Welkom

Hartelijk welkom bij Steunenberg Administratieconsulenten & Belastingadviseurs. Wij bieden ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector een breed scala aan diensten op het gebied van accountancy en belastingzaken. 

Tevens adviseren en begeleiden wij startende ondernemers en ZZP-ers. Door onze platte organisatiestructuur met een vast contactpersoon kunnen wij ondernemers snel en adequaat voorzien van een helder advies.

Kenmerkend  voor onze werkwijze is de persoonlijke en actieve begeleiding van onze cliënten. Wilt u kennismaken? Bel (0548) 54 00 54 of loop eens binnen. U bent van harte welkom.MKB nieuws

Nettoloon in rekening-courant

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend of vorderbaar en inbaar is geworden.
Lees Meer >>

Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 verandert er het een en ander aan het minimumloon.
Lees Meer >>

Geen verlenging coulanceperiode afschaffing pensioen in eigen beheer

Per 1 april 2017 is een wet van kracht geworden die de mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer bij de bv op te bouwen afschaft.
Lees Meer >>

Vordering van ondernemer op broer geen ondernemingsvermogen

Een vordering is ondernemingsvermogen wanneer deze is ontstaan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.
Lees Meer >>

Afschrijving op ter beschikking gestelde, geleasete apparatuur toegestaan

Om te kunnen afschrijven op een bedrijfsmiddel moet ten minste sprake zijn van economische eigendom.
Lees Meer >>

Arbeidsrecht

Taakverdeling UWV en eigenrisicodrager ZW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet hoe de taakverdeling tussen het UWV en eigenrisicodragers voor de Ziektewet (ZW) is.
Lees Meer >>

Kamervragen Wet arbeid vreemdelingen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).
Lees Meer >>

Omvang loondoorbetalingsverplichting

Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door te betalen.
Lees Meer >>

Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking.
Lees Meer >>

Kamerbrief pensioenonderwerpen

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over enkele pensioenonderwerpen.
Lees Meer >>

Agro nieuws

Extra subsidie brede weersverzekering en agrarisch natuurbeheer

De staatssecretaris van Economische Zaken wil jaarlijks € 30 miljoen extra beschikbaar stellen voor subsidie voor de weersverzekering en als vergoeding voor natuurbeheer door landbouwers.
Lees Meer >>

Controle NVWA op beregeningsverbod aardappelen

De NVWA controleert vanaf de weg en vanuit de lucht of aardappeltelers in gebieden met een beregeningsverbod zich houden aan het verbod op beregening met oppervlaktewater.
Lees Meer >>

Verplichte bestrijding IBR vanaf 2018

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft de rundveesector toegezegd om de bestrijding van de rundveeziekte IBR te gaan regelen, gezien het belang voor de diergezondheid, dierenwelzijn en de handelspositie van Nederland.
Lees Meer >>

Gps-meting percelen leidt niet tot gewenst resultaat

Een landbouwer stelde beroep in tegen de toekenning van de betalingsrechten in 2015.
Lees Meer >>

Fosfaatreductieplan: pas op met afvoer jongvee

Eind april is de Regeling fosfaatreductieplan beperkt tot de melkproducerende bedrijven.
Lees Meer >>