Arbeidsrecht

Kamerbrief positie bedrijfsarts

De verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden ligt bij werkgevers en werknemers.

Lees Meer >>

Aansprakelijkheid werkgever

Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving.

Lees Meer >>

Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen verbetering arbeidsmarkt

De minister van Sociale Zaken heeft de internetconsultatie geopend voor een wetsvoorstel met maatregelen ter verbetering van de arbeidsmarkt.

Lees Meer >>

Aanzegverplichting

Een werkgever moet een werknemer wiens tijdelijke arbeidscontract afloopt ten minste een maand van tevoren schriftelijk laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten of niet.

Lees Meer >>

Sectorindeling

De Wet financiering sociale verzekeringen bepaalt bij welke sector een werkgever van rechtswege is aangesloten.

Lees Meer >>

Beantwoording vragen gevolgen brexit

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer over de gevolgen van de brexit beantwoord.

Lees Meer >>

Ontslag op staande voet nietig

Een ontslag op staande voet is door de kantonrechter nietig verklaard omdat het besluit is genomen door een persoon die daartoe niet bevoegd was.

Lees Meer >>

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.

Lees Meer >>

Nog geen zicht op nieuw pensioenstelsel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken van de vernieuwing van het pensioenstelsel.

Lees Meer >>

Kabinetsreactie evaluatie werkkostenregeling

De werkkostenregeling (WKR) is het systeem voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting.

Lees Meer >>

Ernstig verwijtbaar handelen werknemer

Ernstig verwijtbaar handelen door een werknemer is een grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Lees Meer >>

Bijtelling voor dga zonder rittenregistratie

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, geldt de wettelijke fictie dat de terbeschikkingstelling ook voor privégebruik geldt.

Lees Meer >>

Verrekening negatief verlofdagensaldo

Wanneer een werknemer bij het einde van zijn dienstbetrekking een tegoed aan verlofdagen heeft, dan moet de werkgever tot uitbetaling daarvan overgaan.

Lees Meer >>

Forfaitaire bijtelling fiets van de zaak

Om het woon-werkverkeer per fiets te stimuleren wil de staatssecretaris een bijtellingsregeling voor de fiets van de zaak invoeren.

Lees Meer >>

Kamerbrief evaluatie verevening pensioenrechten bij scheiding

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de tweede evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees Meer >>

Loonsanctie en ingangsdatum uitkering

Na de ontvangst van een aanvraag van een arbeidsongeschikte werknemer voor een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) beoordeelde het UWV de re-integratie-inspanningen van de werkgever.

Lees Meer >>

Ontslag na beëindigen opdracht

Op grond van de ontslagregeling heeft een uitzendbureau bij het beëindigen van een opdracht een redelijke grond om de arbeidsovereenkomst van de werknemer om bedrijfseconomische omstandigheden op te zeggen als aan twee voorwaarden is voldaan.

Lees Meer >>

Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen over de compensatieregeling voor zwangere zzp’ers beantwoord.

Lees Meer >>

Het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling

Werkgevers kunnen werknemers vergoedingen geven voor kosten die zij maken in het kader van hun dienstbetrekking.

Lees Meer >>

Arbeids- of stageovereenkomst?

Het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een stageovereenkomst is niet heel groot.

Lees Meer >>

Conceptwetsvoorstel aanvulling partnerverlof

In het Regeerakkoord is afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van het kind uit te breiden van twee doorbetaalde dagen naar een week, met aanvullend vijf weken verlof zonder loon, maar met een uitkering van 70% van het loon.

Lees Meer >>

Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet op de ondernemingsraden wijzigt.

Lees Meer >>

Kamervragen slapende dienstverbanden

Werkgevers kunnen de betaling van een transitievergoeding aan arbeidsongeschikte werknemers voorkomen door na de periode van verplichte loondoorbetaling het dienstverband niet te beëindigen.

Lees Meer >>

Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering

De minister van Sociale Zaken heeft gereageerd op berichten in de media over verzwaring van de toegangseis voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Lees Meer >>

Ontslagvergoeding was onderdeel loon

De Wet op de loonbelasting omschrijft loon als alles dat iemand uit een huidige of vroegere dienstbetrekking geniet.

Lees Meer >>

Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling

Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij arbeidsongeschiktheid.

Lees Meer >>

Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto

Sinds 1 januari 2017 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak ten minste 22% van de cataloguswaarde van de auto indien de auto jonger is dan 15 jaar.

Lees Meer >>

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om vervangen te worden.

Lees Meer >>

Vragen over AOW-gevolgen van kleine baan in buitenland

Uitgangspunt van de EU-regelgeving op het gebied van de sociale verzekeringen is dat de wetgeving van één lidstaat van toepassing is.

Lees Meer >>

Geen nieuwe loondoorbetalingsverplichting na onvolledige re-integratie

Een werknemer heeft gedurende een periode van 104 weken recht op loondoorbetaling indien hij wegens arbeidsongeschiktheid de bedongen arbeid niet kan verrichten.

Lees Meer >>

Toepassing 150-kilometercriterium

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met een op de Nederlandse arbeidsmarkt schaarse deskundigheid kan op verzoek de 30%-regeling worden toegepast.

Lees Meer >>

Kamervragen versobering nabestaandenpensioen

Naar aanleiding van een besluit van de staatssecretaris van Financiën zijn Kamervragen gesteld over een vermeende versobering van het nabestaandenpensioen.

Lees Meer >>

Premieheffing tijdens onbetaald verlof

In antwoord op een prejudiciële vraag van de Hoge Raad over de premieheffing heeft het Hof van Justitie EU geoordeeld dat een inwoner van een lidstaat van de EU, die onbetaald verlof neemt om in die periode werkzaamheden in loondienst te verrichten in een andere lidstaat, moet worden beschouwd als een persoon die op het grondgebied van twee lidstaten werkzaamheden in loondienst pleegt uit te oefenen.

Lees Meer >>

Klein deel arbeidstijd in buitenland doorgebracht

Een inwoner van België, die in loondienst werkte voor een Nederlandse werkgever en een klein deel van zijn arbeidsuren in België besteedde, moet voor de Europese regelgeving op het gebied van de sociale verzekeringen niet worden beschouwd als een persoon die werkzaamheden in loondienst op het grondgebied van twee lidstaten pleegt uit te oefenen.

Lees Meer >>

Belemmeringsverbod Waadi

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) bevat een belemmeringsverbod.

Lees Meer >>

Premieheffing over buitenlands staatspensioen

Een van de in het Verdrag betreffende de Werking van de EU (VWEU) geregelde zaken is het vrije werknemersverkeer.

Lees Meer >>

Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement

In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin werd verwezen naar het arbeidsvoorwaardenreglement van de werkgever.

Lees Meer >>

Schadevergoeding wegens afbreken onderhandelingen over arbeidsovereenkomst

De kantonrechter heeft een werkgever wegens het afbreken van de onderhandelingen over een nieuwe arbeidsovereenkomst na afloop van een eerdere arbeidsovereenkomst veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding.

Lees Meer >>

Vaststellingsovereenkomst ter vermijding ontslag op staande voet

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van de ene partij dat wordt aanvaard door de andere partij.

Lees Meer >>

Overtreding geheimhoudingsbeding

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en een relatiebeding.

Lees Meer >>

Buitenlands pensioen en premieheffing

Een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden had betrekking op de vraag of een buitenlands pensioen onderdeel was van het Nederlandse premie-inkomen van de gepensioneerde.

Lees Meer >>

Onkostenvergoeding en bijtelling auto

Voor de invoering van de werkkostenregeling in de loonbelasting bepaalde de wet dat vergoedingen niet tot het loon behoorden voor zover zij strekten tot bestrijding van kosten voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.

Lees Meer >>

Wijzigingen loonbelasting 2018

Werkkostenregeling
De vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bedraagt ongewijzigd 1,2% van de fiscale loonsom.

Lees Meer >>

Wet waardeoverdracht kleine pensioenen

De Wet waardeoverdracht kleine pensioenen is op 22 december 2017 in het Staatsblad geplaatst.

Lees Meer >>

Diverse uitkeringsbedragen 2018

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon.

Lees Meer >>

Kamerbrief ontwikkelingen arbeidsmarkt

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Lees Meer >>

Inhoudingsplicht buitenlandse rechtspersoon

De arbeidsverhouding tussen een aanmerkelijkbelanghouder en zijn vennootschap is volgens de Wet op de loonbelasting in ieder geval een fictieve dienstbetrekking.

Lees Meer >>

Pensioenbesluit aangepast per 1 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 is de fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar.

Lees Meer >>

150-kilometercriterium ook bij tussentijdse beoordeling 30%-regeling

De 30%-regeling is een bijzondere regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers die beschikken over op de Nederlandse arbeidsmarkt schaarse deskundigheid.

Lees Meer >>

Na toekenning WIA-uitkering kan geen loonsanctie meer worden opgelegd

Een werknemer die wegens arbeidsongeschiktheid niet kan werken heeft pas na het verstrijken van de wachttijd van 104 weken recht op een WIA-uitkering.

Lees Meer >>

Besluit loonheffingen en pensioenen geactualiseerd

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit over loonheffingen en pensioenen geactualiseerd.

Lees Meer >>

Verrekening ingehouden loonheffing

Loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon.

Lees Meer >>

Premie Wlz 2018 bekend

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het premiepercentage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) voor 2018 vastgesteld op 9,65.

Lees Meer >>

Premiepercentages 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld.

Lees Meer >>

Vijfde nota van wijziging Verzamelwet SZW 2018

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Verzamelwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 2018 in behandeling.

Lees Meer >>

Maatregelen uit regeerakkoord opgenomen in Belastingplan 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het Belastingplan 2018 ingediend.

Lees Meer >>

AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2023

Sinds enige jaren stijgt de AOW-gerechtigde leeftijd.

Lees Meer >>

Pensioen geen onderdeel (gebruikelijk) loon

Een dga moet voor zijn werkzaamheden ten behoeve van zijn bv ten minste een gebruikelijk loon ontvangen.

Lees Meer >>

Boete vernietigd wegens ontbreken grove schuld

De inspecteur kan aan een belastingplichtige een vergrijpboete opleggen als het aan diens opzet of grove schuld te wijten is dat belasting, die op aangifte moest worden voldaan of afgedragen, niet is betaald.

Lees Meer >>

Schijfgrenzen en tarieven IB 2018

Bij de Tweede Kamer is het Belastingplan 2018 in behandeling.

Lees Meer >>

Vragen over socialezekerheidswetgeving

In een procedure die betrekking heeft op de toepassing van de socialezekerheidswetgeving heeft de Hoge Raad vragen voorgelegd aan het Hof van Justitie EU.

Lees Meer >>

Bedragen minimumloon per 1 januari 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2018 vastgesteld.

Lees Meer >>

Deelkwalificatie volstaat voor afdrachtvermindering

Voor toepassing van de inmiddels vervallen afdrachtvermindering onderwijs is volgens de Hoge Raad niet meer vereist dan dat een beroepspraktijkvorming is gevolgd die onderdeel is van de beroepsbegeleidende leerweg.

Lees Meer >>

Liever een oude auto van de zaak?

De werknemer met een auto van de zaak wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen.

Lees Meer >>

Geen cumulatie van ontslaggronden

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een van zijn werknemers alleen opzeggen als daar een redelijke grond voor is.

Lees Meer >>

Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd

Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om na het einde van zijn dienstbetrekking elders werkzaam te zijn.

Lees Meer >>

Compensatieregeling zwangere zelfstandigen

Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juli heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten een compensatieregeling te treffen.

Lees Meer >>

Minimumloon over overwerkvergoeding

Werkgevers, die de betaling van vakantietoeslag over de vergoeding voor overwerk, dat voor 2018 is verricht, willen voorkomen, moeten ervoor zorgen dat zij voor 1 januari 2018 het overwerk hebben uitbetaald of dat het overwerk voor die datum is gecompenseerd door minder te werken.

Lees Meer >>

Derde nota van wijziging Verzamelwet SZW 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van het verslag en de derde nota van wijziging bij het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees Meer >>

Afzien van optierecht tegen vergoeding

Vooruitlopend op een beursgang sloot een vennootschap met twee werknemers overeenkomsten, waarbij de werknemers tegen betaling van een vergoeding hebben toegezegd geen gebruik te zullen maken van eerder toegekende optierechten.

Lees Meer >>

Overzicht maatregelen in regeerakkoord

De onderhandelingen over een nieuw kabinet hebben geresulteerd in een lijvig regeerakkoord, dat bol staat van de plannen en ambities.

Lees Meer >>

Afstel kostendelersnorm AOW

In 2014 is de Wet maatregelen wet werk en bijstand (WWB) aangenomen.

Lees Meer >>

Toepassing gelijkheidsbeginsel

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Den Haag vernietigd.

Lees Meer >>

Nabetaling is onderdeel loon

Het loonbegrip in de fiscale wetgeving is ruim en omvat alle voordelen die iemand uit een dienstbetrekking geniet.

Lees Meer >>

Tweede nota van wijziging Verzamelwet SZW 2018

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 in behandeling.

Lees Meer >>

Onvoldoende bewijs geen privégebruik

Indien een werkgever aan een werknemer een auto ook voor privégebruik ter beschikking stelt, heeft dat tot gevolg dat op kalenderjaarbasis ten minste 22% van de waarde van de auto bij het loon van de werknemer wordt geteld.

Lees Meer >>

Loon deels door verrekening genoten

De dga en enig werknemer van een bv was met de bv een bruto loon overeengekomen van € 99.

Lees Meer >>

Afzien van stamrecht leidt tot belastingheffing

Tot 1 januari 2014 was het mogelijk om de belastingheffing over een ontslagvergoeding uit te stellen door de vergoeding in de vorm van een recht op periodieke uitkeringen te gieten.

Lees Meer >>

Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster

Wie in dienstbetrekking werkt, is in beginsel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Lees Meer >>

Memorie van antwoord Verzamelwet pensioenen 2017

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de memorie van antwoord inzake de Verzamelwet pensioenen 2017 naar de Eerste Kamer gestuurd.

Lees Meer >>

Uitoefening optierecht na vertrek uit Nederland

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met bijzondere expertise kan op verzoek de 30%-regeling in de loonbelasting worden toegepast.

Lees Meer >>

Onjuiste bewijslastverdeling

In een procedure over de toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs was in geschil of de werkgever aannemelijk heeft gemaakt dat zijn werknemers een opleiding hebben gevolgd.

Lees Meer >>

Maatregelen loonbelasting

Niet-uitvoerende bestuurders
Bestuurders van een beursgenoteerde vennootschap zijn fictief in dienstbetrekking werkzaam bij de vennootschap.

Lees Meer >>

S&O-verklaring

De Wet vermindering afdracht loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen (WVA) verplicht werkgevers om het aantal aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O) bestede uren en gemaakte kosten en uitgaven per afgegeven S&O-verklaring aan de minister van Economische Zaken mee te delen.

Lees Meer >>

Ontwerpbesluit inkoop netto pensioen

Netto pensioen is een vrijwillige pensioenregeling die kan worden uitgevoerd door een pensioenfonds voor werknemers met een pensioengevend loon boven de aftoppingsgrens.

Lees Meer >>

Wetsvoorstel invoering automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een voorstel tot wijziging van de Pensioenwet naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees Meer >>

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 naar Tweede Kamer

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees Meer >>

Eigenrisicodragerschap WGA

Werkgevers, die eigenrisicodrager willen zijn voor het WGA-risico, kunnen dat vanaf 1 januari 2017 alleen voor het totale risico, dus voor het WGA-risico van zowel vaste als flexibele krachten.

Lees Meer >>

Geen dienstbetrekking, dus geen recht op WW

Wie werkzaam is in een privaatrechtelijke dienstbetrekking, is werknemer in de zin van de WW.

Lees Meer >>

Transitievergoeding en loondispensatie

De vraag in een procedure bij de kantonrechter was of bij de berekening van de hoogte van de transitievergoeding en de gefixeerde schadevergoeding wegens onregelmatige opzegging rekening moet worden gehouden met een ontvangen loondispensatie.

Lees Meer >>

Premieplicht Rijnvarende

Op grond van de Nederlandse wetgeving is een ingezetene van Nederland van rechtswege in Nederland verzekerd en premieplichtig voor de volksverzekeringen.

Lees Meer >>

Bepalingen rond transitievergoeding mogelijk discriminerend

Wanneer op initiatief van de werkgever een einde komt aan een arbeidsovereenkomst die ten minste 24 maanden heeft geduurd, moet de werkgever de werknemer een transitievergoeding betalen.

Lees Meer >>

Geen cassatie genietingsmoment aandelen(optie)

Volgens de Wet op de loonbelasting vormt het voordeel dat een werknemer geniet bij de uitoefening of vervreemding van een aandelenoptierecht, dat hij van zijn werkgever heeft gekregen, loon uit dienstbetrekking.

Lees Meer >>

Misbruik stages

Volgens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt het in de praktijk voor dat stages worden misbruikt om regulier werk te laten uitvoeren zonder betaling van het bijpassende loon.

Lees Meer >>

Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst

Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep bij het gerechtshof open.

Lees Meer >>

Aansprakelijkheid werkgever

Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het uitvoeren van zijn werk oploopt.

Lees Meer >>

Pleitbaar standpunt

Wanneer een belastingplichtige in een aangifte een pleitbaar standpunt inneemt, wordt hem geen boete opgelegd.

Lees Meer >>

Voorstel besluit uitvoering Wet waardeoverdracht klein pensioen

Het voorstel voor de Wet waardeoverdracht klein pensioen bevat een aantal delegatiebepalingen.

Lees Meer >>

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren

Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden wegens disfunctioneren.

Lees Meer >>

Bijtelling door privégebruik auto met nhilbijtelling

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het inkomen plaatsvinden als niet kan worden aangetoond dat het privégebruik op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer heeft bedragen.

Lees Meer >>