Arbeidsrecht

Taakverdeling UWV en eigenrisicodrager ZW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet hoe de taakverdeling tussen het UWV en eigenrisicodragers voor de Ziektewet (ZW) is.

Lees Meer >>

Kamervragen Wet arbeid vreemdelingen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).

Lees Meer >>

Omvang loondoorbetalingsverplichting

Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door te betalen.

Lees Meer >>

Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking.

Lees Meer >>

Kamerbrief pensioenonderwerpen

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over enkele pensioenonderwerpen.

Lees Meer >>

Deeltijdpensioen gekort op WW-uitkering

Op een WW-uitkering wordt ander inkomen in mindering gebracht.

Lees Meer >>

Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

Ontslag op staande voet vereist een dringende reden.

Lees Meer >>

Rapport kwalificatie arbeidsrelatie

Naar aanleiding van de discussie die is ontstaan door de vervanging van de VAR door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) heeft het kabinet een onderzoek uit laten voeren naar een meer eigentijdse invulling van de criteria ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’ die van belang zijn voor de kwalificatie van een arbeidsrelatie.

Lees Meer >>

Start onderneming met behoud van uitkering

Het UWV kan iemand met een WW-uitkering toestemming verlenen om met behoud van uitkering een eigen bedrijf te starten.

Lees Meer >>

Bijtelling privégebruik niet in strijd met Europees recht

Wanneer een werkgever aan zijn werknemers een auto ter beschikking stelt, gaat de wet ervan uit dat de auto ook voor privégebruik ter beschikking is gesteld.

Lees Meer >>

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten dat de opschorting van de handhaving van de Wet DBA wordt verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018.

Lees Meer >>

Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 verandert er het een en ander aan het minimumloon.

Lees Meer >>

Kamervragen Wet DBA

Naar aanleiding van een bericht dat het aantal zzp’ers dat opdrachten misloopt is verdrievoudigd, ondanks het uitstel van handhaving van de Wet DBA, zijn Kamervragen gesteld.

Lees Meer >>

Nieuwe periode loondoorbetalingsverplichting

Werknemers hebben recht op doorbetaling van loon tijdens ziekte.

Lees Meer >>

Loonsanctie terecht opgelegd

De werkgever is verplicht het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende maximaal 105 weken door te betalen.

Lees Meer >>

Verbod op privégebruik auto helpt dga niet

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, wordt deze auto geacht ook privé te worden gebruikt.

Lees Meer >>

Ontslag op staande voet vernietigd

Ontslag op staande voet is een verstrekkende maatregel, die niet licht kan worden genomen.

Lees Meer >>

Misbruik klantenkaart reden voor ontslag op staande voet

Een arbeidsovereenkomst kan door ieder van de partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd op grond van een dringende reden.

Lees Meer >>

Onterechte VAR

Hof Amsterdam oordeelde in een procedure over de intrekking en vervanging van een verklaring arbeidsrelatie (VAR) dat voor werkzaamheden, die een verpleegkundige voor haar echtgenoot verrichtte, een VAR-resultaat uit overige werkzaamheden moest worden afgegeven.

Lees Meer >>

Regeling meerlingenverlof naar Verzamelwet SZW 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt voor om de regeling voor het meerlingenverlof uit het voorstel tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van het kraamverlof te halen en op te nemen in de Verzamelwet SZW 2018.

Lees Meer >>

Bijtelling privégebruik auto voor werknemer met fysieke beperkingen

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, wordt verondersteld dat dit ook voor privédoeleinden geldt.

Lees Meer >>

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie

Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst met een werknemer niet zondermeer opzeggen.

Lees Meer >>

Een motor als alternatief voor een auto van de zaak?

Wie geregeld op de weg van huis naar werk of van werk naar huis in de file staat, kijkt wel eens jaloers naar de motorrijder die tussen de files doorrijdt.

Lees Meer >>

Correctie teruggaaf loonheffingen

Een procedure had betrekking op een naheffingsaanslag loonheffing ter correctie van een eerder gedane teruggaaf door de Belastingdienst.

Lees Meer >>

Derde voortgangsrapportage Wet DBA

De staatssecretaris van Financiën heeft de derde voortgangsrapportage van de Wet DBA naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees Meer >>

Sectorindeling werknemersverzekeringen

Voor de vaststelling van de hoogte van de premies werknemersverzekeringen worden werkgevers in een sector van het bedrijfs- en beroepsleven ingedeeld.

Lees Meer >>

Min/max-overeenkomst en rechtsvermoeden arbeidsomvang

De wet kent een rechtsvermoeden van de arbeidsomvang.

Lees Meer >>

Cao-voorziening bij ontslag

Een werkgever moet bij het einde van een arbeidsovereenkomst na ten minste 24 maanden aan de werknemer een transitievergoeding betalen als het initiatief voor de beëindiging bij de werkgever ligt.

Lees Meer >>

Kamervragen over pensioenoverzichten

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de vermelding van de AOW-leeftijd op pensioenoverzichten beantwoord.

Lees Meer >>

Kamerbrief ontwikkelingen WGA en ZW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van de verzekering voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW).

Lees Meer >>

Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding

Een excessieve vertrekvergoeding voor een werknemer wordt aangemerkt als een eindheffingsbestanddeel en belast naar een tarief van 75%.

Lees Meer >>

Verzoek 30%-regeling terecht afgewezen

Een uit het buitenland afkomstige werknemer komt op verzoek in aanmerking voor toepassing van de 30%-regeling.

Lees Meer >>

Vergoeding voor immateriële schade vormt geen loon

Ieder bedrag dat een werknemer ontvangt van zijn werkgever vormt in beginsel loon uit dienstbetrekking.

Lees Meer >>

Recht op transitievergoeding

Bij het einde van een arbeidsovereenkomst moet de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar heeft bestaan.

Lees Meer >>

Bovenmatige kilometervergoeding

Een vergoeding voor reiskosten is vrijgesteld tot een bedrag van € 0,19 per zakelijk gereden kilometer.

Lees Meer >>

Vrijstelling van sollicitatieplicht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer uitleg gegeven over de voortgang van zijn voornemen om uitkeringsgerechtigden, die één jaar jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd, vrij te stellen van de sollicitatieplicht.

Lees Meer >>

Ontheffing concurrentiebeding

Wil een aan een werknemer opgelegd concurrentie- of relatiebeding rechtsgeldig zijn, dan moet het beding schriftelijk zijn vastgelegd.

Lees Meer >>

Schade door verhoging AOW-leeftijd?

In juli 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep enkele uitspraken gedaan in zaken die een door de Sociale Verzekeringsbank afgegeven pensioenoverzicht voor de AOW betreffen.

Lees Meer >>

Kamervragen over nettopensioen

De fiscaal gefacilieerde opbouw van een pensioenvoorziening is beperkt tot een pensioengevend loon van ongeveer € 103.

Lees Meer >>

Overbruggingsregeling transitievergoeding

Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet hij de ontslagen werknemer een transitievergoeding betalen.

Lees Meer >>

Deeltijdfactor en aftoppingsgrens pensioenopbouw

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer.

Lees Meer >>

Onderzoek KvK onder zzp’ers

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een onderzoek gehouden onder zzp’ers.

Lees Meer >>

Gebruik camerabeelden niet toegestaan voor controle privégebruik auto

Het gebruik door de Belastingdienst van gegevens die met camera’s van de politie worden verzameld voor de controle op het privégebruik van een auto van de zaak is niet toegestaan.

Lees Meer >>

Kamervragen uitbreiding kraamverlof

Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn vragen gesteld over de voorgestelde uitbreiding van het vaderschapsverlof.

Lees Meer >>

Kamervragen aanpassing arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan verhoogde AOW-leeftijd

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het niet doorlopen van WAO- en WIA-verzekeringen tot de verhoogde AOW-gerechtigde leeftijd.

Lees Meer >>

Nietig proeftijdbeding

Het is wettelijk niet toegestaan om een proeftijd op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van niet meer dan zes maanden.

Lees Meer >>

Wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2017

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een voorstel tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de rechterlijke organisatie ingediend bij de Tweede Kamer.

Lees Meer >>

Risico’s van overname lijfrenteverplichting

Verkoopt een ondernemer zijn onderneming, dan kan hij als tegenprestatie van de overnemer een lijfrente bedingen.

Lees Meer >>

Geen AOW-verzekering voor echtgenote buitenlandse diplomaat

Iedere inwoner van Nederland is in beginsel verzekerd voor de AOW.

Lees Meer >>

Aanpassing Arbeidsomstandighedenwet aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Arbeidsomstandighedenwet op een aantal punten wijzigt.

Lees Meer >>

Vanaf 21 jaar recht op volledig wettelijk minimumloon

De Eerste Kamer heeft de wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag als hamerstuk aangenomen.

Lees Meer >>

Aanpassing zwangerschaps- en bevallingsverlof meerlingen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat een uitbreiding van het kraamverlof voor de partner regelt.

Lees Meer >>

Handhaving Wet DBA

De Tweede Kamer heeft in december 2016 een motie aangenomen waarin de Belastingdienst wordt opgeroepen de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) bij kwaadwillende opdrachtgevers met onmiddellijke ingang te handhaven.

Lees Meer >>

Uitbreiding kraamverlof partner

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat een uitbreiding van het kraamverlof voor de partner van de moeder regelt.

Lees Meer >>

Bestelauto’s bleven na werktijd op bedrijfsterrein achter

De bijtelling bij het loon voor het privégebruik van een auto van de zaak geldt niet alleen voor een personenauto, maar ook voor een bestelauto van de zaak.

Lees Meer >>

Eindheffingsregeling hoge ontslagvergoedingen

De Wet op de loonbelasting kent een eindheffingsregeling voor hoge ontslagvergoedingen.

Lees Meer >>

Ontslag op staande voet en vordering transitievergoeding

Een werknemer, die op staande voet is ontslagen, kan bij de kantonrechter een verzoek indienen om het ontslag te vernietigen.

Lees Meer >>

Toepassing overgangsregeling transitievergoeding

Om kleine werkgevers, die personeel om bedrijfseconomische omstandigheden moeten ontslaan, te ontzien is de overgangsregeling transitievergoeding opgesteld.

Lees Meer >>

Kamervragen over DBA en positie zzp'ers

De staatssecretaris van Financiën heeft, niet voor de eerste keer, Kamervragen over de DBA en de positie van zzp'ers beantwoord.

Lees Meer >>

Door onbevoegde controleur verricht onderzoek levert ontoelaatbaar bewijs op

De hoogte van studiefinanciering op basis van de Wsf 2000 was afhankelijk van de woonsituatie van de student.

Lees Meer >>

Geen recht op AOW tijdens detentie

In de Algemene Ouderdomswet (AOW) is bepaald dat het recht op AOW eindigt wanneer de pensioengerechtigde een maand of langer in de gevangenis zit.

Lees Meer >>

Verlaging pensioenrechten leidt tot heffing loonbelasting

De Wet op de loonbelasting bepaalt dat een pensioenaanspraak, die wordt prijsgegeven, loon uit vroegere dienstbetrekking vormt, tenzij de aanspraak niet voor verwezenlijking vatbaar is.

Lees Meer >>

Start eigen bedrijf met behoud uitkering

Het UWV kan iemand met een WW-uitkering toestemming geven om met behoud van uitkering zelfstandig een bedrijf of een beroep uit te oefenen.

Lees Meer >>

Gebruikelijk loon in 2017

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken.

Lees Meer >>

Gebruikelijk loon en pensioenuitkering

De dga van een bv moet voor zijn werkzaamheden een gebruikelijk loon ontvangen.

Lees Meer >>

Nieuwe loonbelasting- en premietabellen

De nieuwe loonbelasting- en premietabellen werden tot nu toe als bijlagen bij de Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990 opgenomen en periodiek aangepast aan de geldende tarieven en heffingskortingen.

Lees Meer >>

Wijzigingen loonbelasting

Werkkostenregeling
De vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bedraagt ongewijzigd 1,2% van de fiscale loonsom.

Lees Meer >>

Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 moet de werkgever bij ontslag op zijn initiatief altijd een transitievergoeding betalen aan de werknemer als de arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft bestaan.

Lees Meer >>

Boete vernietigd

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) is van toepassing op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Lees Meer >>

Bedragen minimumloon en premiepercentages 2017

De bedragen van het minimumloon worden ieder half jaar aangepast.

Lees Meer >>

Oproep tot directe handhaving DBA bij kwaadwillende opdrachtgevers

Tijdens een debat in de Tweede Kamer over de uitwerking van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht om direct te handhaven bij opdrachtgevers die te kwader trouw handelen.

Lees Meer >>

AOW-pensioenoverzicht en gewijzigde aanvangsleeftijd opbouw

Een van de aspecten die samenhangen met de verhoging van de AOW-leeftijd is een verhoging van de aanvangsleeftijd van de opbouw van het AOW-pensioen van 15 naar (ruim) 17 jaar.

Lees Meer >>

Dwangsom was onderdeel loon

Loon uit dienstbetrekking omvat alle voordelen die een werkgever aan een werknemer verstrekt.

Lees Meer >>

Voortgang wijziging Arbeidsomstandighedenwet

Bij de Eerste Kamer is een wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in behandeling.

Lees Meer >>

Kamervragen handhaving wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de voortdurende onzekerheid over het uitstel van handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) beantwoord.

Lees Meer >>

Wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof partner

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ter uitbreiding van het kraamverlof voor de partner ingediend.

Lees Meer >>

Premies WGA en ZW-flex

Het UWV heeft de premies voor de WGA en de ZW-flex gepubliceerd.

Lees Meer >>

Fictieve dienstbetrekking

De Wet op de loonbelasting verplicht niet alleen tot inhouding van loonbelasting bij een dienstbetrekking maar ook bij een fictieve dienstbetrekking.

Lees Meer >>

Staatssecretaris verzacht overgang van VAR naar Wet DBA

De vervanging van de VAR door de Wet DBA heeft voor veel ophef gezorgd.

Lees Meer >>

Intrekking wetsvoorstel variabele pensioenuitkering

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel variabele pensioenuitkering ingetrokken.

Lees Meer >>

150-kilometercriterium geldt ook bij tussentijdse beoordeling

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met een bijzondere deskundigheid kan onder voorwaarden de 30%-regeling worden toegepast.

Lees Meer >>

Uitkering ongevallenverzekering onderdeel loon

In het zogeheten smeerkuilarrest uit 1983 heeft de Hoge Raad gezegd dat een vergoeding voor het verlies aan arbeidskracht dat een werknemer lijdt door een ongeval in beginsel niet wordt genoten uit de dienstbetrekking.

Lees Meer >>

Aanpassing Boetebesluit socialezekerheidswetten

Het Boetebesluit socialezekerheidswetten is op een aantal punten gewijzigd.

Lees Meer >>

Aanpassing socialezekerheidswetten in verband met bestuurlijke boete

De Wet tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete en het gewijzigde Boetebesluit socialezekerheidswetten treden in werking met ingang van 1 januari 2017.

Lees Meer >>

Stroomlijning loonkostensubsidie

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel stroomlijning loonkostensubsidie Participatiewet ingediend.

Lees Meer >>

AOW- en pensioenrichtleeftijd gaan omhoog

De leeftijd waarop iemand recht krijgt op een AOW-uitkering is met ingang van het jaar 2022 gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting.

Lees Meer >>

Pensioencommunicatie is onduidelijk

Pensioen 1-2-3 is een communicatie-instrument waarmee informatie over de pensioenregeling op een gelaagde manier aan de deelnemer beschikbaar wordt gesteld.

Lees Meer >>

Niet ingehouden loonheffing is geen genoten loon

Onderdeel van het door een werknemer genoten loon is het bedrag van de op het brutoloon door de werkgever ingehouden loonheffing.

Lees Meer >>

Intrekking beroep in cassatie

Voordat iemand beroep bij de bestuursrechter kan instellen, moet hij bezwaar maken bij het overheidsorgaan dat het besluit heeft genomen waartegen deze persoon beroep zou willen instellen.

Lees Meer >>

Onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen

Het recht op doorbetaling van loon tijdens vakantie is een bepaling van dwingend recht.

Lees Meer >>

Ontbinding arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid

De minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft vorig jaar Kamervragen beantwoord over het niet beëindigen van een arbeidsovereenkomst na afloop van de verplichte loondoorbetalingsperiode bij ziekte.

Lees Meer >>

Experiment met vervroegde inzet no-riskpolis

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit voor de vervroegde inzet van een no-riskpolis naar de Eerste en de Tweede Kamer gestuurd.

Lees Meer >>

Uitbreiding kraamverlof partner

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de voorgenomen invoering van de uitbreiding van het kraamverlof voor de partner met drie dagen.

Lees Meer >>

Voortgang Verzamelwet SZW 2017

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging betreffende de Verzamelwet SZW 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees Meer >>

Premieplicht uitgezonden ambtenaar

Een ambtenaar werd met ingang van 1 maart 2006 in het kader van de door Nederland verleende technische bijstand door de Nederlandse Antillen in dienst genomen.

Lees Meer >>

Kamerbrief aftoppingsgrens pensioen en deeltijdwerk

De staatssecretaris van Financiën heeft gereageerd op een verzoek van de Eerste Kamer om een oplossing mogelijk te maken voor werknemers die bij het werken in deeltijd te maken krijgen met een beperking van de pensioenopbouw.

Lees Meer >>

Dienstbetrekking in meerdere landen

Op een werknemer, die op het grondgebied van twee of meer lidstaten van de EU zijn werkzaamheden verricht, is de wetgeving van de woonstaat van toepassing wanneer hij een deel van zijn werkzaamheden op het grondgebied van de woonstaat uitoefent.

Lees Meer >>

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid bepaalt de reden van ontslag ook de te volgen route voor de werkgever die de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil ontbinden.

Lees Meer >>

Omvang privégebruik auto

De bijtelling bij het inkomen voor het privégebruik van een auto van de zaak bedraagt in beginsel 25% van de cataloguswaarde van de auto.

Lees Meer >>

Geen onregelmatigheidstoeslag over vakantie

Werknemers hebben recht op doorbetaling van loon tijdens hun vakantie.

Lees Meer >>