Agro nieuws

Structurele opzet Investeringsfonds Duurzame Landbouw

In juli 2021 is het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) van start gegaan als een pilot ter ondersteuning van land- en tuinbouwbedrijven die omschakelen naar een integraal duurzame bedrijfsvoering, bijvoorbeeld naar kringloop-, biologische- of natuurinclusieve landbouw.

Lees Meer >>

Regels grasland scheuren

Op klei- en veengrond mag grasland nog tot 15 september vernietigd worden.

Lees Meer >>

Invoering elektronisch mestregister

In de huidige derogatiebeschikking is opgenomen dat Nederland met ingang van 1 januari 2024 een elektronisch mestregister moet hebben ingevoerd, waarin het op of in de bodem brengen van minerale meststoffen en de productie van mest en het op of in de bodem brengen ervan worden geregistreerd.

Lees Meer >>

Bezwaar na afwijzen perceel vanwege dubbelclaim

Wanneer een in de Gecombineerde opgave opgegeven perceel ten onrechte is afgewezen vanwege een (niet-opgeloste) dubbelclaim, zal er bezwaar gemaakt moeten worden.

Lees Meer >>

Teruggaaf energiebelasting

Energiemaatschappijen brengen bij de levering van elektriciteit energiebelasting in rekening bij de afnemer.

Lees Meer >>

Onderzaai vanggewas bij maïs

Na de teelt van maïs op zand- en lössgrond moet voor 1 oktober een vanggewas ingezaaid worden.

Lees Meer >>

Vereenvoudigingen conditionaliteiten GLB

De Europese Commissie heeft een vereenvoudiging in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) doorgevoerd.

Lees Meer >>

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

De uiterste datum om te starten met weiden is voor melkveehouders die deelnamen aan zowel het Weidemelkschema als de eco-activiteit weiden voor dit jaar verplaatst naar 1 juli.

Lees Meer >>

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld.

Lees Meer >>

Actueel houden perceelregistratie verplicht

In de Uitvoeringsregeling GLB 2023 is uitdrukkelijk opgenomen, dat gedurende het aanvraagjaar wijzigingen in de percelen en de voorgenomen eco-activiteiten onverwijld moeten worden doorgegeven door het opnieuw insturen van de Gecombineerde opgave.

Lees Meer >>

Beloning meewerkende kinderen

Voor kinderen, die meewerken in de onderneming van hun ouders, bestaat een vereenvoudigde regeling om hen hiervoor te belonen, de zogenaamde kalenderjaarregeling (KJ-regeling).

Lees Meer >>

Wetsvoorstel verlaging mestproductieplafonds 2025

De minister van LNV heeft een voorstel tot wijziging van de Meststoffenwet ter consultatie gelegd in verband met de implementatie van de derogatiebeschikking.

Lees Meer >>

Uitstel openstelling subsidie behoud graslandareaal

De openstellingsperiode van de subsidieregeling Behoud graslandareaal voor derogatiebedrijven is gewijzigd en anderhalve maand opgeschoven.

Lees Meer >>

Uitstel begindatum eco-activiteiten

Door het natte voorjaar kunnen sommige eco-activiteiten niet tijdig uitgevoerd worden.

Lees Meer >>

WA-verzekering voor werkmaterieel

Volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) moet een eigenaar al zijn motorrijtuigen verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid (WA).

Lees Meer >>

Subsidie investeren in geïntegreerde gewasbescherming

De subsidieregeling investeringen geïntegreerde gewasbescherming wordt dit jaar opengesteld van 20 tot en met 28 juni.

Lees Meer >>

Openstelling Sabe-regeling

In 2023 is de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) voor het eerst opengesteld in het kader van het Nationaal Strategisch Plan (NS) en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) 2023-2027.

Lees Meer >>

Uitstel begindatum eco-activiteit ‘groene braak’

Vanwege het natte voorjaar is de begindatum van de eco-activiteit 'groene braak' aangepast van 1 juni naar 15 juni.

Lees Meer >>

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Vanaf dit jaar is het voor telers van alle gewassen verboden om naastgelegen aardappelpercelen mee te beregenen als daar een beregeningsverbod geldt.

Lees Meer >>

Terechte terugvordering uitbetaalde GLB-subsidie

Een akkerbouwer had in 2018 in de Gecombineerde opgave verzocht om uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling.

Lees Meer >>

Uiterste startdatum eco-activiteit weidegang uitgesteld

De uiterste datum om te starten met weiden voor veehouders, die deelnemen aan de eco-activiteit verlengde weidegang, is voor dit jaar verplaatst van 15 mei naar 15 juni.

Lees Meer >>

Rechtbank verbiedt gebruik gewasbeschermingsmiddelen door lelieteler

De omwonenden van een akker, waarop een lelieteler lelies wilde gaan telen, vreesden voor schadelijke gevolgen voor hun gezondheid vanwege het veelvuldige gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Lees Meer >>

Rechtbank: voormalige bedrijfswoning terecht omgezet naar plattelandswoning

De nieuwe eigenaar van een perceel met een (voormalige) bedrijfswoning startte een procedure om de bestemming te wijzigen van agrarisch naar wonen.

Lees Meer >>

Dien Gecombineerde opgave uiterlijk 15 mei in

De Gecombineerde opgave zal uiterlijk 15 mei ingediend moeten worden.

Lees Meer >>

Stuiten verjaring PAS-schade

Een vordering tot vergoeding van schade verjaart na vijf jaar.

Lees Meer >>

Noodsysteem kunstmatige ventilatie verplicht vanaf 1 juli 2024

In een stal met alleen kunstmatige ventilatie is vanaf 1 juli 2023 de aanwezigheid van een alarmsysteem en een alarmplan verplicht.

Lees Meer >>

Opgeven fosfaattoestand percelen in Gecombineerde opgave

Op gronden met een lagere fosfaattoestand mag, afhankelijk van de fosfaattoestand van het perceel, extra fosfaat gebruikt worden (fosfaatdifferentiatie).

Lees Meer >>

Aanpassing Gecombineerde opgave vanwege niet-productief bouwland

Voor het ontvangen van GLB-premies geldt onder meer de eis dat 4% van het bouwland niet-productief gelaten moet worden.

Lees Meer >>

Hoger budget Lbv/Lbv-plus, langere openstelling Lbv-plus

Het budget voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie (Lbv) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) is verhoogd tot bijna € 1,45 miljard.

Lees Meer >>

Schadevergoeding PAS-melders

Bedrijven die tussen 1 juli 2015 en 29 mei 2019 een PAS-melding hebben gedaan, kunnen bepaalde schades vergoed krijgen van de overheid.

Lees Meer >>

Vestigingssteun jonge landbouwers op 3 juni opengesteld

Er wordt tot 2027 € 240 miljoen beschikbaar gesteld voor jonge landbouwers, die een bedrijf geheel of gedeeltelijk overnemen of een bedrijf starten.

Lees Meer >>

Regelgeving scheuren grasland

Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort verschillende perioden, waarin dit is toegestaan en gelden verschillende voorwaarden.

Lees Meer >>

Extra optie invulling GLMC 8 (4% niet-productief bouwland)

In 2024 is er in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) derogatie op de verplichting van 4% niet-productief bouwland (NPA).

Lees Meer >>

Veehouder mag grond niet meetellen voor de gebruiksnormen

Naar aanleiding van een NVWA-controle op de naleving van de derogatievoorwaarden over het jaar 2021 kreeg een veehouder medio 2022 twee bestuurlijke boetes van elk € 300 opgelegd vanwege het niet naar waarheid invullen van de Gecombineerde opgave (GO 2021) en de opgave aanvullende gegevens 2020 (AGL 2020).

Lees Meer >>

Let op verjaring PAS-schade

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet verbindend verklaard.

Lees Meer >>

Ophokplicht pluimvee grotendeels ingetrokken

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct in te trekken voor bijna heel Nederland.

Lees Meer >>

Afwijzing GLB-steunaanvraag vanwege weigeren bedrijfscontrole

Een toezichthouder van het Controle Orgaan voor Kwaliteitszaken (COZK) bezocht een melkveehouder voor een bedrijfscontrole naar de naleving van gezondheidsvoorschriften bij melkproductie.

Lees Meer >>

Strengere EU-normen voor emissies grote varkens- en pluimveebedrijven

De richtlijn industriële emissies is het belangrijkste EU-instrument om lucht-, water- en bodemverontreiniging door industriële installaties te reguleren.

Lees Meer >>

Scharrelruimte kan meetellen voor beëindigingsregelingen Lbv en Lbv-plus

Pluimveehouders met een scharrelruimte (wintergarten), die een aanvraag doen voor de Landelijke beëindigingsregelingen veehouderijlocaties (Lbv of Lbv-plus), kunnen ook subsidie krijgen voor de oppervlakte van de scharrelruimte.

Lees Meer >>

Toestemming gebruik grond en landschapselementen

Om landbouwgrond of landschapselementen te mogen opgeven in de Gecombineerde opgave, zal de aanvrager de grond of het element ter beschikking moeten hebben op grond van eigendom, pacht of onderpacht dan wel in gebruik moeten hebben met toestemming van de eigenaar of van de pachter, die het perceel of element met toestemming van de eigenaar heeft onderverpacht.

Lees Meer >>

GLB-tarieven 2023 en 2024

De minister van LNV heeft onlangs aangegeven dat de Europese Commissie de compensatieregeling voor de ecoregeling heeft goedgekeurd.

Lees Meer >>

Derogatie GLMC 8: niet-productief areaal 2024

De minister van LNV heeft aangegeven dat Nederland gebruik zal maken van de door de Europese Commissie geboden derogatiemogelijkheid op de goede landbouw en milieu conditionaliteit (GLMC 8) met betrekking tot niet-productief areaal.

Lees Meer >>

Subsidiemodule behoud graslandareaal opengesteld in juni

De subsidiemodule behoud graslandareaal heeft als doel het behoud van grasland en voorziet in een tijdelijke tegemoetkoming voor een gedeelte van de extra kosten, die derogatiebedrijven moeten maken als gevolg van de versnelde afbouw van derogatie en wordt opengesteld in de jaren 2023, 2024 en 2025.

Lees Meer >>

Kaartlagen waterlopen en bufferstroken vernieuwd

Vanaf 27 februari 2024 staan er vernieuwde kaartlagen in Mijn Percelen.

Lees Meer >>

Gewassen op bouwland roteren 2024

Om GLB-steun te ontvangen, moet aan een aantal conditionaliteiten worden voldaan.

Lees Meer >>

Hoger budget voor ecoregeling 2023

De deelnemers aan de ecoregeling, onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), krijgen over 2023 alsnog de volledige vergoeding voor hun verduurzamingsactiviteiten.

Lees Meer >>

Geen bedrijfsmatige landbouw, hof ontbindt pachtovereenkomst

Een paardenhouder pachtte sinds 1981 ongeveer 25 ha grond, aanvankelijk van het Hoogheemraadschap en vanaf 2002 van Staatsbosbeheer.

Lees Meer >>

Verplicht bemestingsplan niet-derogatiebedrijven

Volgens de derogatiebeschikking zijn alle bedrijven vanaf 2023 verplicht jaarlijks vóór het groeiseizoen een bemestingsplan op te stellen.

Lees Meer >>

Vrijstelling braakregeling in 2024?

Om GLB-steun te kunnen ontvangen, moeten landbouwers voldoen aan een aantal conditionaliteiten.

Lees Meer >>

Voortzetting vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest

Dierlijke mest moet in principe emissiearm aangewend worden.

Lees Meer >>

Bedrijfsspecifiek meten van emissies uit stallen

De veehouderijsector en overheden werken aan een nieuw vergunningensysteem waarbij niet de maatregel (emissiearm systeem), maar het doel (toegestane emissie op bedrijfsniveau) wordt voorgeschreven.

Lees Meer >>

Nieuwe opzet eco-activiteit verlengde weidegang

Stichting Weidegang heeft een certificeringsschema ontwikkeld voor de eco-activiteit verlengde weidegang.

Lees Meer >>

Voortgang vrijwillige beëindigingsregelingen

Voor veehouders, die vrijwillig kiezen om te stoppen met hun bedrijf, zijn medio 2023 twee beëindigingsregelingen opengesteld: de Lbv en de Lbv-plus.

Lees Meer >>

Ontwerpbesluit keuring brandveiligheid stallen

De minister van LNV gaat een jaarlijkse keuring van de brandveiligheid van alle ruimten, die in gebruik zijn of kunnen worden gebruikt voor het bedrijfsmatig houden van dieren, verplicht stellen.

Lees Meer >>

Drijfmest uitrijden op vroege teelten vanaf 16 februari

Op bouwland mogen pas vanaf 16 maart drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib worden uitgereden.

Lees Meer >>

Pachtkamer: Staatsbosbeheer mag pachtovereenkomst niet ontbinden

Een landbouwer (hierna: pachter) exploiteerde een gemengd agrarisch bedrijf met zoogkoeien, schapen en akkerbouw op een totale oppervlakte van 120 hectare.

Lees Meer >>

Meer stikstof bij hogere gewasopbrengsten

Via twee regelingen is het mogelijk meer stikstof te gebruiken, indien in de afgelopen drie jaar hogere gewasopbrengsten zijn behaald.

Lees Meer >>

Huur mestopslag niet bewezen

Een rundveehouder had vanwege een tekort aan mestopslag via zijn mesttransporteur een mestopslag bij een gestopte landbouwer.

Lees Meer >>

Bemestingsplan verplicht voor alle landbouwers

Alle bedrijven met landbouwgrond zijn verplicht een bemestingsplan op te stellen.

Lees Meer >>

Hoge Raad bevestigt aanspraak verpachter op deel fosfaatrechten pachter

In rechtszaken is de afgelopen jaren meermaals de vraag aan de orde gekomen of de verpachter bij de beëindiging van de pachtovereenkomst aanspraak kan maken op (een deel van) de aan de pachter toegekende fosfaatrechten.

Lees Meer >>

Termijnen derogatievergunning 2024

De termijnen voor het aanvragen van derogatie en het voldoen aan de bijbehorende verplichtingen wijken voor het jaar 2024 iets af van de gangbare termijnen.

Lees Meer >>

Extra investeringsaftrek voor energiebesparende bedrijfsmiddelen

Ondernemers, die investeren in bepaalde energiebesparende bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA).

Lees Meer >>

Extra investeringsaftrek voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Ondernemers, die investeren in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) of de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Lees Meer >>

Opgave aanvullende gegevens: welke gegevens?

Veel landbouwbedrijven moeten voor 1 februari weer een opgave aanvullende gegevens indienen, waarbij onder meer de voorraden meststoffen per 31 december moeten worden doorgegeven.

Lees Meer >>

Vastlegging gegevens bij mestboekhouding 2023

Aan het einde van het jaar moet de mestboekhouding weer afgesloten worden.

Lees Meer >>

Rekenen met juiste gehaltes in mestvoorraden

De RVO staat niet toe, dat in een gebruiksnormenberekening in hetzelfde jaar twee verschillende methodes worden gehanteerd bij de begin- en eindvoorraad mest.

Lees Meer >>

Uitbreiding NV-gebieden en verlaging mestnormen

De derogatiebeschikking 2022-2025 voorziet vanaf 2023 in een stapsgewijze, jaarlijkse afbouw van de omvang van de extra plaatsingsruimte voor graasdiermest bovenop de norm van 170 kg stikstof per hectare en stelt een aantal aanvullende voorwaarden.

Lees Meer >>

Verlaging mestproductieplafonds in 2025

Eén van de voorwaarden van de door de EU afgegeven derogatiebeschikking is de maximale hoeveelheid dierlijke mest, uitgedrukt in kilogrammen stikstof en fosfaat, die op nationaal niveau geproduceerd mag worden.

Lees Meer >>

Eenmalige regeling willekeurige afschrijving

Naast de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen en de willekeurige afschrijving voor startende ondernemers is er in 2023 een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving.

Lees Meer >>

Voorlopige tarieven GLB 2023

Voor de onderscheiden rechtstreekse betalingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn in het Nationaal Strategisch Plan budgetten opgenomen, die evenredig worden verdeeld over de aanvragers.

Lees Meer >>

Contracten Vion met varkenshouders niet langer eenzijdig gewijzigd

Vion Farming B.

Lees Meer >>

Excreties veestapel boven plafond 2025

Uit een kwartaalrapportage van het CBS blijkt dat de excretie van de gehele Nederlandse veestapel volgens de momentopname in het derde kwartaal 472,2 miljoen kg stikstof en 146,5 kg fosfaat bedraagt.

Lees Meer >>

Vernietig vanggewas niet te vroeg

Vanggewassen worden om verschillende redenen ingezaaid:

  • als verplichting vanuit het mestbeleid na de teelt van maïs op zand- en lössgronden;
  • als verplichting vanuit het mestbeleid na de teelt van maïs op klei- of veengrond in met nutriënten verontreinigde gebieden voor bedrijven die deelnemen aan derogatie;
  • in het kader van de stimuleringsmaatregel op zand- en lössgronden om een korting op de stikstofgebruiksnorm te voorkomen;
  • om deel te kunnen nemen aan de eco-activiteit ‘groenbedekking’ in het kader van het GLB;
  • om overige redenen, bijvoorbeeld bodemverbetering.

Lees Meer >>

Subsidie samenwerken in veenweiden en overgangsgebieden N2000

De minister voor Natuur en Stikstof heeft onlangs de subsidieregeling ‘Samenwerking in veenweiden en overgangsgebieden N2000’ gepubliceerd.

Lees Meer >>

Hectarepremie GLB mogelijk lager dan verwacht

De deelname aan de rechtstreekse betalingen van het GLB is groot.

Lees Meer >>

Overschrijding CO2-plafond glastuinbouw in 2021

Het CO2-plafond van het CO2-sectorsysteem glastuinbouw is in 2021 overschreden.

Lees Meer >>

Landelijke ophok- en afschermplicht pluimvee

In verband met enkele vogelgriepuitbraken heeft de minister van LNV op 14 november opnieuw een afscherm- en ophokplicht voor pluimvee voor heel Nederland ingevoerd.

Lees Meer >>

Aanvullende acties mest nodig?

Het jaar vordert gestaag.

Lees Meer >>

Risicobeheersplan vanaf 2024 verplicht voor biologische ondernemers

Vanaf 2024 zijn biologische ondernemers verplicht een risicobeheersplan op te stellen.

Lees Meer >>

Informatieplicht energiebesparing voor 1 december

Bedrijven en instellingen met een energiegebruik van meer dan 50.

Lees Meer >>

Los dubbelclaims percelen en landschapselementen op

De RVO hanteert een nieuwe werkwijze in het geval een perceel of een gedeelte van een perceel dubbel geclaimd wordt.

Lees Meer >>

Hof: bank schendt zorgplicht bij aangaan kredietovereenkomst

Een maatschap exploiteerde een melkveebedrijf.

Lees Meer >>

Eco-activiteit verlengde weidegang wijzigt in 2024

Eén van de eco-activiteiten binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is het toepassen van verlengde weidegang bij melkkoeien.

Lees Meer >>

Vordering ontbinding pachtovereenkomst wel of niet toewijsbaar

In procedures bij de pachtkamer komt regelmatig de vraag aan de orde of een verpachter ontbinding van een pachtovereenkomst kan vorderen, omdat de pachter in zijn/haar verplichtingen tekortschiet.

Lees Meer >>

Aangepaste emissiefactoren bij aanpak piekbelasting en Lbv

Naar aanleiding van recent onderzoek over de werking van emissiearme stalsystemen heeft de minister voor Natuur en Stikstof besloten om bij het berekenen van de stikstofdepositie in het kader van de aanpak piekbelasting en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) bij een tweetal categorieën huisvestingssystemen het gebruik van alternatieve emissiecijfers toe te staan.

Lees Meer >>

Definitieve aanvraag GLB-subsidies 2023

Bedrijven, die uiterlijk 15 juni 2023 een Gecombineerde opgave hebben ingediend en daarin verzocht hebben om uitbetaling van GLB-subsidies, moeten uiterlijk 30 november 2023 een definitieve aanvraag indienen.

Lees Meer >>

Melden gebruik extra organische mest

Wanneer de fosfaattoestand van het bouwland hoog is, kan de fosfaatgebruiksnorm worden verhoogd bij het gebruik van extra organische mest.

Lees Meer >>

Verlenging ombouwperiode pelsdierhouderijen tot eind 2029

Voormalige pelsdierhouders kunnen voor de ombouw van de pelsdierhouderij naar een andere onderneming tot en met 31 december 2023 subsidie aanvragen.

Lees Meer >>

Wijzigingen GLB 2023

Op 17 oktober 2023 is een wijziging van de Uitvoeringsregeling GLB 2023 gepubliceerd.

Lees Meer >>

Gebruik glyfosaat in 2025 sterk beperkt

In de Europese Unie wordt de komende tijd een besluit genomen over de verlenging van de goedkeuring van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat (beter bekend als Roundup).

Lees Meer >>

Controle grondgebruik door RVO

In de Gecombineerde opgave moet per perceel aangegeven worden of het gaat om eigendom, pacht, erfpacht of overige exploitatievormen.

Lees Meer >>

GLB-projectsubsidie demonstratiebedrijf duurzame landbouw

Agrarische bedrijven, die al voor het grootste gedeelte overgeschakeld zijn op duurzame landbouw en hun kennis en ervaring willen delen met andere landbouwers, kunnen tot en met 15 november 2023 bij RVO subsidie aanvragen als demonstratiebedrijf.

Lees Meer >>

Uitstel inzaaidatum vanggewas na consumptieaardappelen

Op zand- en lössgrond geldt vanaf dit jaar een stimuleringsmaatregel voor een tijdige inzaai van een vanggewas.

Lees Meer >>

Nieuwe eco-activiteiten in 2024

In 2024 komen er drie nieuwe eco-activiteiten bij voor de eco-regeling van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Lees Meer >>

Commissie schadevergoeding PAS-melders

Op 1 oktober 2023 is de Commissie schadevergoeding PAS-melders gestart.

Lees Meer >>

Melden vanggewassen op zand- en lössgrond

Vanaf dit jaar is een maatregel ter stimulering van de teelt van vanggewassen op zand- en lössgrond van kracht.

Lees Meer >>

Toepassing van bufferstroken in 2024

Vanuit het GLB en de mestwetgeving is het vanaf 2023 verplicht bufferstroken toe te passen langs watergangen en droge sloten.

Lees Meer >>

Algemene vrijstellingen GLMC 7 en GLMC 8 vervallen in 2024

Door de oorlog in Oekraïne zijn twee voorwaarden voor de GLB-basispremie uitgesteld.

Lees Meer >>

Definitieve GLB-aanvraag 2023 en aanmelding voor 2024

Vanaf 15 oktober tot en met 30 november kunnen ondernemers en adviseurs een definitieve aanvraag voor de GLB-subsidie doen.

Lees Meer >>

Hof doet uitspraak bij toedeling fosfaatrechten voor ligboxenstal met opstalrecht

De pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 6 juni 2023 een einduitspraak gedaan in een zaak tussen een verpachter en een pachter over de eigendom van fosfaatrechten.

Lees Meer >>