Arbeidsrecht

Maatregelen uit regeerakkoord opgenomen in Belastingplan 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het Belastingplan 2018 ingediend.

Lees Meer >>

AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2023

Sinds enige jaren stijgt de AOW-gerechtigde leeftijd.

Lees Meer >>

Pensioen geen onderdeel (gebruikelijk) loon

Een dga moet voor zijn werkzaamheden ten behoeve van zijn bv ten minste een gebruikelijk loon ontvangen.

Lees Meer >>

Boete vernietigd wegens ontbreken grove schuld

De inspecteur kan aan een belastingplichtige een vergrijpboete opleggen als het aan diens opzet of grove schuld te wijten is dat belasting, die op aangifte moest worden voldaan of afgedragen, niet is betaald.

Lees Meer >>

Schijfgrenzen en tarieven IB 2018

Bij de Tweede Kamer is het Belastingplan 2018 in behandeling.

Lees Meer >>

Vragen over socialezekerheidswetgeving

In een procedure die betrekking heeft op de toepassing van de socialezekerheidswetgeving heeft de Hoge Raad vragen voorgelegd aan het Hof van Justitie EU.

Lees Meer >>

Bedragen minimumloon per 1 januari 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2018 vastgesteld.

Lees Meer >>

Deelkwalificatie volstaat voor afdrachtvermindering

Voor toepassing van de inmiddels vervallen afdrachtvermindering onderwijs is volgens de Hoge Raad niet meer vereist dan dat een beroepspraktijkvorming is gevolgd die onderdeel is van de beroepsbegeleidende leerweg.

Lees Meer >>

Liever een oude auto van de zaak?

De werknemer met een auto van de zaak wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen.

Lees Meer >>

Geen cumulatie van ontslaggronden

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een van zijn werknemers alleen opzeggen als daar een redelijke grond voor is.

Lees Meer >>

Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd

Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om na het einde van zijn dienstbetrekking elders werkzaam te zijn.

Lees Meer >>

Compensatieregeling zwangere zelfstandigen

Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juli heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten een compensatieregeling te treffen.

Lees Meer >>

Minimumloon over overwerkvergoeding

Werkgevers, die de betaling van vakantietoeslag over de vergoeding voor overwerk, dat voor 2018 is verricht, willen voorkomen, moeten ervoor zorgen dat zij voor 1 januari 2018 het overwerk hebben uitbetaald of dat het overwerk voor die datum is gecompenseerd door minder te werken.

Lees Meer >>

Derde nota van wijziging Verzamelwet SZW 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van het verslag en de derde nota van wijziging bij het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees Meer >>

Afzien van optierecht tegen vergoeding

Vooruitlopend op een beursgang sloot een vennootschap met twee werknemers overeenkomsten, waarbij de werknemers tegen betaling van een vergoeding hebben toegezegd geen gebruik te zullen maken van eerder toegekende optierechten.

Lees Meer >>

Overzicht maatregelen in regeerakkoord

De onderhandelingen over een nieuw kabinet hebben geresulteerd in een lijvig regeerakkoord, dat bol staat van de plannen en ambities.

Lees Meer >>

Afstel kostendelersnorm AOW

In 2014 is de Wet maatregelen wet werk en bijstand (WWB) aangenomen.

Lees Meer >>

Toepassing gelijkheidsbeginsel

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Den Haag vernietigd.

Lees Meer >>

Nabetaling is onderdeel loon

Het loonbegrip in de fiscale wetgeving is ruim en omvat alle voordelen die iemand uit een dienstbetrekking geniet.

Lees Meer >>

Tweede nota van wijziging Verzamelwet SZW 2018

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 in behandeling.

Lees Meer >>

Onvoldoende bewijs geen privégebruik

Indien een werkgever aan een werknemer een auto ook voor privégebruik ter beschikking stelt, heeft dat tot gevolg dat op kalenderjaarbasis ten minste 22% van de waarde van de auto bij het loon van de werknemer wordt geteld.

Lees Meer >>

Loon deels door verrekening genoten

De dga en enig werknemer van een bv was met de bv een bruto loon overeengekomen van € 99.

Lees Meer >>

Afzien van stamrecht leidt tot belastingheffing

Tot 1 januari 2014 was het mogelijk om de belastingheffing over een ontslagvergoeding uit te stellen door de vergoeding in de vorm van een recht op periodieke uitkeringen te gieten.

Lees Meer >>

Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster

Wie in dienstbetrekking werkt, is in beginsel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Lees Meer >>

Memorie van antwoord Verzamelwet pensioenen 2017

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de memorie van antwoord inzake de Verzamelwet pensioenen 2017 naar de Eerste Kamer gestuurd.

Lees Meer >>

Uitoefening optierecht na vertrek uit Nederland

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met bijzondere expertise kan op verzoek de 30%-regeling in de loonbelasting worden toegepast.

Lees Meer >>

Onjuiste bewijslastverdeling

In een procedure over de toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs was in geschil of de werkgever aannemelijk heeft gemaakt dat zijn werknemers een opleiding hebben gevolgd.

Lees Meer >>

Maatregelen loonbelasting

Niet-uitvoerende bestuurders
Bestuurders van een beursgenoteerde vennootschap zijn fictief in dienstbetrekking werkzaam bij de vennootschap.

Lees Meer >>

S&O-verklaring

De Wet vermindering afdracht loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen (WVA) verplicht werkgevers om het aantal aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O) bestede uren en gemaakte kosten en uitgaven per afgegeven S&O-verklaring aan de minister van Economische Zaken mee te delen.

Lees Meer >>

Ontwerpbesluit inkoop netto pensioen

Netto pensioen is een vrijwillige pensioenregeling die kan worden uitgevoerd door een pensioenfonds voor werknemers met een pensioengevend loon boven de aftoppingsgrens.

Lees Meer >>

Wetsvoorstel invoering automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een voorstel tot wijziging van de Pensioenwet naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees Meer >>

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 naar Tweede Kamer

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees Meer >>

Eigenrisicodragerschap WGA

Werkgevers, die eigenrisicodrager willen zijn voor het WGA-risico, kunnen dat vanaf 1 januari 2017 alleen voor het totale risico, dus voor het WGA-risico van zowel vaste als flexibele krachten.

Lees Meer >>

Geen dienstbetrekking, dus geen recht op WW

Wie werkzaam is in een privaatrechtelijke dienstbetrekking, is werknemer in de zin van de WW.

Lees Meer >>

Transitievergoeding en loondispensatie

De vraag in een procedure bij de kantonrechter was of bij de berekening van de hoogte van de transitievergoeding en de gefixeerde schadevergoeding wegens onregelmatige opzegging rekening moet worden gehouden met een ontvangen loondispensatie.

Lees Meer >>

Premieplicht Rijnvarende

Op grond van de Nederlandse wetgeving is een ingezetene van Nederland van rechtswege in Nederland verzekerd en premieplichtig voor de volksverzekeringen.

Lees Meer >>

Bepalingen rond transitievergoeding mogelijk discriminerend

Wanneer op initiatief van de werkgever een einde komt aan een arbeidsovereenkomst die ten minste 24 maanden heeft geduurd, moet de werkgever de werknemer een transitievergoeding betalen.

Lees Meer >>

Geen cassatie genietingsmoment aandelen(optie)

Volgens de Wet op de loonbelasting vormt het voordeel dat een werknemer geniet bij de uitoefening of vervreemding van een aandelenoptierecht, dat hij van zijn werkgever heeft gekregen, loon uit dienstbetrekking.

Lees Meer >>

Misbruik stages

Volgens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt het in de praktijk voor dat stages worden misbruikt om regulier werk te laten uitvoeren zonder betaling van het bijpassende loon.

Lees Meer >>

Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst

Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep bij het gerechtshof open.

Lees Meer >>

Aansprakelijkheid werkgever

Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het uitvoeren van zijn werk oploopt.

Lees Meer >>

Pleitbaar standpunt

Wanneer een belastingplichtige in een aangifte een pleitbaar standpunt inneemt, wordt hem geen boete opgelegd.

Lees Meer >>

Voorstel besluit uitvoering Wet waardeoverdracht klein pensioen

Het voorstel voor de Wet waardeoverdracht klein pensioen bevat een aantal delegatiebepalingen.

Lees Meer >>

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren

Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden wegens disfunctioneren.

Lees Meer >>

Bijtelling door privégebruik auto met nhilbijtelling

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het inkomen plaatsvinden als niet kan worden aangetoond dat het privégebruik op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer heeft bedragen.

Lees Meer >>

Crisisheffing voetbalclub

De pseudo-eindheffing hoge lonen, ook wel aangeduid als de crisisheffing, was een tijdelijke heffing van werkgevers die aan werknemers een loon betaalden van meer dan € 150.

Lees Meer >>

Voorwaarde voor toekenning billijke vergoeding bij ontslag

Wanneer de ontbinding van een arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever kan de kantonrechter een billijke vergoeding toekennen aan de werknemer.

Lees Meer >>

Omvang loonbegrip

Loon is een ruim begrip.

Lees Meer >>

Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek

Mag de kantonrechter de gelegenheid geven om een verzoek tot ontbinding in te trekken omdat hij van plan is een transitievergoeding toe te kennen? Volgens een werknemer mag dat niet.

Lees Meer >>

Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op het terrein van sociale verzekeringen, heeft geoordeeld dat vrouwelijke zelfstandigen die tussen 2004 en 2008 zijn bevallen, recht hebben op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering.

Lees Meer >>

Toepassing stelsel sociale zekerheid

EU-verordening 883/2004 regelt van welke EU-lidstaat het socialezekerheidsstelsel van toepassing is op een burger.

Lees Meer >>

Evaluatie Wet uniformering loonbegrip

De staatssecretaris van Financiën heeft het rapport van een onderzoek naar de effecten op de administratieve lasten voor bedrijven van de Wet uniformering loonbegrip naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees Meer >>

Vragen reikwijdte arrest afdrachtvermindering onderwijs

De afdrachtvermindering onderwijs is per 1 januari 2014 afgeschaft en vervangen door de subsidieregeling praktijkleren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Lees Meer >>

Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) vormt de bestaande premiekortingen voor oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking om tot loonkostenvoordelen.

Lees Meer >>

Onderzoek flexibilisering AOW

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is een onderzoek gedaan naar de meerwaarde van een flexibele AOW-datum.

Lees Meer >>

Verdrag sociale zekerheid China

Nederland en de Volksrepubliek China hebben een verdrag inzake sociale zekerheid gesloten.

Lees Meer >>

Compensatie verlies werknemersparticipatie

In het kader van een participatieprogramma voor het management kocht een werknemer in 2006 600 certificaten van aandelen van € 500 voor een totaalbedrag van € 300.

Lees Meer >>

Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet

Alleenstaande AOW’ers hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het wettelijk minimumloon.

Lees Meer >>

Aanzegverplichting einde tijdelijk dienstverband

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de periode waarvoor de overeenkomst is aangegaan.

Lees Meer >>

Wederindiensttredingsvoorwaarde

Toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst met een werknemer wegens bedrijfseconomische redenen op te zeggen wordt verleend met toepassing van de wederindiensttredingsvoorwaarde.

Lees Meer >>

Ontslag op staande voet na bedreiging werkgever

Ontslag op staande voet mag alleen worden gegeven als er een dringende reden voor het ontslag is.

Lees Meer >>

Evaluatie 30%-regeling

De 30%-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om 30% van het loon plus vergoeding onbelast te vergoeden aan werknemers die van buiten Nederland afkomstig zijn om hier te werken.

Lees Meer >>

Wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2017

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2017 ingediend.

Lees Meer >>

Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

Per 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking getreden.

Lees Meer >>

Taakverdeling UWV en eigenrisicodrager ZW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet hoe de taakverdeling tussen het UWV en eigenrisicodragers voor de Ziektewet (ZW) is.

Lees Meer >>

Kamervragen Wet arbeid vreemdelingen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).

Lees Meer >>

Omvang loondoorbetalingsverplichting

Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door te betalen.

Lees Meer >>

Kamerbrief pensioenonderwerpen

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over enkele pensioenonderwerpen.

Lees Meer >>

Deeltijdpensioen gekort op WW-uitkering

Op een WW-uitkering wordt ander inkomen in mindering gebracht.

Lees Meer >>

Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

Ontslag op staande voet vereist een dringende reden.

Lees Meer >>

Rapport kwalificatie arbeidsrelatie

Naar aanleiding van de discussie die is ontstaan door de vervanging van de VAR door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) heeft het kabinet een onderzoek uit laten voeren naar een meer eigentijdse invulling van de criteria ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’ die van belang zijn voor de kwalificatie van een arbeidsrelatie.

Lees Meer >>

Start onderneming met behoud van uitkering

Het UWV kan iemand met een WW-uitkering toestemming verlenen om met behoud van uitkering een eigen bedrijf te starten.

Lees Meer >>

Niet sluitende rittenregistraties

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, geldt het wettelijk vermoeden dat de auto ook privé wordt gebruikt.

Lees Meer >>

Bijtelling privégebruik niet in strijd met Europees recht

Wanneer een werkgever aan zijn werknemers een auto ter beschikking stelt, gaat de wet ervan uit dat de auto ook voor privégebruik ter beschikking is gesteld.

Lees Meer >>

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten dat de opschorting van de handhaving van de Wet DBA wordt verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018.

Lees Meer >>

Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 verandert er het een en ander aan het minimumloon.

Lees Meer >>

Kamervragen Wet DBA

Naar aanleiding van een bericht dat het aantal zzp’ers dat opdrachten misloopt is verdrievoudigd, ondanks het uitstel van handhaving van de Wet DBA, zijn Kamervragen gesteld.

Lees Meer >>

Nieuwe periode loondoorbetalingsverplichting

Werknemers hebben recht op doorbetaling van loon tijdens ziekte.

Lees Meer >>

Loonsanctie terecht opgelegd

De werkgever is verplicht het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende maximaal 105 weken door te betalen.

Lees Meer >>

Verbod op privégebruik auto helpt dga niet

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, wordt deze auto geacht ook privé te worden gebruikt.

Lees Meer >>

Ontslag op staande voet vernietigd

Ontslag op staande voet is een verstrekkende maatregel, die niet licht kan worden genomen.

Lees Meer >>

Misbruik klantenkaart reden voor ontslag op staande voet

Een arbeidsovereenkomst kan door ieder van de partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd op grond van een dringende reden.

Lees Meer >>

Onterechte VAR

Hof Amsterdam oordeelde in een procedure over de intrekking en vervanging van een verklaring arbeidsrelatie (VAR) dat voor werkzaamheden, die een verpleegkundige voor haar echtgenoot verrichtte, een VAR-resultaat uit overige werkzaamheden moest worden afgegeven.

Lees Meer >>

Regeling meerlingenverlof naar Verzamelwet SZW 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt voor om de regeling voor het meerlingenverlof uit het voorstel tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van het kraamverlof te halen en op te nemen in de Verzamelwet SZW 2018.

Lees Meer >>

Bijtelling privégebruik auto voor werknemer met fysieke beperkingen

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, wordt verondersteld dat dit ook voor privédoeleinden geldt.

Lees Meer >>

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie

Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst met een werknemer niet zondermeer opzeggen.

Lees Meer >>

Een motor als alternatief voor een auto van de zaak?

Wie geregeld op de weg van huis naar werk of van werk naar huis in de file staat, kijkt wel eens jaloers naar de motorrijder die tussen de files doorrijdt.

Lees Meer >>

Correctie teruggaaf loonheffingen

Een procedure had betrekking op een naheffingsaanslag loonheffing ter correctie van een eerder gedane teruggaaf door de Belastingdienst.

Lees Meer >>

Derde voortgangsrapportage Wet DBA

De staatssecretaris van Financiën heeft de derde voortgangsrapportage van de Wet DBA naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees Meer >>

Sectorindeling werknemersverzekeringen

Voor de vaststelling van de hoogte van de premies werknemersverzekeringen worden werkgevers in een sector van het bedrijfs- en beroepsleven ingedeeld.

Lees Meer >>

Min/max-overeenkomst en rechtsvermoeden arbeidsomvang

De wet kent een rechtsvermoeden van de arbeidsomvang.

Lees Meer >>

Cao-voorziening bij ontslag

Een werkgever moet bij het einde van een arbeidsovereenkomst na ten minste 24 maanden aan de werknemer een transitievergoeding betalen als het initiatief voor de beëindiging bij de werkgever ligt.

Lees Meer >>

Kamervragen over pensioenoverzichten

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de vermelding van de AOW-leeftijd op pensioenoverzichten beantwoord.

Lees Meer >>

Kamerbrief ontwikkelingen WGA en ZW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van de verzekering voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW).

Lees Meer >>

Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding

Een excessieve vertrekvergoeding voor een werknemer wordt aangemerkt als een eindheffingsbestanddeel en belast naar een tarief van 75%.

Lees Meer >>

Verzoek 30%-regeling terecht afgewezen

Een uit het buitenland afkomstige werknemer komt op verzoek in aanmerking voor toepassing van de 30%-regeling.

Lees Meer >>

Vergoeding voor immateriële schade vormt geen loon

Ieder bedrag dat een werknemer ontvangt van zijn werkgever vormt in beginsel loon uit dienstbetrekking.

Lees Meer >>

Recht op transitievergoeding

Bij het einde van een arbeidsovereenkomst moet de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar heeft bestaan.

Lees Meer >>

Bovenmatige kilometervergoeding

Een vergoeding voor reiskosten is vrijgesteld tot een bedrag van € 0,19 per zakelijk gereden kilometer.

Lees Meer >>

Vrijstelling van sollicitatieplicht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer uitleg gegeven over de voortgang van zijn voornemen om uitkeringsgerechtigden, die één jaar jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd, vrij te stellen van de sollicitatieplicht.

Lees Meer >>