Agro nieuws

Aanpak bedrijfs- en dierblokkade

Naar aanleiding van het onderzoek naar I&R-fraude in het kader van het fosfaatreductieplan zijn ruim 2.

Lees Meer >>

Landelijke handhaving PAS

De provincies zetten vanaf 2018 in op toezicht op en handhaving van de realisatietermijn van vergunningen, waarbij ontwikkelingsruimte in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is toegedeeld.

Lees Meer >>

Geen beschikking fosfaatrechten ontvangen? Onderneem actie!

De meeste bedrijven met melkvee hebben inmiddels een beschikking van RVO.

Lees Meer >>

Gepachte grond telt niet altijd mee

Gronden, welke men in gebruik heeft, tellen in principe mee voor de mestwetgeving.

Lees Meer >>

Strenger optreden NVWA tegen ongekeurde spuitapparatuur

De NVWA gaat de keuringsplicht van professionele apparatuur voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden strenger handhaven.

Lees Meer >>

Controle I&R-systeem bij rundveehouders

De NVWA zet de komende periode de controles voort bij de bedrijven waarbij in het I&R-systeem onverklaarbaar hoge aantallen meerlingen zijn geregistreerd.

Lees Meer >>

Extra sancties bij niet voldoen aan vergroeningsvoorwaarden

Het is raadzaam tijdig te kijken of met het bouwplan 2018 voldaan kan worden aan de vergroeningseisen in het kader van het GLB-beleid (gewasdiversificatie, ecologisch aandachtsgebied).

Lees Meer >>

Toepassing 2%-marge bij vaststelling perceelsoppervlakte

Een landbouwer vroeg in de Gecombineerde opgave 2015 toewijzing en uitbetaling van betalingsrechten aan.

Lees Meer >>

Uitschaarverklaring fosfaatrechten

Wanneer een melkveehouder op 2 juli 2015 vee had uitgeschaard, worden de bijbehorende fosfaatrechten toegekend aan de inschaarder.

Lees Meer >>

Beschikking fosfaatrechten goed controleren

De meeste melkveebedrijven hebben inmiddels van RVO.

Lees Meer >>

NVWA controleert stalklimaat varkens

De NVWA is deze maand gestart met inspecties om te controleren of het klimaat in varkensstallen niet schadelijk is voor de dieren.

Lees Meer >>

Afschrijving dier- en fosfaatrechten

De minister van LNV heeft eind december in een kamerbrief aangegeven dat haar stellige verwachting is dat 1 januari 2028 de einddatum van de varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten is.

Lees Meer >>

Voorzieningen Wet grondgebonden groei melkveehouderij

Sinds 1 januari 2016 gold de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij.

Lees Meer >>

Aanmelding knelgevallenregeling fosfaatrechten voor 1 april

Op 1 januari 2018 is het stelsel van fosfaatrechten in werking getreden voor melkvee.

Lees Meer >>

Afschrijvingsnormen agrarische bedrijfsgebouwen

Vanaf het boekjaar 2017 gelden er fiscale afschrijvingsnormen voor nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen die op of na 1 januari 2017 in gebruik zijn genomen.

Lees Meer >>

Btw-landbouwregeling per 1 januari afgeschaft

De btw-landbouwregeling wordt met ingang van 1 januari 2018 afgeschaft.

Lees Meer >>

Mestverwerkingspercentages in 2018 ongewijzigd

Jaarlijks worden de percentages verplichte mestverwerking vastgesteld op basis van actuele gegevens over de nationale fosfaatproductie en de plaatsingsruimte van fosfaat binnen de Nederlandse landbouw.

Lees Meer >>

Wel afschrijving over varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten?

Het ministerie van Financiën heeft onlangs besloten dat er met ingang van 1 januari 2017 niet meer kan worden afgeschreven op varkens- en pluimveerechten.

Lees Meer >>

Fosfaat en stikstof in eindvoorraad meststoffen

Veel landbouwbedrijven moeten voor 1 februari weer een opgave aanvullende gegevens indienen, waarbij onder meer de voorraden meststoffen per 31 december moeten worden doorgegeven.

Lees Meer >>

Controleer beslissing uitbetaling betalingsrechten

RVO.

Lees Meer >>

Nieuwe kaarten met kabels en leidingen beschikbaar

In de Nederlandse bodem liggen veel kabels en leidingen.

Lees Meer >>

Plan van aanpak welzijn geitenlammeren

Er is een plan van aanpak opgesteld om het welzijnsniveau van alle geitenlammeren te verbeteren.

Lees Meer >>

Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari

Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten, afhankelijk van de regio en behoudens enkele vrijstellingen, een deel van dit overschot laten verwerken.

Lees Meer >>

Strengere eisen gebruik gewasbeschermingsmiddelen per 1 januari

Vanaf 1 januari 2018 gelden strengere regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in open teelten.

Lees Meer >>

Fiscale behandeling fosfaatrechten nog onduidelijk

Op 1 januari 2018 treedt zeer waarschijnlijk het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking.

Lees Meer >>

Versoepeling regels vrije-uitloopeieren bij ophokplicht

Vrije-uitloopeieren raakten tot nu toe hun status na twaalf weken kwijt bij het instellen van een ophokplicht na een uitbraak van vogelgriep.

Lees Meer >>

Zuiveringsplicht glastuinbouwbedrijven gaat definitief in op 1 januari

Vanaf 1 januari 2018 moeten glastuinbouwbedrijven gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater zuiveren.

Lees Meer >>

Gebruik en verantwoording spuiwater

In de praktijk bestaat er veel onduidelijkheid hoe omgegaan moet worden met het spuiwater uit luchtwassers in de mestwetgeving.

Lees Meer >>

Kalvermester moet bedrijfstoeslag doorbetalen

Een kalvermester sloot in 2008 een integratieovereenkomst af met een kalverintegratie voor het mesten van kalveren.

Lees Meer >>

Blokkerende zeggenschap jonge landbouwer tijdig regelen voor subsidieaanvragen

Jonge landbouwers die investeringssubsidie willen aanvragen via de Jonge Landbouwersregeling (openstelling vanaf 4 december a.

Lees Meer >>

Betalingsregeling voor procederende bedrijven fosfaatreductieplan

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) erkent dat de uitspraak van het gerechtshof over het fosfaatreductieplan grote gevolgen heeft voor de betrokken melkveebedrijven.

Lees Meer >>

Zicht op derogatie, fosfaatrechten ingevoerd

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) dat Nederland zicht heeft op het verkrijgen van derogatie.

Lees Meer >>

Subsidieregeling jonge landbouwers in december opengesteld

Jonge landbouwers kunnen vanaf 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 subsidie aanvragen voor duurzame investeringen in hun bedrijf.

Lees Meer >>

Fosfaatverrekening aanvragen voor 31 december

Wanneer er dit jaar te veel fosfaat is aangewend op bouwland, kan men tot 31 december a.

Lees Meer >>

Staat wint hoger beroep fosfaatreductieplan

Het Gerechtshof Den Haag heeft de Staat op alle punten gelijk gegeven in het door hem ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter inzake de Regeling fosfaatreductieplan.

Lees Meer >>

Afdekplicht oude mestbassins

Mestbassins, die zijn opgericht voor 1 juni 1987, zijn op dit moment nog vrijgesteld van de afdekplicht.

Lees Meer >>

Bijhouden gewasbeschermingsmonitor

Iedereen, die gewasbeschermingsmiddelen in voorraad heeft of wil gaan gebruiken, is verplicht een gewasbeschermingsmonitor bij te houden.

Lees Meer >>

Geen herziening omzetbelasting op fokdieren mogelijk

Wanneer men voor de omzetbelasting overstapt van de landbouwregeling naar de gangbare btw-regeling, kan men op grond van de herzieningsregeling om (gedeeltelijke) teruggaaf van omzetbelasting verzoeken over voor de overstapdatum verrichte investeringen (machines, gebouwen) en bepaalde goederen en diensten (bijv.

Lees Meer >>

Geen verlenging POR-regeling varkens- en pluimveehouderij

Varkens- en pluimveehouders konden bij uitbreiding van hun veestapel onder voorwaarden in aanmerking komen voor de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR-regeling).

Lees Meer >>

Weiden van schapen bij derden

Voor het (tijdelijk) weiden van schapen bij derden zijn twee mogelijkheden:
- uitscharen;
- gebruik grond tijdelijk overdragen.

Lees Meer >>

Ontwerp zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Op 13 oktober 2017 is het ontwerp van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn gepubliceerd.

Lees Meer >>

Uitscharen vee in 2015 en fosfaatrechten

Indien men op 2 juli 2015 melkvee (melkkoeien en/of jongvee) had uitgeschaard, worden de fosfaatrechten geheel toegekend aan de inschaarder.

Lees Meer >>

Norm voor hoeveelheid fipronil in mest vastgesteld

De minister van Economische Zaken heeft de norm voor de maximale hoeveelheid fipronil in kippenmest vastgesteld op 5 microgram per kilo mest.

Lees Meer >>

Landbouwbeleid in het regeerakkoord 2017-2021

Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vastgesteld en gepubliceerd.

Lees Meer >>

Werkwijze bemonstering en afvoer dikke fractie

Per 1 oktober 2017 zijn de regels voor het nemen van mestmonsters van dikke fractie na mestscheiding gewijzigd.

Lees Meer >>

Opnieuw vaststellen bedrijfstoeslag

Een landbouwer verzocht in 2012 om uitbetaling van zijn toeslagrechten en gaf daarvoor in de Gecombineerde opgave in totaal 120,06 ha op.

Lees Meer >>

Aanduiding plattelandswoning kan ontwikkeling landbouwbedrijf belemmeren

Wanneer een bedrijfswoning bij een agrarisch bedrijf wordt bewoond door een derde (burger) is dit in beginsel in strijd met het bestemmingsplan.

Lees Meer >>

Nieuwe beoordelingswijze percelen met N-code

Percelen met een bepaald natuurbeheertype (bijv.

Lees Meer >>

Overname fosfaatrechten bij bedrijfsoverdrachten

Bij overname van een bedrijf in de periode van 2 juli 2015 tot het moment van inwerkingtreding van het stelsel van fosfaatrechten kan het overnemende bedrijf ook de fosfaatrechten overnemen.

Lees Meer >>

Begrazing door dieren is nog geen beheer van grond

Een veehouder dreef een landbouwbedrijf met als activiteiten de handel in en fokkerij van vooral zoogkoeien, ooien en vleesvee.

Lees Meer >>

Kortingspercentage en uitbreiding knelgevallen fosfaatreductieplan

De minister van Economische Zaken heeft besloten om het kortingspercentage voor de Regeling fosfaatreductieplan in periode 5 (november/december 2017) niet te wijzigen en derhalve op 12% vast te stellen.

Lees Meer >>

Wetsvoorstel afschaffing btw-landbouwregeling

Op Prinsjesdag 2017 is een wetsvoorstel gepubliceerd, dat tot doel heeft de btw-landbouwregeling met ingang van 1 januari 2018 af te schaffen.

Lees Meer >>

Inzaai vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Maïstelers op zand- en lössgrond zijn verplicht om direct aansluitend op de teelt van maïs een vanggewas te telen.

Lees Meer >>

KringloopWijzer niet inzetbaar voor verantwoording fosfaatproductie

De NVWA en RVO.

Lees Meer >>

Verkeersveiligheid bij oogstwerkzaamheden

Ook dit jaar zal de politie tijdens de oogstperiode weer controleren op de verkeersveiligheid bij deelname van landbouwvoertuigen aan het verkeer.

Lees Meer >>

Steun voor stoppende varkenshouder

Varkenshouders, die een locatie met weinig ontwikkelingsperspectief hebben, kunnen zich in de periode tot en met 31 oktober 2017 aanmelden voor de Regeling Omgevingskwaliteit.

Lees Meer >>

Grond niet in gebruik bij landbouwer

Om gronden mee te kunnen tellen voor de mestgebruiksnormen is het niet alleen van belang dat men over een geldige gebruikstitel (bijv.

Lees Meer >>

Onafhankelijke bemonstering dikke fractie vanaf 1 oktober

Vaste mest, zijnde dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn, mag momenteel bij afvoer nog handmatig bemonsterd worden door de vervoerder.

Lees Meer >>

Pitrus is geen subsidiabele landbouwgrond

Om voor uitbetaling van betalingsrechten in aanmerking te komen moet de grond waarop deze uitbetaling wordt aangevraagd subsidiabele landbouwgrond zijn en feitelijk bij het bedrijf in gebruik zijn.

Lees Meer >>

Geen NVWA-rapport is geen reden om af te zien van randvoorwaardenkorting

Een landbouwer beklaagde zich erover dat hij pas heel laat het NVWA-rapport heeft gekregen.

Lees Meer >>

Terechte korting Investeringssubsidie jonge landbouwers

Een jonge landbouwer vroeg vaststelling van zijn investeringssubsidie voor een investering ter grootte van bijna € 100.

Lees Meer >>

Zo had ik het niet bedoeld

Twee landbouwers hebben bij hun verzoek om uitbetaling van hun betalingsrechten een fout in de aanvraag gemaakt.

Lees Meer >>

Overnemen verwerkingsverplichting

Een landbouwer kreeg een boete opgelegd ter grootte van € 90.

Lees Meer >>

Vanggewassen

Vanggewassen (algemene lijst, categorie 1) voor invullen van het ecologisch aandachtsgebied kennen een aantal formele eisen, waar nogal eens van afgeweken wordt.

Lees Meer >>

Zuiveringsplicht afvalwater glastuinbouw vanaf 2018

Glastuinbouwbedrijven zijn met ingang van 1 januari 2018 bij wet verplicht hun gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater te zuiveren.

Lees Meer >>

Aanpassing gebruik gewasbeschermingsmiddelen open teelt

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn regels opgenomen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van gewassen in de open lucht binnen een afstand van 14 meter vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam.

Lees Meer >>

Biedt extra toets oplossing voor knelgevallen?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt melkveehouders, die in dezelfde situatie zitten als de bedrijven die via de voorzieningenrechter buitenwerkingstelling van het Fosfaatreductieplan hebben gekregen, een extra oplossing.

Lees Meer >>

Vaste mest niet-emissiearm uitgereden

Een akkerbouwer had een partij vaste mest aangevoerd, welke was opgeslagen op de kopakker van een bouwlandperceel.

Lees Meer >>

Toepassing BEX niet mogelijk bij veel overige graasdieren

Melkveebedrijven mogen de mestproductie ook berekenen op basis van de Bedrijfsspecifeke Excretie (BEX).

Lees Meer >>

Alsnog compensatie voor zwangere zelfstandigen

Ondernemers, die tussen 2004 en 2008 zwanger waren, hadden destijds geen recht op een zwangerschapsuitkering.

Lees Meer >>

Subsidie verwijdering asbestdaken

Asbestdaken moeten in 2024 verwijderd zijn.

Lees Meer >>

Vrijstelling scheurverbod grasland bij droogteschade

Op verschillende graslandpercelen is dit voorjaar schade ontstaan door de droogte.

Lees Meer >>

Wijziging zaaidatum EA-vanggewas

Een onderdeel van de vergroeningseisen is de invulling van het Ecologisch aandachtsgebied (EA).

Lees Meer >>

Scheurmonster grasland op klei en veen vaak verplicht

Wanneer men na het scheuren van grasland een aangewezen relatief stikstofbehoeftig gewas teelt, dan is het gebruik van stikstofhoudende meststoffen alleen toegestaan als uit een representatief grondmonster (scheurmonster) blijkt, dat de aanwezige hoeveelheid stikstof onvoldoende is om te voldoen aan de behoefte van het betreffende gewas.

Lees Meer >>

Regeling ondersteuning ketenconcepten varkenshouderij

Collectieven van varkenshouders kunnen zich in de periode 17 juli tot en met 18 augustus aanmelden voor de "Regeling ondersteuning ketenconcepten varkenshouderij".

Lees Meer >>

Generieke korting en uitbreiding knelgevallenvoorziening fosfaatrechten

De staatssecretaris van Economische Zaken wil het generieke kortingspercentage bij de toedeling van het aantal fosfaatrechten voor niet-grondgebonden melkveebedrijven vaststellen op 8,3%.

Lees Meer >>

Flinke vermindering CO2-emissie glastuinbouw

De glastuinbouw heeft in 2011 op eigen initiatief het CO2-kostenvereveningssysteem (CO2-sectorsysteem) ingevoerd om daarmee een vermindering van de CO2-emissie te bewerkstelligen.

Lees Meer >>

Natuurbeheertype ongeschikt criterium voor subsidiabiliteit grond

EU-lidstaten mogen in het kader van de betalingsrechten een lijst opstellen van areaal dat overwegend voor niet-landbouwactiviteiten wordt gebruikt (ook wel negatieve lijst).

Lees Meer >>

Daling fosfaatproductie in 2016

De fosfaatproductie van de veehouderij is in 2016 uitgekomen op 175,2 miljoen kg.

Lees Meer >>

Extra mestmaatregelen in en rond drinkwaterwinningen

Ter bescherming van de drinkwatervoorziening acht de staatssecretaris van Economische Zaken het nodig in en rond ongeveer 40 drinkwaterwinningen in de zand- en lössregio’s extra maatregelen te nemen om de nitraatuitspoeling te verminderen.

Lees Meer >>

Compensatie rentederivaten: automatisch of aanmelden?

Banken hebben in het verleden de wettelijke eisen bij de advisering van rentederivaten (renteswap, rentecap) aan niet-professionele klanten onvoldoende nageleefd, waardoor veel mkb-ondernemers (waaronder landbouwers) schade hebben geleden.

Lees Meer >>

BBL verkoopt landbouwgronden

Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) start een grootschalige verkoop van bijna 2.

Lees Meer >>

Subsidie voor monomestvergisting

De subsidieregeling SDE+ wordt in de periode 4 t/m 27 juli eenmalig opengesteld voor kleinschalige monomestvergisters.

Lees Meer >>

Extra subsidie brede weersverzekering en agrarisch natuurbeheer

De staatssecretaris van Economische Zaken wil jaarlijks € 30 miljoen extra beschikbaar stellen voor subsidie voor de weersverzekering en als vergoeding voor natuurbeheer door landbouwers.

Lees Meer >>

Controle NVWA op beregeningsverbod aardappelen

De NVWA controleert vanaf de weg en vanuit de lucht of aardappeltelers in gebieden met een beregeningsverbod zich houden aan het verbod op beregening met oppervlaktewater.

Lees Meer >>

Verplichte bestrijding IBR vanaf 2018

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft de rundveesector toegezegd om de bestrijding van de rundveeziekte IBR te gaan regelen, gezien het belang voor de diergezondheid, dierenwelzijn en de handelspositie van Nederland.

Lees Meer >>

Gps-meting percelen leidt niet tot gewenst resultaat

Een landbouwer stelde beroep in tegen de toekenning van de betalingsrechten in 2015.

Lees Meer >>

Fosfaatreductieplan: pas op met afvoer jongvee

Eind april is de Regeling fosfaatreductieplan beperkt tot de melkproducerende bedrijven.

Lees Meer >>

Let op realisatietermijn PAS

Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden.

Lees Meer >>

Regeling fosfaatreductie varkenshouderij opengesteld

Varkenshouders kunnen zich vanaf 29 mei tot en met 26 juni 2017 via de websiteLees Meer >>

Impasse PAS en natuurvergunningen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie EU in Luxemburg over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Lees Meer >>

Controle en bezwaar beschikking fosfaatreductieplan

Eind mei zijn de beschikkingen verzonden over de eerste periode (maart en april) van het fosfaatreductieplan.

Lees Meer >>

Inschrijving in Handelsregister correct?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrijving van een bedrijf in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel niet (meer) geheel juist is.

Lees Meer >>

Bestaan pachtovereenkomst niet bewezen

Pacht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verpachter, zich verbindt aan de andere partij, de pachter, een onroerende zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken ter uitoefening van de landbouw en de pachter zich verbindt tot een tegenprestatie.

Lees Meer >>

De-minimisverklaring bij steunverlening

Wanneer overheden steun aan ondernemingen verlenen, kan dit ertoe leiden dat de concurrentieverhoudingen worden verstoord.

Lees Meer >>

Daling pachtnormen voor bouw- en grasland

Het Wageningen Economic Research heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen berekend, welke op 1 juli 2017 van kracht worden.

Lees Meer >>

Hoger beroep fosfaatreductieplan

Op 4 mei heeft de voorzieningenrechter in een zestal kort gedingen geoordeeld dat het fosfaatreductieplan niet van toepassing is voor 52 melkveehouders.

Lees Meer >>

Regeling fosfaatreductie varkenshouderij binnenkort opengesteld

De Regeling Fosfaatreductie Varkenshouderij wordt naar verwachting medio mei opengesteld voor varkenshouders.

Lees Meer >>

Fosfaatreductieplan buiten werking voor deel melkveehouders

De voorzieningenrechter heeft op 4 mei jl.

Lees Meer >>

Belangrijke wijzigingen fosfaatreductieplan en afvoer runderen

Op 28 april 2017 zijn enkele belangrijke wijzigingen aangebracht in het fosfaatreductieplan om te voorkomen dat melkveehouders tijdelijk vee onderbrengen bij niet-melkproducerende bedrijven.

Lees Meer >>