Arbeidsrecht

Maatregelen loonbelasting

Niet-uitvoerende bestuurders
Bestuurders van een beursgenoteerde vennootschap zijn fictief in dienstbetrekking werkzaam bij de vennootschap.

Lees Meer >>

S&O-verklaring

De Wet vermindering afdracht loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen (WVA) verplicht werkgevers om het aantal aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O) bestede uren en gemaakte kosten en uitgaven per afgegeven S&O-verklaring aan de minister van Economische Zaken mee te delen.

Lees Meer >>

Ontwerpbesluit inkoop netto pensioen

Netto pensioen is een vrijwillige pensioenregeling die kan worden uitgevoerd door een pensioenfonds voor werknemers met een pensioengevend loon boven de aftoppingsgrens.

Lees Meer >>

Wetsvoorstel invoering automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een voorstel tot wijziging van de Pensioenwet naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees Meer >>

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 naar Tweede Kamer

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees Meer >>

Eigenrisicodragerschap WGA

Werkgevers, die eigenrisicodrager willen zijn voor het WGA-risico, kunnen dat vanaf 1 januari 2017 alleen voor het totale risico, dus voor het WGA-risico van zowel vaste als flexibele krachten.

Lees Meer >>

Geen dienstbetrekking, dus geen recht op WW

Wie werkzaam is in een privaatrechtelijke dienstbetrekking, is werknemer in de zin van de WW.

Lees Meer >>

Transitievergoeding en loondispensatie

De vraag in een procedure bij de kantonrechter was of bij de berekening van de hoogte van de transitievergoeding en de gefixeerde schadevergoeding wegens onregelmatige opzegging rekening moet worden gehouden met een ontvangen loondispensatie.

Lees Meer >>

Premieplicht Rijnvarende

Op grond van de Nederlandse wetgeving is een ingezetene van Nederland van rechtswege in Nederland verzekerd en premieplichtig voor de volksverzekeringen.

Lees Meer >>

Bepalingen rond transitievergoeding mogelijk discriminerend

Wanneer op initiatief van de werkgever een einde komt aan een arbeidsovereenkomst die ten minste 24 maanden heeft geduurd, moet de werkgever de werknemer een transitievergoeding betalen.

Lees Meer >>

Geen cassatie genietingsmoment aandelen(optie)

Volgens de Wet op de loonbelasting vormt het voordeel dat een werknemer geniet bij de uitoefening of vervreemding van een aandelenoptierecht, dat hij van zijn werkgever heeft gekregen, loon uit dienstbetrekking.

Lees Meer >>

Misbruik stages

Volgens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt het in de praktijk voor dat stages worden misbruikt om regulier werk te laten uitvoeren zonder betaling van het bijpassende loon.

Lees Meer >>

Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst

Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep bij het gerechtshof open.

Lees Meer >>

Aansprakelijkheid werkgever

Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het uitvoeren van zijn werk oploopt.

Lees Meer >>

Pleitbaar standpunt

Wanneer een belastingplichtige in een aangifte een pleitbaar standpunt inneemt, wordt hem geen boete opgelegd.

Lees Meer >>

Voorstel besluit uitvoering Wet waardeoverdracht klein pensioen

Het voorstel voor de Wet waardeoverdracht klein pensioen bevat een aantal delegatiebepalingen.

Lees Meer >>

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren

Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden wegens disfunctioneren.

Lees Meer >>

Bijtelling door privégebruik auto met nhilbijtelling

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het inkomen plaatsvinden als niet kan worden aangetoond dat het privégebruik op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer heeft bedragen.

Lees Meer >>

Crisisheffing voetbalclub

De pseudo-eindheffing hoge lonen, ook wel aangeduid als de crisisheffing, was een tijdelijke heffing van werkgevers die aan werknemers een loon betaalden van meer dan € 150.

Lees Meer >>

Voorwaarde voor toekenning billijke vergoeding bij ontslag

Wanneer de ontbinding van een arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever kan de kantonrechter een billijke vergoeding toekennen aan de werknemer.

Lees Meer >>

Omvang loonbegrip

Loon is een ruim begrip.

Lees Meer >>

Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek

Mag de kantonrechter de gelegenheid geven om een verzoek tot ontbinding in te trekken omdat hij van plan is een transitievergoeding toe te kennen? Volgens een werknemer mag dat niet.

Lees Meer >>

Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op het terrein van sociale verzekeringen, heeft geoordeeld dat vrouwelijke zelfstandigen die tussen 2004 en 2008 zijn bevallen, recht hebben op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering.

Lees Meer >>

Toepassing stelsel sociale zekerheid

EU-verordening 883/2004 regelt van welke EU-lidstaat het socialezekerheidsstelsel van toepassing is op een burger.

Lees Meer >>

Evaluatie Wet uniformering loonbegrip

De staatssecretaris van Financiën heeft het rapport van een onderzoek naar de effecten op de administratieve lasten voor bedrijven van de Wet uniformering loonbegrip naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees Meer >>

Vragen reikwijdte arrest afdrachtvermindering onderwijs

De afdrachtvermindering onderwijs is per 1 januari 2014 afgeschaft en vervangen door de subsidieregeling praktijkleren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Lees Meer >>

Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) vormt de bestaande premiekortingen voor oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking om tot loonkostenvoordelen.

Lees Meer >>

Onderzoek flexibilisering AOW

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is een onderzoek gedaan naar de meerwaarde van een flexibele AOW-datum.

Lees Meer >>

Verdrag sociale zekerheid China

Nederland en de Volksrepubliek China hebben een verdrag inzake sociale zekerheid gesloten.

Lees Meer >>

Compensatie verlies werknemersparticipatie

In het kader van een participatieprogramma voor het management kocht een werknemer in 2006 600 certificaten van aandelen van € 500 voor een totaalbedrag van € 300.

Lees Meer >>

Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet

Alleenstaande AOW’ers hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het wettelijk minimumloon.

Lees Meer >>

Aanzegverplichting einde tijdelijk dienstverband

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de periode waarvoor de overeenkomst is aangegaan.

Lees Meer >>

Wederindiensttredingsvoorwaarde

Toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst met een werknemer wegens bedrijfseconomische redenen op te zeggen wordt verleend met toepassing van de wederindiensttredingsvoorwaarde.

Lees Meer >>

Ontslag op staande voet na bedreiging werkgever

Ontslag op staande voet mag alleen worden gegeven als er een dringende reden voor het ontslag is.

Lees Meer >>

Evaluatie 30%-regeling

De 30%-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om 30% van het loon plus vergoeding onbelast te vergoeden aan werknemers die van buiten Nederland afkomstig zijn om hier te werken.

Lees Meer >>

Wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2017

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2017 ingediend.

Lees Meer >>

Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

Per 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking getreden.

Lees Meer >>

Taakverdeling UWV en eigenrisicodrager ZW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet hoe de taakverdeling tussen het UWV en eigenrisicodragers voor de Ziektewet (ZW) is.

Lees Meer >>

Kamervragen Wet arbeid vreemdelingen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).

Lees Meer >>

Omvang loondoorbetalingsverplichting

Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door te betalen.

Lees Meer >>

Kamerbrief pensioenonderwerpen

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over enkele pensioenonderwerpen.

Lees Meer >>

Deeltijdpensioen gekort op WW-uitkering

Op een WW-uitkering wordt ander inkomen in mindering gebracht.

Lees Meer >>

Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

Ontslag op staande voet vereist een dringende reden.

Lees Meer >>

Rapport kwalificatie arbeidsrelatie

Naar aanleiding van de discussie die is ontstaan door de vervanging van de VAR door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) heeft het kabinet een onderzoek uit laten voeren naar een meer eigentijdse invulling van de criteria ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’ die van belang zijn voor de kwalificatie van een arbeidsrelatie.

Lees Meer >>

Start onderneming met behoud van uitkering

Het UWV kan iemand met een WW-uitkering toestemming verlenen om met behoud van uitkering een eigen bedrijf te starten.

Lees Meer >>

Niet sluitende rittenregistraties

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, geldt het wettelijk vermoeden dat de auto ook privé wordt gebruikt.

Lees Meer >>

Bijtelling privégebruik niet in strijd met Europees recht

Wanneer een werkgever aan zijn werknemers een auto ter beschikking stelt, gaat de wet ervan uit dat de auto ook voor privégebruik ter beschikking is gesteld.

Lees Meer >>

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten dat de opschorting van de handhaving van de Wet DBA wordt verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018.

Lees Meer >>

Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 verandert er het een en ander aan het minimumloon.

Lees Meer >>

Kamervragen Wet DBA

Naar aanleiding van een bericht dat het aantal zzp’ers dat opdrachten misloopt is verdrievoudigd, ondanks het uitstel van handhaving van de Wet DBA, zijn Kamervragen gesteld.

Lees Meer >>

Nieuwe periode loondoorbetalingsverplichting

Werknemers hebben recht op doorbetaling van loon tijdens ziekte.

Lees Meer >>

Loonsanctie terecht opgelegd

De werkgever is verplicht het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende maximaal 105 weken door te betalen.

Lees Meer >>

Verbod op privégebruik auto helpt dga niet

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, wordt deze auto geacht ook privé te worden gebruikt.

Lees Meer >>

Ontslag op staande voet vernietigd

Ontslag op staande voet is een verstrekkende maatregel, die niet licht kan worden genomen.

Lees Meer >>

Misbruik klantenkaart reden voor ontslag op staande voet

Een arbeidsovereenkomst kan door ieder van de partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd op grond van een dringende reden.

Lees Meer >>

Onterechte VAR

Hof Amsterdam oordeelde in een procedure over de intrekking en vervanging van een verklaring arbeidsrelatie (VAR) dat voor werkzaamheden, die een verpleegkundige voor haar echtgenoot verrichtte, een VAR-resultaat uit overige werkzaamheden moest worden afgegeven.

Lees Meer >>

Regeling meerlingenverlof naar Verzamelwet SZW 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt voor om de regeling voor het meerlingenverlof uit het voorstel tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van het kraamverlof te halen en op te nemen in de Verzamelwet SZW 2018.

Lees Meer >>

Bijtelling privégebruik auto voor werknemer met fysieke beperkingen

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, wordt verondersteld dat dit ook voor privédoeleinden geldt.

Lees Meer >>

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie

Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst met een werknemer niet zondermeer opzeggen.

Lees Meer >>

Een motor als alternatief voor een auto van de zaak?

Wie geregeld op de weg van huis naar werk of van werk naar huis in de file staat, kijkt wel eens jaloers naar de motorrijder die tussen de files doorrijdt.

Lees Meer >>

Correctie teruggaaf loonheffingen

Een procedure had betrekking op een naheffingsaanslag loonheffing ter correctie van een eerder gedane teruggaaf door de Belastingdienst.

Lees Meer >>

Derde voortgangsrapportage Wet DBA

De staatssecretaris van Financiën heeft de derde voortgangsrapportage van de Wet DBA naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees Meer >>

Sectorindeling werknemersverzekeringen

Voor de vaststelling van de hoogte van de premies werknemersverzekeringen worden werkgevers in een sector van het bedrijfs- en beroepsleven ingedeeld.

Lees Meer >>

Min/max-overeenkomst en rechtsvermoeden arbeidsomvang

De wet kent een rechtsvermoeden van de arbeidsomvang.

Lees Meer >>

Cao-voorziening bij ontslag

Een werkgever moet bij het einde van een arbeidsovereenkomst na ten minste 24 maanden aan de werknemer een transitievergoeding betalen als het initiatief voor de beëindiging bij de werkgever ligt.

Lees Meer >>

Kamervragen over pensioenoverzichten

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de vermelding van de AOW-leeftijd op pensioenoverzichten beantwoord.

Lees Meer >>

Kamerbrief ontwikkelingen WGA en ZW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van de verzekering voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW).

Lees Meer >>

Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding

Een excessieve vertrekvergoeding voor een werknemer wordt aangemerkt als een eindheffingsbestanddeel en belast naar een tarief van 75%.

Lees Meer >>

Verzoek 30%-regeling terecht afgewezen

Een uit het buitenland afkomstige werknemer komt op verzoek in aanmerking voor toepassing van de 30%-regeling.

Lees Meer >>

Vergoeding voor immateriële schade vormt geen loon

Ieder bedrag dat een werknemer ontvangt van zijn werkgever vormt in beginsel loon uit dienstbetrekking.

Lees Meer >>

Recht op transitievergoeding

Bij het einde van een arbeidsovereenkomst moet de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar heeft bestaan.

Lees Meer >>

Bovenmatige kilometervergoeding

Een vergoeding voor reiskosten is vrijgesteld tot een bedrag van € 0,19 per zakelijk gereden kilometer.

Lees Meer >>

Vrijstelling van sollicitatieplicht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer uitleg gegeven over de voortgang van zijn voornemen om uitkeringsgerechtigden, die één jaar jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd, vrij te stellen van de sollicitatieplicht.

Lees Meer >>

Ontheffing concurrentiebeding

Wil een aan een werknemer opgelegd concurrentie- of relatiebeding rechtsgeldig zijn, dan moet het beding schriftelijk zijn vastgelegd.

Lees Meer >>

Schade door verhoging AOW-leeftijd?

In juli 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep enkele uitspraken gedaan in zaken die een door de Sociale Verzekeringsbank afgegeven pensioenoverzicht voor de AOW betreffen.

Lees Meer >>

Kamervragen over nettopensioen

De fiscaal gefacilieerde opbouw van een pensioenvoorziening is beperkt tot een pensioengevend loon van ongeveer € 103.

Lees Meer >>

Overbruggingsregeling transitievergoeding

Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet hij de ontslagen werknemer een transitievergoeding betalen.

Lees Meer >>

Deeltijdfactor en aftoppingsgrens pensioenopbouw

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer.

Lees Meer >>

Onderzoek KvK onder zzp’ers

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een onderzoek gehouden onder zzp’ers.

Lees Meer >>

Gebruik camerabeelden niet toegestaan voor controle privégebruik auto

Het gebruik door de Belastingdienst van gegevens die met camera’s van de politie worden verzameld voor de controle op het privégebruik van een auto van de zaak is niet toegestaan.

Lees Meer >>

Kamervragen uitbreiding kraamverlof

Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn vragen gesteld over de voorgestelde uitbreiding van het vaderschapsverlof.

Lees Meer >>

Kamervragen aanpassing arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan verhoogde AOW-leeftijd

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het niet doorlopen van WAO- en WIA-verzekeringen tot de verhoogde AOW-gerechtigde leeftijd.

Lees Meer >>

Nietig proeftijdbeding

Het is wettelijk niet toegestaan om een proeftijd op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van niet meer dan zes maanden.

Lees Meer >>

Wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2017

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een voorstel tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de rechterlijke organisatie ingediend bij de Tweede Kamer.

Lees Meer >>

Risico’s van overname lijfrenteverplichting

Verkoopt een ondernemer zijn onderneming, dan kan hij als tegenprestatie van de overnemer een lijfrente bedingen.

Lees Meer >>

Geen AOW-verzekering voor echtgenote buitenlandse diplomaat

Iedere inwoner van Nederland is in beginsel verzekerd voor de AOW.

Lees Meer >>

Aanpassing Arbeidsomstandighedenwet aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Arbeidsomstandighedenwet op een aantal punten wijzigt.

Lees Meer >>

Vanaf 21 jaar recht op volledig wettelijk minimumloon

De Eerste Kamer heeft de wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag als hamerstuk aangenomen.

Lees Meer >>

Aanpassing zwangerschaps- en bevallingsverlof meerlingen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat een uitbreiding van het kraamverlof voor de partner regelt.

Lees Meer >>

Handhaving Wet DBA

De Tweede Kamer heeft in december 2016 een motie aangenomen waarin de Belastingdienst wordt opgeroepen de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) bij kwaadwillende opdrachtgevers met onmiddellijke ingang te handhaven.

Lees Meer >>

Uitbreiding kraamverlof partner

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat een uitbreiding van het kraamverlof voor de partner van de moeder regelt.

Lees Meer >>

Bestelauto’s bleven na werktijd op bedrijfsterrein achter

De bijtelling bij het loon voor het privégebruik van een auto van de zaak geldt niet alleen voor een personenauto, maar ook voor een bestelauto van de zaak.

Lees Meer >>

Eindheffingsregeling hoge ontslagvergoedingen

De Wet op de loonbelasting kent een eindheffingsregeling voor hoge ontslagvergoedingen.

Lees Meer >>

Ontslag op staande voet en vordering transitievergoeding

Een werknemer, die op staande voet is ontslagen, kan bij de kantonrechter een verzoek indienen om het ontslag te vernietigen.

Lees Meer >>

Toepassing overgangsregeling transitievergoeding

Om kleine werkgevers, die personeel om bedrijfseconomische omstandigheden moeten ontslaan, te ontzien is de overgangsregeling transitievergoeding opgesteld.

Lees Meer >>

Kamervragen over DBA en positie zzp'ers

De staatssecretaris van Financiën heeft, niet voor de eerste keer, Kamervragen over de DBA en de positie van zzp'ers beantwoord.

Lees Meer >>

Door onbevoegde controleur verricht onderzoek levert ontoelaatbaar bewijs op

De hoogte van studiefinanciering op basis van de Wsf 2000 was afhankelijk van de woonsituatie van de student.

Lees Meer >>

Geen recht op AOW tijdens detentie

In de Algemene Ouderdomswet (AOW) is bepaald dat het recht op AOW eindigt wanneer de pensioengerechtigde een maand of langer in de gevangenis zit.

Lees Meer >>

Verlaging pensioenrechten leidt tot heffing loonbelasting

De Wet op de loonbelasting bepaalt dat een pensioenaanspraak, die wordt prijsgegeven, loon uit vroegere dienstbetrekking vormt, tenzij de aanspraak niet voor verwezenlijking vatbaar is.

Lees Meer >>

Start eigen bedrijf met behoud uitkering

Het UWV kan iemand met een WW-uitkering toestemming geven om met behoud van uitkering zelfstandig een bedrijf of een beroep uit te oefenen.

Lees Meer >>