Agro nieuws

Verhoging maxima TVL

De maximale subsidiebedragen, die in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen worden toegekend, zijn afhankelijk van de ruimte die de Europese Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak biedt.

Lees Meer >>

Locatiegegevens PAS-meldingen openbaar

De minister van LNV ziet zich naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State genoodzaakt om de locatie van de PAS-melders bekend te maken via www.

Lees Meer >>

Overgangsregeling fosfaatdifferentiatie

Op gronden met een lagere fosfaattoestand mag afhankelijk van de fosfaattoestand van het perceel extra fosfaat gebruikt worden (fosfaatdifferentiatie).

Lees Meer >>

Betalingsrechten en blokkerende zeggenschap jonge landbouwers

Jonge landbouwers, die een aanvraag doen voor de extra betaling jonge landbouwers of voor betalingsrechten uit de Nationale reserve, moeten blokkerende zeggenschap hebben.

Lees Meer >>

Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de data van openstelling van de vaststellingsloketten voor de NOW gewijzigd.

Lees Meer >>

Stikstof- en fosfaatexcretie veehouderij onder plafonds

De totale fosfaat- en stikstofexcretie door de Nederlandse veestapel ligt onder de plafonds.

Lees Meer >>

Bemesting grasoogst voor maïs op zand- en lössgrond voor 15 maart mogelijk

De teelt van maïs op zand- en lössgrond diende voor 16 februari aangemeld te worden bij RVO.

Lees Meer >>

WOZ-beschikking goed controleren

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van uw onroerende zaken vastgesteld.

Lees Meer >>

Subsidie voor zeldzame melkkoeien

De subsidieregeling voor zeldzame melkkoeien wordt van 1 tot en met 31 maart 2021 opengesteld.

Lees Meer >>

Gevolgen uitspraak Raad van State over intern salderen

Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State geoordeeld, dat voor het intern salderen geen natuurvergunning meer nodig is.

Lees Meer >>

Veehouder voldoet niet aan mestverwerkingsplicht

De NVWA constateerde bij een controle op onder andere de mestverwerkingsplicht in 2015 dat een veehouder niet aan deze plicht had voldaan.

Lees Meer >>

Subsidie voor ontwikkeling stalinnovaties

Veehouders, die een nieuwe techniek of maatregel hebben bedacht om broeikasgas- of stalemissies te verminderen, kunnen subsidie krijgen om de innovatie te onderzoeken en ontwikkelen.

Lees Meer >>

Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd

De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd.

Lees Meer >>

Ophokplicht pluimvee blijft van kracht

Vrije-uitloopeieren raken hun status na zestien weken kwijt bij het instellen van een ophokplicht na een uitbraak van vogelgriep.

Lees Meer >>

Maatregelen ruggenteelten worden geschrapt

De minister van LNV heeft besloten de verplichting om bij ruggenteelten op klei- en lössgronden maatregelen te nemen tegen afspoeling niet in werking te laten treden.

Lees Meer >>

Melden maïsteelt op zand- en lössgronden voor 16 februari

Op bouwlandpercelen op zand- en lössgrond, waarop dit jaar maïs wordt geteeld, mag voor 15 maart geen drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib worden uitgereden.

Lees Meer >>

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) biedt dit jaar de mogelijkheid een geldelijke subsidie te ontvangen voor:

  1. de productie van duurzame energie (warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen en windturbines);
  2. energiebesparende isolatiemaatregelen; of
  3. de aansluiting op een warmtenet.

Lees Meer >>

Minister LNV moet locatiegegevens PAS-meldingen openbaar maken

De minister van LNV moet de locatiegegevens van tien zogenoemde PAS-meldingen openbaar maken.

Lees Meer >>

Nieuwe coronamaatregelen - TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bevat een vergoeding voor de vaste lasten van een bedrijf.

Lees Meer >>

Aanpassing NOW

De Noodmaatregeling Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een tegemoetkoming in de loonkosten van door de coronacrisis getroffen bedrijven.

Lees Meer >>

Nieuwe coronamaatregelen: aanpassing Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een ondersteuningsmaatregel voor zelfstandigen.

Lees Meer >>

Coronamaatregelen loonheffingen

Gebruikelijk loon dga

Aanmerkelijkbelanghouders (dga’s), die arbeid verrichten voor hun bv, dienen ten minste belasting te betalen over het gebruikelijk loon.

Lees Meer >>

Urencriterium 2021

Ondernemers hebben recht op verschillende ondernemersfaciliteiten als zij voldoen aan het urencriterium.

Lees Meer >>

Overige maatregelen coronacrisis

Evenementensector

Voor de evenementensector wordt een garantieregeling uitgewerkt, zodat evenementen naar verwachting vanaf 1 juli 2021 georganiseerd kunnen worden.

Lees Meer >>

Coronamaatregelen particulieren

Betaalpauze hypotheek

De goedkeuring betreffende het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters die van hun hypotheekverstrekker een betaalpauze hebben gekregen, is verlengd tot en met 30 juni 2021.

Lees Meer >>

Verlenging versoepeld uitstelbeleid belastingschulden

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt in dat ondernemers op verzoek automatisch drie maanden uitstel van betaling krijgen voor belastingschulden.

Lees Meer >>

Coronamaatregelen omzetbelasting

In verband met de coronacrisis gelden in de omzetbelasting enkele afwijkende regelingen.

Lees Meer >>

Melden uitrijden waterverdunde mest

Vanaf 2019 mag drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib niet langer op de grond (tussen het gras) worden uitgereden, maar moet in de grond worden gebracht.

Lees Meer >>

Fosfaatrechten en pacht

De fosfaatrechten zijn per 1 januari 2018 toegekend aan de houders van dieren.

Lees Meer >>

Maatregelen ruggenteelt op klei- en lössgronden

In geval van neerslag kan oppervlakkige afspoeling van percelen plaatsvinden naar nabijgelegen watergangen.

Lees Meer >>

Extra investeringsaftrek voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Ondernemers, die investeren in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) of willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Lees Meer >>

Extra investeringsaftrek voor energiebesparende bedrijfsmiddelen

Ondernemers, die investeren in bepaalde energiebesparende bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA).

Lees Meer >>

Gefaseerde invoering digitale mestbon

De invoering van de digitale mestbon (rVDM) per 1 januari 2021 is als voorwaarde opgenomen in de derogatiebeschikking 2020-2021.

Lees Meer >>

Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest

Dierlijke mest moet in principe emissiearm aangewend worden.

Lees Meer >>

Derogatie aanvragen voor 1 februari

Bedrijven kunnen in 2021 wederom onder voorwaarden een hogere gebruiksnorm voor dierlijke mest toepassen (derogatie).

Lees Meer >>

Melden teelt maïs op zand- en lössgrond uiterlijk op 15 februari

Volgens een wetsvoorstel is het vanaf 2021 pas vanaf 15 maart toegestaan om op zand- en lössgronden drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib uit te rijden op percelen waarop maïs wordt geteeld.

Lees Meer >>

Opgave aanvullende gegevens: welke gegevens?

Veel landbouwbedrijven moeten voor 1 februari weer een opgave aanvullende gegevens indienen, waarbij onder meer de voorraden meststoffen per 31 december moeten worden doorgegeven.

Lees Meer >>

Verlenging kredietgaranties corona tot 1 juli 2021

De subsidiemodule Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) en de subsidiemodule Garantie Klein Krediet Corona (KKC) zijn aangepast.

Lees Meer >>

Extra steunmaatregelen i.v.m. lockdown en verplichte winkelsluiting

In verband met de verzwaring van de lockdown en de verplichte winkelsluiting heeft het kabinet extra steunmaatregelen bekendgemaakt.

Lees Meer >>

Geen hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2021

Sinds 1 januari 2020 geldt een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten.

Lees Meer >>

Uitstel aflossing Tozo-lening

Een van de onderdelen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal.

Lees Meer >>

Zorgplicht overheid voor legalisering PAS-melders en meldingsvrije bedrijven

De Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering (Stikstofwet) is aangenomen door de Tweede Kamer.

Lees Meer >>

Bijzonder uitstel van belastingbetaling tot 1 april 2021

Vanwege de aanhoudende financiële effecten van de coronacrisis heeft het kabinet besloten een aantal fiscale maatregelen te verlengen.

Lees Meer >>

Overgangsregeling grondmonsters

Per 1 januari 2021 wordt een gecombineerde indicator van de fosfaattoestand van kracht voor zowel grasland als bouwland.

Lees Meer >>

Vastlegging gegevens bij mestboekhouding 2020

Aan het einde van het jaar moet de mestboekhouding weer afgesloten worden.

Lees Meer >>

Aanvragen NOW vierde kwartaal 2020 weer mogelijk

De derde fase van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, kortweg de NOW-3, geldt voor de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021.

Lees Meer >>

Aanscherping meldplicht sterfte pluimvee

Het moment waarop melding moet worden gedaan van verhoogde sterfte in een koppel leghennen, vermeerderingsdieren of vleeskuikens is aangepast in verband met de uitbraak van vogelgriep.

Lees Meer >>

Subsidie investeringen in energie glastuinbouw

Glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers die investeren in bepaalde energiebesparende maatregelen, kunnen tot en met 31 maart 2021 (17.

Lees Meer >>

Aanvullende coronamaatregelen

Het kabinet trekt 3,7 miljard euro extra uit voor de uitbreiding van de economische steunpakketten.

Lees Meer >>

Teruggaaf energiebelasting bij meerdere aansluitingen

Energiemaatschappijen brengen bij de levering van elektriciteit energiebelasting in rekening bij de afnemer.

Lees Meer >>

Verkeersbewegingen behoren tot natuurvergunning

Bij het aanvragen van een natuurvergunning moet rekening worden gehouden met alle bronnen van stikstofuitstoot van het bedrijf.

Lees Meer >>

Aandachtspunten controle uitbetaling betalingsrechten

RVO.

Lees Meer >>

Nieuwe kaarten met kabel- en leidinginformatie

Wanneer u als agrarisch ondernemer graafwerkzaamheden uitvoert, moet u ervoor zorgen dat ondergrondse kabels en leidingen niet worden beschadigd.

Lees Meer >>

Aanvullende acties mest nodig?

Het jaar is bijna ten einde.

Lees Meer >>

Nadeelcompensatieregeling bij vervroegd verbod pelsdierhouderij

In augustus 2020 is een vervroeging van het verbod op de pelsdierhouderij aangekondigd.

Lees Meer >>

Loket aanvraag TVL vierde kwartaal geopend

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.

Lees Meer >>

Kennisbonnen aanvragen vanaf 30 november

Landbouwers kunnen vanaf 30 november zogenoemde advies- en kennisvouchers (kennisbonnen) aanvragen bij RVO.

Lees Meer >>

Omschakelprogramma duurzame landbouw

Omschakeling naar een duurzamer agrarisch bedrijfssysteem levert een belangrijke bijdrage aan stikstofreductie, aldus de minister van LNV.

Lees Meer >>

Uitbetaling directe betalingen 2020

De directe betalingen GLB bestaan uit de basis- en vergroeningsbetaling, de extra betaling jonge landbouwers en de graasdierpremie.

Lees Meer >>

Landbouwvrijstelling bij verhuurde grond

Een bloembollenteler bracht zijn aandeel in een vof geruisloos in een bv in.

Lees Meer >>

Aanvragen vaststelling steun fritesaardappelen, sierteelt en voedingstuinbouw tot 30 november

Fritesaardappeltelers, siertelers en voedingstuinbouwers, die steun hebben aangevraagd in verband met de coronamaatregelen, kunnen nog tot en met 30 november 2020 een definitieve vaststelling van de steun aanvragen.

Lees Meer >>

Uitstel aanvraag vaststelling NOW-2

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de openstelling van het vaststellingsloket voor de NOW-2 wordt uitgesteld van 15 november 2020 naar 15 april 2021.

Lees Meer >>

EU-landbouwraad bereikt GLB-akkoord

Eind oktober heeft de EU-landbouwraad een akkoord bereikt over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en heeft het Europees Parlement hiermee ingestemd.

Lees Meer >>

Opkoopregeling veehouderijen nabij Natura 2000-gebieden

De minister van LNV heeft een regeling voor de opkoop van veehouderijen gepubliceerd.

Lees Meer >>

Registratie- en kentekenplicht landbouwvoertuigen

Vanaf 1 januari 2021 geldt een registratieplicht voor land- of bosbouwtrekkers, land- of bosbouwaanhangwagens, verwisselbare getrokken uitrustingsstukken, motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) en mobiele machines, die op de openbare weg komen.

Lees Meer >>

Versoepeld uitstelbeleid belastingschulden verlengd tot 1 januari 2021

De staatssecretarissen van Financiën hebben in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat het versoepelde uitstelbeleid van de Belastingdienst is verlengd tot 1 januari 2021.

Lees Meer >>

Extra maatregelen coronacrisis

Het kabinet heeft een uitbreiding van het pakket aan maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis aangekondigd.

Lees Meer >>

Tegemoetkoming vaste lasten voor alle bedrijfssectoren

Ondernemers uit alle bedrijfssectoren, die door de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten, kunnen vanaf medio november tot 29 januari 2021 een aanvraag doen voor de tweede periode (Q4 2020) van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Lees Meer >>

Subsidie jonge landbouwers vanaf 7 december open

Jonge landbouwers kunnen vanaf 7 december 2020 tot en met 7 februari 2021 subsidie aanvragen voor duurzame investeringen in hun bedrijf.

Lees Meer >>

Diverse bedrijfsblokkades melkveehouderijen onterecht

De minister van LNV zette begin 2018 een aantal melkveebedrijven op slot naar aanleiding van een grootschalig onderzoek naar de registratie van kalveren.

Lees Meer >>

Vrijstelling zoogkoeienhouderij voor 1 november aanmelden

Zoogkoeien vallen niet onder het stelsel van fosfaatrechten.

Lees Meer >>

Verplichte teelt vanggewas en overdracht gebruik grond

Telers van maïs op zand- en lössgronden dienen na de teelt hiervan een vanggewas te zaaien.

Lees Meer >>

Aanscherping ammoniakemissienormen voor stallen in 2025

Uit onderzoek van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet blijkt dat de stikstofverliezen uit emissiearme stallen hoger uitvallen.

Lees Meer >>

Verlenging termijn betalingsregeling belastingschulden

Tot 1 oktober 2020 konden ondernemers voor betalingsproblemen door de coronacrisis drie maanden bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor belastingschulden.

Lees Meer >>

Verlenging Tozo en uitstel invoering vermogenstoets

Het besluit, waarin de verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) met negen maanden tot 1 juli 2021 is geregeld, is op 30 september in het Staatsblad geplaatst.

Lees Meer >>

Uitwerking NOW-3

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een nadere uitwerking gegeven van de derde fase van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, kortweg de NOW-3.

Lees Meer >>

Nieuwe fosfaatbepaling percelen

Tot nu toe wordt de fosfaatklasse, en daarmee de hoogte van de fosfaatgebruiksnormen, bepaald op basis van de P-AL voor grasland en de Pw voor bouwland.

Lees Meer >>

Aanmelden fosfaatverrekening tot 31 december

Wanneer dit jaar te veel fosfaat uit dierlijke mest, compost en/of een andere organische mest is aangewend op bouwland, mag dit onder voorwaarden verrekend worden met volgend jaar (fosfaatverrekening).

Lees Meer >>

Uitstel invoering vermogenstoets Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen in verband met de coronacrisis.

Lees Meer >>

Formulier deskundigenverklaring aanvraag NOW

In een aantal gevallen is voor de aanvraag tot vaststelling van de loonkostensubsidie van de NOW-regeling een verklaring van een deskundige derde nodig.

Lees Meer >>

Regeling bijzonder uitstel van belastingbetaling

De staatssecretaris van Financiën had eerder aangekondigd dat ondernemers vanaf 1 januari 2020 twee jaar de tijd kregen om de opgebouwde belastingschuld bij bijzonder uitstel van betaling af te lossen.

Lees Meer >>

Delen van perceel terecht afgekeurd

Een landbouwer verzocht in de Gecombineerde opgave 2015 om toewijzing van betalingsrechten.

Lees Meer >>

Aanpassing NOW-1 en NOW-2

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de eerste en tweede tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW-1 en NOW-2) gewijzigd.

Lees Meer >>

Algemene uitzondering op hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2020

Sinds 1 januari 2020 geldt op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten.

Lees Meer >>

Wijziging I&R-regelgeving geiten

De I&R-regelgeving voor melkgeitenhouderijen wordt per 1 november gewijzigd.

Lees Meer >>

Inschrijving UBO-register

Als gevolg van Europese regels zijn veel ondernemingen verplicht hun eigenaren of personen die zeggenschap hebben (zogenaamde UBO’s) in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel in te schrijven.

Lees Meer >>

Verleasen stikstofruimte

Verschillende provincies maken het verleasen van stikstofruimte mogelijk.

Lees Meer >>

Consultatie afschaffing geborgde zetels waterschap

Agrariërs, burgers en organisaties kunnen hun visie geven op het wetsvoorstel om de geborgde zetels in de waterschappen af te schaffen.

Lees Meer >>

Verkeersveiligheid bij oogstwerkzaamheden

De oogstwerkzaamheden zijn weer begonnen.

Lees Meer >>

Extern salderen met veehouderijen in meer provincies mogelijk

Meerdere provincies en het Rijk zullen de komende weken extern salderen met veehouderijen mogelijk maken.

Lees Meer >>

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen.

Lees Meer >>

Maatregelen bij dierziekten

Hoewel er op dit moment geen uitbraak van een dierziekte aan de orde is, is het raadzaam om een plan klaar te hebben liggen voor het geval er wel een uitbraak plaatsvindt.

Lees Meer >>

Belastinguitstel, terugbetalingsregeling voor ondernemers

Ondernemers kunnen tot uiterlijk 1 oktober voor drie maanden bijzonder uitstel van belasting aanvragen of een verlenging van het uitstel aanvragen.

Lees Meer >>

Verbod nertsenhouderij vanaf maart 2021

Het kabinet heeft besloten het houden van nertsen vanaf maart 2021 te verbieden.

Lees Meer >>

Nieuw beleid NVWA bij overtredingen

Het specifieke interventiebeleid van de NVWA voor de aandachtsgebieden dierenwelzijn, diergeneesmiddelen, identificatie en registratie van dieren (I&R) en gewasbeschermingsmiddelen en biociden is herzien.

Lees Meer >>

Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen

De coronamaatregelen hebben nog steeds veel impact op de economie en per 1 oktober 2020 lopen de huidige steunmaatregelen ten einde.

Lees Meer >>

Leg afspraken goed vast bij verhuur mestopslag

Bij verhuur van mestopslag is het belangrijk de afspraken goed vast te leggen en u ervan te verzekeren dat de aan te voeren mest ook weer wordt afgevoerd.

Lees Meer >>

Fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijft.

Lees Meer >>

Verzekeraar hoeft schade tijdens storm niet te vergoeden

Je kunt wel verzekerd zijn voor stormschade, maar betekent dat ook dat een dergelijke schade altijd wordt uitgekeerd?

Tijdens een storm stortte in 2015 een deel van een stal in.

Lees Meer >>

Wijziging vervoer mest vanaf 2021

Alle mesttransporten tussen bedrijven moeten vanaf 1 januari 2021 digitaal geregistreerd worden.

Lees Meer >>