Agro nieuws

Excreties veestapel boven plafond 2025

Uit een kwartaalrapportage van het CBS blijkt dat de excretie van de gehele Nederlandse veestapel volgens de momentopname in het derde kwartaal 472,2 miljoen kg stikstof en 146,5 kg fosfaat bedraagt.

Lees Meer >>

Vernietig vanggewas niet te vroeg

Vanggewassen worden om verschillende redenen ingezaaid:

  • als verplichting vanuit het mestbeleid na de teelt van maïs op zand- en lössgronden;
  • als verplichting vanuit het mestbeleid na de teelt van maïs op klei- of veengrond in met nutriënten verontreinigde gebieden voor bedrijven die deelnemen aan derogatie;
  • in het kader van de stimuleringsmaatregel op zand- en lössgronden om een korting op de stikstofgebruiksnorm te voorkomen;
  • om deel te kunnen nemen aan de eco-activiteit ‘groenbedekking’ in het kader van het GLB;
  • om overige redenen, bijvoorbeeld bodemverbetering.

Lees Meer >>

Subsidie samenwerken in veenweiden en overgangsgebieden N2000

De minister voor Natuur en Stikstof heeft onlangs de subsidieregeling ‘Samenwerking in veenweiden en overgangsgebieden N2000’ gepubliceerd.

Lees Meer >>

Hectarepremie GLB mogelijk lager dan verwacht

De deelname aan de rechtstreekse betalingen van het GLB is groot.

Lees Meer >>

Overschrijding CO2-plafond glastuinbouw in 2021

Het CO2-plafond van het CO2-sectorsysteem glastuinbouw is in 2021 overschreden.

Lees Meer >>

Landelijke ophok- en afschermplicht pluimvee

In verband met enkele vogelgriepuitbraken heeft de minister van LNV op 14 november opnieuw een afscherm- en ophokplicht voor pluimvee voor heel Nederland ingevoerd.

Lees Meer >>

Aanvullende acties mest nodig?

Het jaar vordert gestaag.

Lees Meer >>

Risicobeheersplan vanaf 2024 verplicht voor biologische ondernemers

Vanaf 2024 zijn biologische ondernemers verplicht een risicobeheersplan op te stellen.

Lees Meer >>

Informatieplicht energiebesparing voor 1 december

Bedrijven en instellingen met een energiegebruik van meer dan 50.

Lees Meer >>

Los dubbelclaims percelen en landschapselementen op

De RVO hanteert een nieuwe werkwijze in het geval een perceel of een gedeelte van een perceel dubbel geclaimd wordt.

Lees Meer >>

Hof: bank schendt zorgplicht bij aangaan kredietovereenkomst

Een maatschap exploiteerde een melkveebedrijf.

Lees Meer >>

Eco-activiteit verlengde weidegang wijzigt in 2024

Eén van de eco-activiteiten binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is het toepassen van verlengde weidegang bij melkkoeien.

Lees Meer >>

Vordering ontbinding pachtovereenkomst wel of niet toewijsbaar

In procedures bij de pachtkamer komt regelmatig de vraag aan de orde of een verpachter ontbinding van een pachtovereenkomst kan vorderen, omdat de pachter in zijn/haar verplichtingen tekortschiet.

Lees Meer >>

Aangepaste emissiefactoren bij aanpak piekbelasting en Lbv

Naar aanleiding van recent onderzoek over de werking van emissiearme stalsystemen heeft de minister voor Natuur en Stikstof besloten om bij het berekenen van de stikstofdepositie in het kader van de aanpak piekbelasting en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) bij een tweetal categorieën huisvestingssystemen het gebruik van alternatieve emissiecijfers toe te staan.

Lees Meer >>

Definitieve aanvraag GLB-subsidies 2023

Bedrijven, die uiterlijk 15 juni 2023 een Gecombineerde opgave hebben ingediend en daarin verzocht hebben om uitbetaling van GLB-subsidies, moeten uiterlijk 30 november 2023 een definitieve aanvraag indienen.

Lees Meer >>

Melden gebruik extra organische mest

Wanneer de fosfaattoestand van het bouwland hoog is, kan de fosfaatgebruiksnorm worden verhoogd bij het gebruik van extra organische mest.

Lees Meer >>

Verlenging ombouwperiode pelsdierhouderijen tot eind 2029

Voormalige pelsdierhouders kunnen voor de ombouw van de pelsdierhouderij naar een andere onderneming tot en met 31 december 2023 subsidie aanvragen.

Lees Meer >>

Wijzigingen GLB 2023

Op 17 oktober 2023 is een wijziging van de Uitvoeringsregeling GLB 2023 gepubliceerd.

Lees Meer >>

Gebruik glyfosaat in 2025 sterk beperkt

In de Europese Unie wordt de komende tijd een besluit genomen over de verlenging van de goedkeuring van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat (beter bekend als Roundup).

Lees Meer >>

Controle grondgebruik door RVO

In de Gecombineerde opgave moet per perceel aangegeven worden of het gaat om eigendom, pacht, erfpacht of overige exploitatievormen.

Lees Meer >>

GLB-projectsubsidie demonstratiebedrijf duurzame landbouw

Agrarische bedrijven, die al voor het grootste gedeelte overgeschakeld zijn op duurzame landbouw en hun kennis en ervaring willen delen met andere landbouwers, kunnen tot en met 15 november 2023 bij RVO subsidie aanvragen als demonstratiebedrijf.

Lees Meer >>

Uitstel inzaaidatum vanggewas na consumptieaardappelen

Op zand- en lössgrond geldt vanaf dit jaar een stimuleringsmaatregel voor een tijdige inzaai van een vanggewas.

Lees Meer >>

Nieuwe eco-activiteiten in 2024

In 2024 komen er drie nieuwe eco-activiteiten bij voor de eco-regeling van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Lees Meer >>

Commissie schadevergoeding PAS-melders

Op 1 oktober 2023 is de Commissie schadevergoeding PAS-melders gestart.

Lees Meer >>

Melden vanggewassen op zand- en lössgrond

Vanaf dit jaar is een maatregel ter stimulering van de teelt van vanggewassen op zand- en lössgrond van kracht.

Lees Meer >>

Toepassing van bufferstroken in 2024

Vanuit het GLB en de mestwetgeving is het vanaf 2023 verplicht bufferstroken toe te passen langs watergangen en droge sloten.

Lees Meer >>

Algemene vrijstellingen GLMC 7 en GLMC 8 vervallen in 2024

Door de oorlog in Oekraïne zijn twee voorwaarden voor de GLB-basispremie uitgesteld.

Lees Meer >>

Definitieve GLB-aanvraag 2023 en aanmelding voor 2024

Vanaf 15 oktober tot en met 30 november kunnen ondernemers en adviseurs een definitieve aanvraag voor de GLB-subsidie doen.

Lees Meer >>

Hof doet uitspraak bij toedeling fosfaatrechten voor ligboxenstal met opstalrecht

De pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 6 juni 2023 een einduitspraak gedaan in een zaak tussen een verpachter en een pachter over de eigendom van fosfaatrechten.

Lees Meer >>

Subsidieregeling Energie-efficiënte Glastuinbouw

De subsidiemodule Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) wordt opnieuw opengesteld en gewijzigd.

Lees Meer >>

Tussentijdse uitbreiding Energielijst voor investeringen in glastuinbouw

De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt ondernemers fiscaal voordeel als er wordt geïnvesteerd in op de Energielijst staande energiebesparende bedrijfsmiddelen.

Lees Meer >>

LNV volgt rechterlijke uitspraken bij toepassing landbouwvrijstelling

Volgens de Belastingdienst is de landbouwvrijstelling niet van toepassing op de periode waarin landbouwgrond is gebruikt voor bosbouw.

Lees Meer >>

Verplicht vanggewas na snijmaïs in NV-gebieden

Op zand- en lössgronden geldt al jarenlang de verplichting een vanggewas te telen na snijmaïs.

Lees Meer >>

Monitoring maaien of beweiden percelen GLB-subsidies

RVO.

Lees Meer >>

Rechtbank: afzonderlijke monitoring gekoppelde luchtwassers noodzakelijk

In het Activiteitenbesluit milieubeheer worden eisen gesteld aan een luchtwassysteem.

Lees Meer >>

Zienswijze openbaarmaking toegekende fosfaatrechten

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.

Lees Meer >>

Hof: akkerbouwactiviteiten vormen wel bron van inkomen

Een belastingplichtige exploiteerde al enkele decennia een akkerbouwbedrijf.

Lees Meer >>

Subsidie voor mechanisch verwerken vanggewassen

Op 1 september wordt een subsidieregeling opengesteld, die erop gericht is om geïntegreerde gewasbescherming te stimuleren.

Lees Meer >>

Deel PAS-melders niet gelegaliseerd

Door de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waren de PAS-melders ineens illegaal.

Lees Meer >>

Aanvragen Tegemoetkoming Energiekosten nog tot 2 oktober mogelijk

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen (waaronder landbouwondernemingen) waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet.

Lees Meer >>

Stimuleringsregeling teelt vanggewas op zand en löss

Vanaf dit jaar krijgen landbouwers op zand- en lössgrond te maken met een korting op de stikstofgebruiksnorm als er niet uiterlijk op 1 oktober een vanggewas is ingezaaid na een hoofdteelt.

Lees Meer >>

Aanpassing stikstofgebruiksnorm groenbemesters in 2024

Vanaf 2024 wordt er in de meeste gevallen geen aparte stikstofgebruiksnorm meer toegekend bij de teelt van een groenbemester.

Lees Meer >>

Controle GLB-aanvraag met satellietbeelden

RVO.

Lees Meer >>

Mestboete vanwege ten onrechte opgegeven percelen

Een melkveehouder kreeg naar aanleiding van een NVWA-controle een mestboete van bijna € 70.

Lees Meer >>

Teruggaaf energiebelasting bij meerdere aansluitingen

Energiemaatschappijen brengen bij de levering van elektriciteit energiebelasting in rekening aan de afnemer.

Lees Meer >>

Minimale bodembedekking op kleigronden

De conditionaliteiten (GLMC’s) zijn voorwaarden voor subsidies van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Lees Meer >>

Regels uitrijden mest

Bouwland

Op bouwland mag tot en met 15 september drijfmest worden uitgereden.

Lees Meer >>

Administratie diergeneesmiddelen door veehouders blijft aandachtspunt

De registratie van het gebruik van diergeneesmiddelen door veehouders blijft een aandachtspunt.

Lees Meer >>

Verplicht rustgewas op zand- en lössgrond

Op bouwland op zand- en lössgrond moet in de periode 2023 tot en met 2026 minimaal één keer een rustgewas geteeld worden.

Lees Meer >>

Houd GLB-aanmelding actueel

Wanneer u zich heeft aangemeld voor de GLB-subsidies (middels de Gecombineerde opgave) is het belangrijk om de bedrijfssituatie actueel te houden.

Lees Meer >>

Subsidie investeringen geïntegreerde gewasbescherming

In de maand september wordt een subsidieregeling opengesteld, die erop gericht is om geïntegreerde gewasbescherming te stimuleren.

Lees Meer >>

Energiebesparingsplicht aangescherpt per 1 juli

Veel bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen, die zich in vijf jaar of minder terugverdienen.

Lees Meer >>

Marktwaarde productierechten Lbv/Lbv-plus vastgesteld

In de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie (Lbv) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) is voorzien dat de subsidie voor het sluiten van een veehouderijlocatie onder meer wordt gebaseerd op de waarde van het productierecht dat de desbetreffende veehouder heeft laten vervallen.

Lees Meer >>

Aangekondigde stikstofregelingen voor blijvers

De minister voor Natuur en Stikstof heeft in een kamerbrief een aantal regelingen aangekondigd voor met name piekbelasters die besluiten om met hun bedrijf door te gaan.

Lees Meer >>

Forse stijging pachtnormen

Jaarlijks worden de hoogste toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld.

Lees Meer >>

Regels grasland scheuren

Op klei- en veengrond mag grasland nog tot 15 september vernietigd worden.

Lees Meer >>

Openstelling subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie

De Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (Sabe) stimuleert educatie en advisering voor agrariërs met het oog op verduurzaming van de Nederlandse land- en tuinbouw.

Lees Meer >>

Aanvragen adviesvouchers voor veehouderijen met piekbelasting

Veehouders met piekbelasting kunnen in de periode 10 juli t/m 1 december 2023 adviesvouchers aanvragen, waarmee zij de mogelijkheid krijgen om onafhankelijk advies in te winnen dat kan helpen bij het maken van een keuze over de toekomst van hun bedrijf.

Lees Meer >>

Boetes voor niet tijdig melden verplaatsingen van varkens

Het op tijd melden van de aan- en afvoer van varkens in het Identificatie- en Registratiesysteem (I&R) blijft een aandachtspunt voor varkenshouderijen.

Lees Meer >>

Openstelling vrijwillige beëindigingsregelingen veehouderij op 3 juli

Op 3 juli 2023 worden twee vrijwillige beëindigingsregelingen voor de veehouderij opengesteld, namelijk:

  • De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) voor melk-, pluimvee- en varkensbedrijven met een stikstofdepositie die ten minste gelijk is aan de drempelwaarde die voor het desbetreffende Natura 2000-gebied geldt.

Lees Meer >>

Uitstel aanmelding eco-activiteiten tot 30 juni

Op 6 juni 2023 heeft de RVO.

Lees Meer >>

Subsidie behoud graslandareaal aanvragen vanaf 19 juni

De subsidiemodule behoud graslandareaal heeft als doel het behoud van grasland en voorziet in een tijdelijke tegemoetkoming voor een gedeelte van de extra kosten, die derogatiebedrijven moeten maken als gevolg van de versnelde afbouw van derogatie.

Lees Meer >>

Schapenhouder biedt dieren voldoende bescherming tegen wolf

Het Besluit houders van dieren (Bhd) verplicht veehouders buiten gehouden dieren bescherming te bieden tegen slechte weersomstandigheden, gezondheidsrisico’s en zo nodig roofdieren.

Lees Meer >>

Pachtkamer stelt hoge eisen aan medepacht

Als de pachter zijn werkzaamheden in het agrarisch bedrijf gaat afbouwen en in toenemende mate overlaat aan bijvoorbeeld zijn kind of kleinkind, kan de pachter daardoor in de problemen komen met zijn verpachter.

Lees Meer >>

Pachtkamer: pacht duurt een jaar langer

Een pachter en een verpachter sloten medio oktober 2016 een geliberaliseerde pachtovereenkomst voor een perceel grond van 3,5 hectare ten behoeve van een boomkwekerij.

Lees Meer >>

Melden oneerlijke handelspraktijken bij ACM

Boeren, tuinders en vissers (leveranciers) hebben regelmatig last van oneerlijke handelspraktijken van grote afnemers.

Lees Meer >>

Beloning meewerkende kinderen

Voor kinderen, die meewerken in de onderneming van hun ouders, bestaat een vereenvoudigde regeling om hen hiervoor te belonen.

Lees Meer >>

Onderzaai vanggewas bij maïs

Als gevolg van de natte weersomstandigheden is dit jaar op veel bedrijven de maïs laat gezaaid.

Lees Meer >>

Startdatum weiden bij verlengde weidegang uitgesteld tot 1 juni

De minister van LNV heeft vanwege de natte weersomstandigheden besloten de startdatum voor het weiden van melkkoeien bij de eco-activiteiten ‘verlengde weidegang’ met een maand uit te stellen tot 1 juni.

Lees Meer >>

Pilot mineralenconcentraat met twee jaar verlengd

De pilot mineralenconcentraat wordt met twee jaar verlengd tot eind 2024.

Lees Meer >>

Opgave waterschapssloten in Gecombineerde opgave mogelijk

Voor het opgeven van landschapselementen in de Gecombineerde opgave is het noodzakelijk dat de aanvrager over een geldige gebruikstitel (eigendom, pacht of huur) beschikt en het element feitelijk in gebruik en/of beheer heeft.

Lees Meer >>

Europese Commissie keurt opkoopregelingen LBV goed

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-staatssteunregels twee Nederlandse regelingen van in totaal zo'n € 1,47 miljard goedgekeurd om de stikstofdepositie in natuurbeschermingsgebieden te verminderen.

Lees Meer >>

Eisen aan nood- en alarmsystemen bij kunstmatige ventilatie

Bij een stalsysteem waarbij de gezondheid en het welzijn van de dieren afhankelijk zijn van een kunstmatig ventilatiesysteem zijn een noodsysteem (noodstroomaggregaat) en een alarmsysteem verplicht.

Lees Meer >>

Niet uitgevoerde eco-activiteiten tijdig intrekken

In de Gecombineerde opgave moet voor de eco-regeling aangegeven worden welke eco-activiteiten dit jaar uitgevoerd worden.

Lees Meer >>

Toelichting eco-activiteit groene braak

Eén van de eco-activiteiten die in het nieuwe GLB toegepast kan worden, is ‘groene braak’.

Lees Meer >>

Stimuleringsmaatregel teelt vanggewas op zand en löss

Vanaf dit jaar is een maatregel ter stimulering van de teelt van vanggewassen op zand- en lössgrond van kracht.

Lees Meer >>

Fiscale behandeling meerjarige lease fosfaatrechten met koopoptie gewijzigd

Bij de verkoop van fosfaatrechten moet in principe direct belasting betaald worden over de waarde van de fosfaatrechten.

Lees Meer >>

Maand uitstel voor indienen Gecombineerde opgave

De minister van LNV heeft besloten om de periode voor het indienen van de Gecombineerde opgave eenmalig met één maand te verlengen.

Lees Meer >>

Pachtkamer wijst schriftelijke vastlegging pachtovereenkomst af

Een vereiste voor pacht is dat de landbouwactiviteiten bedrijfsmatig zijn.

Lees Meer >>

Berekenen stikstofdepositie tot 25 km aanvaardbaar

Het kabinet besloot in 2021 om voor wegverkeer en alle andere stikstofemissiebronnen een rekenafstand van 25 km aan te houden.

Lees Meer >>

Pacht vereist persoonlijk gebruik door pachter

Op de pachter rust de verplichting om het gepachte persoonlijk te gebruiken.

Lees Meer >>

Didam-arrest en de gevolgen voor pachtovereenkomsten

De Hoge Raad oordeelde in 2021 in het zogenaamde Didam-arrest dat overheidslichamen bij de verkoop van grond op basis van het gelijkheidsbeginsel iedereen gelijke kansen moet bieden.

Lees Meer >>

Aanscherping uitstootnormen fijnstof uit pluimveestallen

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling, die schadelijk is voor de gezondheid van mensen en zorgt voor bijvoorbeeld longklachten.

Lees Meer >>

Opgeven fosfaattoestand percelen in Gecombineerde opgave

Op gronden met een lagere fosfaattoestand mag, afhankelijk van de fosfaattoestand van het perceel, extra fosfaat gebruikt worden (fosfaatdifferentiatie).

Lees Meer >>

NVWA verlaagt handhavingsgrens vangletsel pluimvee

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) treedt vanaf 1 januari 2024 handhavend op als er bij 1% of meer van de dieren in een koppel pluimvee vangletsel wordt geconstateerd.

Lees Meer >>

Regelgeving scheuren grasland

Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden, afhankelijk van de grondsoort, verschillende perioden, waarin dit is toegestaan en gelden verschillende voorwaarden.

Lees Meer >>

Openstelling TEK-regeling op 21 maart

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen (waaronder landbouwondernemingen) waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet.

Lees Meer >>

Verpachter moet schade pachter vergoeden

Verpachter en pachter hadden een pachtovereenkomst gesloten met betrekking tot het gebruik van een perceel grond.

Lees Meer >>

Subsidie behoud graslandareaal derogatiebedrijven

De subsidiemodule behoud graslandareaal heeft als doel het behoud van grasland en voorziet in een tijdelijke tegemoetkoming voor een gedeelte van de extra kosten die derogatiebedrijven moeten maken als gevolg van de versnelde afbouw van derogatie en wordt opengesteld in de jaren 2023, 2024 en 2025.

Lees Meer >>

Wie kan GLB-subsidies aanvragen?

Een bedrijf moet voldoen aan het begrip ‘actieve landbouwer’ om voor GLB-subsidies in aanmerking te komen.

Lees Meer >>

Bemestingsplan verplicht voor alle bedrijven met grond

Alle bedrijven met landbouwgrond zijn vanaf dit jaar verplicht een bemestingsplan op te stellen.

Lees Meer >>

Aanvraag derogatie mogelijk tot en met 7 april

Bedrijven met minimaal 80% grasland kunnen dit jaar in de periode van 2 maart tot en met 7 april derogatie aanvragen.

Lees Meer >>

Maatregel stimulering gebruik organische stofrijke meststoffen

Vanaf 2023 telt de hoeveelheid fosfaat uit meststoffen met een hoog gehalte aan organische stof (OS-rijke meststoffen) onder voorwaarden maar voor een deel mee in de bepaling of voldaan is aan de van toepassing zijnde fosfaatgebruiksnorm.

Lees Meer >>

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

In 2023 geldt een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving voor zowel de vennootschaps- als de inkomstenbelasting Deze regeling houdt in, dat op bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen in 2023 ten hoogste 50% willekeurig kan worden afgeschreven.

Lees Meer >>

Uitrijden drijfmest op bouwland vanaf 16 maart

Op bouwland mag vanaf dit jaar pas vanaf 16 maart (was 16 februari) drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib worden uitgereden.

Lees Meer >>

Verplichte gewasrotatie met rustgewassen op zand- en lössgronden

Op alle percelen landbouwgrond op zand- en lössgronden moet per aaneengesloten periode van vier kalenderjaren, gerekend vanaf 1 januari 2023, ten minste in één kalenderjaar en uiterlijk in het vierde kalenderjaar op de desbetreffende grond een rustgewas geteeld worden.

Lees Meer >>

Bufferstroken in wetgeving vastgelegd

De derogatiebeschikking 2022-2025 bepaalt dat bufferstroken verplicht zijn op alle landbouwgrond langs waterlopen, dat op een bufferstrook het gebruik van meststoffen is verboden en wat de breedte van een bufferstrook moet zijn.

Lees Meer >>

Aanmelden stikstofdifferentiatie

Agrarische ondernemers, die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden met suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken.

Lees Meer >>

Boetes voor onjuist vervoer schapen terecht opgelegd

Een veehandelaar had eind 2018 in een aanhangwagen eerst schapen vervoerd naar een weideperceel in het westen van het land en was daarna op weg naar een schapenhouder in het oosten van het land.

Lees Meer >>

Kortere uitrijdperiode drijfmest op bouwland

De minister van LNV heeft al eerder aangekondigd dat met ingang van dit jaar pas vanaf 16 maart (was 16 februari) drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib mag worden uitgereden op bouwland.

Lees Meer >>