat melkveehouders tijdelijk vee onderbrengen bij niet-melkproducerende bedrijven.

Lees Meer >>

Gecombineerde opgave bij verbonden bedrijven

Er worden geen directe betalingen toegekend aan landbouwbedrijven (natuurlijke of rechtspersonen) die verbonden zijn met een rechtspersoon die met een uitgesloten hoofdactiviteit bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd en die direct of indirect aan dit landbouwbedrijf staat gekoppeld via een relatie van volledige eigendom of een meerderheidsbelang.

Lees Meer >>

Regeling maximering fosforgehalte mengvoer

Onderdeel van het maatregelenpakket tot fosfaatreductie in de melkveehouderij is het zogenaamde voerspoor.

Lees Meer >>

Nieuwe aanvraagperiode subsidie bedrijfsbeëindiging melkveehouderij

De subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij wordt voor de tweede keer opengesteld in de periode van 8 tot en met 14 mei 2017.

Lees Meer >>

Vleesvee alsnog vrijgesteld van fosfaatreductieplan

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft besloten om de Regeling Fosfaatreductieplan 2017 te beperken tot melkproducerende bedrijven.

Lees Meer >>

Invoering equivalente maatregelen akkerbouw in 2017

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft besloten vanaf 2017 onder voorwaarden een verhoging van de fosfaat- en stikstofgebruiksnorm mogelijk te maken indien een landbouwer ervoor kiest een zogenaamde ‘equivalente maatregel’ te treffen op bouwland.

Lees Meer >>

Denk aan regels scheuren grasland

De regels voor het scheuren van grasland zijn ongewijzigd.

Lees Meer >>

Staking of verplaatsing van melkveebedrijf?

Een verplaatsing door een ondernemer van zijn bedrijf leidt niet tot een staking van de onderneming, indien de identiteit van de onderneming ondanks de verplaatsing niet is veranderd.

Lees Meer >>

Graasdierpremie voor begrazing natuurgronden

Natuurgronden met (zeer) extensief agrarisch gebruik, zoals heide, duinen en kwelders, tellen niet mee als subsidiabele landbouwgrond.

Lees Meer >>

Uitbreiding regeling in- en uitscharen in fosfaatreductieplan

In de oorspronkelijke regeling van het fosfaatreductieplan was niet voorzien dat het in- en uitscharen van runderen over het algemeen plaatsvindt tussen een melkproducerend bedrijf en een niet-melkproducerend bedrijf.

Lees Meer >>

Nieuwe vrijstelling vleeskalverhouders voor fosfaatreductieplan

Er gold reeds een vrijstelling voor ‘zuivere’ vleeskalverbedrijven in het fosfaatreductieplan.

Lees Meer >>

Vergunningplicht door herziening PAS

Op 17 maart 2017 is een herziening van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden.

Lees Meer >>

EA-akkerrand mag breder dan 20 meter zijn

Bedrijven met meer dan 15 hectare bouwland (inclusief tijdelijk grasland) moeten, behoudens enkele uitzonderingen, voldoen aan de vergroeningseis van 5% ecologisch aandachtsgebied (EA) om de maximale bedrijfstoeslag te ontvangen.

Lees Meer >>

Alternatief peilmoment in fosfaatreductieplan voor vleesveebedrijven

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft besloten een alternatief peilmoment in het fosfaatreductieplan op te nemen voor niet-melkproducerende bedrijven (vleesveebedrijven).

Lees Meer >>

Fosfaatreductieplan en vleeskalverbedrijven

Het fosfaatreductieplan is niet van toepassing op vleeskalverhouders.

Lees Meer >>

Extra betaling jonge landbouwers

Jonge landbouwers kunnen een extra betaling krijgen bovenop de waarde van het betalingsrecht.

Lees Meer >>

NVWA stuurt rekening voor aanvullende inspecties

De NVWA brengt sinds 1 maart 2017 de kosten van aanvullende officiële controles voor diergeneesmiddelen, dierenwelzijn en diergezondheid in rekening bij de veehouder.

Lees Meer >>

Fosfaatreductieplan en beroep op bijzondere omstandigheden

In het fosfaatreductieplan is een voorziening opgenomen voor knelgevallen.

Lees Meer >>

Vetweiden koeien en inscharen vee onmogelijk gemaakt

Het medio februari gepubliceerde fosfaatreductieplan 2017 is, anders dan het oorspronkelijke plan, ook van toepassing op niet-melkproducerende bedrijven.

Lees Meer >>

Subsidieregeling kwaliteitssysteem kalfsvlees op 1 maart open

Kalverhouders kunnen in de periode van 1 maart tot en met 30 april subsidie aanvragen voor deelname aan de kwaliteitsregeling ‘Vitaal kalf” van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK).

Lees Meer >>

Regeling stimulering mestverwerking opengesteld

Tot en met 19 maart is de regeling stimulering mestverwerking opengesteld.

Lees Meer >>

Regeling fosfaatreductieplan melkproducerende bedrijven

Op 1 maart 2017 treedt de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in werking.

Lees Meer >>

Regeling fosfaatreductieplan niet-melkproducerende bedrijven

Op 1 maart 2017 treedt de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in werking.

Lees Meer >>

Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij

Op 20 februari wordt een subsidieregeling opengesteld voor melkveehouders die hun melkproductie geheel willen stoppen.

Lees Meer >>

Pacht en bedrijfsmatige exploitatie

Bij pacht is het van belang dat het gepachte bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd door de pachter.

Lees Meer >>

Aanmelden stikstofdifferentiatie 2017

Akkerbouwers, die de afgelopen drie jaar hogere opbrengsten hebben gerealiseerd voor suikerbieten, fritesaardappelen, gerst of tarwe op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken.

Lees Meer >>

Geen verlenging POR-regeling

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft besloten de ontheffingen, die in het verleden zijn verstrekt in het kader van de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR-regeling) en die geldig zijn tot 31 december 2017, niet te verlengen na die datum.

Lees Meer >>

Maatregelen fosfaatreductie melkvee goedgekeurd

Het maatregelenpakket voor fosfaatreductie in de melkveehouderij is goedgekeurd door de Europese Commissie.

Lees Meer >>

Vrijstelling bovengronds uitrijden rundveedrijfmest

Onder voorwaarden kan men een vrijstelling krijgen voor het bovengronds aanwenden van rundveedrijfmest op grasland.

Lees Meer >>

Aangifte schenkbelasting voor 1 maart indienen

Indien men in 2016 een schenking heeft ontvangen, moet mogelijk een aangifte schenkbelasting gedaan worden.

Lees Meer >>

Grote gevolgen ophokplicht voor vrije uitloopeieren

Op 9 november 2016 is een landelijke ophokplicht ingesteld voor pluimvee.

Lees Meer >>

Belastingvoordeel met MIA en Vamil

Milieuvriendelijke investeringen kunnen in 2017 wederom in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Lees Meer >>

Randvoorwaardenkorting bij foutief uitgevoerde loonwerkzaamheden

Het niet op de juiste wijze uitvoeren van bepaalde werkzaamheden door de loonwerker kan leiden tot het opleggen van een randvoorwaardenkorting op de bedrijfstoeslag bij de landbouwer.

Lees Meer >>

Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn raakt vooral akkerbouw

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft de contouren geschetst van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021).

Lees Meer >>

Gewijzigde bevoegdheid bij Nb-vergunningen

Per 1 januari 2017 is de Natuurbeschermingswet 1998 opgegaan in de Wet natuurbescherming.

Lees Meer >>

Derogatie aanmelden voor 1 februari

Bedrijven, die in 2017 gebruik willen maken van derogatie, moeten zich vóór 1 februari 2017 aanmelden bij de RVO.

Lees Meer >>

Aanvragen uitbetaling tegemoetkoming vermindering melkproductie

Melkveehouders, die zich in september hebben aangemeld voor een tegemoetkoming vermindering melkproductie, kunnen tot 14 februari a.

Lees Meer >>

Tips bij afsluiten mestboekhouding 2016

Aan het einde van het jaar moet de mestboekhouding weer afgesloten worden.

Lees Meer >>

Wijzigingen GLB in 2017

Met ingang van 1 januari 2017 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in het GLB-beleid (betalingsrechten), waaronder:

  • Arealen met zonnepanelen komen niet in aanmerking voor rechtstreekse betalingen, ongeacht of deze ook voor landbouwactiviteiten worden gebruikt.

Lees Meer >>

Verplichte drukregistratie spuitapparatuur uitgesteld tot 2019

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft besloten de verplichte drukregistratie voor spuitapparatuur uit te stellen tot 1 januari 2019.

Lees Meer >>

Onafhankelijke bemonstering dikke fractie vanaf 1 oktober 2017

Vaste mest, zijnde dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn, wordt in de huidige situatie bij afvoer handmatig bemonsterd door de vervoerder.

Lees Meer >>

Percentages verplichte mestverwerking 2017

Het stelsel van verplichte mestverwerking voorziet in de mogelijkheid om het percentage van het overschot dat verwerkt moet worden jaarlijks vast te stellen op basis van actuele gegevens over de nationale fosfaatproductie en de plaatsingsruimte.

Lees Meer >>

Tweede Kamer wijst kentekenplicht tractoren af

Op 13 december 2016 heeft de Tweede Kamer tegen het wetsvoorstel gestemd, waarin een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers was geregeld.

Lees Meer >>

Aan- of verkoop-VVO’s regelen voor 1 januari

Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten, afhankelijk van de regio en enkele vrijstellingen, een deel van dit overschot laten verwerken.

Lees Meer >>

Telefonisch intrekken bezwaarschrift is niet rechtsgeldig

De Belastingdienst biedt iedereen die tussen 11 november 2009 en 1 november 2016 een bezwaarschrift uitsluitend telefonisch heeft ingetrokken alsnog de mogelijkheid de behandeling van het bezwaar voort te laten zetten.

Lees Meer >>

Controleer beslissing uitbetaling betalingsrechten

De RVO is inmiddels gestart met het versturen van de beslissingen en het uitbetalen van de regelingen in het kader van het GLB-beleid, zoals aangevraagd bij de Gecombineerde opgave 2016.

Lees Meer >>

Tweede Kamer akkoord met invoering fosfaatrechten

De Tweede Kamer heeft op 6 december ingestemd met de invoering van het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij.

Lees Meer >>

Zijn uw grondmonsters nog actueel?

Bedrijven die deelnemen aan derogatie zullen voor 1 februari 2017 een bemestingsplan moeten opstellen.

Lees Meer >>

Subsidieregeling jonge landbouwers opengesteld in december

De subsidieregeling voor jonge landbouwers wordt opengesteld tussen 1 december 2016 en 16 januari 2017.

Lees Meer >>

Maatregelenpakket fosfaatreductie melkvee

Op 17 november 2016 hebben vertegenwoordigers uit de melkveesector een akkoord bereikt over een maatregelenpakket dat tot doel heeft de fosfaatproductie in Nederland voor het eind van 2017 terug te brengen tot onder het fosfaatplafond.

Lees Meer >>

Vergunning- of meldingsplicht voor mobiele mestscheiding

Veehouders huren steeds vaker een mobiele installatie voor het behandelen (vaak scheiden) van mest.

Lees Meer >>

Bezoekersverbod voor pluimveebedrijven

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft op 14 november aanvullende maatregelen genomen in verband met de toenemende dreiging van vogelgriep.

Lees Meer >>

Betaalschema en bedragen GLB 2016

In een brief heeft de staatssecretaris van Economische Zaken de Tweede Kamer geïnformeerd over het betaalschema van de regelingen binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Lees Meer >>

Aanmelden centrale database KringloopWijzer

Alle melkveebedrijven moeten over het jaar 2016 een KringloopWijzer indienen via de centrale database.

Lees Meer >>

Ophokplicht voor commercieel gehouden vogels

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft voor heel Nederland een ophok- en afschermplicht ingesteld voor alle bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees, eieren of andere producten en voor het uitzetten van wild.

Lees Meer >>

Mag de RVO een fout herstellen?

Het gebeurt wel eens dat de RVO een fout maakt en deze op een later tijdstip zelf herstelt.

Lees Meer >>

Oordeel rechter over hagel- of stormschade

Op 23 juni 2016 werd het zuidoosten van ons land getroffen door storm en zware buien.

Lees Meer >>

Verbod sleepvoetbemester per 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 is het niet langer toegestaan om drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib op de bodem van grasland, gelegen op klei- en veengrond, te brengen.

Lees Meer >>

Geen leges bij oude bestemmingsplannen

Voor het bouwen van een nieuwe stal of het wijzigen is meestal een omgevingsvergunning nodig.

Lees Meer >>

Nog geen goedkeuring voor equivalente maatregelen akkerbouw

De Europese Commissie heeft nog geen goedkeuring gegeven aan het toepassen van zogenaamde equivalente maatregelen in de akkerbouw.

Lees Meer >>

Nog steeds geen beslissing van RVO

Naar verluidt wachten nog zo’n 4.

Lees Meer >>

Invoering fosfaatrechten uitgesteld

De invoering van het stelsel van fosfaatrechten zal worden uitgesteld tot 1 januari 2018.

Lees Meer >>

Kosten bewerking aangekochte grond aftrekbaar?

Indien men bij de aankoop van grond voor het landbouwbedrijf daaraan werkzaamheden verricht om de grond in een staat te brengen waarin men deze wil gaan gebruiken, maken de kosten van die werkzaamheden deel uit van de aanschafkosten van de grond en moeten deze worden geactiveerd op de balans.

Lees Meer >>

Ruime overtekening tweede ronde melkverminderingspremie

Na de eerste openstellingsronde van de Europese regeling tegemoetkoming vermindering melkproductie bleek dat er minder was aangevraagd dan het totale budget.

Lees Meer >>

Uitstel invoering kentekenplicht landbouwvoertuigen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling met betrekking tot de invoering van de kentekenplicht voor landbouwtrekkers en andere langzame motorvoertuigen.

Lees Meer >>

Inzet KringloopWijzer bij fosfaatrechten niet voor 2018

Het wetsvoorstel tot invoering van fosfaatrechten biedt melkveebedrijven weliswaar de mogelijkheid om ontwikkelingsruimte te verdienen door een hogere fosfaatefficiëntie, maar vooralsnog wordt daar geen gebruik van gemaakt.

Lees Meer >>

Gevolgen tijdelijk onbeteelde grond bij aanleg infrastructuur

Indien landbouwgrond tijdelijk uit gebruik wordt genomen voor bijvoorbeeld de aanleg of onderhoud van een gas- of elektriciteitsleiding of onderhoud aan een waterweg, kan dit gevolgen hebben voor zowel de meststoffenregelgeving als de uitbetaling van betalingsrechten.

Lees Meer >>

Belangrijke uitspraak Hoge Raad over herwaardering landbouwgronden

Met het oog op een mogelijke afschaffing van de landbouwvrijstelling hebben veel landbouwers in de afgelopen jaren hun landbouwgrond geherwaardeerd tot de marktwaarde.

Lees Meer >>

Stimuleringsregeling voor monomestvergisters aangekondigd

De minister van Economische Zaken heeft in het kader van de hernieuwbare energiedoelstelling in 2020 aangekondigd voornemens te zijn begin 2017 eenmalig een stimuleringsregeling open te stellen voor monomestvergisters op boerderijschaal.

Lees Meer >>

Bezwaar maken tegen kosten NVWA

De Raad van State heeft op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek verricht naar de tarieven van de NVWA, welke de laatste jaren verschillende keren zijn verhoogd.

Lees Meer >>

Nieuwe openstelling tegemoetkoming vermindering melkproductie

In Nederland hebben zich 3.

Lees Meer >>

Oogstwerkzaamheden en verkeersveiligheid

In de oogstperiode controleert de politie intensief op de verkeersveiligheid bij deelname van landbouwvoertuigen aan het verkeer.

Lees Meer >>

Soja inzetbaar voor EA-verplichting

De staatssecretaris van Economische Zaken is van plan vanaf 2017 soja toe te voegen aan de lijst met stikstofbindende gewassen die ingezet mogen worden als ecologisch aandachtsgebied (EA) in het kader van de vergroening van het GLB.

Lees Meer >>

Landbouwregeling btw wordt afgeschaft

Het kabinet heeft besloten de btw-landbouwregeling per 1 januari 2018 af te schaffen.

Lees Meer >>

Verplichte deelname CBS-enquêtes

Vanaf dit jaar is het verplicht om deel te nemen aan bepaalde CBS-enquêtes, indien men hiervoor een uitnodiging ontvangt.

Lees Meer >>

Wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee gepubliceerd

Op 8 september 2016 is het wetsvoorstel tot invoering van fosfaatrechten voor de melkveehouderij gepubliceerd.

Lees Meer >>

Generieke afroming varkens- en pluimveerechten mogelijk

De staatssecretaris van Economische Zaken acht het van het grootste belang dat ook in de varkens- en pluimveesector maatregelen worden genomen om de nationale fosfaatproductie weer onder het fosfaatproductieplafond te brengen en te houden.

Lees Meer >>

Gevolgen afwijzing vrijstelling AMvB grondgebondenheid

Melkveebedrijven moeten vanaf dit jaar voldoen aan de AMvB grondgebonden groei.

Lees Meer >>

Fosfaatverrekening aanvragen voor 31 december

Wanneer er dit jaar te veel fosfaat is aangewend op bouwland, kan men tot 31 december 2016 een fosfaatverrekening aanvragen.

Lees Meer >>

Tegemoetkoming vermindering melkproductie voor melkveehouders

Melkveehouders, die in het vierde kwartaal van 2016 minder melk willen afleveren dan in het vierde kwartaal van 2015, kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen.

Lees Meer >>

Verlenging uitrijdperiode mest op bouwland

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft besloten onder voorwaarden de uitrijdperiode op bouwland te verlengen.

Lees Meer >>

Vergunningplicht voor bollenteelt op Veluwe

Vanaf 1 januari 2017 is een Natuurbeschermingswetvergunning nodig voor de teelt van bollen langs beken op de Veluwe.

Lees Meer >>

Behandeling PAS-zaken door Raad van State

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zal naar verwachting in november of december 2016 enkele zaken behandelen waarbij de programmatische aanpak stikstof (PAS) een rol speelt.

Lees Meer >>

Vrijstelling scheurverbod grasland bij waterschade

Op veel graslandpercelen, met name in het zuidoosten van ons land, heeft de graszode schade opgelopen door de extreme regenval in juni van dit jaar.

Lees Meer >>