MKB nieuws

Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling

Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij arbeidsongeschiktheid.

Lees Meer >>

Vorming voorziening

In het zogenoemde baksteenarrest heeft de Hoge Raad geformuleerd aan welke eisen moet zijn voldaan om als ondernemer een voorziening te kunnen vormen voor toekomstige uitgaven.

Lees Meer >>

Verplicht privévermogen

Binnen de grenzen van de redelijkheid heeft een ondernemer de keuze om vermogensbestanddelen als zakelijk of als privé aan te merken.

Lees Meer >>

Verbouw kantoorpand tot woning

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet in beginsel overdrachtsbelasting worden betaald.

Lees Meer >>

Vergoeding deelname medicijnonderzoek

Voor de deelname als proefpersoon aan medicijnonderzoek worden vergoedingen betaald.

Lees Meer >>

Verrekening van verliezen

Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend worden met winsten van eerdere of latere jaren.

Lees Meer >>

Investeringsaftrek 2018

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen.

Lees Meer >>

Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

Oudedagsreserve
De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2018 9,44% van de winst, maar maximaal € 8.

Lees Meer >>

Belastingplan 2018 aangenomen

De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2018 aangenomen.

Lees Meer >>

Premiepercentages 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld.

Lees Meer >>

Eindejaarstips eigen woning

Controleer uw hypotheek
Gezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op uw hypotheekschulden.

Lees Meer >>

Eindejaarstips voor ondernemingen

Optimaliseer investeringsaftrek
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, bedoeld om de investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren.

Lees Meer >>

Eindejaarstips werkgevers

Vergeet niet om WBSO aan te vragen
Voor speur- & ontwikkelingswerk (S&O) heeft u recht op een vermindering van de afdracht van loonheffingen.

Lees Meer >>

Eindejaarstips omzetbelasting

Voorkom belastingrente door tijdig suppletieaangifte te doen
Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2017 willen corrigeren of die een balanspost btw van 2017 willen aangeven, kunnen berekening van belastingrente voorkomen door dit vóór 1 april 2018 te doen.

Lees Meer >>

Eindejaarstips voor de dga

Wat doet u met uw pensioen in eigen beheer?
De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening op te bouwen is afgeschaft.

Lees Meer >>

Uitleg premier afschaffing dividendbelasting

De minister-president heeft gereageerd op een verzoek van de Tweede Kamer om opheldering over bedrijven waarmee over de dividendbelasting is gesproken en wat de uitkomsten van die gesprekken zijn.

Lees Meer >>

Bedragen minimumloon per 1 januari 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2018 vastgesteld.

Lees Meer >>

Besparing bpm door invoer bijna nieuwe auto

Voor de berekening van de bpm die bij registratie in Nederland moet worden betaald, wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en gebruikte personenauto’s.

Lees Meer >>

Compensatieregeling zwangere zelfstandigen

Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juli heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten een compensatieregeling te treffen.

Lees Meer >>

Onzakelijke borgstelling

Het ter beschikking stellen van vermogen aan een bv, waarin de terbeschikkingsteller een aanmerkelijk belang heeft, wordt belast als resultaat uit overige werkzaamheden in box 1 van de inkomstenbelasting.

Lees Meer >>

Geen step-up aanmerkelijk belang bij remigratie

De meeropbrengst van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren is belast met inkomstenbelasting.

Lees Meer >>

Prinsjesdag 2017

Het gebruikelijke jaarlijkse pakket fiscale maatregelen dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, is dit jaar vanwege de demissionaire status van het kabinet magerder dan ooit.

Lees Meer >>

Definitie geneesmiddelen

Het verlaagde tarief in de btw is van toepassing op geneesmiddelen.

Lees Meer >>

Aansprakelijkheid pand- en hypotheekhouders

In de Invorderingswet komt een bepaling die de aansprakelijkheid invoert voor pand- en hypotheekhouders en executanten.

Lees Meer >>

Beleidsbesluit hybride geldverstrekkingen

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met beleid voor de behandeling van hybride geldverstrekkingen in de vennootschaps- en dividendbelasting gepubliceerd.

Lees Meer >>

Kleineondernemersregeling en buitenlandse ondernemers

De kleineondernemersregeling in de omzetbelasting geldt voor natuurlijke personen die een onderneming drijven.

Lees Meer >>

Aansprakelijkheid bestuurder stichting

Iedere bestuurder van een rechtspersoon is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonheffing die de rechtspersoon verschuldigd is.

Lees Meer >>

Verzoek om teruggaaf buitenlandse btw

Ondernemers, die in 2016 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen.

Lees Meer >>

Omzet- en winstcorrecties

Over zogenaamde afroommodules in kassasystemen is enkele jaren geleden veel te doen geweest.

Lees Meer >>

Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve

Ondernemers die een bedrijfsmiddel verkopen voor een hogere prijs dan de boekwaarde, kunnen de belastingheffing over de meeropbrengst boven de boekwaarde uitstellen door het vormen van een herinvesteringsreserve.

Lees Meer >>

Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op het terrein van sociale verzekeringen, heeft geoordeeld dat vrouwelijke zelfstandigen die tussen 2004 en 2008 zijn bevallen, recht hebben op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering.

Lees Meer >>

Versoepeling financieringseisen hypotheek aangekondigd

De Tijdelijke regeling hypothecair krediet stelt de inkomenscriteria voor het verstrekken van hypotheekleningen en de maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van de waarde van de woning vast.

Lees Meer >>

Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) vormt de bestaande premiekortingen voor oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking om tot loonkostenvoordelen.

Lees Meer >>

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-bv

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald.

Lees Meer >>

Vervolgonderzoek aanpassing heffing in box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft een vervolgonderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden voor belastingheffing in box 3 op basis van het werkelijk behaalde rendement.

Lees Meer >>

Vergoeding uitstel levering

Bij de levering van een in Nederland gelegen onroerende zaak wordt overdrachtsbelasting geheven van de verkrijger.

Lees Meer >>

Nettoloon in rekening-courant

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend of vorderbaar en inbaar is geworden.

Lees Meer >>

Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 verandert er het een en ander aan het minimumloon.

Lees Meer >>

Geen verlenging coulanceperiode afschaffing pensioen in eigen beheer

Per 1 april 2017 is een wet van kracht geworden die de mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer bij de bv op te bouwen afschaft.

Lees Meer >>

Vordering van ondernemer op broer geen ondernemingsvermogen

Een vordering is ondernemingsvermogen wanneer deze is ontstaan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.

Lees Meer >>

Afschrijving op ter beschikking gestelde, geleasete apparatuur toegestaan

Om te kunnen afschrijven op een bedrijfsmiddel moet ten minste sprake zijn van economische eigendom.

Lees Meer >>

Aftrekbeperking hypotheekrente in de vierde tariefschijf

Wie een eigen woning bezit, moet daarvoor een bedrag, het eigenwoningforfait, bij zijn inkomen in box 1 tellen.

Lees Meer >>

Vermogensetikettering woonhuis

De keuze voor het aanmerken van een vermogensbestanddeel als ondernemingsvermogen is in het algemeen afhankelijk van de wil van de ondernemer.

Lees Meer >>

Belastingdienst schrijft klanten Zwitserse bank aan

Het aanhouden van spaartegoeden in het buitenland is lange tijd niet ongebruikelijk geweest, zeker in de tijd dat rente in Nederland progressief werd belast.

Lees Meer >>

Belastbaarheid uitkeringen letselschadeverzekering

Ontvangen letselschade-uitkeringen vormen vermogen, dat belast is in box 3, voor zover het totale vermogen op 1 januari van het jaar het heffingvrije vermogen van € 25.

Lees Meer >>

Forfaitaire rendementen box 3 voor 2018 en 2019

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een prognose gegeven van de forfaitaire rendementen in box 3 voor de jaren 2018 en 2019.

Lees Meer >>

Vermogensetikettering woning ondernemer

De keuze om een vermogensbestanddeel toe te rekenen aan de onderneming of aan privé is in het algemeen afhankelijk van de wil van de ondernemer.

Lees Meer >>

Middelingsverzoek te laat ingediend

De middelingsregeling is bedoeld als tegemoetkoming voor het progressienadeel dat optreedt bij sterk wisselende inkomens.

Lees Meer >>

Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen

De Eerste Kamer heeft met algemene stemmen het wetsvoorstel uitfasering van pensioen in eigen beheer aangenomen.

Lees Meer >>

Hoge Raad komt met uitleg begrip woning voor overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald.

Lees Meer >>

Ondernemer, ondanks beperkt aantal opdrachtgevers

De kwalificatie als ondernemer voor de inkomstenbelasting is van belang voor het recht op ondernemersaftrek.

Lees Meer >>

Verhuur studentenkamers

Levert de verhuur van studentenkamers belastbaar inkomen in box 1 of in box 3 op? Als de opbrengsten in box 1 vallen, gaat het dan om winst uit onderneming of om van resultaat uit overige werkzaamheden? Deze vragen zijn onlangs aan het gerechtshof voorgelegd.

Lees Meer >>

Aftrek hypotheekrente niet-ingezetene naar rato van inkomen

Onlangs heeft het Hof van Justitie EU uitspraak gedaan op vragen van de Hoge Raad over de aftrek van hypotheekrente door iemand die niet in Nederland woont, maar wel inkomen heeft uit Nederland en geen inkomen in het woonland.

Lees Meer >>

Onttrekking aan het vermogen van de bv

Een lening van een bv aan haar aandeelhouder, die niet afgelost kan of zal worden, heeft mogelijk fiscale gevolgen.

Lees Meer >>

Vanaf 21 jaar recht op volledig wettelijk minimumloon

De Eerste Kamer heeft de wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag als hamerstuk aangenomen.

Lees Meer >>

Aanpak belastingontduiking

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting gegeven van zijn plannen om belastingontduiking aan te pakken.

Lees Meer >>

Aanpassing voorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Net voor het moment waarop de Eerste Kamer zou stemmen over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer heeft de staatssecretaris van Financiën gevraagd de stemming uit te stellen.

Lees Meer >>

Vaststellingsovereenkomst innovatiebox

De innovatiebox is een bijzondere regeling in de vennootschapsbelasting voor zelf ontwikkelde immateriële activa, waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven.

Lees Meer >>

Verkopende aandeelhouder deed onvoldoende onderzoek naar koper

De Invorderingswet kent een aansprakelijkheid voor aandeelhouders van een bv of nv voor door de vennootschap verschuldigde vennootschapsbelasting na verkoop van de aandelen.

Lees Meer >>

Proefprocedure box 3

Volgens artikel 1 van het Eerste Protocol (EP) bij het Europese Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) heeft iedereen recht op het ongestoord genot van zijn eigendom.

Lees Meer >>

Tarieven en heffingskortingen

Tarieven box 1

Inkomen vantot Jonger dan AOW-leeftijdAOW-gerechtigd
 € 0 € 19.

Lees Meer >>

Investeringsaftrek 2017

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen.

Lees Meer >>

Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

Oudedagsreserve
De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2017 9,8% van de winst, maar maximaal € 8.

Lees Meer >>

Pensioen in eigen beheer

De pensioenregeling van een werknemer moet zijn ondergebracht bij een pensioenfonds of bij een levensverzekeringsmaatschappij.

Lees Meer >>

Belastingplan 2017 aangenomen

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2017 aangenomen.

Lees Meer >>

Bedragen minimumloon en premiepercentages 2017

De bedragen van het minimumloon worden ieder half jaar aangepast.

Lees Meer >>

Stemming afschaffing pensioen in eigen beheer uitgesteld

De Eerste Kamer heeft op verzoek van de staatssecretaris van Financiën de stemming over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen uitgesteld.

Lees Meer >>

Geen bijtelling aangegeven, hof vernietigt opgelegde boete

Hof Den Haag heeft de aan een ondernemer opgelegde vergrijpboete vernietigd.

Lees Meer >>

BV met leegstaande kantoorvilla is ondernemer voor omzetbelasting

Ondernemer voor de omzetbelasting is iedereen die zelfstandig een bedrijf uitoefent.

Lees Meer >>

Wetsvoorstel aanpassing fiscale eenheid aangenomen

Het wetsvoorstel ter aanpassing van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting is door de Eerste Kamer als hamerstuk aangenomen.

Lees Meer >>

Auto van de zaak

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het inkomen worden gedaan.

Lees Meer >>

Lening aan BV

Een lening, die een dga verstrekt aan zijn bv, valt onder de terbeschikkingstellingsregeling.

Lees Meer >>

Arbeidsbeloning

De gebruikelijkloonregeling is van toepassing op een werknemer met een aanmerkelijk belang in de bv waarvoor hij werkt.

Lees Meer >>

Dividend uitkeren

Denk eens aan het uitkeren van dividend door de bv in plaats van het betalen van een hoger salaris.

Lees Meer >>

Schenkingen aan kinderen

Ter besparing van erfbelasting na uw overlijden kan het zinvol zijn om al tijdens uw leven een deel van uw vermogen over te dragen aan uw kinderen.

Lees Meer >>

Box 3

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3.

Lees Meer >>

Giften

Giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Lees Meer >>

Investeringsaftrek

Er bestaan diverse regelingen om investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren.

Lees Meer >>

Herinvesteringsreserve

Belastingheffing over de boekwinst bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kunt u uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve.

Lees Meer >>

Herziening aftrek voorbelasting

Recht op aftrek van voorbelasting is gekoppeld aan gebruik voor belaste prestaties.

Lees Meer >>

Betaal tankbeurten niet contant

Tankt u met de auto van de zaak, betaal dan met uw tankpas, zakelijke bankpas of creditcard.

Lees Meer >>

Wetsvoorstellen Belastingplan 2017 c.s. aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die samen het Belastingplan 2017 vormen, aangenomen.

Lees Meer >>

Meer tijd voor dga met pensioen in eigen beheer

Dga’s krijgen tot 1 april 2017 in plaats van tot 1 januari de tijd om hun pensioenvoorziening in eigen beheer aan te passen.

Lees Meer >>

Einde aan aftrek huurkosten werkkamer ondernemer

Zoals eerder al aangekondigd heeft de staatssecretaris van Financiën een voorstel ingediend om de aftrek van een deel van de huur van de woning door een ondernemer te voorkomen.

Lees Meer >>

Staatssecretaris kondigt reparatie aftrek kosten werkkamer in huurwoning aan

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat een huurrecht van een woning met een werkruimte ondernemingsvermogen kan zijn als de woning voor meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt.

Lees Meer >>

Experiment met vervroegde inzet no-riskpolis

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit voor de vervroegde inzet van een no-riskpolis naar de Eerste en de Tweede Kamer gestuurd.

Lees Meer >>

Pand ondernemer was keuzevermogen

Een ondernemer kan in het algemeen zelf bepalen of hij een vermogensbestanddeel al dan niet tot zijn ondernemingsvermogen rekent.

Lees Meer >>

Dienstbetrekking gefingeerd om uitkering te verkrijgen

Een arbeidsverhouding is een privaatrechtelijke dienstbetrekking wanneer is voldaan aan de volgende vereisten:

  • er is de verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid,
  • er is een gezagsverhouding, en
  • er is de verplichting tot het betalen van loon.

Lees Meer >>

Mogelijke aanpassingen box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de belastingheffing in box 3.

Lees Meer >>

Winstcorrectie mag naar herinvesteringsreserve

Ondernemers kunnen de belastingheffing over de boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve.

Lees Meer >>

Einde pensioen in eigen beheer

Na uitgebreide discussie met het parlement ligt er nu een wetsvoorstel dat per 1 januari 2017 een einde maakt aan de mogelijkheid voor een dga om in eigen beheer bij de bv een pensioenvoorziening op te bouwen.

Lees Meer >>

Maatregelen tegen misbruik van box 2

Een van de maatregelen in het Belastingplan tegen constructies om belasting te ontwijken of uit te stellen heeft betrekking op het beleggen in box 2.

Lees Meer >>

Aanpassingen innovatiebox

De innovatiebox verlaagt het effectieve belastingtarief van de vennootschapsbelasting voor winst uit innovatieve activiteiten.

Lees Meer >>

Stimulering start-ups

In afwijking van de gebruikelijkloonregeling mag het loon van de dga van een innovatieve start-up worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon.

Lees Meer >>

Tariefschijf vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting kent twee tarieven.

Lees Meer >>

Bouwterrein en btw

Bij de levering van een bouwterrein is btw verschuldigd en geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting.

Lees Meer >>

Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting

Dividendbelasting kan worden verrekend met de verschuldigde vennootschapsbelasting.

Lees Meer >>

Stukken Prinsjesdag worden niet eerder gepubliceerd

Alle stukken voor Prinsjesdag worden op vrijdag voor Prinsjesdag onder embargo aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer verstrekt.

Lees Meer >>

Gastouder is geen ondernemer

Winst uit onderneming, een bekende term: winst is het totaal aan voordelen dat wordt verkregen uit een onderneming.

Lees Meer >>

Eigen risico dragen voor WGA?

Werkgevers kunnen het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid van hun personeel publiek of privaat verzekeren.

Lees Meer >>