Agro nieuws

Extra budget saneringsregeling varkenshouderijen

Er zijn 502 varkenslocaties aangemeld voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv).

Lees Meer >>

Nieuwe stikstofmaatregelen landbouw

Het kabinet heeft op 7 februari 2020 een nieuw maatregelenpakket gepresenteerd om de stikstofproblematiek aan te pakken.

Lees Meer >>

Regels sleepvoetbemesten 2020

Vanaf 16 februari mag er weer drijfmest worden uitgereden op gras- en bouwland.

Lees Meer >>

Equivalente maatregelen akkerbouw

Bedrijven met akkerbouw kunnen zich tot en met 1 juni bij RVO.

Lees Meer >>

Stikstofdifferentiatie

Agrarische ondernemers die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden voor suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken.

Lees Meer >>

Extra investeringsaftrek voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Ondernemers, die investeren in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) of de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Lees Meer >>

Ontkoppel licentie knaagdierbestrijding

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen knaagdieren (rodenticiden) wordt steeds meer aan regels gebonden.

Lees Meer >>

Sleuf- en mestsilo’s vallen onder afschrijvingsbeperking

Landbouwers mogen bedrijfsmiddelen, zoals sleuf- en mestsilo’s en erfverharding (aanhorigheden), niet langer afschrijven tot op de restwaarde.

Lees Meer >>

Extra investeringsaftrek voor energiebesparende bedrijfsmiddelen

Ondernemers, die investeren in bepaalde energiebesparende bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA).

Lees Meer >>

Boete voor foutieve VKI-melding

Bij de afvoer van een dier voor de slacht moet het formulier VoedselKetenInformatie (VKI) worden ingevuld.

Lees Meer >>

Meststoffenwet en hoogte melkproductie per koe

Bij controles of een bedrijf zich houdt aan de Meststoffenwet (bijv.

Lees Meer >>

Aanpassing brede weersverzekering

Met een brede weersverzekering kunnen landbouwers met open teelten zich verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden (hagel, regenval, vorst, storm, droogte, sneeuw, ijzel en brand door blikseminslag).

Lees Meer >>

Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest

Dierlijke mest moet in principe emissiearm aangewend worden.

Lees Meer >>

Aanpassing gebruik meststoffen op natuurterrein en overige grond

Voor natuurterrein en overige grond geldt het uitgangspunt dat hierop geen meststoffen gebruikt mogen worden.

Lees Meer >>

Besluitvorming over derogatie 2020 pas in voorjaar

Naar verwachting besluit de Europese commissie pas komend voorjaar of Nederland voor 2020 (en 2021) derogatie krijgt.

Lees Meer >>

Wijzigingen fosfaatgebruiksnormen per 2020

Per 1 januari 2020 worden er wijzigingen doorgevoerd in de fosfaatklassen en de -ge­bruiksnormen.

Lees Meer >>

Bewaarplicht mestboekhoudingen

Landbouwers moeten de mestadministratie en de daarop betrekking hebbende bewijsstukken gedurende vijf jaar na afloop van het desbetreffende kalenderjaar bewaren.

Lees Meer >>

Beleidsregels intern en extern salderen van kracht

Alle twaalf provincies hebben de beleidsregels intern en extern salderen van stikstof in het kader van de Wet natuurbescherming (Natura 2000-gebieden) vastgesteld, waarvan de provincie Friesland onder voorbehoud.

Lees Meer >>

Legalisatie PAS-meldingen

In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kwamen een aantal activiteiten in aanmerking voor een vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht en kon worden volstaan met een melding.

Lees Meer >>

Opgave aanvullende gegevens: welke gegevens?

Veel landbouwbedrijven moeten voor 1 februari weer een opgave aanvullende gegevens indienen, waarbij onder meer de voorraden meststoffen per 31 december moeten worden doorgegeven.

Lees Meer >>

Tips bij afsluiten mestboekhouding 2019

Aan het einde van het jaar moet de mestboekhouding weer afgesloten worden.

Lees Meer >>

2021 wordt GLB-overgangsjaar

Het huidige Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) loopt tot eind 2020.

Lees Meer >>

Investeringsaftrek optimaliseren

Als u in 2019 een bedrag tussen € 2.

Lees Meer >>

Zorg voor correcte I&R-registratie bij graasdierpremie

Wanneer u in 2020 graasdierpremie wil aanvragen voor schapen of vrouwelijke vleesrunderen die op niet subsidiabele gronden grazen, moeten deze dieren uiterlijk op 15 mei 2020 correct geregistreerd staan in het I&R-systeem.

Lees Meer >>

BEX moet overeenkomen met KringloopWijzer

In 2006 is de Handreiking BEX ontwikkeld.

Lees Meer >>

Nadere afspraken beleidsregels stikstofemissie

Begin oktober hebben de provincies de beleidsregels met betrekking tot het intern en extern salderen van stikstofemissie bekendgemaakt, wat tot veel commotie heeft geleid.

Lees Meer >>

Digitale afhandeling faunaschade

BIJ12, een uitvoeringsorganisatie van de twaalf provincies, heeft vanaf 1 november een nieuw portaal voor het afhandelen van aanvragen voor een tegemoetkoming in faunaschade: www.

Lees Meer >>

Subsidie jonge landbouwers vanaf 2 december open

Jonge landbouwers kunnen vanaf 2 december 2019 tot en met 7 februari 2020 subsidie aanvragen voor duurzame investeringen in hun bedrijf.

Lees Meer >>

Pachter mag grond blijven gebruiken

De vader van de huidige verpachters had in 2007 twee percelen in gebruik gegeven aan een pachter.

Lees Meer >>

Aanvullende acties mest nodig?

Het jaar is bijna ten einde.

Lees Meer >>

Vergoeding varkensrecht saneringsregeling vastgesteld

De hoogte van de vergoeding voor de in te leveren varkensrechten bij deelname aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen is bekend gemaakt.

Lees Meer >>

Wel of geen kennelijke fout?

Momenteel vallen de beschikkingen van de uitbetaling van de GLB-subsidies weer op de deurmat.

Lees Meer >>

Stikstofmaatregelen voor de korte termijn

De problematiek rond stikstof heeft verstrekkende consequenties voor de natuur en alle sectoren in de maatschappij.

Lees Meer >>

Kabinet werkt aan legalisatie PAS-meldingen

Het kabinet werkt volgens de minister van LNV met prioriteit aan het via een collectieve regeling legaliseren van activiteiten waarvoor destijds in het kader van de PAS een vrijstelling van de Natura 2000-vergunningsplicht gold, omdat de uitstoot de toenmalige grenswaarde van maximaal 1 mol/ha/jaar niet overschreed.

Lees Meer >>

Uitbetaling directe betalingen GLB 2019

RVO.

Lees Meer >>

Strenger optreden NVWA bij overtreden welzijnsregels

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat strenger optreden tegen overtredingen van de regels rond dierenwelzijn tijdens transport en bij het doden van dieren.

Lees Meer >>

Aanmelden kleineondernemersregeling btw uiterlijk 20 november

De huidige kleineondernemersregeling (KOR) in het kader van de omzetbelasting wordt per 1 januari 2020 vervangen door een nieuwe regeling.

Lees Meer >>

Aanvraag saneringsregeling varkenshouderijen kan weer teruggetrokken worden

De huidige stikstofproblematiek plaatst potentiële deelnemers aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) voor een dilemma: meedoen aan de regeling of wachten op de stikstofmaatregelen van de overheid.

Lees Meer >>

Wel of geen kennelijke fout in Gecombineerde opgave?

De beschikkingen van de uitbetaling van de GLB-subsidies vallen binnenkort weer op de deurmat.

Lees Meer >>

Aanmelden fosfaatverrekening tot 31 december

Wanneer er dit jaar te veel fosfaat is aangewend op bouwland, mag dit onder voorwaarden verrekend worden met volgend jaar (fosfaatverrekening).

Lees Meer >>

Stoppersregeling Ammoniak eindigt per 31 december

Varkens- en pluimveebedrijven, die deelnemen aan de stoppersregeling in het kader van het Actieplan ammoniak (gedoogstoppers), moeten vóór 1 januari 2020 stoppen met het houden van varkens en/of pluimvee.

Lees Meer >>

Subsidieregeling sanering varkenshouderij

De eerder dit jaar aangekondigde en in concept gepubliceerde Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) is definitief vastgesteld.

Lees Meer >>

Openstelling Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) wordt opengesteld van 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020.

Lees Meer >>

Richtlijn voor wolvenschade in de schapenhouderij

BIJ12 heeft per 1 oktober 2019 een nieuwe richtlijn vastgesteld bij wolvenschade in de schapenhouderij.

Lees Meer >>

Vrijstellingsregeling zoogkoeien aanmelden voor 1 november

Zoogkoeien vallen niet onder het stelsel van fosfaatrechten.

Lees Meer >>

Kabinetsaanpak stikstofproblematiek

Op 4 oktober 2019 heeft het kabinet de aanpak voor de stikstofproblematiek gepresenteerd.

Lees Meer >>

Actualisatie forfaitaire excretienormen deels uitgesteld

De minister van LNV heeft besloten de excretieforfaits voor vleesvee, hoogproductieve melkkoeien, zelfzuivelaars en biologische bedrijven vooralsnog niet te wijzigen.

Lees Meer >>

Fosfaatrechten voor verpachter

In maart van dit jaar oordeelde het gerechtshof dat de fosfaatrechten bij het einde van de pachtovereenkomst in beginsel voor de pachter zijn.

Lees Meer >>

Maximale emissiewaarde ammoniak voor vleeskalveren per 1 januari 2020

In 2014 is aangekondigd dat vanaf 1 januari 2020 strengere eisen gelden voor de emissie van ammoniak uit dierenverblijven waarin vleeskalveren tot een leeftijd van circa acht maanden worden gehouden.

Lees Meer >>

Bijhouden gewasbeschermingsmonitor

Wie een gewasbeschermingsmiddel wil gaan gebruiken dat geschikt is voor professioneel gebruik, moet gedurende het teeltseizoen een gewasbeschermingsmonitor bijhouden.

Lees Meer >>

Controle en handhaving vanggewas na maïs

Na de teelt van maïs op zand- en lössgrond is het verplicht een vanggewas te telen.

Lees Meer >>

Geen bedrijfstoeslag op afgegraven percelen

Een landbouwer diende in mei 2014 de Gecombineerde opgave 2014 in en verzocht daarbij om uitbetaling van de toeslagrechten.

Lees Meer >>

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen.

Lees Meer >>

Verleng machtiging voor eHerkenning

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.

Lees Meer >>

Borgstellingsregeling jonge landbouwers per 1 januari 2020 open

De Borgstellingsregeling Vermogensversterkend Krediet (VVK) voor jonge landbouwers wordt per 1 januari 2020 opengesteld.

Lees Meer >>

Weiden of maaien bij bepaling gebruiksnormen

Voor de hoogte van de stikstofgebruiksnorm op bedrijven met graasdieren is het van belang of er sprake is van beweiden of van volledig maaien.

Lees Meer >>

Subsidie investeringen in kalverstallen

Vleeskalverenhouders kunnen in de maand september subsidie aanvragen voor investeringen in welzijnsvriendelijke vloeren of in ammoniakreducerende apparaten.

Lees Meer >>

Invoering nieuwe perceelsregistratie

Er komt een nieuwe digitale kaart van Nederland: de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Lees Meer >>

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen.

Lees Meer >>

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd.

Lees Meer >>

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Een melkveehouder heeft in 2015 een gras-op-stamovereenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht.

Lees Meer >>

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd.

Lees Meer >>

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfosaat had gespoten op de sloottaluds langs een perceel.

Lees Meer >>

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijft.

Lees Meer >>

Regels uitrijden mest op bouwland

Drijfmest
Vanaf dit jaar is de uitrijdperiode van drijfmest op bouwland blijvend verlengd van 31 augustus naar 15 september.

Lees Meer >>

Regels scheuren grasland

Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren.

Lees Meer >>

Aandachtspunten EA-vanggewassen

Vanggewassen in het kader van het ecologisch aandachtsgebied dienen uiterlijk 15 oktober ingezaaid te worden.

Lees Meer >>

Voorstel nieuwe excretieforfaits per 2020

Op 17 juli 2019 is een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet gepubliceerd, welke tot 14 augustus 2019 ter consultatie ligt.

Lees Meer >>

Bewaarplicht aankoopbewijzen en etiketten EA-vanggewassen

Bij de teelt van EA-vanggewassen is het verplicht om de aankoopbewijzen en de etiketten van het gebruikte zaaizaadmengsel gedurende vijf jaar te bewaren in de administratie.

Lees Meer >>

Toezegging helpdeskmedewerker baat niet

RVO.

Lees Meer >>

Internetconsultaties voor financiering onderzoek glastuinbouw en varkenshouderij

Brancheorganisaties in de glastuinbouw en de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) hebben de minister van LNV verzocht om alle ondernemers in hun sector mee te betalen aan een onderzoeksprogramma.

Lees Meer >>

Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet herzien

Percelen met een bepaald natuurbeheertype werden in het stelsel van betalingsrechten aanvankelijk uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten.

Lees Meer >>

Geen onrechtmatig handelen NVWA in Fipronil-affaire

De Staat is niet aansprakelijk inzake het gebruik van Fipronil ter bestrijding van bloedluis in de pluimveesector.

Lees Meer >>

Antibioticagebruik in tien jaar met 64% afgenomen

Het antibioticagebruik in de veehouderij is volgens de jaarrapportage over 2018 van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) ten opzichte van het referentiejaar 2009 met 63,8% afgenomen.

Lees Meer >>

Geen handhaving vergunningplicht beweiden en bemesten

In de Natuurbeschermingswetgeving was een vrijstelling opgenomen voor het weiden van vee en het bemesten van gronden.

Lees Meer >>

Melding PAS ingediend: hoe nu verder?

Onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) konden sommige veehouderijbedrijven volstaan met een melding, omdat hun stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied onder een bepaalde grenswaarde bleef.

Lees Meer >>

Fosfaat- en stikstofproductie onder plafond

In de derogatiebeschikking is als voorwaarde gesteld dat de mestproductie in Nederland het niveau van het jaar 2002, te weten 504,4 miljoen kg stikstof en 172,9 miljoen kg fosfaat, niet overschrijdt.

Lees Meer >>

Herziening omzetbelasting over opfokkosten gebruiksvee mogelijk

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat veehouders bij de overstap van de landbouwregeling naar de normale btw-regeling recht hebben op teruggave van omzetbelasting over de opfokkosten van het jongvee.

Lees Meer >>

Geen fosfaatrechten voor zoogkoeien

In een zaak voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven draaide het om de vraag voor welke dieren een fokker van het rundveevleesras Blonde d’ Aquitaine recht had op fosfaatrechten.

Lees Meer >>

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave.

Lees Meer >>

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm.

Lees Meer >>

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht.

Lees Meer >>

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten is per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%.

Lees Meer >>

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

De Raad van State heeft op 29 mei jl.

Lees Meer >>

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2019

Jaarlijks worden de hoogste toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld.

Lees Meer >>

Verplichte registratie eigenaren vleeskalveren bij SBK

Het Onderzoeks- en Innovatieprogramma van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) is op 13 april 2018 algemeen verbindend verklaard (AVV) door het ministerie van LNV.

Lees Meer >>

PAS ongeschikt voor toestemming activiteiten

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt.

Lees Meer >>

Gevolgen uitspraak CBb over fosfaatrechten jongvee

Op 16 april 2019 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven in drie zaken over fosfaatrechten voor jongvee van vleesvee geoordeeld dat de uitleg van ‘melkvee’ te beperkt is in de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee.

Lees Meer >>

Afgeroomde fosfaatrechten vervallen, afromingspercentage wordt verhoogd

Het aantal toegekende fosfaatrechten in de melkveehouderij ligt boven het fosfaatproductieplafond voor deze sector.

Lees Meer >>

Afschrijving aanhorigheden bedrijfsgebouwen

In 2007 is een beperking in de afschrijving op gebouwen ingevoerd.

Lees Meer >>

Aanmelden equivalente maatregelen mogelijk tot en met 1 juni

Landbouwers die de afgelopen jaren hogere gewasopbrengsten hadden, of bij maïs op zand- en lössgrond alle mest via rijenbemesting aanwenden, mogen onder voorwaarden extra bemesten.

Lees Meer >>

Check uw bemestingsplan

Nu de Gecombineerde opgave is ingediend, is het raadzaam om te controleren of uw bemestingsplan nog actueel is.

Lees Meer >>

Vordering vastlegging reguliere pacht toegewezen

Een melkveehouder verkocht in 2004 enkele percelen grond met een oppervlakte van 2 hectare voor € 450.

Lees Meer >>

Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Het concept van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) is gepubliceerd en ligt gedurende de maand mei ter inzage.

Lees Meer >>

Graasdierpremie en kortstondig verplaatsen dieren

De graasdierpremie is bedoeld voor schapen en vrouwelijk vleesvee die grazen op niet-subsidiabele grond (bijv.

Lees Meer >>

Vrijstelling ontwikkelingsruimte PAS voor kleine uitbreidingen

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft medio maart 2019 de verleende Nb-vergunningen van twee veehouderijbedrijven geschorst.

Lees Meer >>

Informatieplicht energiebesparing voor 1 juli 2019

Inrichtingen met een energieverbruik van meer dan 50.

Lees Meer >>

Randvoorwaardenkorting: over welk jaar?

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in een zaak vragen gesteld aan het Hof van Justitie EU over in welk jaar een randvoorwaardenkorting op GLB-subsidies moet worden toegepast in het geval de niet-naleving van een randvoorwaarde in een ander jaar heeft plaatsgevonden dan het jaar waarin de niet-naleving is geconstateerd.

Lees Meer >>

Dwangsom vanwege niet uitvoeren adviezen bedrijfsgezondheidsplan

Bedrijven met rundvee, varkens en pluimvee moeten in het kader van een verantwoord antibioticagebruik jaarlijks een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan laten opstellen.

Lees Meer >>

Inschrijving Handelsregister correct?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het Handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is.

Lees Meer >>