Agro nieuws

Strengere aanpak van stalbranden

De minister van LNV komt met een aangescherpte aanpak om het aantal stalbranden terug te brengen.

Lees Meer >>

Regionale mestafzetovereenkomst: wordt aan de voorwaarden voldaan?

Eén van de mogelijkheden om aan de mestverwerkingsverplichting te voldoen, is om het gehele mestoverschot middels één of meer regionale mestafzetovereenkomsten (RMO) af te voeren naar één of meer landbouwbedrijven in de regio.

Lees Meer >>

Rechtbank twijfelt over effectiviteit emissiearme stallen

Opnieuw heeft een rechtbank in een zaak aangaande een natuurvergunning twijfels over de effectiviteit van emissiearme stalsystemen.

Lees Meer >>

Geen vergoeding faunaschade voor gronden met beperkingen

De meeste inheemse vogels en zoogdieren zijn in Nederland beschermd.

Lees Meer >>

Tijdelijk aanvullend belastinguitstel

De invordering van belastingschulden door de Belastingdienst is weer op gang gekomen.

Lees Meer >>

Wijziging Besluit fiscale noodmaatregelen coronacrisis

De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit fiscale noodmaatregelen aangepast.

Lees Meer >>

Vaststellingsaanvraag NOW-1

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de stand van zaken rond de NOW per september 2021 meegedeeld.

Lees Meer >>

Contouren maatregel evenementen vierde kwartaal 2021

In juni 2021 is de garantieregeling voor evenementen (TRSEC) in werking getreden.

Lees Meer >>

Subsidie voor opstellen bedrijfsplan omschakeling

De minister van LNV heeft eind vorig jaar het Omschakelprogramma Duurzame landbouw aangekondigd waarmee agrarische ondernemers worden gestimuleerd en ondersteund om versneld om te schakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame agrarische bedrijfsvoering, bijvoorbeeld naar biologische of natuurinclusieve landbouw.

Lees Meer >>

Subsidie voor demonstratiebedrijven duurzame landbouw

De minister van LNV heeft eind vorig jaar het Omschakelprogramma Duurzame landbouw aangekondigd waarmee agrarische ondernemers worden gestimuleerd en ondersteund om versneld om te schakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame agrarische bedrijfsvoering, bijvoorbeeld naar biologische of natuurinclusieve landbouw.

Lees Meer >>

Uitstel inzaaien vanggewas na maïs

De minister van LNV heeft besloten de uiterste inzaaidatum van een vanggewas na maïs op zand- en lössgrond voor dit jaar te verschuiven naar 31 oktober, onder de voorwaarde dat het vanggewas binnen drie etmalen na de maïsoogst wordt ingezaaid.

Lees Meer >>

Aanvullende acties mest nodig?

Het seizoen van uitrijden van mest is inmiddels voorbij.

Lees Meer >>

Vrijstellingsregeling zoogkoeien

Zoogkoeien vallen niet onder het stelsel van fosfaatrechten.

Lees Meer >>

Voorraadwaardering bij gebruiksnormencontroles

Bij controles op de naleving van de mestgebruiksnormen gaat RVO.

Lees Meer >>

Verkeersveiligheid bij oogstwerkzaamheden

Gedurende het gehele jaar, maar zeker ook tijdens de oogstperiode, controleert de politie op de verkeersveiligheid bij deelname van landbouwvoertuigen aan het verkeer.

Lees Meer >>

Stevige maatregelen in ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

De minister van LNV stelt in het ontwerp van het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn voor de periode 2022 – 2025 een aantal stevige maatregelen voor om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren.

Lees Meer >>

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen.

Lees Meer >>

Steunmaatregelen Corona stoppen per 1 oktober

Het kabinet stopt per 1 oktober 2021 met de generieke steunmaatregelen die de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen.

Lees Meer >>

Einde generieke steun coronacrisis

Per 1 oktober 2021 komt er een einde aan de generieke steunmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis.

Lees Meer >>

Voorwaarden legalisatie PAS-meldingen

Op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) en de Omgevingswet moet de minister van LNV tezamen met de provincies zorgen voor het legaliseren van projecten waarvoor ten tijde van het PAS geen natuurvergunning nodig was vanwege hun geringe stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

Lees Meer >>

Opkoopregelingen veehouderijbedrijven

De minister van LNV trekt de komende jaren bijna € 1,5 miljard uit voor twee maatregelen uit het pakket maatregelen van de structurele aanpak stikstof, namelijk de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen (Lbv) en de tweede tranche van de Maatregel Gerichte Opkoop (MGO).

Lees Meer >>

Pilot grondfonds stikstofaanpak

De minister van LNV werkt aan het vanuit het Bureau Beheer Landbouwgronden uitzetten van een leenfaciliteit van € 100 miljoen om gronden, die vrijkomen bij het vrijwillig opkopen van agrarische ondernemingen, te verwerven en voor hernieuwde inzet gericht te verkopen.

Lees Meer >>

Welke mogelijkheden biedt de Stikstofbank?

Vanwege het stikstofprobleem is het voor veel initiatieven lastig om een natuurvergunning te krijgen.

Lees Meer >>

Vrijwillige stikstofmaatregelen melkveehouderij

De minister van LNV heeft na overleg met de melkveesector drie managementmaatregelen op sectorniveau aangekondigd, die de stikstofemissie op de melkveebedrijven verder moeten verlagen.

Lees Meer >>

Wijziging regels stalemissies biologisch pluimvee en varkens

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan algemene regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving.

Lees Meer >>

Opening aanvraagloket TVL derde kwartaal 2021

Vanaf 31 augustus 2021 om 08:00 uur kunnen ondernemers de TVL over het derde kwartaal van 2021 aanvragen.

Lees Meer >>

Subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw

Land- en tuinbouwbedrijven, die door de coronamaatregelen de vaste kosten niet kunnen betalen en al de maximale Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebben aangevraagd, kunnen extra steun krijgen met de Subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK).

Lees Meer >>

Vergoeding schade door onrechtmatige intrekking fosfaatrechten

Veel veehouders hebben schade geleden door een onrechtmatige intrekking van fosfaatrechten.

Lees Meer >>

Referentiesituatie beweiden en bemesten bij natuurvergunningen

Op 29 juli 2021 heeft de Rechtbank Overijssel een uitspraak gedaan over beweiden en bemesten in het kader van de Wet natuurbescherming.

Lees Meer >>

Regels grasland scheuren

Op klei- en veengrond mag grasland nog tot 15 september vernietigd worden.

Lees Meer >>

Beroep op overmacht

Indien door uitzonderlijke omstandigheden, zoals extreme weersomstandigheden, overlijden of dier- of plantenziekte niet voldaan kan worden aan de voorwaarden voor uitbetaling van betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers of graasdierpremie, kan een beroep gedaan worden op overmacht.

Lees Meer >>

Begrazingsovereenkomst is geen geldige gebruikstitel

Voor de uitbetaling van betalingsrechten is niet alleen van belang dat men het voor uitbetaling opgegeven perceel in gebruik heeft voor landbouwactiviteiten, maar ook dat men over een geldige gebruikstitel beschikt.

Lees Meer >>

Te lang drasplas kost landbouwer geld

Landbouwpercelen komen alleen in aanmerking voor uitbetaling van betalingsrechten als er geen sprake is van noemenswaardige hinder voor de uitoefening van de landbouwactiviteiten.

Lees Meer >>

Regeling NOW-4 gepubliceerd

De minister van SZW heeft de op 27 mei 2021 aangekondigde verlenging van de NOW-regeling gepubliceerd in de Staatscourant.

Lees Meer >>

Regels uitrijden mest

Bouwland

Op bouwland mag in principe tot en met 15 september drijfmest worden uitgereden.

Lees Meer >>

Extra mogelijkheid aanvraag voorschot basis- en vergroeningsbetaling

In de maand juni bestond de mogelijkheid een voorschot aan te vragen op de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling.

Lees Meer >>

Inspraak voortaan verplicht bij verlenen natuurvergunningen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 14 juli 2021 bepaald dat overheden inspraak moeten bieden voordat zij beslissen op een aanvraag voor een natuurvergunning.

Lees Meer >>

Rechtbank wijst handhavend optreden tegen PAS-melder af

Wanneer bedrijven zich niet houden aan de (milieu)regels, kunnen belanghebbenden een verzoek tot handhaving indienen bij het bevoegd gezag.

Lees Meer >>

Steunmaatregel varend erfgoed

Onderdeel van het aanvullende steunpakket voor de culturele en creatieve sector is een regeling voor het behoud van het varend erfgoed, de zogenaamde bruine vloot.

Lees Meer >>

Investeringsfonds Duurzame Landbouw van start

De minister van LNV heeft vorig jaar het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw aangekondigd.

Lees Meer >>

Aandachtspunten EA-vanggewassen

Vanggewassen kunnen gebruikt worden om te voldoen aan de vergroeningseis ‘ecologisch aandachtsgebied (EA)’.

Lees Meer >>

Publicatie Garantieregeling Evenementen

De staatssecretaris van EZK heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat de Europese Commissie de tijdelijke regeling subsidie evenementen covid-19 (Garantieregeling Evenementen) heeft goedgekeurd.

Lees Meer >>

Afzonderlijke steunaanvragen landbouwer terecht gekoppeld

Een landbouwer diende twee Gecombineerde opgaven in: één voor zijn varkensbedrijf en één voor zijn rundveebedrijf.

Lees Meer >>

Natuurvergunning nodig voor bepaalde teelten?

Bij de problematiek rondom Natura 2000-gebieden ging het tot op heden eigenlijk alleen over stikstof.

Lees Meer >>

Verlenging termijn aanvraag vaststelling TVL 4e kwartaal 2020

De aanvraag tot vaststelling van de TVL-subsidie voor het vierde kwartaal van 2020 moet uiterlijk op 1 september 2021 zijn ingediend.

Lees Meer >>

Aanvraag TVL 2e kwartaal 2021

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft bekendgemaakt dat aanvragen voor de TVL voor het tweede kwartaal van 2021 met ingang van 25 juni 2021 kunnen worden ingediend.

Lees Meer >>

Aanpassing NOW derde kwartaal 2021

Steunmaatregelen derde kwartaal 2021

Het kabinet heeft besloten om de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor het derde kwartaal van 2021 aan te passen.

Lees Meer >>

Melden wijzigingen EA-vanggewassen

Vanggewassen kunnen gebruikt worden om te voldoen aan de vergroeningseis ‘ecologisch aandachtsgebied (EA)’.

Lees Meer >>

Hoofdlijnen GLB-akkoord 2023-2027

Het politieke akkoord, dat in de EU is bereikt over het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB), moet de Europese landbouw klimaat-, milieu- en diervriendelijker maken.

Lees Meer >>

Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis aangepast.

Lees Meer >>

Eisen aan medepacht of indeplaatsstelling

Als de pachter zijn werkzaamheden in het agrarisch bedrijf gaat afbouwen en in toenemende mate overlaat aan bijvoorbeeld zijn kind of kleinkind, kan de pachter daardoor in de problemen komen met zijn verpachter.

Lees Meer >>

Beloning meewerkende kinderen

Voor kinderen die meewerken in de onderneming van hun ouders bestaat een vereenvoudigde regeling om hun hiervoor te belonen, de zogenaamde Kalenderjaarregeling (KJ-regeling).

Lees Meer >>

Vergeet de uitstelregeling belastingschulden niet

Op 1 juli loopt de coronamaatregel voor uitstel van betaling van belastingschulden af.

Lees Meer >>

Digitaal systeem vervangt papieren vervoersbewijs dierlijke mest

Naar verwachting zal na afloop van het mestuitrijdseizoen 2021 het papieren vervoersbewijs dierlijke meststoffen vervangen worden door een digitaal systeem, waarmee gegevens over het mesttransport worden ingewonnen.

Lees Meer >>

Geen aanspraak pachter op ammoniakrechten

Er bestaat rechtspraak over wie en onder welke voorwaarden aanspraak kan maken op fosfaatrechten bij het einde van de pacht.

Lees Meer >>

Wel feitelijk gebruik grond, geen rechtsgeldige gebruikstitel

Een schapenhouder gaf in de Gecombineerde opgave een aantal percelen op, welke hij in gebruik had gekregen van een andere landbouwer.

Lees Meer >>

Kortere procedure toepassing innovatieve stallen

In de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel bestaat sinds 23 april 2021 de mogelijkheid om innovatieve stallen voor het beperken van emissie (geur, ammoniak en fijnstof) zo snel mogelijk in de praktijk te kunnen toepassen.

Lees Meer >>

Aanvragen of verlengen bijzonder uitstel van betaling tot 30 juni

Ondernemers die door de coronacrisis betalingsproblemen hebben, kunnen nog tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen.

Lees Meer >>

Startersregeling TVL

De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor startende mkb-ondernemingen gepubliceerd.

Lees Meer >>

Voorschot basis- en vergroeningsbetaling

Landbouwers kunnen in de periode van 8 tot en met 30 juni 2021 een voorschot aanvragen op de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling.

Lees Meer >>

Nieuwe perceelsgrenzen controleren

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de nieuwe digitale kaart van Nederland.

Lees Meer >>

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2021

Jaarlijks worden de hoogste toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld.

Lees Meer >>

TVL startende ondernemers

Ondernemers, die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kunnen vanaf 31 mei een aanvraag indienen voor de TVL.

Lees Meer >>

Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021

Het kabinet heeft de voorstellen voor het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal 2021 bekendgemaakt.

Lees Meer >>

Verlaging maximale rente consumptief krediet tot 1 juli 2022

De maximale rente voor consumptieve kredieten is gekoppeld aan de wettelijke rente in de vorm van een opslag op de wettelijke rente.

Lees Meer >>

Nieuws legalisatie PAS-meldingen

De minister van LNV verwacht dat begin 2022 de eerste natuurvergunningen kunnen worden verstrekt aan PAS-melders.

Lees Meer >>

Hoge gehalten afgevoerde mest pakken nadelig uit voor veehouder

Een melkveehouder rekende jaarlijks bij de opgave aanvullende gegevens mest steeds met de forfaitaire gehalten bij de voorraden drijfmest.

Lees Meer >>

Denk aan registratieplicht landbouwvoertuigen

Vanaf 1 januari 2021 geldt een registratieplicht voor land- of bosbouwtrekkers, land- of bosbouwaanhangwagens, verwisselbare getrokken uitrustingsstukken, motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) en mobiele machines die op de openbare weg komen.

Lees Meer >>

Check uw bemestingsplan

Nu de Gecombineerde opgave is ingediend, is het raadzaam om te controleren of uw bemestingsplan nog actueel is.

Lees Meer >>

Forse aanscherping regels biologisch pluimvee per 2022

De nieuwe Europese Biologische Verordening, welke per 1 januari 2022 in werking treedt, heeft grote gevolgen voor de biologische pluimveehouderij.

Lees Meer >>

Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend

De derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3) kent drie subsidietijdvakken, ieder met een looptijd van drie maanden.

Lees Meer >>

Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021

De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft als doel om bedrijven voldoende liquide middelen te verstrekken om hun vaste lasten te kunnen betalen en hun onderneming draaiende te houden.

Lees Meer >>

Aanvragen kennisbonnen vanaf 31 mei

Landbouwers kunnen vanaf 31 mei a.

Lees Meer >>

Verbindendverklaring onderzoeksprogramma BO Akkerbouw

De Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw heeft een regeling vastgesteld om te kunnen beschikken over een register van ondernemingen met als bedrijfsactiviteit de teelt van producten behorend tot de sector waarvoor de brancheorganisatie is ingesteld.

Lees Meer >>

Extra betaling jonge landbouwers en eerdere zzp-activiteiten

Jonge landbouwers (in een samenwerkingsverband) kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een extra hectarebetaling en/of betalingsrechten uit de Nationale Reserve.

Lees Meer >>

Denk aan aanvragen verhoogde gebruiksnormen

Bedrijven mogen onder voorwaarden rekenen met hogere stikstof- en/of fosfaatgebruiksnormen.

Lees Meer >>

Baangerelateerde investeringskorting

Met ingang van 1 januari 2021 is een nieuwe tijdelijke afdrachtvermindering voor de loonheffing ingevoerd: de afdrachtvermindering Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

Lees Meer >>

Graasdierpremie

Gronden als heide, duinen en kwelders tellen niet mee als subsidiabele landbouwgrond.

Lees Meer >>

Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020

De Wet op de inkomstenbelasting kent een aantal faciliteiten voor ondernemers.

Lees Meer >>

Emissiefactoren luchtwassers niet onjuist

De rechtbank Oost-Brabant oordeelde onlangs in een zaak waarbij een varkenshouder een omgevingsvergunning aanvroeg voor een nieuwe zeugenstal dat de emissiefactoren voor luchtwassystemen in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) in zijn algemeenheid niet onjuist zijn.

Lees Meer >>

Onttrekking percelen aan landbouw en betalingsrechten

Betalingsrechten kunnen alleen uitbetaald worden op percelen die gedurende het gehele jaar kunnen worden aangemerkt als subsidiabel landbouwareaal.

Lees Meer >>

Dilemma's in de NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over ervaringen met de NOW.

Lees Meer >>

Registratie locatie paarden verplicht vanaf 21 april

Vanaf 21 april 2021 moeten alle paardachtigen (paarden, pony’s, ezels en zebra’s, hierna: paarden) geregistreerd worden op de locatie waar zij gehouden worden.

Lees Meer >>

Subsidie investeringen in bewezen brongerichte innovaties pluimvee

Om de emissies in de veehouderij te verlagen is de regeling Subsidiemodules brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen ontwikkeld, bestaande uit een innovatiemodule en een investeringsmodule.

Lees Meer >>

Registratie antibioticagebruik geiten vanaf 1 april

Vanaf 1 april 2021 moeten geitenhouders met 25 of meer dieren voor de fokkerij of productie van melk of vlees, het gebruik van antibiotica registreren in een databank en een bedrijfsbehandel- en bedrijfsgezondheidsplan laten opstellen.

Lees Meer >>

Voorkom vervallen betalingsrechten

Vanaf 2020 vervallen betalingsrechten wanneer een landbouwer twee opeenvolgende jaren over meer betalingsrechten beschikt dan hij opgeeft aan subsidiabele hectares.

Lees Meer >>

Contouren evenementenregeling

Het kabinet heeft de contouren van de eerder aangekondigde regeling voor de evenementenbranche bekend gemaakt.

Lees Meer >>

Maïspercelen op zand- en lössgronden alsnog melden

De teelt van maïs op zand- en lössgronden had uiterlijk 15 februari 2021 gemeld moeten worden bij RVO.

Lees Meer >>

Regelgeving scheuren grasland

Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort verschillende perioden waarin dit is toegestaan en gelden verschillende voorwaarden.

Lees Meer >>

Verlenging onbelaste uitkering vaste reiskostenvergoedingen

De mogelijkheid om bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast uit te keren ondanks een gewijzigd reispatroon wordt verlengd tot 1 juli 2021.

Lees Meer >>

Verlenging uitstel van belastingbetaling

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt in dat ondernemers op verzoek automatisch drie maanden uitstel van betaling krijgen voor belastingschulden.

Lees Meer >>

Aanvullingen economisch steunpakket

Subsidiepercentage TVL naar 100% in het tweede kwartaal

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een subsidie voor ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis.

Lees Meer >>

Europese Commissie keurt verruimingen TVL goed

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bevat een vergoeding voor de vaste lasten van een bedrijf.

Lees Meer >>

Onzekerheid rond intern salderen

Een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland kan grote gevolgen hebben voor de mogelijkheid voor veehouderijbedrijven om intern te salderen met behulp van emissiereducerende technieken.

Lees Meer >>

Opgave bos in Gecombineerde opgave

Diverse landbouwbedrijven hebben ook bos in bezit.

Lees Meer >>

Korting stikstofgebruiksnorm bij maïs en aardappelen na gras

Wanneer direct aansluitend aan het vernietigen van grasland in de periode van 1 februari tot en met 10 mei op zand- en lössgrond maïs, consumptie- of fabrieksaardappelen worden geteeld, wordt de stikstofgebruiksnorm gekort met 65 kg per ha.

Lees Meer >>

Tegemoetkoming vaste lasten

Ondernemers uit alle bedrijfssectoren, die als gevolg van de coronacrisis meer dan 30% omzetverlies leiden, kunnen een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen.

Lees Meer >>

Veehouder hanteert onjuiste gehalten mestvoorraad

RVO.

Lees Meer >>

Verhoging maxima TVL

De maximale subsidiebedragen, die in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen worden toegekend, zijn afhankelijk van de ruimte die de Europese Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak biedt.

Lees Meer >>

Locatiegegevens PAS-meldingen openbaar

De minister van LNV ziet zich naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State genoodzaakt om de locatie van de PAS-melders bekend te maken via www.

Lees Meer >>