Agro nieuws

Afschrijving aanhorigheden bedrijfsgebouwen

In 2007 is een beperking in de afschrijving op gebouwen ingevoerd.

Lees Meer >>

Aanmelden equivalente maatregelen mogelijk tot en met 1 juni

Landbouwers die de afgelopen jaren hogere gewasopbrengsten hadden, of bij maïs op zand- en lössgrond alle mest via rijenbemesting aanwenden, mogen onder voorwaarden extra bemesten.

Lees Meer >>

Check uw bemestingsplan

Nu de Gecombineerde opgave is ingediend, is het raadzaam om te controleren of uw bemestingsplan nog actueel is.

Lees Meer >>

Vordering vastlegging reguliere pacht toegewezen

Een melkveehouder verkocht in 2004 enkele percelen grond met een oppervlakte van 2 hectare voor € 450.

Lees Meer >>

Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Het concept van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) is gepubliceerd en ligt gedurende de maand mei ter inzage.

Lees Meer >>

Graasdierpremie en kortstondig verplaatsen dieren

De graasdierpremie is bedoeld voor schapen en vrouwelijk vleesvee die grazen op niet-subsidiabele grond (bijv.

Lees Meer >>

Vrijstelling ontwikkelingsruimte PAS voor kleine uitbreidingen

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft medio maart 2019 de verleende Nb-vergunningen van twee veehouderijbedrijven geschorst.

Lees Meer >>

Informatieplicht energiebesparing voor 1 juli 2019

Inrichtingen met een energieverbruik van meer dan 50.

Lees Meer >>

Randvoorwaardenkorting: over welk jaar?

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in een zaak vragen gesteld aan het Hof van Justitie EU over in welk jaar een randvoorwaardenkorting op GLB-subsidies moet worden toegepast in het geval de niet-naleving van een randvoorwaarde in een ander jaar heeft plaatsgevonden dan het jaar waarin de niet-naleving is geconstateerd.

Lees Meer >>

Dwangsom vanwege niet uitvoeren adviezen bedrijfsgezondheidsplan

Bedrijven met rundvee, varkens en pluimvee moeten in het kader van een verantwoord antibioticagebruik jaarlijks een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan laten opstellen.

Lees Meer >>

Inschrijving Handelsregister correct?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het Handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is.

Lees Meer >>

Definitie melkvee in beleidsregel fosfaatrechten onjuist

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 16 april 2019 in drie hoger beroepszaken geoordeeld dat de minister van LNV te weinig fosfaatrechten heeft toegekend aan drie veehouders.

Lees Meer >>

Hoogste rechter wijst verlenging POR-regeling af

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 9 april 2019 de beroepen van een groot aantal varkens- en pluimveehouders over de afwijzing van hun verzoeken om ontheffing van het uitbreidingsverbod (POR-regeling) ongegrond verklaard.

Lees Meer >>

Geen aanpassing forfaitaire excretienormen melkvee

De minister van LNV schrijft in een kamerbrief dat de forfaitaire excretienormen voor stikstof en fosfaat van melkvee voorlopig niet worden herzien.

Lees Meer >>

Onbeheerde akkerrand telt niet mee als EA-gebied

Een landbouwer gaf een onbeheerde akkerrand op als ecologisch aandachtsgebied.

Lees Meer >>

Verpachter maakt aanspraak op fosfaatrechten

De pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 26 maart jl.

Lees Meer >>

Tegemoetkoming schade door wolf

Landbouwers, en met name schapenhouders, worden steeds vaker geconfronteerd met schade aan hun dieren door de wolf.

Lees Meer >>

Maïs na gras op zand- en lössgronden en de mestwetgeving

Door onduidelijkheid in de regelgeving en tegenstrijdige berichten op de RVO-website is verwarring ontstaan over de stikstofbemonsteringsplicht en de stikstofgebruiksnorm bij het scheuren van grasland op zand- en lössgrond ten behoeve van de teelt van maïs in de periode van 1 februari tot en met 10 mei.

Lees Meer >>

Subsidie investeringen in energie glastuinbouw

Glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers, die investeren in bepaalde energiebesparende maatregelen kunnen van 1 april tot en met 26 april 2019 om 17.

Lees Meer >>

Vervoersbewijs mest alleen digitaal vanaf 1 april

Vanaf 1 april a.

Lees Meer >>

Einde stoppersregeling varkens- en pluimveebedrijven per 2020

Op 1 januari 2020 loopt de termijn af van het gedoog­beleid voor stoppende bedrijven, zoals genoemd in het Actieplan ammoniak.

Lees Meer >>

Gewascodes grasland in Gecombineerde opgave

Bij het opgeven van grasland in de Gecombineerde opgave bestaan dit jaar vier mogelijkheden.

Lees Meer >>

Informatieplicht energiebesparing voor grootverbruikers

Bedrijven en instellingen, die meer dan 50.

Lees Meer >>

Betalingsrechten uit Nationale reserve

Dit jaar kunnen de volgende categorieën via de Gecombineerde opgave betalings­rechten aanvragen uit de Nationale reserve:

  1. Jonge landbouwers.

Lees Meer >>

Wijziging en handhaving I&R

De minister van LNV heeft besloten een wijziging door te voeren in het I&R-systeem en de handhavingsmogelijkheden te vergroten.

Lees Meer >>

Equivalente maatregelen akkerbouw in 2019

Bedrijven met akkerbouwgewassen kunnen zich tot 1 juni 2019 bij RVO.

Lees Meer >>

Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest

Dierlijke mest moet in principe emissiearm aangewend worden.

Lees Meer >>

Werkingscoëfficiënt mest na mestscheiding

Bij de aanwending van dierlijke mest moet bij de stikstofgebruiksnorm gerekend worden met een werkingscoëfficiënt.

Lees Meer >>

Controle benutting ontwikkelingsruimte PAS

Bedrijven waaraan in het kader van de Programma Aanpak Stikstof (PAS) ontwikkelingsruimte is toegekend, hebben na het onherroepelijk worden van de Nb-vergunning twee jaar de tijd om aan de aangevraagde activiteit of uitbreiding te realiseren.

Lees Meer >>

Grasland scheuren: denk aan scheurmonster!

Wanneer men na het scheuren, doodspuiten of vernietigen (hierna: scheuren) van grasland een aangewezen relatief stikstofbehoeftig gewas teelt, is het gebruik van stikstofhoudende meststoffen alleen toegestaan als uit een representatief grondmonster (scheurmonster) blijkt dat de aanwezige hoeveelheid stikstof onvoldoende is om te voldoen aan de behoefte van het desbetreffende gewas.

Lees Meer >>

Melkveehouder beschikt niet over feitelijke beschikkingsmacht percelen

De RVO voerde over het jaar 2013 bij een melkveehouder een administratief onderzoek uit naar de naleving van de mestwetgeving.

Lees Meer >>

Gesloten systeem verplicht bij mestaanwending

De voorschriften voor het emissiearm aanwenden van drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib zijn per 1 januari 2019 aangescherpt.

Lees Meer >>

Melden mest uitrijden met sleepvoet en waterverdunning

Vanaf 2019 mag drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib niet langer op de grond (tussen het gras) worden uitgereden, maar moet in de grond worden gebracht.

Lees Meer >>

Fiscaal voordelig investeren met MIA, Vamil en EIA

Bij investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kan er fiscaal voordeel behaald worden door gebruik te maken van de milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Vamil-regeling.

Lees Meer >>

Uitstel bemonstering landbouwgrond en opstellen bemestingsplan

Vanwege de vorst is de planning voor het tijdig kunnen bemonsteren van landbouwgronden in het kader van derogatie in een aantal gevallen niet gehaald.

Lees Meer >>

Betaal leges derogatie tijdig

Evenals voorgaande jaren zijn deelnemers aan derogatie een bedrag verschuldigd voor de monitoring van de milieueffecten.

Lees Meer >>

Verschuiven uitrijdperiode drijfmest op bouwland

Vanaf dit jaar mag er pas vanaf 16 februari drijfmest worden uitgereden op bouwland.

Lees Meer >>

Registratie en gebruik waterkeringen in 2019

Wanneer men een primaire waterkering in gebruik heeft voor landbouwactiviteiten, waarop gras groeit, moet men dit apart opgeven in de Gecombineerde opgave 2019.

Lees Meer >>

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren aangekondigd.

Lees Meer >>

Rechter biedt weinig hoop voor knelsituaties fosfaatrechten

Op 9 januari jl.

Lees Meer >>

Aanmelding stikstofdifferentiatie

Agrarische ondernemers, die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden voor suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken.

Lees Meer >>

Alternatieven verplichte drukregistratie spuitmachines

Per 1 januari 2019 is een drukregistratievoorziening op spuitmachines verplicht.

Lees Meer >>

Hoofdlijnen saneringsregeling varkenshouderij

Medio 2018 is er een Hoofdlijnenakkoord gesloten met betrekking tot een sanering en verduurzaming van de varkenshouderij.

Lees Meer >>

Vrijstellingen pachtersvoordeel vervallen

Een pachtersvoordeel ontstaat wanneer een pachter de door hem op zakelijke basis gepachte landbouwgrond in eigendom verkrijgt voor een prijs beneden de waarde die daaraan in vrij opleverbare staat is toe te kennen.

Lees Meer >>

Derogatie aanvragen voor 1 februari

Voor de toepassing van derogatie in 2019 gelden de volgende voorwaarden:

  1. Men moet zich uiterlijk 31 januari 2019 digitaal aanmelden bij RVO.

Lees Meer >>

Wijzigingen graasdierpremie 2019

De graasdierpremie is bedoeld voor schapen en/of vrouwelijk vleesvee die grazen op niet-subsidiabele landbouwgrond (bijv.

Lees Meer >>

Opgave aanvullende gegevens: welke gegevens?

Veel landbouwbedrijven moeten vòòr 1 februari weer een opgave aanvullende gegevens indienen, waarbij onder meer de voorraden meststoffen per 31 december moeten worden doorgegeven.

Lees Meer >>

Tips bij afsluiten mestboekhouding 2018

Aan het einde van het jaar moet de mestboekhouding weer afgesloten worden.

Lees Meer >>

Verlaagd btw-tarief per 1 januari 2019 naar 9%

Het lage btw-tarief wordt per 1 januari 2019 verhoogd naar 9%.

Lees Meer >>

Mestboetes ten onrechte opgelegd

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft de aan drie veehouders opgelegde mestboetes vernietigd, omdat RVO.

Lees Meer >>

Controleer besluit uitbetaling betalingsrechten

RVO.

Lees Meer >>

Subsidiekortingen na opleggen mestboete terecht

De NVWA stelde naar aanleiding van een administratieve controle in december 2013 vast, dat een landbouwer niet had voldaan alle derogatievoorwaarden.

Lees Meer >>

Zijn uw grondmonsters nog actueel?

Bedrijven, die meedoen aan derogatie, moeten elke vier jaar hun percelen opnieuw bemonsteren.

Lees Meer >>

Nieuwe bepalingen bij verlenging pachtovereenkomst altijd geldig?

Een landbouwer pachtte al enige jaren een perceel grond door middel van geliberaliseerde pachtovereenkomsten.

Lees Meer >>

Fosfaatrechten, voor welk jongvee?

Bedrijven met rundvee moeten in zijn algemeenheid fosfaatrechten hebben voor de diercategorieën 100 (melk- en kalfkoeien), 101 (jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij en vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij tot 1 jaar) en 102 (alle runderen van 1 jaar en ouder inclusief overig vleesvee, maar met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren).

Lees Meer >>

Prognose fosfaat- en stikstofproductie 2018

Elk kwartaal stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een prognose op over de fosfaat- en stikstofproductie van de Nederlandse veestapel.

Lees Meer >>

Handhaving fosfaatrechtenstelsel

De minister van LNV is in een kamerbrief ingegaan op de handhaving van het fosfaatrechtenstelsel.

Lees Meer >>

Geen bedrijfstoeslag vanwege verhinderen opmeten percelen

Een landbouwer verhinderde in 2015 een fysieke opmeting van zijn percelen door de NVWA.

Lees Meer >>

Let op instandhoudingstermijn EA-vanggewas

Voor vanggewassen in het kader van het ecologisch aandachtsgebied geldt vanaf dit jaar een instandhoudingstermijn van acht weken.

Lees Meer >>

Uitvoering PAS kan doorgaan

Op 7 november jl.

Lees Meer >>

Subsidieregeling jonge landbouwers vanaf 3 december open

Jonge landbouwers kunnen vanaf 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 subsidie aanvragen voor duurzame investeringen in hun bedrijf.

Lees Meer >>

Geen betalingsrechten meer na 2020

In de voorstellen voor het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vanaf 2021 van de Europese Commissie wordt aan de lidstaten de keuze gelaten om de basisinkomenssteun voor duurzaamheid (de huidige basisbetaling) met of zonder betalingsrechten voort te zetten.

Lees Meer >>

Aanpassing afschrijving varkens- en pluimveerechten

Op 20 december 2017 heeft de minister van LNV in een brief aan de Tweede Kamer de verwachting uitgesproken, dat het stelstel van varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten zal worden gehandhaafd tot en met 31 december 2027.

Lees Meer >>

Budget subsidieregeling verwijderen asbestdaken overschreden

Voor de subsidieregeling verwijderen asbestdaken heeft de overheid in 2016 in totaal € 75 miljoen beschikbaar gesteld.

Lees Meer >>

Dubbelclaim bij verkocht perceel

Bij de aankoop van grond in de periode dat de Gecombineerde opgave moet worden ingediend, kan er discussie ontstaan over wie het perceel kan of moet opgeven.

Lees Meer >>

Intrekken aanmelding vrijstelling zoogkoeien mogelijk

Zoogkoeienhouders, die over fosfaatrechten beschikken, konden zich tot en met 6 november aanmelden voor de vrijstellingsregeling.

Lees Meer >>

Uitstel en aanpassing regeling fosfaatbank

De minister van LNV heeft naar aanleiding van drie moties vanuit de Tweede Kamer besloten de ontwerpregeling voor de fosfaatbank aan te passen en de openstelling uit te stellen tot naar verwachting medio 2019.

Lees Meer >>

Invoering gebruiksmerk bij fokvarkens

Voor een goede bedrijfsvoering is het wenselijk dat houders van fokvarkens hun varkens individueel kunnen merken.

Lees Meer >>

Uitbetaling GLB 2018

De waarde van de betalingsrechten wordt in 2018 en 2019 met 4,48% verlaagd.

Lees Meer >>

Ontwikkelingsruimte PAS blijft op slot

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is op 1 juli 2015 in werking getreden.

Lees Meer >>

Aanmelden vrijstellingsregeling zoogkoeien voor 7 november

Zoogkoeienhouders kunnen onder voorwaarden deelnemen aan de Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij.

Lees Meer >>

Besturen landbouwvoertuigen door buitenlandse stagiaires

Voor het besturen van een land- en bosbouwtrekker (LBT) en een voertuig met een beperkte snelheid (MMBS) is het uitgangspunt dat het rijbewijs T vereist is.

Lees Meer >>

Bijhouden gewasbeschermingsmonitor

Wie een gewasbeschermingsmiddel wil gaan gebruiken, dat geschikt is voor professioneel gebruik, moet gedurende het teeltseizoen een gewasbeschermingsmonitor bijhouden.

Lees Meer >>

Subsidie investeringen in energie glastuinbouw

Glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden hiervan die investeren in bepaalde energiebesparende maatregelen kunnen tot 9 november 17.

Lees Meer >>

Pas op met overdrachten fosfaatrechten vleesvee

De toekenning van fosfaatrechten aan vleesveehouders wordt opnieuw beoordeeld door RVO.

Lees Meer >>

Vrijstellingen EA-vanggewassen in 2018

De Europese Commissie heeft medio september goedkeuringen verleend voor het afwijken van de voorwaarden voor het telen van EA-vanggewassen in verband met de droogte.

Lees Meer >>

Subsidieregeling voor vleeskalverenhouders opengesteld

Op 1 oktober is een subsidieregeling opengesteld voor vleeskalverenhouders, die willen investeren in een welzijnsvriendelijke stalvloer of in ammoniakreducerende stalsystemen.

Lees Meer >>

Vergoeding voor onterechte I&R-blokkade

De minister van LNV schrijft in een Kamerbrief dat 337 melkveebedrijven een claim kunnen indienen vanwege een onterechte I&R-blokkade.

Lees Meer >>

Ontwerpregeling fosfaatbank

Het is de bedoeling dat de fosfaatbank jaarlijks wordt opengesteld, waarbij grondgebonden bedrijven extra fosfaatrechten kunnen aanvragen.

Lees Meer >>

Proefmaatschappen en extra betaling jonge landbouwers

RVO.

Lees Meer >>

Weiden of maaien bij bepaling gebruiksnormen

Voor de hoogte van de gebruiksnorm ‘stikstof totaal’ op bedrijven met graasdieren is het van belang of er sprake is van beweiden of volledig maaien.

Lees Meer >>

Controle derogatiebedrijven

De EU heeft als voorwaarde voor toekenning van derogatie gesteld dat jaarlijks minstens 5% van de deelnemende bedrijven gecontroleerd moet worden.

Lees Meer >>

Aanhouden overdrachten fosfaatrechten bij vleesveehouders

RVO.

Lees Meer >>

Oogst en beweiding vanggewassen toegestaan

In verband met het voertekort als gevolg van de droogte is het dit jaar toegestaan om vanggewassen te oogsten en/of te beweiden.

Lees Meer >>

Fosfaatverrekening aanvragen voor 31 december

Het is raadzaam tijdig te bekijken of de gebruiksnormen voor mest niet worden overschreden.

Lees Meer >>

Beschikkingen fosfaatrechten jongvee van vleesvee

RVO.

Lees Meer >>

Informatieplicht energiebesparing

Bedrijven en instellingen, die meer dan 50.

Lees Meer >>

Herbeschikking fosfaatrechten bij onvoldoende productiecapaciteit

In het goedkeuringsbesluit van de Europese Commissie aangaande het stelsel van fosfaatrechten is een belangrijke voorwaarde opgenomen: het aantal toe te kennen fosfaatrechten mag de verwachte behoefte van het bedrijf aan rechten niet overschrijden.

Lees Meer >>

Verlenging perioden uitrijden mest en scheuren grasland

De minister van LNV heeft besloten een aantal maatregelen te nemen in verband met de uitzonderlijk droge en warme weersomstandigheden.

Lees Meer >>

Strengere fijnstofnormen voor veehouderijen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling luchtkwaliteit, welke tot 18 september 2018 ter consultatie ligt.

Lees Meer >>

Einde pacht bij 65 jaar?

In de oude pachtwetgeving vormde het bereiken van de 65-jarige leeftijd van de pachter een opzeggingsgrond voor de pachtovereenkomst.

Lees Meer >>

Sector presenteert bandbreedtes gehaltes mestsoorten

In december 2017 hebben LTO, POV, Cumela Nederland, TLN en de Rabobank een plan van aanpak gemaakt om mestfraude te voorkomen.

Lees Meer >>

Fosfaatreductieplan houdt stand bij rechter

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 21 augustus 2018 geoordeeld dat het fosfaatreductieplan 2017 een deugdelijke grondslag heeft en niet in strijd is met het eigendomsrecht.

Lees Meer >>

Leveringsplicht Cosun versoepeld

Vanwege de gevolgen van de extreme droogte gaat Cosun dit jaar anders om met ontheffingen op de leveringsplicht van suikerbieten.

Lees Meer >>

Maak planning fosfaatrechten

Wanneer na afloop van het jaar blijkt dat de forfaitaire fosfaatproductie van het melkvee hoger is dan het aantal fosfaatrechten, is er sprake van een economisch delict.

Lees Meer >>

Onaannemelijke analysewaarden vaste mest en dikke fractie

RVO.

Lees Meer >>

Grenzen aan toepassing BEX melkvee

Onlangs is de Handreiking BEX melkvee versie 2018 gepubliceerd, welke dit jaar gebruikt moet worden voor de bedrijfsspecifieke excretie voor melkvee.

Lees Meer >>

Droogtemaatregelen

De landbouw heeft flink te lijden onder de uitzonderlijk droge en warme weersomstandigheden.

Lees Meer >>

Duidelijkheid over vleesvee en fosfaatrechten

De Europese Commissie is akkoord met de maatregelen voor vleesvee in het fosfaatrechtenstelsel, bestaande uit een beleidsregel en een vrijstellingsregeling.

Lees Meer >>

Verruiming knelgevallenvoorziening fosfaatrechten voor starters

De Europese Commissie is akkoord met het voorstel van de minister van LNV voor verruiming van de knelgevallenvoorziening voor startende bedrijven.

Lees Meer >>