Agro nieuws

Subsidieregelingen voor vleeskalverenhouders

Het kabinet wil de vleeskalversector een stimulans geven om door te groeien naar een robuuste, duurzame en maatschappelijk verantwoorde sector.

Lees Meer >>

Fosfaatrechten en zelfzuivelaars

De forfaitaire fosfaatproductie per koe is afhankelijk van de hoogte van de melkproductie: hoe meer melk een koe produceert, hoe hoger de fosfaatproductie.

Lees Meer >>

Derogatie uiterlijk 4 juli aanvragen

Nederland heeft voor de jaren 2018 en 2019 opnieuw derogatie verkregen.

Lees Meer >>

Wijziging btw-plicht en verzekeringen

De btw-landbouwregeling is per 1 januari 2018 afgeschaft.

Lees Meer >>

Minister houdt vast aan snavelkapverbod pluimvee

Op 1 september 2018 wordt een verbod op snavelbehandeling bij pluimvee van kracht.

Lees Meer >>

Daling pachtnormen gras- en bouwland

Het Wageningen Economic Research heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen berekend, welke op 1 juli 2018 van kracht worden.

Lees Meer >>

Wel grondgebruiksverklaring afgesloten, maar grond telt niet mee

Naar aanleiding van een controle door de NVWA legde RVO.

Lees Meer >>

Opfokken jongvee door derden en fosfaatrechten

Een melkveehouder liet vanwege de bouw van nieuwe stallen zijn jongvee vanaf voorjaar 2013 tot begin 2016 opfokken door een derde (jongvee-opfokker).

Lees Meer >>

Fosfaatrechten en zelfzuivelaars

Een melkveehouder, die meer dan 50% van de geproduceerde hoeveelheid melk op het eigen bedrijf zelf verwerkt, moet voor de mestwetgeving rekenen met een jaarlijkse melkproductie van 7.

Lees Meer >>

Sleepvoetverbod vanaf 1 januari 2019

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in een kamerbrief aangegeven, dat het gebruik van een sleepvoetbemester op grasland, gelegen op klei- en veengronden, vanaf 1 januari 2019 is verboden.

Lees Meer >>

Verplichte registratie en gegevensverstrekking akkerbouwers

Iedere landbouwer die aardappelen, granen (tarwe, gerst, haver en rogge) en suikerbieten teelt, is verplicht bij te dragen aan het onderzoeksprogramma voor collectief akkerbouwonderzoek.

Lees Meer >>

Aanmelding equivalente maatregelen akkerbouw tot 1 juni

(Akkerbouw)bedrijven met bovengemiddelde gewasopbrengsten mogen onder voorwaarden gebruik maken van een extra stikstof- of fosfaatnorm.

Lees Meer >>

Let op juiste inschrijving in Handelsregister

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrijving van een bedrijf in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel niet (meer) geheel juist is.

Lees Meer >>

Ontheffing afvoer kalveren voor geblokkeerde bedrijven

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geeft alle bedrijven, die geblokkeerd zijn in het onderzoek naar onregelmatigheden bij het registreren van runderen in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R), een ontheffing om kalveren, die geboren zijn na 1 januari 2018, af te voeren van het bedrijf.

Lees Meer >>

Dijkpercelen in het GLB en de Meststoffenwet

Dijken (waterkeringen) tellen niet zonder meer mee voor de Meststoffenwet en de uitbetaling van betalingsrechten.

Lees Meer >>

Fosfaatrechten komen toe aan opfokker

De rechtbank heeft onlangs in een zaak tussen een melkveehouder en jongvee-opfokker geoordeeld dat de fosfaatrechten geheel toekomen aan de opfokker.

Lees Meer >>

Nieuwe biologische verordening

Het Europese Parlement heeft ingestemd met een nieuwe verordening over biologische productie en etikettering.

Lees Meer >>

Aanvragen compensatie zwangere zelfstandigen vanaf 15 mei

Zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, hebben mogelijk recht op een compensatie van € 5.

Lees Meer >>

Voorkomen vervallen betalingsrechten

Betalingsrechten vervallen als deze twee jaar achtereen om dezelfde reden niet worden uitbetaald.

Lees Meer >>

Valt hagelschade onder stormverzekering?

Op 23 juni 2016 werd het zuidoosten van ons land getroffen door storm en zware buien (zgn.

Lees Meer >>

Aanpassing geurreductiepercentages combiluchtwassers

Bij uitbreiding of nieuwvestiging van een veehouderij is er een maximum voor de geurbelasting die het bedrijf mag veroorzaken op een voor geur gevoelig object (meestal een nabijgelegen woning).

Lees Meer >>

Fosfaatrechten deels voor uitschaarder

Een melkveehouder (hierna: uitschaarder) schaarde in 2015, 2016 en 2017 steeds in de periode van 15 mei tot en met 15 oktober (vijf maanden) jongvee uit aan een andere veehouder (hierna: inschaarder).

Lees Meer >>

Derogatie met twee jaar verlengd

Het Nitraatcomité heeft op 4 april een positief advies gegeven aan de Europese Commissie over een verlenging van de derogatie aan Nederland met twee jaar (2018 en 2019).

Lees Meer >>

Vleesvee vrijgesteld van fosfaatrechten

De afgelopen maanden heeft overleg plaatsgevonden tussen organisaties uit de vleesveesector en het ministerie van LNV over het fosfaatrechtenstelsel en de consequenties voor zoogkoeienhouders.

Lees Meer >>

Voorstel verlenging derogatie met twee jaar

De Europese Commissie stelt voor om de derogatie met twee jaar te verlengen tot 31 december 2019.

Lees Meer >>

Ophokplicht pluimvee deels ingetrokken

Dit jaar zijn er verschillende uitbraken van hoogpathogene vogelgriep in de Europese Unie geweest.

Lees Meer >>

Gecombineerde opgave en akkerbouwonderzoek

Telers van granen, aardappelen en suikerbieten kunnen via de Gecombineerde opgave de Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw machtigen om toegang te krijgen tot de areaalgegevens die zij aan RVO.

Lees Meer >>

Aanmelding stikstofdifferentiatie tot 15 mei

Agrarische ondernemers, die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden voor suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken.

Lees Meer >>

Raad van State schorst NB-vergunningen

De Raad van State heeft de NB-vergunning van twee veehouderijbedrijven geschorst.

Lees Meer >>

Verbreding teeltvrije zones

De teeltvrije zone voor de teelt van gras, graszaad en granen (haver, rogge, spelt, teff, triticale, vlas, zomer- en wintertarwe, zomer- en wintergerst) is met ingang van dit jaar verbreed van 25 naar 50 centimeter.

Lees Meer >>

Graasdierpremie

Gronden als heide, duinen en kwelders tellen niet mee als subsidiabele landbouwgrond.

Lees Meer >>

Bezwaar tegen intrekking POR-ontheffing

Diverse varkens- en pluimveehouders zijn gedupeerd door het intrekken van de ontheffingsregeling productierechten (POR).

Lees Meer >>

Extra betaling jonge landbouwers 2018

Jonge landbouwers kunnen een extra betaling krijgen bovenop de basis- en vergroeningsbetaling.

Lees Meer >>

WOZ-beschikking goed controleren

Elk jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van uw onroerende zaken vast.

Lees Meer >>

Feitelijke beschikkingsmacht percelen

Landbouwgronden welke men in gebruik heeft, tellen in principe mee voor de mestwetgeving.

Lees Meer >>

Betalingsrechten uit Nationale reserve 2018

In 2018 kunnen de volgende categorieën via de Gecombineerde opgave betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve:

  1. Jonge landbouwers.

Lees Meer >>

Grasland scheuren: denk aan scheurmonster!

Wanneer men na het scheuren, doodspuiten of vernietigen (hierna: scheuren) van grasland een aangewezen relatief stikstofbehoeftig gewas teelt, is het gebruik van stikstofhoudende meststoffen alleen toegestaan als uit een representatief grondmonster (scheurmonster) blijkt, dat de aanwezige hoeveelheid stikstof onvoldoende is om te voldoen aan de behoefte van het desbetreffende gewas.

Lees Meer >>

Ontheffing bedrijfsblokkade mogelijk

Op grond van het onderzoek naar fraude met het I&R-systeem in het kader van het fosfaatreductieplan zijn diverse bedrijven geblokkeerd.

Lees Meer >>

Welke landbouwgrond is subsidiabel?

Landbouwgrond, die gebruikt wordt voor landbouwactiviteiten, kan subsidiabel zijn voor de betalingsrechten.

Lees Meer >>

Equivalente maatregelen akkerbouw in 2018

Bedrijven met akkerbouw kunnen zich tot 1 juni 2018 bij RVO.

Lees Meer >>

Aanpak bedrijfs- en dierblokkade

Naar aanleiding van het onderzoek naar I&R-fraude in het kader van het fosfaatreductieplan zijn ruim 2.

Lees Meer >>

Landelijke handhaving PAS

De provincies zetten vanaf 2018 in op toezicht op en handhaving van de realisatietermijn van vergunningen, waarbij ontwikkelingsruimte in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is toegedeeld.

Lees Meer >>

Geen beschikking fosfaatrechten ontvangen? Onderneem actie!

De meeste bedrijven met melkvee hebben inmiddels een beschikking van RVO.

Lees Meer >>

Gepachte grond telt niet altijd mee

Gronden, welke men in gebruik heeft, tellen in principe mee voor de mestwetgeving.

Lees Meer >>

Strenger optreden NVWA tegen ongekeurde spuitapparatuur

De NVWA gaat de keuringsplicht van professionele apparatuur voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden strenger handhaven.

Lees Meer >>

Controle I&R-systeem bij rundveehouders

De NVWA zet de komende periode de controles voort bij de bedrijven waarbij in het I&R-systeem onverklaarbaar hoge aantallen meerlingen zijn geregistreerd.

Lees Meer >>

Extra sancties bij niet voldoen aan vergroeningsvoorwaarden

Het is raadzaam tijdig te kijken of met het bouwplan 2018 voldaan kan worden aan de vergroeningseisen in het kader van het GLB-beleid (gewasdiversificatie, ecologisch aandachtsgebied).

Lees Meer >>

Toepassing 2%-marge bij vaststelling perceelsoppervlakte

Een landbouwer vroeg in de Gecombineerde opgave 2015 toewijzing en uitbetaling van betalingsrechten aan.

Lees Meer >>

Uitschaarverklaring fosfaatrechten

Wanneer een melkveehouder op 2 juli 2015 vee had uitgeschaard, worden de bijbehorende fosfaatrechten toegekend aan de inschaarder.

Lees Meer >>

Beschikking fosfaatrechten goed controleren

De meeste melkveebedrijven hebben inmiddels van RVO.

Lees Meer >>

NVWA controleert stalklimaat varkens

De NVWA is deze maand gestart met inspecties om te controleren of het klimaat in varkensstallen niet schadelijk is voor de dieren.

Lees Meer >>

Afschrijving dier- en fosfaatrechten

De minister van LNV heeft eind december in een kamerbrief aangegeven dat haar stellige verwachting is dat 1 januari 2028 de einddatum van de varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten is.

Lees Meer >>

Voorzieningen Wet grondgebonden groei melkveehouderij

Sinds 1 januari 2016 gold de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij.

Lees Meer >>

Aanmelding knelgevallenregeling fosfaatrechten voor 1 april

Op 1 januari 2018 is het stelsel van fosfaatrechten in werking getreden voor melkvee.

Lees Meer >>

Afschrijvingsnormen agrarische bedrijfsgebouwen

Vanaf het boekjaar 2017 gelden er fiscale afschrijvingsnormen voor nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen die op of na 1 januari 2017 in gebruik zijn genomen.

Lees Meer >>

Btw-landbouwregeling per 1 januari afgeschaft

De btw-landbouwregeling wordt met ingang van 1 januari 2018 afgeschaft.

Lees Meer >>

Mestverwerkingspercentages in 2018 ongewijzigd

Jaarlijks worden de percentages verplichte mestverwerking vastgesteld op basis van actuele gegevens over de nationale fosfaatproductie en de plaatsingsruimte van fosfaat binnen de Nederlandse landbouw.

Lees Meer >>

Wel afschrijving over varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten?

Het ministerie van Financiën heeft onlangs besloten dat er met ingang van 1 januari 2017 niet meer kan worden afgeschreven op varkens- en pluimveerechten.

Lees Meer >>

Fosfaat en stikstof in eindvoorraad meststoffen

Veel landbouwbedrijven moeten voor 1 februari weer een opgave aanvullende gegevens indienen, waarbij onder meer de voorraden meststoffen per 31 december moeten worden doorgegeven.

Lees Meer >>

Controleer beslissing uitbetaling betalingsrechten

RVO.

Lees Meer >>

Nieuwe kaarten met kabels en leidingen beschikbaar

In de Nederlandse bodem liggen veel kabels en leidingen.

Lees Meer >>

Plan van aanpak welzijn geitenlammeren

Er is een plan van aanpak opgesteld om het welzijnsniveau van alle geitenlammeren te verbeteren.

Lees Meer >>

Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari

Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten, afhankelijk van de regio en behoudens enkele vrijstellingen, een deel van dit overschot laten verwerken.

Lees Meer >>

Strengere eisen gebruik gewasbeschermingsmiddelen per 1 januari

Vanaf 1 januari 2018 gelden strengere regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in open teelten.

Lees Meer >>

Fiscale behandeling fosfaatrechten nog onduidelijk

Op 1 januari 2018 treedt zeer waarschijnlijk het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking.

Lees Meer >>

Versoepeling regels vrije-uitloopeieren bij ophokplicht

Vrije-uitloopeieren raakten tot nu toe hun status na twaalf weken kwijt bij het instellen van een ophokplicht na een uitbraak van vogelgriep.

Lees Meer >>

Zuiveringsplicht glastuinbouwbedrijven gaat definitief in op 1 januari

Vanaf 1 januari 2018 moeten glastuinbouwbedrijven gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater zuiveren.

Lees Meer >>

Gebruik en verantwoording spuiwater

In de praktijk bestaat er veel onduidelijkheid hoe omgegaan moet worden met het spuiwater uit luchtwassers in de mestwetgeving.

Lees Meer >>

Kalvermester moet bedrijfstoeslag doorbetalen

Een kalvermester sloot in 2008 een integratieovereenkomst af met een kalverintegratie voor het mesten van kalveren.

Lees Meer >>

Blokkerende zeggenschap jonge landbouwer tijdig regelen voor subsidieaanvragen

Jonge landbouwers die investeringssubsidie willen aanvragen via de Jonge Landbouwersregeling (openstelling vanaf 4 december a.

Lees Meer >>

Betalingsregeling voor procederende bedrijven fosfaatreductieplan

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) erkent dat de uitspraak van het gerechtshof over het fosfaatreductieplan grote gevolgen heeft voor de betrokken melkveebedrijven.

Lees Meer >>

Zicht op derogatie, fosfaatrechten ingevoerd

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) dat Nederland zicht heeft op het verkrijgen van derogatie.

Lees Meer >>

Subsidieregeling jonge landbouwers in december opengesteld

Jonge landbouwers kunnen vanaf 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 subsidie aanvragen voor duurzame investeringen in hun bedrijf.

Lees Meer >>

Fosfaatverrekening aanvragen voor 31 december

Wanneer er dit jaar te veel fosfaat is aangewend op bouwland, kan men tot 31 december a.

Lees Meer >>

Staat wint hoger beroep fosfaatreductieplan

Het Gerechtshof Den Haag heeft de Staat op alle punten gelijk gegeven in het door hem ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter inzake de Regeling fosfaatreductieplan.

Lees Meer >>

Afdekplicht oude mestbassins

Mestbassins, die zijn opgericht voor 1 juni 1987, zijn op dit moment nog vrijgesteld van de afdekplicht.

Lees Meer >>

Bijhouden gewasbeschermingsmonitor

Iedereen, die gewasbeschermingsmiddelen in voorraad heeft of wil gaan gebruiken, is verplicht een gewasbeschermingsmonitor bij te houden.

Lees Meer >>

Geen herziening omzetbelasting op fokdieren mogelijk

Wanneer men voor de omzetbelasting overstapt van de landbouwregeling naar de gangbare btw-regeling, kan men op grond van de herzieningsregeling om (gedeeltelijke) teruggaaf van omzetbelasting verzoeken over voor de overstapdatum verrichte investeringen (machines, gebouwen) en bepaalde goederen en diensten (bijv.

Lees Meer >>

Geen verlenging POR-regeling varkens- en pluimveehouderij

Varkens- en pluimveehouders konden bij uitbreiding van hun veestapel onder voorwaarden in aanmerking komen voor de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR-regeling).

Lees Meer >>

Weiden van schapen bij derden

Voor het (tijdelijk) weiden van schapen bij derden zijn twee mogelijkheden:
- uitscharen;
- gebruik grond tijdelijk overdragen.

Lees Meer >>

Ontwerp zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Op 13 oktober 2017 is het ontwerp van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn gepubliceerd.

Lees Meer >>

Uitscharen vee in 2015 en fosfaatrechten

Indien men op 2 juli 2015 melkvee (melkkoeien en/of jongvee) had uitgeschaard, worden de fosfaatrechten geheel toegekend aan de inschaarder.

Lees Meer >>

Norm voor hoeveelheid fipronil in mest vastgesteld

De minister van Economische Zaken heeft de norm voor de maximale hoeveelheid fipronil in kippenmest vastgesteld op 5 microgram per kilo mest.

Lees Meer >>

Landbouwbeleid in het regeerakkoord 2017-2021

Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vastgesteld en gepubliceerd.

Lees Meer >>

Werkwijze bemonstering en afvoer dikke fractie

Per 1 oktober 2017 zijn de regels voor het nemen van mestmonsters van dikke fractie na mestscheiding gewijzigd.

Lees Meer >>

Opnieuw vaststellen bedrijfstoeslag

Een landbouwer verzocht in 2012 om uitbetaling van zijn toeslagrechten en gaf daarvoor in de Gecombineerde opgave in totaal 120,06 ha op.

Lees Meer >>

Aanduiding plattelandswoning kan ontwikkeling landbouwbedrijf belemmeren

Wanneer een bedrijfswoning bij een agrarisch bedrijf wordt bewoond door een derde (burger) is dit in beginsel in strijd met het bestemmingsplan.

Lees Meer >>

Nieuwe beoordelingswijze percelen met N-code

Percelen met een bepaald natuurbeheertype (bijv.

Lees Meer >>

Overname fosfaatrechten bij bedrijfsoverdrachten

Bij overname van een bedrijf in de periode van 2 juli 2015 tot het moment van inwerkingtreding van het stelsel van fosfaatrechten kan het overnemende bedrijf ook de fosfaatrechten overnemen.

Lees Meer >>

Begrazing door dieren is nog geen beheer van grond

Een veehouder dreef een landbouwbedrijf met als activiteiten de handel in en fokkerij van vooral zoogkoeien, ooien en vleesvee.

Lees Meer >>

Kortingspercentage en uitbreiding knelgevallen fosfaatreductieplan

De minister van Economische Zaken heeft besloten om het kortingspercentage voor de Regeling fosfaatreductieplan in periode 5 (november/december 2017) niet te wijzigen en derhalve op 12% vast te stellen.

Lees Meer >>

Wetsvoorstel afschaffing btw-landbouwregeling

Op Prinsjesdag 2017 is een wetsvoorstel gepubliceerd, dat tot doel heeft de btw-landbouwregeling met ingang van 1 januari 2018 af te schaffen.

Lees Meer >>

Inzaai vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Maïstelers op zand- en lössgrond zijn verplicht om direct aansluitend op de teelt van maïs een vanggewas te telen.

Lees Meer >>

KringloopWijzer niet inzetbaar voor verantwoording fosfaatproductie

De NVWA en RVO.

Lees Meer >>

Verkeersveiligheid bij oogstwerkzaamheden

Ook dit jaar zal de politie tijdens de oogstperiode weer controleren op de verkeersveiligheid bij deelname van landbouwvoertuigen aan het verkeer.

Lees Meer >>

Steun voor stoppende varkenshouder

Varkenshouders, die een locatie met weinig ontwikkelingsperspectief hebben, kunnen zich in de periode tot en met 31 oktober 2017 aanmelden voor de Regeling Omgevingskwaliteit.

Lees Meer >>

Grond niet in gebruik bij landbouwer

Om gronden mee te kunnen tellen voor de mestgebruiksnormen is het niet alleen van belang dat men over een geldige gebruikstitel (bijv.

Lees Meer >>

Onafhankelijke bemonstering dikke fractie vanaf 1 oktober

Vaste mest, zijnde dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn, mag momenteel bij afvoer nog handmatig bemonsterd worden door de vervoerder.

Lees Meer >>

Pitrus is geen subsidiabele landbouwgrond

Om voor uitbetaling van betalingsrechten in aanmerking te komen moet de grond waarop deze uitbetaling wordt aangevraagd subsidiabele landbouwgrond zijn en feitelijk bij het bedrijf in gebruik zijn.

Lees Meer >>

Geen NVWA-rapport is geen reden om af te zien van randvoorwaardenkorting

Een landbouwer beklaagde zich erover dat hij pas heel laat het NVWA-rapport heeft gekregen.

Lees Meer >>