Agro nieuws

Wel of geen kennelijke fout?

Momenteel vallen de beschikkingen van de uitbetaling van de GLB-subsidies weer op de deurmat.

Lees Meer >>

Stikstofmaatregelen voor de korte termijn

De problematiek rond stikstof heeft verstrekkende consequenties voor de natuur en alle sectoren in de maatschappij.

Lees Meer >>

Kabinet werkt aan legalisatie PAS-meldingen

Het kabinet werkt volgens de minister van LNV met prioriteit aan het via een collectieve regeling legaliseren van activiteiten waarvoor destijds in het kader van de PAS een vrijstelling van de Natura 2000-vergunningsplicht gold, omdat de uitstoot de toenmalige grenswaarde van maximaal 1 mol/ha/jaar niet overschreed.

Lees Meer >>

Uitbetaling directe betalingen GLB 2019

RVO.

Lees Meer >>

Strenger optreden NVWA bij overtreden welzijnsregels

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat strenger optreden tegen overtredingen van de regels rond dierenwelzijn tijdens transport en bij het doden van dieren.

Lees Meer >>

Aanmelden kleineondernemersregeling btw uiterlijk 20 november

De huidige kleineondernemersregeling (KOR) in het kader van de omzetbelasting wordt per 1 januari 2020 vervangen door een nieuwe regeling.

Lees Meer >>

Aanvraag saneringsregeling varkenshouderijen kan weer teruggetrokken worden

De huidige stikstofproblematiek plaatst potentiële deelnemers aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) voor een dilemma: meedoen aan de regeling of wachten op de stikstofmaatregelen van de overheid.

Lees Meer >>

Wel of geen kennelijke fout in Gecombineerde opgave?

De beschikkingen van de uitbetaling van de GLB-subsidies vallen binnenkort weer op de deurmat.

Lees Meer >>

Aanmelden fosfaatverrekening tot 31 december

Wanneer er dit jaar te veel fosfaat is aangewend op bouwland, mag dit onder voorwaarden verrekend worden met volgend jaar (fosfaatverrekening).

Lees Meer >>

Stoppersregeling Ammoniak eindigt per 31 december

Varkens- en pluimveebedrijven, die deelnemen aan de stoppersregeling in het kader van het Actieplan ammoniak (gedoogstoppers), moeten vóór 1 januari 2020 stoppen met het houden van varkens en/of pluimvee.

Lees Meer >>

Subsidieregeling sanering varkenshouderij

De eerder dit jaar aangekondigde en in concept gepubliceerde Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) is definitief vastgesteld.

Lees Meer >>

Openstelling Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) wordt opengesteld van 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020.

Lees Meer >>

Richtlijn voor wolvenschade in de schapenhouderij

BIJ12 heeft per 1 oktober 2019 een nieuwe richtlijn vastgesteld bij wolvenschade in de schapenhouderij.

Lees Meer >>

Vrijstellingsregeling zoogkoeien aanmelden voor 1 november

Zoogkoeien vallen niet onder het stelsel van fosfaatrechten.

Lees Meer >>

Kabinetsaanpak stikstofproblematiek

Op 4 oktober 2019 heeft het kabinet de aanpak voor de stikstofproblematiek gepresenteerd.

Lees Meer >>

Actualisatie forfaitaire excretienormen deels uitgesteld

De minister van LNV heeft besloten de excretieforfaits voor vleesvee, hoogproductieve melkkoeien, zelfzuivelaars en biologische bedrijven vooralsnog niet te wijzigen.

Lees Meer >>

Fosfaatrechten voor verpachter

In maart van dit jaar oordeelde het gerechtshof dat de fosfaatrechten bij het einde van de pachtovereenkomst in beginsel voor de pachter zijn.

Lees Meer >>

Maximale emissiewaarde ammoniak voor vleeskalveren per 1 januari 2020

In 2014 is aangekondigd dat vanaf 1 januari 2020 strengere eisen gelden voor de emissie van ammoniak uit dierenverblijven waarin vleeskalveren tot een leeftijd van circa acht maanden worden gehouden.

Lees Meer >>

Bijhouden gewasbeschermingsmonitor

Wie een gewasbeschermingsmiddel wil gaan gebruiken dat geschikt is voor professioneel gebruik, moet gedurende het teeltseizoen een gewasbeschermingsmonitor bijhouden.

Lees Meer >>

Controle en handhaving vanggewas na maïs

Na de teelt van maïs op zand- en lössgrond is het verplicht een vanggewas te telen.

Lees Meer >>

Geen bedrijfstoeslag op afgegraven percelen

Een landbouwer diende in mei 2014 de Gecombineerde opgave 2014 in en verzocht daarbij om uitbetaling van de toeslagrechten.

Lees Meer >>

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen.

Lees Meer >>

Verleng machtiging voor eHerkenning

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.

Lees Meer >>

Borgstellingsregeling jonge landbouwers per 1 januari 2020 open

De Borgstellingsregeling Vermogensversterkend Krediet (VVK) voor jonge landbouwers wordt per 1 januari 2020 opengesteld.

Lees Meer >>

Weiden of maaien bij bepaling gebruiksnormen

Voor de hoogte van de stikstofgebruiksnorm op bedrijven met graasdieren is het van belang of er sprake is van beweiden of van volledig maaien.

Lees Meer >>

Subsidie investeringen in kalverstallen

Vleeskalverenhouders kunnen in de maand september subsidie aanvragen voor investeringen in welzijnsvriendelijke vloeren of in ammoniakreducerende apparaten.

Lees Meer >>

Invoering nieuwe perceelsregistratie

Er komt een nieuwe digitale kaart van Nederland: de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Lees Meer >>

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen.

Lees Meer >>

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd.

Lees Meer >>

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Een melkveehouder heeft in 2015 een gras-op-stamovereenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht.

Lees Meer >>

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd.

Lees Meer >>

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfosaat had gespoten op de sloottaluds langs een perceel.

Lees Meer >>

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijft.

Lees Meer >>

Regels uitrijden mest op bouwland

Drijfmest
Vanaf dit jaar is de uitrijdperiode van drijfmest op bouwland blijvend verlengd van 31 augustus naar 15 september.

Lees Meer >>

Regels scheuren grasland

Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren.

Lees Meer >>

Aandachtspunten EA-vanggewassen

Vanggewassen in het kader van het ecologisch aandachtsgebied dienen uiterlijk 15 oktober ingezaaid te worden.

Lees Meer >>

Voorstel nieuwe excretieforfaits per 2020

Op 17 juli 2019 is een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet gepubliceerd, welke tot 14 augustus 2019 ter consultatie ligt.

Lees Meer >>

Bewaarplicht aankoopbewijzen en etiketten EA-vanggewassen

Bij de teelt van EA-vanggewassen is het verplicht om de aankoopbewijzen en de etiketten van het gebruikte zaaizaadmengsel gedurende vijf jaar te bewaren in de administratie.

Lees Meer >>

Toezegging helpdeskmedewerker baat niet

RVO.

Lees Meer >>

Internetconsultaties voor financiering onderzoek glastuinbouw en varkenshouderij

Brancheorganisaties in de glastuinbouw en de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) hebben de minister van LNV verzocht om alle ondernemers in hun sector mee te betalen aan een onderzoeksprogramma.

Lees Meer >>

Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet herzien

Percelen met een bepaald natuurbeheertype werden in het stelsel van betalingsrechten aanvankelijk uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten.

Lees Meer >>

Geen onrechtmatig handelen NVWA in Fipronil-affaire

De Staat is niet aansprakelijk inzake het gebruik van Fipronil ter bestrijding van bloedluis in de pluimveesector.

Lees Meer >>

Antibioticagebruik in tien jaar met 64% afgenomen

Het antibioticagebruik in de veehouderij is volgens de jaarrapportage over 2018 van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) ten opzichte van het referentiejaar 2009 met 63,8% afgenomen.

Lees Meer >>

Geen handhaving vergunningplicht beweiden en bemesten

In de Natuurbeschermingswetgeving was een vrijstelling opgenomen voor het weiden van vee en het bemesten van gronden.

Lees Meer >>

Melding PAS ingediend: hoe nu verder?

Onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) konden sommige veehouderijbedrijven volstaan met een melding, omdat hun stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied onder een bepaalde grenswaarde bleef.

Lees Meer >>

Fosfaat- en stikstofproductie onder plafond

In de derogatiebeschikking is als voorwaarde gesteld dat de mestproductie in Nederland het niveau van het jaar 2002, te weten 504,4 miljoen kg stikstof en 172,9 miljoen kg fosfaat, niet overschrijdt.

Lees Meer >>

Herziening omzetbelasting over opfokkosten gebruiksvee mogelijk

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat veehouders bij de overstap van de landbouwregeling naar de normale btw-regeling recht hebben op teruggave van omzetbelasting over de opfokkosten van het jongvee.

Lees Meer >>

Geen fosfaatrechten voor zoogkoeien

In een zaak voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven draaide het om de vraag voor welke dieren een fokker van het rundveevleesras Blonde d’ Aquitaine recht had op fosfaatrechten.

Lees Meer >>

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave.

Lees Meer >>

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm.

Lees Meer >>

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht.

Lees Meer >>

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten is per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%.

Lees Meer >>

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

De Raad van State heeft op 29 mei jl.

Lees Meer >>

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2019

Jaarlijks worden de hoogste toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld.

Lees Meer >>

Verplichte registratie eigenaren vleeskalveren bij SBK

Het Onderzoeks- en Innovatieprogramma van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) is op 13 april 2018 algemeen verbindend verklaard (AVV) door het ministerie van LNV.

Lees Meer >>

PAS ongeschikt voor toestemming activiteiten

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt.

Lees Meer >>

Gevolgen uitspraak CBb over fosfaatrechten jongvee

Op 16 april 2019 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven in drie zaken over fosfaatrechten voor jongvee van vleesvee geoordeeld dat de uitleg van ‘melkvee’ te beperkt is in de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee.

Lees Meer >>

Afgeroomde fosfaatrechten vervallen, afromingspercentage wordt verhoogd

Het aantal toegekende fosfaatrechten in de melkveehouderij ligt boven het fosfaatproductieplafond voor deze sector.

Lees Meer >>

Afschrijving aanhorigheden bedrijfsgebouwen

In 2007 is een beperking in de afschrijving op gebouwen ingevoerd.

Lees Meer >>

Aanmelden equivalente maatregelen mogelijk tot en met 1 juni

Landbouwers die de afgelopen jaren hogere gewasopbrengsten hadden, of bij maïs op zand- en lössgrond alle mest via rijenbemesting aanwenden, mogen onder voorwaarden extra bemesten.

Lees Meer >>

Check uw bemestingsplan

Nu de Gecombineerde opgave is ingediend, is het raadzaam om te controleren of uw bemestingsplan nog actueel is.

Lees Meer >>

Vordering vastlegging reguliere pacht toegewezen

Een melkveehouder verkocht in 2004 enkele percelen grond met een oppervlakte van 2 hectare voor € 450.

Lees Meer >>

Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Het concept van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) is gepubliceerd en ligt gedurende de maand mei ter inzage.

Lees Meer >>

Graasdierpremie en kortstondig verplaatsen dieren

De graasdierpremie is bedoeld voor schapen en vrouwelijk vleesvee die grazen op niet-subsidiabele grond (bijv.

Lees Meer >>

Vrijstelling ontwikkelingsruimte PAS voor kleine uitbreidingen

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft medio maart 2019 de verleende Nb-vergunningen van twee veehouderijbedrijven geschorst.

Lees Meer >>

Informatieplicht energiebesparing voor 1 juli 2019

Inrichtingen met een energieverbruik van meer dan 50.

Lees Meer >>

Randvoorwaardenkorting: over welk jaar?

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in een zaak vragen gesteld aan het Hof van Justitie EU over in welk jaar een randvoorwaardenkorting op GLB-subsidies moet worden toegepast in het geval de niet-naleving van een randvoorwaarde in een ander jaar heeft plaatsgevonden dan het jaar waarin de niet-naleving is geconstateerd.

Lees Meer >>

Dwangsom vanwege niet uitvoeren adviezen bedrijfsgezondheidsplan

Bedrijven met rundvee, varkens en pluimvee moeten in het kader van een verantwoord antibioticagebruik jaarlijks een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan laten opstellen.

Lees Meer >>

Inschrijving Handelsregister correct?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het Handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is.

Lees Meer >>

Definitie melkvee in beleidsregel fosfaatrechten onjuist

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 16 april 2019 in drie hoger beroepszaken geoordeeld dat de minister van LNV te weinig fosfaatrechten heeft toegekend aan drie veehouders.

Lees Meer >>

Hoogste rechter wijst verlenging POR-regeling af

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 9 april 2019 de beroepen van een groot aantal varkens- en pluimveehouders over de afwijzing van hun verzoeken om ontheffing van het uitbreidingsverbod (POR-regeling) ongegrond verklaard.

Lees Meer >>

Geen aanpassing forfaitaire excretienormen melkvee

De minister van LNV schrijft in een kamerbrief dat de forfaitaire excretienormen voor stikstof en fosfaat van melkvee voorlopig niet worden herzien.

Lees Meer >>

Onbeheerde akkerrand telt niet mee als EA-gebied

Een landbouwer gaf een onbeheerde akkerrand op als ecologisch aandachtsgebied.

Lees Meer >>

Verpachter maakt aanspraak op fosfaatrechten

De pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 26 maart jl.

Lees Meer >>

Tegemoetkoming schade door wolf

Landbouwers, en met name schapenhouders, worden steeds vaker geconfronteerd met schade aan hun dieren door de wolf.

Lees Meer >>

Maïs na gras op zand- en lössgronden en de mestwetgeving

Door onduidelijkheid in de regelgeving en tegenstrijdige berichten op de RVO-website is verwarring ontstaan over de stikstofbemonsteringsplicht en de stikstofgebruiksnorm bij het scheuren van grasland op zand- en lössgrond ten behoeve van de teelt van maïs in de periode van 1 februari tot en met 10 mei.

Lees Meer >>

Subsidie investeringen in energie glastuinbouw

Glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers, die investeren in bepaalde energiebesparende maatregelen kunnen van 1 april tot en met 26 april 2019 om 17.

Lees Meer >>

Vervoersbewijs mest alleen digitaal vanaf 1 april

Vanaf 1 april a.

Lees Meer >>

Einde stoppersregeling varkens- en pluimveebedrijven per 2020

Op 1 januari 2020 loopt de termijn af van het gedoog­beleid voor stoppende bedrijven, zoals genoemd in het Actieplan ammoniak.

Lees Meer >>

Gewascodes grasland in Gecombineerde opgave

Bij het opgeven van grasland in de Gecombineerde opgave bestaan dit jaar vier mogelijkheden.

Lees Meer >>

Informatieplicht energiebesparing voor grootverbruikers

Bedrijven en instellingen, die meer dan 50.

Lees Meer >>

Betalingsrechten uit Nationale reserve

Dit jaar kunnen de volgende categorieën via de Gecombineerde opgave betalings­rechten aanvragen uit de Nationale reserve:

  1. Jonge landbouwers.

Lees Meer >>

Wijziging en handhaving I&R

De minister van LNV heeft besloten een wijziging door te voeren in het I&R-systeem en de handhavingsmogelijkheden te vergroten.

Lees Meer >>

Equivalente maatregelen akkerbouw in 2019

Bedrijven met akkerbouwgewassen kunnen zich tot 1 juni 2019 bij RVO.

Lees Meer >>

Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest

Dierlijke mest moet in principe emissiearm aangewend worden.

Lees Meer >>

Werkingscoëfficiënt mest na mestscheiding

Bij de aanwending van dierlijke mest moet bij de stikstofgebruiksnorm gerekend worden met een werkingscoëfficiënt.

Lees Meer >>

Controle benutting ontwikkelingsruimte PAS

Bedrijven waaraan in het kader van de Programma Aanpak Stikstof (PAS) ontwikkelingsruimte is toegekend, hebben na het onherroepelijk worden van de Nb-vergunning twee jaar de tijd om aan de aangevraagde activiteit of uitbreiding te realiseren.

Lees Meer >>

Grasland scheuren: denk aan scheurmonster!

Wanneer men na het scheuren, doodspuiten of vernietigen (hierna: scheuren) van grasland een aangewezen relatief stikstofbehoeftig gewas teelt, is het gebruik van stikstofhoudende meststoffen alleen toegestaan als uit een representatief grondmonster (scheurmonster) blijkt dat de aanwezige hoeveelheid stikstof onvoldoende is om te voldoen aan de behoefte van het desbetreffende gewas.

Lees Meer >>

Melkveehouder beschikt niet over feitelijke beschikkingsmacht percelen

De RVO voerde over het jaar 2013 bij een melkveehouder een administratief onderzoek uit naar de naleving van de mestwetgeving.

Lees Meer >>

Gesloten systeem verplicht bij mestaanwending

De voorschriften voor het emissiearm aanwenden van drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib zijn per 1 januari 2019 aangescherpt.

Lees Meer >>

Melden mest uitrijden met sleepvoet en waterverdunning

Vanaf 2019 mag drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib niet langer op de grond (tussen het gras) worden uitgereden, maar moet in de grond worden gebracht.

Lees Meer >>

Fiscaal voordelig investeren met MIA, Vamil en EIA

Bij investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kan er fiscaal voordeel behaald worden door gebruik te maken van de milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Vamil-regeling.

Lees Meer >>

Uitstel bemonstering landbouwgrond en opstellen bemestingsplan

Vanwege de vorst is de planning voor het tijdig kunnen bemonsteren van landbouwgronden in het kader van derogatie in een aantal gevallen niet gehaald.

Lees Meer >>

Betaal leges derogatie tijdig

Evenals voorgaande jaren zijn deelnemers aan derogatie een bedrag verschuldigd voor de monitoring van de milieueffecten.

Lees Meer >>

Verschuiven uitrijdperiode drijfmest op bouwland

Vanaf dit jaar mag er pas vanaf 16 februari drijfmest worden uitgereden op bouwland.

Lees Meer >>

Registratie en gebruik waterkeringen in 2019

Wanneer men een primaire waterkering in gebruik heeft voor landbouwactiviteiten, waarop gras groeit, moet men dit apart opgeven in de Gecombineerde opgave 2019.

Lees Meer >>

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren aangekondigd.

Lees Meer >>

Rechter biedt weinig hoop voor knelsituaties fosfaatrechten

Op 9 januari jl.

Lees Meer >>

Aanmelding stikstofdifferentiatie

Agrarische ondernemers, die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden voor suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken.

Lees Meer >>

Alternatieven verplichte drukregistratie spuitmachines

Per 1 januari 2019 is een drukregistratievoorziening op spuitmachines verplicht.

Lees Meer >>