Agro nieuws

Verlenging afspraken grensarbeiders

De afspraken, die Nederland en België hebben gemaakt over de behandeling van thuiswerkdagen van grensarbeiders, zijn met een maand verlengd tot en met 30 juni 2020.

Lees Meer >>

Regeling Klein Krediet Corona (KKC) goedgekeurd

De Europese Commissie heeft de regeling Klein Krediet Corona (KKC) goedgekeurd.

Lees Meer >>

Uitleg aanpassingen in noodpakket 2.0

De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Economische Zaken en Klimaat hebben in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer een toelichting gegeven op de wijzigingen in de maatregelen van het noodpakket 2.

Lees Meer >>

Vergoeding kosten opruimen drugsafval

Gedupeerden, die kosten in 2019 en 2020 kosten maken of hebben gemaakt voor het opruimen van gedumpt drugsafval, kunnen hiervoor compensatie aanvragen bij hun provincie.

Lees Meer >>

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2020

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld.

Lees Meer >>

Derde wijziging eerste tranche NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele aanpassingen in de NOW-regeling aangebracht.

Lees Meer >>

Flexibilisering scheurverbod in Natura 2000-gebieden

De EU-lidstaten moesten in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in Natura 2000-gebieden ecologisch kwetsbaar blijvend grasland aanwijzen.

Lees Meer >>

Invoering nieuwe perceelsregistratie en BGT-check

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de nieuwe digitale kaart van Nederland.

Lees Meer >>

Kabinet introduceert noodpakket 2.0

Het kabinet heeft ter bestrijding van de coronacrisis een tweede noodpakket geïntroduceerd.

Lees Meer >>

Aanvragen natuurvergunning wenselijk

Er zijn nog diverse (veehouderij)bedrijven zonder natuurvergunning.

Lees Meer >>

Geen verplichte rijenbemesting maïs op zand- en lössgrond

In het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn was aangekondigd dat vanaf 2021 alle meststoffen bij maïs op zand- en lössgrond middels precisiebemesting moesten worden aangewend.

Lees Meer >>

Subsidie voor innovatie veestallen

In het Regeerakkoord en het Klimaatakkoord staan afspraken over het verlagen van emissies in de veehouderij.

Lees Meer >>

Loket aanvraag lening voor grensondernemers geopend

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is ook toegankelijk voor zelfstandigen in grenssituaties.

Lees Meer >>

Garantieregeling kleine ondernemers

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft specifiek voor kleine ondernemers een nieuwe garantieregeling opgezet.

Lees Meer >>

Betaalpauze rente en aflossing eigenwoningschuld

Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden de eis dat de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig wordt afgelost.

Lees Meer >>

Nultarief btw op mondkapjes

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat met ingang van 25 mei het nultarief voor de omzetbelasting wordt toegepast op de binnenlandse verkoop van mondkapjes.

Lees Meer >>

Maximering eiwitgehalte voedermiddelen melkvee

De maximale hoeveelheid ruw eiwit in aangekochte voeders voor melkvee wordt in de periode van 1 september tot en met 31 december 2020 begrensd.

Lees Meer >>

Aanvragen voorschot op uitbetaling betalingsrechten

Landbouwers kunnen van 18 mei tot en met 15 juni 2020 een voorschot aanvragen op de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling.

Lees Meer >>

Aanpassingen in regeling NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) op enkele plaatsen gewijzigd.

Lees Meer >>

Steunmaatregelen sportverenigingen

Het kabinet heeft drie specifieke steunmaatregelen genomen voor de sportsector.

Lees Meer >>

Denk aan aanvragen verhoogde gebruiksnormen

Bedrijven mogen onder voorwaarden rekenen met hogere stikstof- en/of fosfaatgebruiksnormen.

Lees Meer >>

Uitzondering termijnkorting bij aanpassen Gecombineerde opgave

De Gecombineerde opgave moet uiterlijk 15 mei worden ingediend om een korting op de GLB-subsidies te voorkomen.

Lees Meer >>

Structurele aanpak stikstof

Het kabinet trekt de komende tien jaar 5 miljard euro uit om de uitstoot en neerslag van stikstof te verminderen, de natuur te herstellen en de vergunningverlening verder op gang te brengen.

Lees Meer >>

Aanvragen corona-overbruggingslening mogelijk vanaf 29 april

Een van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis is een kredietfaciliteit voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers.

Lees Meer >>

Uitbreiding doelgroep Tozo

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de doelgroep van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) wordt uitgebreid.

Lees Meer >>

Aanvullende fiscale maatregelen coronacrisis

De staatssecretaris van Financiën heeft zes nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis.

Lees Meer >>

Specifieke steunmaatregel sierteelt en voedingstuinbouw

Specifieke steun sierteelt en voedingstuinbouw

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aan de Tweede Kamer meegedeeld dat er voor de sierteelt en de voedingstuinbouw een specifieke steunregeling komt.

Lees Meer >>

Aanpassingen regeling tegemoetkoming ondernemers in getroffen sectoren (TOGS)

De minister en de de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat hebben een aangepaste versie van de regeling tegemoetkoming ondernemers in getroffen sectoren (TOGS) gepubliceerd.

Lees Meer >>

Aanpassingen coronamaatregelen van ministerie SZW

De minister en de staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid hebben enkele aanpassingen aangekondigd van de coronamaatregelen die onder het bereik van dit ministerie vallen.

Lees Meer >>

Voorschot betalingsrechten in juli

Wanneer men dit jaar uitbetaling van betalingsrechten aanvraagt in de Gecombineerde opgave, kan in juli al een deel van de uitbetaling verkregen worden.

Lees Meer >>

Extra geld voor sierteelt en fritesaardappelen

Het kabinet heeft besloten extra geld beschikbaar te stellen voor de sierteelt, onderdelen van de voedingstuinbouw en telers van fritesaardappelen om de gevolgen van de coronamaatregelen te beperken.

Lees Meer >>

Uitbreiding regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is één van de noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Lees Meer >>

Coulance bij verlenging spuit- en beheerslicenties

De preventieve maatregelen rondom het Coronavirus hebben ook effect op kennisbijeenkomsten gewasbescherming.

Lees Meer >>

Beleidsbesluit aanvullende coronamaatregelen

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal aanvullende maatregelen bekendgemaakt ter bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis.

Lees Meer >>

Alsnog herziening btw vee na afschaffing landbouwregeling

Voor (landbouw)ondernemers, waaronder melkveehouders, die ervoor hadden gekozen om onder de landbouwregeling vrijgesteld van omzetbelasting te presteren, was de omzetbelasting op opfokkosten van jongvee niet aftrekbaar.

Lees Meer >>

Mag u een bedrijfscontrole verhinderen?

Wanneer u een bedrijfscontrole door de NVWA of een andere controleorganisatie verhindert, wordt u volgens EU-wetgeving volledig uitgesloten van steun, bijvoorbeeld bedrijfstoeslag.

Lees Meer >>

Aanvulling en uitbreiding coronamaatregelen

Het kabinet heeft het pakket maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis uitgebreid en aangevuld met enkele nieuwe maatregelen.

Lees Meer >>

Aanpassingen Tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud van werkgelegenheid

Nog voordat het UWV het aanvraagloket voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) heeft geopend zijn de eerste aanpassingen in de regeling bekend gemaakt.

Lees Meer >>

Uitstel van belastingbetaling

In het kader van de maatregelen ter bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis is de regeling voor bijzonder uitstel van betaling van belastingen voor ondernemers tijdelijk versoepeld.

Lees Meer >>

Exportkredietverzekering verruimd per 26 maart

Ondernemers, die exporteren, kunnen het risico dat hun buitenlandse afnemer niet betaalt afdekken door een kredietverzekering.

Lees Meer >>

Inspectie SZW zet in op RI&E-controles

De inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) zet dit jaar in op verbetering van de naleving van de kernverplichtingen van de Arbeidsomstandighedenwet voor een betere beheersing van arbeidsrisico’s en preventie van arbeidsongevallen.

Lees Meer >>

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Bedrijven met werknemers die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling.

Lees Meer >>

Geef fosfaattoestand percelen tijdig op

In de Gecombineerde opgave kan aangegeven worden dat men gebruik wil maken van fosfaatreparatie (fosfaatarme- en fixerende gronden) en/of fosfaatdifferentiatie.

Lees Meer >>

NOW-regeling op 6 april van start

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekendgemaakt.

Lees Meer >>

Noodloket voor ondernemers is geopend

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de eerder aangekondigde tegemoetkomingsregeling voor ondernemers, het zogenaamde noodloket, opengesteld.

Lees Meer >>

Tijdelijke noodregeling zelfstandige ondernemers van start

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) gaat komende week van start.

Lees Meer >>

Banken geven uitstel van aflossingen

ABN AMRO, ING, Rabobank, Volksbank en Triodos Bank hebben besloten dat kleinere ondernemingen, die in de kern gezond zijn, zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen krijgen in verband met de coronacrisis.

Lees Meer >>

Aanmelden percelen voor tegemoetkoming ganzenschade

Grondgebruikers in rust- of foerageergebieden van ganzen, die in aanmerking willen komen voor een tegemoetkoming in de schade door ganzen, dienen hun percelen aan te melden in MijnFaunazaken (https://mijnfaunazakenbij12.

Lees Meer >>

Banken verlenen uitstel van betaling

Vanwege de impact van het coronavirus verlenen de grote Nederlandse banken aan zakelijke klanten met een lopend krediet met een uitstaand bedrag tot € 2,5 miljoen uitstel van betaling.

Lees Meer >>

Subsidie investeringen in energie glastuinbouw

Glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers, die investeren in bepaalde energiebesparende maatregelen, kunnen tot en met 30 juni 2020 17.

Lees Meer >>

Economische maatregelen vanwege coronavirus

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen.

Lees Meer >>

Gecombineerde opgave: pas op met vraag over totale melkproductie

In de Gecombineerde opgave wordt dit jaar bij melkveebedrijven gevraagd hoe hoog de totale melkproductie in 2019 was.

Lees Meer >>

Glyfosaatverbod in pachtovereenkomst goedgekeurd

Pachtovereenkomsten moeten ter goedkeuring worden ingestuurd naar de grondkamer.

Lees Meer >>

Graasdierpremie 2020

Gronden als heide, duinen en kwelders tellen niet mee als subsidiabele landbouwgrond.

Lees Meer >>

WOZ-beschikking goed controleren

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van uw onroerende zaken vastgesteld.

Lees Meer >>

Extra betaling jonge landbouwers 2020

Jonge landbouwers kunnen bovenop de basis- en vergroeningsbetaling een extra betaling krijgen.

Lees Meer >>

Invoering elektronische identificatie van runderen

Runderen moesten tot nu toe kort na de geboorte worden voorzien van twee conventionele oormerken.

Lees Meer >>

Verplichte vaccinatie schapen en geiten tegen Q-koorts

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) spoort geiten- en schapenhouders aan om hun dieren te vaccineren tegen Q-koorts.

Lees Meer >>

Extra openstelling SDE+-subsidie op 17 maart

Op 17 maart 2020 start een extra openstellingsronde van de SDE+ voor hernieuwbare energie.

Lees Meer >>

Vermogensversterkend krediet voor jonge landbouwers

Jonge landbouwers, die kort na de start of overname van een land- of tuinbouwbedrijf extra willen investeren om het bedrijf duurzamer te maken maar te weinig eigen vermogen hebben om extra financiering te krijgen, kunnen vanaf dit jaar een beroep doen op het Vermogensversterkend Krediet (VVK).

Lees Meer >>

Pacht vereist persoonlijk gebruik door pachter

Op de pachter rust de verplichting om het gepachte persoonlijk te gebruiken.

Lees Meer >>

Extra budget saneringsregeling varkenshouderijen

Er zijn 502 varkenslocaties aangemeld voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv).

Lees Meer >>

Nieuwe stikstofmaatregelen landbouw

Het kabinet heeft op 7 februari 2020 een nieuw maatregelenpakket gepresenteerd om de stikstofproblematiek aan te pakken.

Lees Meer >>

Regels sleepvoetbemesten 2020

Vanaf 16 februari mag er weer drijfmest worden uitgereden op gras- en bouwland.

Lees Meer >>

Equivalente maatregelen akkerbouw

Bedrijven met akkerbouw kunnen zich tot en met 1 juni bij RVO.

Lees Meer >>

Stikstofdifferentiatie

Agrarische ondernemers die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden voor suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken.

Lees Meer >>

Extra investeringsaftrek voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Ondernemers, die investeren in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) of de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Lees Meer >>

Ontkoppel licentie knaagdierbestrijding

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen knaagdieren (rodenticiden) wordt steeds meer aan regels gebonden.

Lees Meer >>

Sleuf- en mestsilo’s vallen onder afschrijvingsbeperking

Landbouwers mogen bedrijfsmiddelen, zoals sleuf- en mestsilo’s en erfverharding (aanhorigheden), niet langer afschrijven tot op de restwaarde.

Lees Meer >>

Extra investeringsaftrek voor energiebesparende bedrijfsmiddelen

Ondernemers, die investeren in bepaalde energiebesparende bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA).

Lees Meer >>

Boete voor foutieve VKI-melding

Bij de afvoer van een dier voor de slacht moet het formulier VoedselKetenInformatie (VKI) worden ingevuld.

Lees Meer >>

Meststoffenwet en hoogte melkproductie per koe

Bij controles of een bedrijf zich houdt aan de Meststoffenwet (bijv.

Lees Meer >>

Aanpassing brede weersverzekering

Met een brede weersverzekering kunnen landbouwers met open teelten zich verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden (hagel, regenval, vorst, storm, droogte, sneeuw, ijzel en brand door blikseminslag).

Lees Meer >>

Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest

Dierlijke mest moet in principe emissiearm aangewend worden.

Lees Meer >>

Aanpassing gebruik meststoffen op natuurterrein en overige grond

Voor natuurterrein en overige grond geldt het uitgangspunt dat hierop geen meststoffen gebruikt mogen worden.

Lees Meer >>

Besluitvorming over derogatie 2020 pas in voorjaar

Naar verwachting besluit de Europese commissie pas komend voorjaar of Nederland voor 2020 (en 2021) derogatie krijgt.

Lees Meer >>

Wijzigingen fosfaatgebruiksnormen per 2020

Per 1 januari 2020 worden er wijzigingen doorgevoerd in de fosfaatklassen en de -ge­bruiksnormen.

Lees Meer >>

Bewaarplicht mestboekhoudingen

Landbouwers moeten de mestadministratie en de daarop betrekking hebbende bewijsstukken gedurende vijf jaar na afloop van het desbetreffende kalenderjaar bewaren.

Lees Meer >>

Beleidsregels intern en extern salderen van kracht

Alle twaalf provincies hebben de beleidsregels intern en extern salderen van stikstof in het kader van de Wet natuurbescherming (Natura 2000-gebieden) vastgesteld, waarvan de provincie Friesland onder voorbehoud.

Lees Meer >>

Legalisatie PAS-meldingen

In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kwamen een aantal activiteiten in aanmerking voor een vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht en kon worden volstaan met een melding.

Lees Meer >>

Opgave aanvullende gegevens: welke gegevens?

Veel landbouwbedrijven moeten voor 1 februari weer een opgave aanvullende gegevens indienen, waarbij onder meer de voorraden meststoffen per 31 december moeten worden doorgegeven.

Lees Meer >>

Tips bij afsluiten mestboekhouding 2019

Aan het einde van het jaar moet de mestboekhouding weer afgesloten worden.

Lees Meer >>

2021 wordt GLB-overgangsjaar

Het huidige Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) loopt tot eind 2020.

Lees Meer >>

Investeringsaftrek optimaliseren

Als u in 2019 een bedrag tussen € 2.

Lees Meer >>

Zorg voor correcte I&R-registratie bij graasdierpremie

Wanneer u in 2020 graasdierpremie wil aanvragen voor schapen of vrouwelijke vleesrunderen die op niet subsidiabele gronden grazen, moeten deze dieren uiterlijk op 15 mei 2020 correct geregistreerd staan in het I&R-systeem.

Lees Meer >>

BEX moet overeenkomen met KringloopWijzer

In 2006 is de Handreiking BEX ontwikkeld.

Lees Meer >>

Nadere afspraken beleidsregels stikstofemissie

Begin oktober hebben de provincies de beleidsregels met betrekking tot het intern en extern salderen van stikstofemissie bekendgemaakt, wat tot veel commotie heeft geleid.

Lees Meer >>

Digitale afhandeling faunaschade

BIJ12, een uitvoeringsorganisatie van de twaalf provincies, heeft vanaf 1 november een nieuw portaal voor het afhandelen van aanvragen voor een tegemoetkoming in faunaschade: www.

Lees Meer >>

Subsidie jonge landbouwers vanaf 2 december open

Jonge landbouwers kunnen vanaf 2 december 2019 tot en met 7 februari 2020 subsidie aanvragen voor duurzame investeringen in hun bedrijf.

Lees Meer >>

Pachter mag grond blijven gebruiken

De vader van de huidige verpachters had in 2007 twee percelen in gebruik gegeven aan een pachter.

Lees Meer >>

Aanvullende acties mest nodig?

Het jaar is bijna ten einde.

Lees Meer >>

Vergoeding varkensrecht saneringsregeling vastgesteld

De hoogte van de vergoeding voor de in te leveren varkensrechten bij deelname aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen is bekend gemaakt.

Lees Meer >>

Wel of geen kennelijke fout?

Momenteel vallen de beschikkingen van de uitbetaling van de GLB-subsidies weer op de deurmat.

Lees Meer >>

Stikstofmaatregelen voor de korte termijn

De problematiek rond stikstof heeft verstrekkende consequenties voor de natuur en alle sectoren in de maatschappij.

Lees Meer >>

Kabinet werkt aan legalisatie PAS-meldingen

Het kabinet werkt volgens de minister van LNV met prioriteit aan het via een collectieve regeling legaliseren van activiteiten waarvoor destijds in het kader van de PAS een vrijstelling van de Natura 2000-vergunningsplicht gold, omdat de uitstoot de toenmalige grenswaarde van maximaal 1 mol/ha/jaar niet overschreed.

Lees Meer >>

Uitbetaling directe betalingen GLB 2019

RVO.

Lees Meer >>

Strenger optreden NVWA bij overtreden welzijnsregels

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat strenger optreden tegen overtredingen van de regels rond dierenwelzijn tijdens transport en bij het doden van dieren.

Lees Meer >>

Aanmelden kleineondernemersregeling btw uiterlijk 20 november

De huidige kleineondernemersregeling (KOR) in het kader van de omzetbelasting wordt per 1 januari 2020 vervangen door een nieuwe regeling.

Lees Meer >>

Aanvraag saneringsregeling varkenshouderijen kan weer teruggetrokken worden

De huidige stikstofproblematiek plaatst potentiële deelnemers aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) voor een dilemma: meedoen aan de regeling of wachten op de stikstofmaatregelen van de overheid.

Lees Meer >>

Wel of geen kennelijke fout in Gecombineerde opgave?

De beschikkingen van de uitbetaling van de GLB-subsidies vallen binnenkort weer op de deurmat.

Lees Meer >>