Agro nieuws

Startersregeling TVL

De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor startende mkb-ondernemingen gepubliceerd.

Lees Meer >>

Kortere procedure toepassing innovatieve stallen

In de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel bestaat sinds 23 april 2021 de mogelijkheid om innovatieve stallen voor het beperken van emissie (geur, ammoniak en fijnstof) zo snel mogelijk in de praktijk te kunnen toepassen.

Lees Meer >>

Aanvragen of verlengen bijzonder uitstel van betaling tot 30 juni

Ondernemers die door de coronacrisis betalingsproblemen hebben, kunnen nog tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen.

Lees Meer >>

Voorschot basis- en vergroeningsbetaling

Landbouwers kunnen in de periode van 8 tot en met 30 juni 2021 een voorschot aanvragen op de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling.

Lees Meer >>

Nieuwe perceelsgrenzen controleren

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de nieuwe digitale kaart van Nederland.

Lees Meer >>

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2021

Jaarlijks worden de hoogste toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld.

Lees Meer >>

TVL startende ondernemers

Ondernemers, die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kunnen vanaf 31 mei een aanvraag indienen voor de TVL.

Lees Meer >>

Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021

Het kabinet heeft de voorstellen voor het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal 2021 bekendgemaakt.

Lees Meer >>

Verlaging maximale rente consumptief krediet tot 1 juli 2022

De maximale rente voor consumptieve kredieten is gekoppeld aan de wettelijke rente in de vorm van een opslag op de wettelijke rente.

Lees Meer >>

Nieuws legalisatie PAS-meldingen

De minister van LNV verwacht dat begin 2022 de eerste natuurvergunningen kunnen worden verstrekt aan PAS-melders.

Lees Meer >>

Hoge gehalten afgevoerde mest pakken nadelig uit voor veehouder

Een melkveehouder rekende jaarlijks bij de opgave aanvullende gegevens mest steeds met de forfaitaire gehalten bij de voorraden drijfmest.

Lees Meer >>

Denk aan registratieplicht landbouwvoertuigen

Vanaf 1 januari 2021 geldt een registratieplicht voor land- of bosbouwtrekkers, land- of bosbouwaanhangwagens, verwisselbare getrokken uitrustingsstukken, motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) en mobiele machines die op de openbare weg komen.

Lees Meer >>

Check uw bemestingsplan

Nu de Gecombineerde opgave is ingediend, is het raadzaam om te controleren of uw bemestingsplan nog actueel is.

Lees Meer >>

Forse aanscherping regels biologisch pluimvee per 2022

De nieuwe Europese Biologische Verordening, welke per 1 januari 2022 in werking treedt, heeft grote gevolgen voor de biologische pluimveehouderij.

Lees Meer >>

Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend

De derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3) kent drie subsidietijdvakken, ieder met een looptijd van drie maanden.

Lees Meer >>

Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021

De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft als doel om bedrijven voldoende liquide middelen te verstrekken om hun vaste lasten te kunnen betalen en hun onderneming draaiende te houden.

Lees Meer >>

Aanvragen kennisbonnen vanaf 31 mei

Landbouwers kunnen vanaf 31 mei a.

Lees Meer >>

Verbindendverklaring onderzoeksprogramma BO Akkerbouw

De Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw heeft een regeling vastgesteld om te kunnen beschikken over een register van ondernemingen met als bedrijfsactiviteit de teelt van producten behorend tot de sector waarvoor de brancheorganisatie is ingesteld.

Lees Meer >>

Extra betaling jonge landbouwers en eerdere zzp-activiteiten

Jonge landbouwers (in een samenwerkingsverband) kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een extra hectarebetaling en/of betalingsrechten uit de Nationale Reserve.

Lees Meer >>

Denk aan aanvragen verhoogde gebruiksnormen

Bedrijven mogen onder voorwaarden rekenen met hogere stikstof- en/of fosfaatgebruiksnormen.

Lees Meer >>

Baangerelateerde investeringskorting

Met ingang van 1 januari 2021 is een nieuwe tijdelijke afdrachtvermindering voor de loonheffing ingevoerd: de afdrachtvermindering Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

Lees Meer >>

Graasdierpremie

Gronden als heide, duinen en kwelders tellen niet mee als subsidiabele landbouwgrond.

Lees Meer >>

Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020

De Wet op de inkomstenbelasting kent een aantal faciliteiten voor ondernemers.

Lees Meer >>

Emissiefactoren luchtwassers niet onjuist

De rechtbank Oost-Brabant oordeelde onlangs in een zaak waarbij een varkenshouder een omgevingsvergunning aanvroeg voor een nieuwe zeugenstal dat de emissiefactoren voor luchtwassystemen in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) in zijn algemeenheid niet onjuist zijn.

Lees Meer >>

Onttrekking percelen aan landbouw en betalingsrechten

Betalingsrechten kunnen alleen uitbetaald worden op percelen die gedurende het gehele jaar kunnen worden aangemerkt als subsidiabel landbouwareaal.

Lees Meer >>

Dilemma's in de NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over ervaringen met de NOW.

Lees Meer >>

Registratie locatie paarden verplicht vanaf 21 april

Vanaf 21 april 2021 moeten alle paardachtigen (paarden, pony’s, ezels en zebra’s, hierna: paarden) geregistreerd worden op de locatie waar zij gehouden worden.

Lees Meer >>

Subsidie investeringen in bewezen brongerichte innovaties pluimvee

Om de emissies in de veehouderij te verlagen is de regeling Subsidiemodules brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen ontwikkeld, bestaande uit een innovatiemodule en een investeringsmodule.

Lees Meer >>

Registratie antibioticagebruik geiten vanaf 1 april

Vanaf 1 april 2021 moeten geitenhouders met 25 of meer dieren voor de fokkerij of productie van melk of vlees, het gebruik van antibiotica registreren in een databank en een bedrijfsbehandel- en bedrijfsgezondheidsplan laten opstellen.

Lees Meer >>

Voorkom vervallen betalingsrechten

Vanaf 2020 vervallen betalingsrechten wanneer een landbouwer twee opeenvolgende jaren over meer betalingsrechten beschikt dan hij opgeeft aan subsidiabele hectares.

Lees Meer >>

Contouren evenementenregeling

Het kabinet heeft de contouren van de eerder aangekondigde regeling voor de evenementenbranche bekend gemaakt.

Lees Meer >>

Maïspercelen op zand- en lössgronden alsnog melden

De teelt van maïs op zand- en lössgronden had uiterlijk 15 februari 2021 gemeld moeten worden bij RVO.

Lees Meer >>

Regelgeving scheuren grasland

Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort verschillende perioden waarin dit is toegestaan en gelden verschillende voorwaarden.

Lees Meer >>

Verlenging onbelaste uitkering vaste reiskostenvergoedingen

De mogelijkheid om bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast uit te keren ondanks een gewijzigd reispatroon wordt verlengd tot 1 juli 2021.

Lees Meer >>

Verlenging uitstel van belastingbetaling

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt in dat ondernemers op verzoek automatisch drie maanden uitstel van betaling krijgen voor belastingschulden.

Lees Meer >>

Aanvullingen economisch steunpakket

Subsidiepercentage TVL naar 100% in het tweede kwartaal

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een subsidie voor ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis.

Lees Meer >>

Europese Commissie keurt verruimingen TVL goed

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bevat een vergoeding voor de vaste lasten van een bedrijf.

Lees Meer >>

Onzekerheid rond intern salderen

Een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland kan grote gevolgen hebben voor de mogelijkheid voor veehouderijbedrijven om intern te salderen met behulp van emissiereducerende technieken.

Lees Meer >>

Opgave bos in Gecombineerde opgave

Diverse landbouwbedrijven hebben ook bos in bezit.

Lees Meer >>

Korting stikstofgebruiksnorm bij maïs en aardappelen na gras

Wanneer direct aansluitend aan het vernietigen van grasland in de periode van 1 februari tot en met 10 mei op zand- en lössgrond maïs, consumptie- of fabrieksaardappelen worden geteeld, wordt de stikstofgebruiksnorm gekort met 65 kg per ha.

Lees Meer >>

Tegemoetkoming vaste lasten

Ondernemers uit alle bedrijfssectoren, die als gevolg van de coronacrisis meer dan 30% omzetverlies leiden, kunnen een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen.

Lees Meer >>

Veehouder hanteert onjuiste gehalten mestvoorraad

RVO.

Lees Meer >>

Verhoging maxima TVL

De maximale subsidiebedragen, die in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen worden toegekend, zijn afhankelijk van de ruimte die de Europese Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak biedt.

Lees Meer >>

Locatiegegevens PAS-meldingen openbaar

De minister van LNV ziet zich naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State genoodzaakt om de locatie van de PAS-melders bekend te maken via www.

Lees Meer >>

Overgangsregeling fosfaatdifferentiatie

Op gronden met een lagere fosfaattoestand mag afhankelijk van de fosfaattoestand van het perceel extra fosfaat gebruikt worden (fosfaatdifferentiatie).

Lees Meer >>

Betalingsrechten en blokkerende zeggenschap jonge landbouwers

Jonge landbouwers, die een aanvraag doen voor de extra betaling jonge landbouwers of voor betalingsrechten uit de Nationale reserve, moeten blokkerende zeggenschap hebben.

Lees Meer >>

Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de data van openstelling van de vaststellingsloketten voor de NOW gewijzigd.

Lees Meer >>

Stikstof- en fosfaatexcretie veehouderij onder plafonds

De totale fosfaat- en stikstofexcretie door de Nederlandse veestapel ligt onder de plafonds.

Lees Meer >>

Bemesting grasoogst voor maïs op zand- en lössgrond voor 15 maart mogelijk

De teelt van maïs op zand- en lössgrond diende voor 16 februari aangemeld te worden bij RVO.

Lees Meer >>

WOZ-beschikking goed controleren

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van uw onroerende zaken vastgesteld.

Lees Meer >>

Subsidie voor zeldzame melkkoeien

De subsidieregeling voor zeldzame melkkoeien wordt van 1 tot en met 31 maart 2021 opengesteld.

Lees Meer >>

Gevolgen uitspraak Raad van State over intern salderen

Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State geoordeeld, dat voor het intern salderen geen natuurvergunning meer nodig is.

Lees Meer >>

Veehouder voldoet niet aan mestverwerkingsplicht

De NVWA constateerde bij een controle op onder andere de mestverwerkingsplicht in 2015 dat een veehouder niet aan deze plicht had voldaan.

Lees Meer >>

Subsidie voor ontwikkeling stalinnovaties

Veehouders, die een nieuwe techniek of maatregel hebben bedacht om broeikasgas- of stalemissies te verminderen, kunnen subsidie krijgen om de innovatie te onderzoeken en ontwikkelen.

Lees Meer >>

Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd

De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd.

Lees Meer >>

Ophokplicht pluimvee blijft van kracht

Vrije-uitloopeieren raken hun status na zestien weken kwijt bij het instellen van een ophokplicht na een uitbraak van vogelgriep.

Lees Meer >>

Maatregelen ruggenteelten worden geschrapt

De minister van LNV heeft besloten de verplichting om bij ruggenteelten op klei- en lössgronden maatregelen te nemen tegen afspoeling niet in werking te laten treden.

Lees Meer >>

Melden maïsteelt op zand- en lössgronden voor 16 februari

Op bouwlandpercelen op zand- en lössgrond, waarop dit jaar maïs wordt geteeld, mag voor 15 maart geen drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib worden uitgereden.

Lees Meer >>

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) biedt dit jaar de mogelijkheid een geldelijke subsidie te ontvangen voor:

  1. de productie van duurzame energie (warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen en windturbines);
  2. energiebesparende isolatiemaatregelen; of
  3. de aansluiting op een warmtenet.

Lees Meer >>

Minister LNV moet locatiegegevens PAS-meldingen openbaar maken

De minister van LNV moet de locatiegegevens van tien zogenoemde PAS-meldingen openbaar maken.

Lees Meer >>

Nieuwe coronamaatregelen - TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bevat een vergoeding voor de vaste lasten van een bedrijf.

Lees Meer >>

Aanpassing NOW

De Noodmaatregeling Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een tegemoetkoming in de loonkosten van door de coronacrisis getroffen bedrijven.

Lees Meer >>

Nieuwe coronamaatregelen: aanpassing Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een ondersteuningsmaatregel voor zelfstandigen.

Lees Meer >>

Coronamaatregelen loonheffingen

Gebruikelijk loon dga

Aanmerkelijkbelanghouders (dga’s), die arbeid verrichten voor hun bv, dienen ten minste belasting te betalen over het gebruikelijk loon.

Lees Meer >>

Urencriterium 2021

Ondernemers hebben recht op verschillende ondernemersfaciliteiten als zij voldoen aan het urencriterium.

Lees Meer >>

Overige maatregelen coronacrisis

Evenementensector

Voor de evenementensector wordt een garantieregeling uitgewerkt, zodat evenementen naar verwachting vanaf 1 juli 2021 georganiseerd kunnen worden.

Lees Meer >>

Coronamaatregelen particulieren

Betaalpauze hypotheek

De goedkeuring betreffende het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters die van hun hypotheekverstrekker een betaalpauze hebben gekregen, is verlengd tot en met 30 juni 2021.

Lees Meer >>

Verlenging versoepeld uitstelbeleid belastingschulden

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt in dat ondernemers op verzoek automatisch drie maanden uitstel van betaling krijgen voor belastingschulden.

Lees Meer >>

Coronamaatregelen omzetbelasting

In verband met de coronacrisis gelden in de omzetbelasting enkele afwijkende regelingen.

Lees Meer >>

Melden uitrijden waterverdunde mest

Vanaf 2019 mag drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib niet langer op de grond (tussen het gras) worden uitgereden, maar moet in de grond worden gebracht.

Lees Meer >>

Fosfaatrechten en pacht

De fosfaatrechten zijn per 1 januari 2018 toegekend aan de houders van dieren.

Lees Meer >>

Maatregelen ruggenteelt op klei- en lössgronden

In geval van neerslag kan oppervlakkige afspoeling van percelen plaatsvinden naar nabijgelegen watergangen.

Lees Meer >>

Extra investeringsaftrek voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Ondernemers, die investeren in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) of willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Lees Meer >>

Extra investeringsaftrek voor energiebesparende bedrijfsmiddelen

Ondernemers, die investeren in bepaalde energiebesparende bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA).

Lees Meer >>

Gefaseerde invoering digitale mestbon

De invoering van de digitale mestbon (rVDM) per 1 januari 2021 is als voorwaarde opgenomen in de derogatiebeschikking 2020-2021.

Lees Meer >>

Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest

Dierlijke mest moet in principe emissiearm aangewend worden.

Lees Meer >>

Derogatie aanvragen voor 1 februari

Bedrijven kunnen in 2021 wederom onder voorwaarden een hogere gebruiksnorm voor dierlijke mest toepassen (derogatie).

Lees Meer >>

Melden teelt maïs op zand- en lössgrond uiterlijk op 15 februari

Volgens een wetsvoorstel is het vanaf 2021 pas vanaf 15 maart toegestaan om op zand- en lössgronden drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib uit te rijden op percelen waarop maïs wordt geteeld.

Lees Meer >>

Opgave aanvullende gegevens: welke gegevens?

Veel landbouwbedrijven moeten voor 1 februari weer een opgave aanvullende gegevens indienen, waarbij onder meer de voorraden meststoffen per 31 december moeten worden doorgegeven.

Lees Meer >>

Verlenging kredietgaranties corona tot 1 juli 2021

De subsidiemodule Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) en de subsidiemodule Garantie Klein Krediet Corona (KKC) zijn aangepast.

Lees Meer >>

Extra steunmaatregelen i.v.m. lockdown en verplichte winkelsluiting

In verband met de verzwaring van de lockdown en de verplichte winkelsluiting heeft het kabinet extra steunmaatregelen bekendgemaakt.

Lees Meer >>

Geen hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2021

Sinds 1 januari 2020 geldt een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten.

Lees Meer >>

Uitstel aflossing Tozo-lening

Een van de onderdelen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal.

Lees Meer >>

Zorgplicht overheid voor legalisering PAS-melders en meldingsvrije bedrijven

De Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering (Stikstofwet) is aangenomen door de Tweede Kamer.

Lees Meer >>

Bijzonder uitstel van belastingbetaling tot 1 april 2021

Vanwege de aanhoudende financiële effecten van de coronacrisis heeft het kabinet besloten een aantal fiscale maatregelen te verlengen.

Lees Meer >>

Overgangsregeling grondmonsters

Per 1 januari 2021 wordt een gecombineerde indicator van de fosfaattoestand van kracht voor zowel grasland als bouwland.

Lees Meer >>

Vastlegging gegevens bij mestboekhouding 2020

Aan het einde van het jaar moet de mestboekhouding weer afgesloten worden.

Lees Meer >>

Aanvragen NOW vierde kwartaal 2020 weer mogelijk

De derde fase van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, kortweg de NOW-3, geldt voor de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021.

Lees Meer >>

Aanscherping meldplicht sterfte pluimvee

Het moment waarop melding moet worden gedaan van verhoogde sterfte in een koppel leghennen, vermeerderingsdieren of vleeskuikens is aangepast in verband met de uitbraak van vogelgriep.

Lees Meer >>

Subsidie investeringen in energie glastuinbouw

Glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers die investeren in bepaalde energiebesparende maatregelen, kunnen tot en met 31 maart 2021 (17.

Lees Meer >>

Aanvullende coronamaatregelen

Het kabinet trekt 3,7 miljard euro extra uit voor de uitbreiding van de economische steunpakketten.

Lees Meer >>

Teruggaaf energiebelasting bij meerdere aansluitingen

Energiemaatschappijen brengen bij de levering van elektriciteit energiebelasting in rekening bij de afnemer.

Lees Meer >>

Verkeersbewegingen behoren tot natuurvergunning

Bij het aanvragen van een natuurvergunning moet rekening worden gehouden met alle bronnen van stikstofuitstoot van het bedrijf.

Lees Meer >>

Aandachtspunten controle uitbetaling betalingsrechten

RVO.

Lees Meer >>

Loket aanvraag TVL vierde kwartaal geopend

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.

Lees Meer >>

Nieuwe kaarten met kabel- en leidinginformatie

Wanneer u als agrarisch ondernemer graafwerkzaamheden uitvoert, moet u ervoor zorgen dat ondergrondse kabels en leidingen niet worden beschadigd.

Lees Meer >>

Aanvullende acties mest nodig?

Het jaar is bijna ten einde.

Lees Meer >>

Nadeelcompensatieregeling bij vervroegd verbod pelsdierhouderij

In augustus 2020 is een vervroeging van het verbod op de pelsdierhouderij aangekondigd.

Lees Meer >>

Kennisbonnen aanvragen vanaf 30 november

Landbouwers kunnen vanaf 30 november zogenoemde advies- en kennisvouchers (kennisbonnen) aanvragen bij RVO.

Lees Meer >>

Omschakelprogramma duurzame landbouw

Omschakeling naar een duurzamer agrarisch bedrijfssysteem levert een belangrijke bijdrage aan stikstofreductie, aldus de minister van LNV.

Lees Meer >>