Agro nieuws

Invoering nieuwe wijze vervoer mest per 1 januari 2023

Na jaren van voorbereiding wijzigt per 1 januari 2023 de manier waarop het vervoer van mest moet worden doorgegeven aan RVO.

Lees Meer >>

Ingangsjaar nieuw GLB gezien als leerperiode

De minister van LNV erkent dat de late afronding van het Nationaal Strategisch Plan voor een beperkte tijd zorgt in de voorbereiding naar de transitie die het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) beoogt.

Lees Meer >>

Vergoeding voor aanleg nutsleiding belast

In een perceel landbouwgrond werd een nieuwe hoofdleiding aangelegd.

Lees Meer >>

Subsidie niet-productieve investeringen landbouw- en veenweidegebieden

De subsidieregeling niet-productieve investeringen voor landbouw- en veenweidegebieden is opengesteld in de periode 15 november tot en met 30 december 2022.

Lees Meer >>

Tijdelijke uitzondering eiwithoudende diervoeders voor biologische productie

De invasie van Rusland in Oekraïne heeft tijdelijk grote gevolgen gehad voor de beschikbaarheid van eiwithoudende diervoeders benodigd bij de biologische productie voor in
Nederland gehouden biologische varkens en biologisch pluimvee, aangezien Oekraïne een van de belangrijkste leveranciers is van (de grondstoffen voor) eiwithoudende diervoeders voor deze dieren.

Lees Meer >>

Ecoregeling: verschillende punten en waardes per regio

Om in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in aanmerking te komen voor de eco-premie moeten op vijf doelen voldoende punten behaald worden door het uitvoeren van eco-activiteiten (instapeis).

Lees Meer >>

Nieuw GLB: vrijstellingen GLMC7 en 8a

Landbouwers kunnen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) alleen in aanmerking komen voor rechtstreekse betalingen als ze voldoen aan de normen voor een goede landbouw- en milieuconditie van de grond (GLMC’s).

Lees Meer >>

Consultatie lijst winterteelten

In het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn extra maatregelen opgenomen om de uitspoeling van nitraat op zand- en lössgrond te beperken.

Lees Meer >>

Aanmelden derogatie uiterlijk 13 december

Bedrijven kunnen in 2022 wederom onder voorwaarden een hogere gebruiksnorm voor dierlijke mest toepassen (derogatie).

Lees Meer >>

Rechtbank: rechtsgevolgen positieve weigering gelijk aan vergunning

Sinds 1 januari 2020 is er alleen nog een natuurvergunning nodig als een project significante gevolgen heeft voor een Natura 2000-gebied.

Lees Meer >>

Investeringsregeling POP3+ 2022 opengesteld in december

Het nieuwe GLB, waarin wordt ingezet op een transitie en verdere verduurzaming van de landbouwsector, zal op 1 januari 2023 ingaan.

Lees Meer >>

Gebruik ionisatietechnieken onder voorwaarden veilig

Naar aanleiding van het signaal dat bij het gebruik van een drietal ionisatietechnieken ter vermindering van fijnstof in pluimveestallen het risico op een stalbrand mogelijk zou toenemen, heeft de minister van LNV afgelopen zomer opgeroepen deze technieken uit te zetten.

Lees Meer >>

Tegemoetkoming energiekosten voor energie-intensieve bedrijven

Het kabinet komt in verband met de hoge energieprijzen met een compensatieregeling voor energie-intensieve mkb-bedrijven, de zogenoemde Tegemoetkoming Energiekosten (TEK).

Lees Meer >>

Lagere uitbetaling betalingsrechten in 2022

De totale uitbetaling per betalingsrecht, bestaande uit de basis- en de vergroeningsbetaling, bedraagt dit jaar € 344.

Lees Meer >>

Nieuw GLB: tijdslijn

Nederland heeft op 30 september 2022 een informeel akkoord bereikt met de Europese Commissie over het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de jaren 2023-2027.

Lees Meer >>

Bufferstroken verplicht vanaf 2023

In de (concept)derogatiebeschikking en het Nationaal Strategisch GLB-plan zijn bepalingen opgenomen over de breedte van de verplichte bufferstroken langs wateren.

Lees Meer >>

Derogatie: aanvullende voorwaarden voor alle landbouwbedrijven

In de conceptderogatiebeschikking van de Europese Commissie zijn ook aanvullende voorwaarden opgenomen, die gelden voor de Nederlandse landbouw als geheel en daarmee ook van invloed zijn op bedrijven die niet deelnemen aan derogatie.

Lees Meer >>

Voorwaarden voor deelname aan derogatie

In de conceptderogatiebeschikking worden naast de algemene voorwaarden voor het kunnen toepassen van derogatie nog een aantal specifieke voorwaarden genoemd voor bedrijven die deelnemen aan derogatie.

Lees Meer >>

Aanmelden legalisatie PAS-melding en aanvraag tegemoetkoming

De zogenaamde PAS-melders kunnen zich nog tot en met 30 november 2022 melden bij RVO.

Lees Meer >>

Aanvragen ontheffing afvoer pluimveemest in beperkingsgebieden

Door aanhoudende vogelgriepuitbraken kan bij hoge uitzondering een ontheffing aangevraagd worden voor een beperkte afvoer van mest.

Lees Meer >>

Belastingplan 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag het Belastingplan 2023 bekend gemaakt.

Lees Meer >>

Onvoldoende bescherming tegen geuroverlast veehouderijen

De Rechtbank Den Haag heeft op 14 september 2022 geoordeeld dat de Nederlandse Staat acht omwonenden van intensieve veehouderijen onvoldoende beschermt tegen geuroverlast.

Lees Meer >>

Graasdierpremie en bijvoeren dieren

Op de website van RVO.

Lees Meer >>

Geen openstelling fosfaatbank in 2023

De minister van LNV heeft besloten de fosfaatbank dit jaar niet open te stellen voor ontheffingen die per 1 januari 2023 zouden ingaan.

Lees Meer >>

Hoge energieprijzen, terugbetaling voorschot SDE

De fors gestegen elektriciteitsprijzen hebben ook grote gevolgen voor ondernemers, die subsidie krijgen via de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (en klimaattransitie), de SDE+(+).

Lees Meer >>

Derogatie eindigt in 2025

De (inmiddels voormalige) minister van LNV heeft in een kamerbrief de hoofdlijnen beschreven van de concept-derogatiebeschikking, waarover op 15 september 2022 gestemd wordt in het Nitraatcomité.

Lees Meer >>

Handhaving verzekeringsplicht landbouwvoertuigen

Sinds 1 januari 2022 geldt een kentekenplicht voor landbouwvoertuigen.

Lees Meer >>

Uitrijden drijfmest op bouwland tot 15 september

Op bouwland mag nog tot en met 15 september drijfmest worden uitgereden, indien:

  • uiterlijk op 15 september een groenbemester wordt ingezaaid, die in elk geval acht weken blijft staan; of
  • uiterlijk op 15 september winterkoolzaad wordt gezaaid voor zaadwinning in het volgende jaar; of
  • in het aansluitende najaar bloembollen worden geplant.

Lees Meer >>

Extra mogelijkheid aanvragen voorschot GLB-steun

In de maand juni bestond als gevolg van de sterk gestegen kosten door de Oekraïnecrisis de mogelijkheid een voorschot op de basis- en vergroeningsbetaling aan te vragen.

Lees Meer >>

Verkeersveiligheid bij oogstwerkzaamheden

Gedurende het gehele jaar, maar zeker tijdens de oogstperiode, controleert de politie op de verkeersveiligheid bij deelname van landbouwvoertuigen aan het verkeer.

Lees Meer >>

Registratie gebruik diergeneesmiddelen

De eigenaren of houders van dieren, die voedsel produceren, zijn verplicht een registratie bij te houden van alle diergeneesmiddelen, die zij gebruiken bij hun dieren.

Lees Meer >>

Nieuw GLB: mogelijk uitstel twee voorwaarden

Op verzoek van de EU-lidstaten stelt de Europese Commissie een tijdelijke afwijking (derogatie) voor van de regels inzake de vruchtwisseling (GLMC 7) en niet productief areaal en landschapselementen (GLMC 8) in het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Lees Meer >>

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen.

Lees Meer >>

Mogelijk aanspraak verpachter op fosfaatrechten bij einde pacht

Pachters moeten er rekening mee houden dat de verpachter mogelijk bij beëindiging van de pachtovereenkomst aanspraak kan maken op fosfaatrechten.

Lees Meer >>

Overmacht GLB-subsidies tijdig melden

Wanneer het door extreme situaties niet lukt om aan de voorwaarden of randvoorwaarden voor de GLB-subsidies (bijv.

Lees Meer >>

Regels grasland scheuren

Op klei- en veengrond mag grasland nog tot 15 september vernietigd worden.

Lees Meer >>

Vrijstelling zoogkoeienhouderij in wet geregeld

Zoogkoeien vallen niet onder het stelsel van fosfaatrechten.

Lees Meer >>

Aanvraagprocedure nieuwe GLB veel uitgebreider

De aanvraagprocedure voor het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ziet er aanmerkelijk anders uit dan de huidige procedure.

Lees Meer >>

Voorsorteren op eco-activiteit ‘groenbedekking’

Eén van de mogelijke eco-activiteiten in het nieuwe GLB is groenbedekking.

Lees Meer >>

Wijzigingen uitrijden mest en verplichte gewasrotatie 2023

De minister van LNV en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat hebben een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen gepubliceerd, waarin een deel van de maatregelen uit het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn opgenomen die per 1 januari 2023 ingaan.

Lees Meer >>

Simulatietool nieuw GLB beschikbaar

Volgend jaar gaat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in, waarbij het stelsel van GLB-subsidies ingrijpend gaat veranderen.

Lees Meer >>

Voorlopig geen duidelijkheid over derogatie

De procedure om tot een nieuwe derogatiebeschikking te komen is nog niet afgerond.

Lees Meer >>

Extra GLB-steun voor varkens- en pluimveehouders

Er wordt dit jaar extra GLB-steun verstrekt aan varkenshouders met grond en minimaal 50 varkens alsmede aan pluimveehouders met grond en minimaal 250 stuks pluimvee.

Lees Meer >>

Regels uitrijden mest

Bouwland

Op bouwland mag in principe tot en met 15 september drijfmest worden uitgereden.

Lees Meer >>

Aandachtspunten EA-vanggewassen

Vanggewassen kunnen gebruikt worden om te voldoen aan de vergroeningseis ‘ecologisch aandachtsgebied (EA)’.

Lees Meer >>

Doorgeven wijzigingen EA-vanggewassen

Wijzigingen in vanggewassen voor het ecologisch aandachtsgebied (EA) moeten doorgegeven worden in de Gecombineerde opgave.

Lees Meer >>

Jaarlijkse rapportages mestbeleid

De minister van LNV heeft twee jaarlijkse rapportages over het mestbeleid naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees Meer >>

Aanscherping energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven en instellingen met een energiegebruik van meer dan 50.

Lees Meer >>

Stand van zaken nieuw GLB

De minister van LNV schrijft in een kamerbrief dat de definitieve indiening van het aangepaste Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse invulling van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB), mogelijk pas in september haalbaar is.

Lees Meer >>

Pluimveehouder beboet voor te hoge bezettingsdichtheid

Naar aanleiding van een NVWA-controle kreeg een pluimveehouder een boete opgelegd, omdat de maximale bezettingsdichtheid – in dit geval 42 kg/m2 – volgens de berekening van de NVWA in twee stallen was overschreden.

Lees Meer >>

Oproep minister tot uitzetten fijnstofreducerende technieken

De minister van LNV roept pluimveehouders op om hoogspanningstechnieken, die in stallen worden gebruikt voor de reductie van fijnstof, uit voorzorg uit te zetten.

Lees Meer >>

Voertuigverplichtingen landbouwvoertuigen

Vanaf 1 juli moet bij een controle voor ieder landbouwvoertuig en niet zelfrijdend werkmaterieel een kentekenbewijs overgelegd kunnen worden.

Lees Meer >>

Eisen nood- en alarmsystemen bij kunstmatige ventilatie

Het Besluit houders van dieren bevat onder meer regels over de ventilatie bij het houden van dieren voor landbouwdoeleinden.

Lees Meer >>

Strikter toezicht NVWA op registratieplicht paarden

De NVWA heeft onlangs bekendgemaakt dat zij nadrukkelijker gaat toezien op de identificatie- en registratieverplichtingen die gelden voor de houders van paarden, pony’s en andere ‘paardachtigen’.

Lees Meer >>

Conclusies praktijktoets ecoregeling

Een nieuw instrument binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) – ingaand op 1 januari 2023 – is de ecoregeling.

Lees Meer >>

Landbouwer moet afrekenen over waardeaangroei landbouwgronden

Een landbouwer exploiteerde een agrarische onderneming met een pluimvee- en een akkerbouwtak.

Lees Meer >>

CBb verlaagt mestboetes vanwege draagkracht

RVO.

Lees Meer >>

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld.

Lees Meer >>

Aanvragen TVL startende ondernemers

Sinds 7 juni 2022 kunnen startende ondernemers de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022.

Lees Meer >>

Landschapselementen in het nieuwe GLB

In het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat ook niet-productieve grond, waaronder landschapselementen zoals houtopstanden en sloten, een belangrijke rol spelen, namelijk:

  • Deze grond kan meetellen voor de basispremie.

Lees Meer >>

Randvoorwaardenkorting bij onvoldoende beschutting dieren

Landbouwers zijn verplicht om dieren die buiten staan te beschermen tegen slechte weersomstandigheden.

Lees Meer >>

Openbaarmaking toegekende fosfaatrechten en bedrijfsgegevens

De minister van LNV is voornemens om medio juni 2022 de initieel aan bedrijven toegekende fosfaatrechten openbaar te maken.

Lees Meer >>

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen vanaf 2025

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 35 miljard kWh hernieuwbare elektriciteit op land wordt opgewekt.

Lees Meer >>

Handhaving UBO-registratie

Als gevolg van Europese regels zijn veel ondernemingen verplicht hun eigenaren of personen die zeggenschap hebben (zogenaamde UBO’s) in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel (KvK) in te schrijven.

Lees Meer >>

Voorschot basis- en vergroeningsbetaling

Landbouwers kunnen in de periode 7 tot en met 28 juni 2022 een voorschot aanvragen op de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling.

Lees Meer >>

Landelijke controle NVWA op toepassing gewasbeschermingsmiddelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat van 23 mei tot 3 juni door het hele land controles uitvoeren op de juiste toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.

Lees Meer >>

PAS-melders: wachten op legalisering of zelf actie ondernemen?

Eind februari 2022 is een legaliseringsprogramma in werking getreden, waarmee alle PAS-melders uiterlijk in februari 2025 gelegaliseerd zouden moeten zijn.

Lees Meer >>

Opkoopregelingen veehouderijbedrijven

Veehouders, die overwegen te stoppen met hun veehouderijbedrijf, kunnen in aanmerking komen voor twee opkoopregelingen: een provinciale regeling voor zogenaamde piekbelasters en een landelijke beëindigingsregeling.

Lees Meer >>

Europees geld voor grondgebonden varkens- en pluimveebedrijven

De oorlog in Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat de inputprijzen voor Nederlandse agrariërs substantieel verhoogd zijn, waaronder de voerprijzen in de varkens- en pluimveesectoren.

Lees Meer >>

Randvoorwaardenkorting vanwege ontbreken natuurvergunning

RVO.

Lees Meer >>

TVL-aanvraag compleet maken

Bedrijven uit alle sectoren, die door de coronacrisis meer dan 30% omzetverlies hebben geleden, hadden de mogelijkheid om hiervoor via de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een tegemoetkoming aan te vragen.

Lees Meer >>

Verlaging afromingspercentage bij overdracht fosfaatrechten naar 10

Het afromingspercentage bij de overgang van een fosfaatrecht is met ingang van 30 april 2022 weer verlaagd naar 10%.

Lees Meer >>

Hoge Raad: kosten vervanging asbestdak voor verzekeraar

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de kosten voor vervanging van een asbestdak in bepaalde gevallen voor de verzekeraar zijn.

Lees Meer >>

Gelijktijdige kennisgeving heen- en teruglease productierechten

Bij het leasen van productierechten (varkens-, pluimvee- of fosfaatrechten) moesten tot op heden de heen- en teruglease apart gemeld worden.

Lees Meer >>

Denk aan aanvragen verhoogde gebruiksnormen

Bedrijven mogen onder voorwaarden rekenen met hogere stikstof- en/of fosfaatgebruiksnormen.

Lees Meer >>

Subsidie investeringen in energie glastuinbouw

Glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers, die investeren in bepaalde energiebesparende maatregelen, kunnen tot en met 30 juni 2022 om 17.

Lees Meer >>

Nieuw GLB en aandachtspunten voor 2022

Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in.

Lees Meer >>

Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen

In de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen staat welke oneerlijke handelspraktijken tussen leverancier en afnemer verboden zijn.

Lees Meer >>

Gebruik tarragrond op ander perceel niet toegestaan

Een landbouwer had een aanzienlijke partij tarragrond, vrijgekomen bij de oogst van aardappelen, gebruikt op een tot zijn eigendom behorend perceel grasland en daarna geëgaliseerd.

Lees Meer >>

Hoofdlijnen aanpak stikstofprobleem

De natuur versneld herstellen en het landelijk gebied toekomstbestendig maken.

Lees Meer >>

Verbod op glyfosaat in pachtovereenkomst toch goedgekeurd

De Provincie Noord-Holland had een vierjarige geliberaliseerde pachtovereenkomst afgesloten met een landbouwer.

Lees Meer >>

Steun jonge landbouwers in nieuw GLB

In het huidige GLB kunnen jonge landbouwers onder voorwaarden in aanmerking komen voor een aanvullende inkomenssteun van ca.

Lees Meer >>

Terugvragen accijns diesel

Het kabinet heeft besloten om de accijns voor ongelode benzine, diesel en lpg/lng van 1 april tot en met 31 december 2022 te verlagen.

Lees Meer >>

100 kilogram afromingsvrije lease voor fosfaatrechten

Vanaf dit jaar hebben melkveehouders de mogelijkheid om maximaal 100 kilogram fosfaatrechten afromingsvrij te leasen.

Lees Meer >>

Oproep registratie pluimveehouders

De NVWA roept pluimveehouders, die meer dan 250 vogels hebben, op zich te laten registreren bij AVINED.

Lees Meer >>

Eco-activiteiten in het nieuwe GLB

Per 1 januari 2023 gaat een nieuwe periode van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in.

Lees Meer >>

Regelgeving scheuren grasland

Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort verschillende perioden waarin dit is toegestaan en gelden verschillende voorwaarden.

Lees Meer >>

Betalingsrechten en blokkerende zeggenschap jonge landbouwers

Jonge landbouwers die een aanvraag doen voor de extra betaling jonge landbouwers of voor betalingsrechten uit de Nationale reserve, moeten blokkerende zeggenschap hebben.

Lees Meer >>

Subsidie voor cursus of advies over duurzame landbouw

Agrariërs kunnen vanaf 4 april vouchers aanvragen voor het volgen van een cursus of het verkrijgen van advies over duurzame landbouw via de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE).

Lees Meer >>

Fosfaattoestand percelen opgeven in Gecombineerde opgave

Op gronden met een lagere fosfaattoestand mag, afhankelijk van de fosfaattoestand van het perceel, extra fosfaat gebruikt worden (fosfaatdifferentiatie).

Lees Meer >>

Regeling TVL eerste kwartaal 2022 gepubliceerd

De Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) voor het eerste kwartaal van 2022 is gepubliceerd in de Staatscourant.

Lees Meer >>

Einde generieke coronamaatregelen

Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt dat het generieke steunpakket voor ondernemingen met ingang van het tweede kwartaal van 2022 wordt beëindigd.

Lees Meer >>

Bijzonder uitstel van betaling en voorlopige aanslag 2022

In verband met de coronacrisis geldt voor ondernemers met betalingsproblemen de mogelijkheid van bijzonder uitstel van betaling van belastingen.

Lees Meer >>

Invoering Omgevingswet per 1 januari 2023

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Lees Meer >>

WOZ-beschikking goed controleren

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van uw onroerende zaken vastgesteld.

Lees Meer >>

Aanvullende maatregelen op 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Het kabinet heeft ingrijpende aanvullende maatregelen aangekondigd op het afgelopen najaar gepubliceerde 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Lees Meer >>

Extra betaling jonge landbouwers terecht afgewezen

Een landbouwer exploiteerde tot 2020 zijn landbouwbedrijf als eenmanszaak.

Lees Meer >>

Equivalente maatregel akkerbouw

Bedrijven met akkerbouw kunnen zich tot en met 1 juni bij RVO.

Lees Meer >>

Regeling NOW-6 gepubliceerd

De minister van SZW heeft de regeling NOW-6 gepubliceerd.

Lees Meer >>

Stroken/akkerranden en het mestbeleid

Landbouwers leggen soms (bloemrijke) stroken of akkerranden aan langs bouwland, bijvoorbeeld om aan de verplichting van ecologisch aandachtsgebied te voldoen of omdat de strook onvoldoende productief is voor de teelt van gewassen en men hier subsidie voor krijgt vanuit het ANLb of de gemeente.

Lees Meer >>