Agro nieuws

Aanvraagprocedure nieuwe GLB veel uitgebreider

De aanvraagprocedure voor het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ziet er aanmerkelijk anders uit dan de huidige procedure.

Lees Meer >>

Voorsorteren op eco-activiteit ‘groenbedekking’

Eén van de mogelijke eco-activiteiten in het nieuwe GLB is groenbedekking.

Lees Meer >>

Wijzigingen uitrijden mest en verplichte gewasrotatie 2023

De minister van LNV en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat hebben een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen gepubliceerd, waarin een deel van de maatregelen uit het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn opgenomen die per 1 januari 2023 ingaan.

Lees Meer >>

Simulatietool nieuw GLB beschikbaar

Volgend jaar gaat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in, waarbij het stelsel van GLB-subsidies ingrijpend gaat veranderen.

Lees Meer >>

Voorlopig geen duidelijkheid over derogatie

De procedure om tot een nieuwe derogatiebeschikking te komen is nog niet afgerond.

Lees Meer >>

Extra GLB-steun voor varkens- en pluimveehouders

Er wordt dit jaar extra GLB-steun verstrekt aan varkenshouders met grond en minimaal 50 varkens alsmede aan pluimveehouders met grond en minimaal 250 stuks pluimvee.

Lees Meer >>

Regels uitrijden mest

Bouwland

Op bouwland mag in principe tot en met 15 september drijfmest worden uitgereden.

Lees Meer >>

Aandachtspunten EA-vanggewassen

Vanggewassen kunnen gebruikt worden om te voldoen aan de vergroeningseis ‘ecologisch aandachtsgebied (EA)’.

Lees Meer >>

Doorgeven wijzigingen EA-vanggewassen

Wijzigingen in vanggewassen voor het ecologisch aandachtsgebied (EA) moeten doorgegeven worden in de Gecombineerde opgave.

Lees Meer >>

Jaarlijkse rapportages mestbeleid

De minister van LNV heeft twee jaarlijkse rapportages over het mestbeleid naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees Meer >>

Aanscherping energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven en instellingen met een energiegebruik van meer dan 50.

Lees Meer >>

Stand van zaken nieuw GLB

De minister van LNV schrijft in een kamerbrief dat de definitieve indiening van het aangepaste Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse invulling van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB), mogelijk pas in september haalbaar is.

Lees Meer >>

Pluimveehouder beboet voor te hoge bezettingsdichtheid

Naar aanleiding van een NVWA-controle kreeg een pluimveehouder een boete opgelegd, omdat de maximale bezettingsdichtheid – in dit geval 42 kg/m2 – volgens de berekening van de NVWA in twee stallen was overschreden.

Lees Meer >>

Oproep minister tot uitzetten fijnstofreducerende technieken

De minister van LNV roept pluimveehouders op om hoogspanningstechnieken, die in stallen worden gebruikt voor de reductie van fijnstof, uit voorzorg uit te zetten.

Lees Meer >>

Voertuigverplichtingen landbouwvoertuigen

Vanaf 1 juli moet bij een controle voor ieder landbouwvoertuig en niet zelfrijdend werkmaterieel een kentekenbewijs overgelegd kunnen worden.

Lees Meer >>

Eisen nood- en alarmsystemen bij kunstmatige ventilatie

Het Besluit houders van dieren bevat onder meer regels over de ventilatie bij het houden van dieren voor landbouwdoeleinden.

Lees Meer >>

Strikter toezicht NVWA op registratieplicht paarden

De NVWA heeft onlangs bekendgemaakt dat zij nadrukkelijker gaat toezien op de identificatie- en registratieverplichtingen die gelden voor de houders van paarden, pony’s en andere ‘paardachtigen’.

Lees Meer >>

Conclusies praktijktoets ecoregeling

Een nieuw instrument binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) – ingaand op 1 januari 2023 – is de ecoregeling.

Lees Meer >>

Landbouwer moet afrekenen over waardeaangroei landbouwgronden

Een landbouwer exploiteerde een agrarische onderneming met een pluimvee- en een akkerbouwtak.

Lees Meer >>

CBb verlaagt mestboetes vanwege draagkracht

RVO.

Lees Meer >>

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld.

Lees Meer >>

Aanvragen TVL startende ondernemers

Sinds 7 juni 2022 kunnen startende ondernemers de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022.

Lees Meer >>

Landschapselementen in het nieuwe GLB

In het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat ook niet-productieve grond, waaronder landschapselementen zoals houtopstanden en sloten, een belangrijke rol spelen, namelijk:

  • Deze grond kan meetellen voor de basispremie.

Lees Meer >>

Randvoorwaardenkorting bij onvoldoende beschutting dieren

Landbouwers zijn verplicht om dieren die buiten staan te beschermen tegen slechte weersomstandigheden.

Lees Meer >>

Openbaarmaking toegekende fosfaatrechten en bedrijfsgegevens

De minister van LNV is voornemens om medio juni 2022 de initieel aan bedrijven toegekende fosfaatrechten openbaar te maken.

Lees Meer >>

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen vanaf 2025

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 35 miljard kWh hernieuwbare elektriciteit op land wordt opgewekt.

Lees Meer >>

Handhaving UBO-registratie

Als gevolg van Europese regels zijn veel ondernemingen verplicht hun eigenaren of personen die zeggenschap hebben (zogenaamde UBO’s) in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel (KvK) in te schrijven.

Lees Meer >>

Voorschot basis- en vergroeningsbetaling

Landbouwers kunnen in de periode 7 tot en met 28 juni 2022 een voorschot aanvragen op de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling.

Lees Meer >>

Landelijke controle NVWA op toepassing gewasbeschermingsmiddelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat van 23 mei tot 3 juni door het hele land controles uitvoeren op de juiste toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.

Lees Meer >>

PAS-melders: wachten op legalisering of zelf actie ondernemen?

Eind februari 2022 is een legaliseringsprogramma in werking getreden, waarmee alle PAS-melders uiterlijk in februari 2025 gelegaliseerd zouden moeten zijn.

Lees Meer >>

Opkoopregelingen veehouderijbedrijven

Veehouders, die overwegen te stoppen met hun veehouderijbedrijf, kunnen in aanmerking komen voor twee opkoopregelingen: een provinciale regeling voor zogenaamde piekbelasters en een landelijke beëindigingsregeling.

Lees Meer >>

Europees geld voor grondgebonden varkens- en pluimveebedrijven

De oorlog in Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat de inputprijzen voor Nederlandse agrariërs substantieel verhoogd zijn, waaronder de voerprijzen in de varkens- en pluimveesectoren.

Lees Meer >>

Randvoorwaardenkorting vanwege ontbreken natuurvergunning

RVO.

Lees Meer >>

TVL-aanvraag compleet maken

Bedrijven uit alle sectoren, die door de coronacrisis meer dan 30% omzetverlies hebben geleden, hadden de mogelijkheid om hiervoor via de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een tegemoetkoming aan te vragen.

Lees Meer >>

Verlaging afromingspercentage bij overdracht fosfaatrechten naar 10

Het afromingspercentage bij de overgang van een fosfaatrecht is met ingang van 30 april 2022 weer verlaagd naar 10%.

Lees Meer >>

Hoge Raad: kosten vervanging asbestdak voor verzekeraar

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de kosten voor vervanging van een asbestdak in bepaalde gevallen voor de verzekeraar zijn.

Lees Meer >>

Gelijktijdige kennisgeving heen- en teruglease productierechten

Bij het leasen van productierechten (varkens-, pluimvee- of fosfaatrechten) moesten tot op heden de heen- en teruglease apart gemeld worden.

Lees Meer >>

Denk aan aanvragen verhoogde gebruiksnormen

Bedrijven mogen onder voorwaarden rekenen met hogere stikstof- en/of fosfaatgebruiksnormen.

Lees Meer >>

Subsidie investeringen in energie glastuinbouw

Glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers, die investeren in bepaalde energiebesparende maatregelen, kunnen tot en met 30 juni 2022 om 17.

Lees Meer >>

Nieuw GLB en aandachtspunten voor 2022

Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in.

Lees Meer >>

Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen

In de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen staat welke oneerlijke handelspraktijken tussen leverancier en afnemer verboden zijn.

Lees Meer >>

Gebruik tarragrond op ander perceel niet toegestaan

Een landbouwer had een aanzienlijke partij tarragrond, vrijgekomen bij de oogst van aardappelen, gebruikt op een tot zijn eigendom behorend perceel grasland en daarna geëgaliseerd.

Lees Meer >>

Hoofdlijnen aanpak stikstofprobleem

De natuur versneld herstellen en het landelijk gebied toekomstbestendig maken.

Lees Meer >>

Verbod op glyfosaat in pachtovereenkomst toch goedgekeurd

De Provincie Noord-Holland had een vierjarige geliberaliseerde pachtovereenkomst afgesloten met een landbouwer.

Lees Meer >>

Steun jonge landbouwers in nieuw GLB

In het huidige GLB kunnen jonge landbouwers onder voorwaarden in aanmerking komen voor een aanvullende inkomenssteun van ca.

Lees Meer >>

Terugvragen accijns diesel

Het kabinet heeft besloten om de accijns voor ongelode benzine, diesel en lpg/lng van 1 april tot en met 31 december 2022 te verlagen.

Lees Meer >>

100 kilogram afromingsvrije lease voor fosfaatrechten

Vanaf dit jaar hebben melkveehouders de mogelijkheid om maximaal 100 kilogram fosfaatrechten afromingsvrij te leasen.

Lees Meer >>

Oproep registratie pluimveehouders

De NVWA roept pluimveehouders, die meer dan 250 vogels hebben, op zich te laten registreren bij AVINED.

Lees Meer >>

Eco-activiteiten in het nieuwe GLB

Per 1 januari 2023 gaat een nieuwe periode van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in.

Lees Meer >>

Regelgeving scheuren grasland

Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort verschillende perioden waarin dit is toegestaan en gelden verschillende voorwaarden.

Lees Meer >>

Betalingsrechten en blokkerende zeggenschap jonge landbouwers

Jonge landbouwers die een aanvraag doen voor de extra betaling jonge landbouwers of voor betalingsrechten uit de Nationale reserve, moeten blokkerende zeggenschap hebben.

Lees Meer >>

Subsidie voor cursus of advies over duurzame landbouw

Agrariërs kunnen vanaf 4 april vouchers aanvragen voor het volgen van een cursus of het verkrijgen van advies over duurzame landbouw via de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE).

Lees Meer >>

Fosfaattoestand percelen opgeven in Gecombineerde opgave

Op gronden met een lagere fosfaattoestand mag, afhankelijk van de fosfaattoestand van het perceel, extra fosfaat gebruikt worden (fosfaatdifferentiatie).

Lees Meer >>

Regeling TVL eerste kwartaal 2022 gepubliceerd

De Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) voor het eerste kwartaal van 2022 is gepubliceerd in de Staatscourant.

Lees Meer >>

Einde generieke coronamaatregelen

Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt dat het generieke steunpakket voor ondernemingen met ingang van het tweede kwartaal van 2022 wordt beëindigd.

Lees Meer >>

Bijzonder uitstel van betaling en voorlopige aanslag 2022

In verband met de coronacrisis geldt voor ondernemers met betalingsproblemen de mogelijkheid van bijzonder uitstel van betaling van belastingen.

Lees Meer >>

Invoering Omgevingswet per 1 januari 2023

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Lees Meer >>

WOZ-beschikking goed controleren

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van uw onroerende zaken vastgesteld.

Lees Meer >>

Aanvullende maatregelen op 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Het kabinet heeft ingrijpende aanvullende maatregelen aangekondigd op het afgelopen najaar gepubliceerde 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Lees Meer >>

Extra betaling jonge landbouwers terecht afgewezen

Een landbouwer exploiteerde tot 2020 zijn landbouwbedrijf als eenmanszaak.

Lees Meer >>

Equivalente maatregel akkerbouw

Bedrijven met akkerbouw kunnen zich tot en met 1 juni bij RVO.

Lees Meer >>

Regeling NOW-6 gepubliceerd

De minister van SZW heeft de regeling NOW-6 gepubliceerd.

Lees Meer >>

Stroken/akkerranden en het mestbeleid

Landbouwers leggen soms (bloemrijke) stroken of akkerranden aan langs bouwland, bijvoorbeeld om aan de verplichting van ecologisch aandachtsgebied te voldoen of omdat de strook onvoldoende productief is voor de teelt van gewassen en men hier subsidie voor krijgt vanuit het ANLb of de gemeente.

Lees Meer >>

Subsidie voor zeldzame melkkoeien

De subsidieregeling voor zeldzame melkkoeien wordt van 1 tot en met 31 maart 2022 opengesteld.

Lees Meer >>

Omschakelprogramma Duurzame Landbouw: werkkapitaalregeling

Het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw is bedoeld om agrarische ondernemers te stimuleren versneld om te schakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering.

Lees Meer >>

Korting stikstofgebruiksnorm bij maïs en aardappelen na gras

Wanneer op zand- en lössgrond in de periode van 1 februari tot en met 10 mei direct na het vernietigen van grasland er maïs, consumptie- of fabrieksaardappelen worden geteeld, wordt de stikstofgebruiksnorm met 65 kg per ha aardappelen verlaagd en met 85 kg per ha maïs.

Lees Meer >>

Steunpakket culturele sector

In aanvulling op het door het vorige kabinet beschikbaar gestelde steunpakket voor de culturele sector van € 195,1 miljoen is € 56,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode van 1 februari tot en met 8 maart 2022.

Lees Meer >>

Toch TVL voor zwangere ondernemers

Ondernemers, die in beide referentiekwartalen voor de TVL over het vierde kwartaal van 2021 met zwangerschaps- en/of bevallingsverlof waren, kunnen deze TVL toch aanvragen.

Lees Meer >>

Aanmelden stikstofdifferentiatie

Agrarische ondernemers, die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden met suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken.

Lees Meer >>

Openstelling fosfaatbank in 2022

De minister van LNV streeft er naar om de fosfaatbank dit jaar open te stellen, zodat grondgebonden (jonge) landbouwers die een ontheffing ontvangen, daarvan per 1 januari 2023 gebruik kunnen maken.

Lees Meer >>

Uitstel voor betaling van belasting verlengd tot en met 31 maart

De bijzondere regeling voor uitstel van betaling van belastingen voor ondernemers is verlengd tot en met 31 maart 2022.

Lees Meer >>

Goedkeuring laag tarief btw online sportlessen

Vanwege de coronacrisis waren sportscholen vanaf 28 november 2021 beperkt geopend en vanaf 19 december 2021 tot en met 14 januari 2022 gesloten.

Lees Meer >>

Melden uitrijden waterverdunde mest

Drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib mag al enkele jaren niet langer op de grond (tussen het gras) worden uitgereden, maar moet in de grond worden gebracht.

Lees Meer >>

Pilot mineralenconcentraat voortgezet

Tot en met 2022 wordt onderzocht welke voordelen mineralenconcentraat (verwerkte dierlijke mest) heeft voor de landbouw en welke uitwerking het heeft op het milieu.

Lees Meer >>

Aanvraagperiode TVL vierde kwartaal verlengd

Op 18 december 2021 is de TVL voor het vierde kwartaal van 2021 opengesteld.

Lees Meer >>

Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest

Dierlijke mest moet in principe emissiearm aangewend worden.

Lees Meer >>

Bedrijfsadresgegevens PAS-meldingen moeten openbaar gemaakt worden

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet de bedrijfsadresgegevens in zogenoemde PAS-meldingen openbaar maken.

Lees Meer >>

Melden maïspercelen op zand- en lössgrond

Op bouw- en grasland mag vanaf 16 februari drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib worden uitgereden.

Lees Meer >>

Wijzigingen IKB Varken per 1 februari

Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de voorschriften van IKB Varken.

Lees Meer >>

Extra investeringsaftrek voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Ondernemers, die investeren in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) of de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Lees Meer >>

Extra investeringsaftrek voor energiebesparende bedrijfsmiddelen

Ondernemers, die investeren in bepaalde energiebesparende bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA).

Lees Meer >>

Aanpassingen steunmaatregelen vierde kwartaal 2021 en eerste kwartaal 2022

In verband met de huidige lockdown heeft het kabinet diverse steunmaatregelen voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 aangepast.

Lees Meer >>

Subsidie Investeren in groen-economisch herstel

Landbouwers kunnen tot en met 14 februari 2022 subsidie aanvragen via de Subsidieregeling Investeren in groen-economisch herstel.

Lees Meer >>

Subsidie Samenwerken aan groen-economisch herstel

De subsidiemodule Samenwerken aan groen-economisch herstel is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die een idee uitwerken voor een duurzaam verdienmodel voor de landbouwsector of in een gebied samenwerken aan de klimaatdoelen of het verbeteren van biodiversiteit.

Lees Meer >>

Opgave aanvullende gegevens: welke gegevens?

Veel landbouwbedrijven moeten voor 1 februari weer een opgave aanvullende gegevens indienen, waarbij onder meer de voorraden meststoffen per 31 december moeten worden doorgegeven.

Lees Meer >>

Vastlegging gegevens bij mestboekhouding 2021

Aan het einde van het jaar moet de mestboekhouding weer afgesloten worden.

Lees Meer >>

Coronasteun loopt door in eerste kwartaal 2022

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de huidige coronamaatregelen in ieder geval tot 14 januari 2022 gelden.

Lees Meer >>

Actieprogramma Nitraatrichtlijn onvoldoende voor derogatie

De Europese Commissie is onvoldoende overtuigd dat Nederland met het ingediende 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn alle doelen ten aanzien van de waterkwaliteit tijdig zal halen.

Lees Meer >>

Verlenging steunpakket in 2022

Het kabinet heeft besloten om het steunpakket in verband met de coronamaatregelen ook in het eerste kwartaal van 2022 open te stellen.

Lees Meer >>

Landbouw in het coalitieakkoord

Op 15 december 2021 hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie het coalitieakkoord met daarin de plannen voor de komende kabinetsperiode gepresenteerd.

Lees Meer >>

Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari

Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten, afhankelijk van de regio en behoudens enkele vrijstellingen, een deel van dit overschot laten verwerken.

Lees Meer >>

Gehalten dikke fractie na mestscheiding niet aannemelijk

Na een NVWA-controle legde RVO.

Lees Meer >>

Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

Een van de maatregelen om de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te laten dalen, is de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (Rpav), beter bekend als ‘maatregel gerichte opkoop’.

Lees Meer >>

Definitieve versie 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

De minister van LNV heeft, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de definitieve versie van het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) naar de beide Kamers gestuurd.

Lees Meer >>

Aanvullende crisismaatregelen vierde kwartaal 2021

Nadat het kabinet onlangs heeft besloten om voor het vierde kwartaal van 2021 de TVL open te stellen, kondigt het kabinet nu de vijfde versie van de NOW aan.

Lees Meer >>

Later oogsten suikerbieten toegestaan

In een aantal provincies mogen suikerbieten ook na 1 december worden geoogst, aldus een nieuwsbericht van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de provincies.

Lees Meer >>

Aandachtspunten controle uitbetaling GLB-subsidies

RVO.

Lees Meer >>

Gedeeltelijke terugkeer steunpakket

Waar het kabinet eerder heeft besloten om het merendeel van de steunmaatregelen voor ondernemers per 1 oktober jl.

Lees Meer >>

Start vaststelling TVL Q2 2021

Op 29 november begint RVO.

Lees Meer >>

Glyfosaatverbod in pachtovereenkomst toch toegestaan

De provincie Noord-Brabant sloot een geliberaliseerde pachtovereenkomst voor drie jaar af met een landbouwer aangaande een perceel landbouwgrond van 2,6 hectare.

Lees Meer >>