Agro nieuws

Beloning meewerkende kinderen

Voor kinderen, die meewerken in de onderneming van hun ouders, bestaat een vereenvoudigde regeling om hen hiervoor te belonen.

Lees Meer >>

Onderzaai vanggewas bij maïs

Als gevolg van de natte weersomstandigheden is dit jaar op veel bedrijven de maïs laat gezaaid.

Lees Meer >>

Startdatum weiden bij verlengde weidegang uitgesteld tot 1 juni

De minister van LNV heeft vanwege de natte weersomstandigheden besloten de startdatum voor het weiden van melkkoeien bij de eco-activiteiten ‘verlengde weidegang’ met een maand uit te stellen tot 1 juni.

Lees Meer >>

Pilot mineralenconcentraat met twee jaar verlengd

De pilot mineralenconcentraat wordt met twee jaar verlengd tot eind 2024.

Lees Meer >>

Opgave waterschapssloten in Gecombineerde opgave mogelijk

Voor het opgeven van landschapselementen in de Gecombineerde opgave is het noodzakelijk dat de aanvrager over een geldige gebruikstitel (eigendom, pacht of huur) beschikt en het element feitelijk in gebruik en/of beheer heeft.

Lees Meer >>

Europese Commissie keurt opkoopregelingen LBV goed

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-staatssteunregels twee Nederlandse regelingen van in totaal zo'n € 1,47 miljard goedgekeurd om de stikstofdepositie in natuurbeschermingsgebieden te verminderen.

Lees Meer >>

Eisen aan nood- en alarmsystemen bij kunstmatige ventilatie

Bij een stalsysteem waarbij de gezondheid en het welzijn van de dieren afhankelijk zijn van een kunstmatig ventilatiesysteem zijn een noodsysteem (noodstroomaggregaat) en een alarmsysteem verplicht.

Lees Meer >>

Niet uitgevoerde eco-activiteiten tijdig intrekken

In de Gecombineerde opgave moet voor de eco-regeling aangegeven worden welke eco-activiteiten dit jaar uitgevoerd worden.

Lees Meer >>

Toelichting eco-activiteit groene braak

Eén van de eco-activiteiten die in het nieuwe GLB toegepast kan worden, is ‘groene braak’.

Lees Meer >>

Stimuleringsmaatregel teelt vanggewas op zand en löss

Vanaf dit jaar is een maatregel ter stimulering van de teelt van vanggewassen op zand- en lössgrond van kracht.

Lees Meer >>

Fiscale behandeling meerjarige lease fosfaatrechten met koopoptie gewijzigd

Bij de verkoop van fosfaatrechten moet in principe direct belasting betaald worden over de waarde van de fosfaatrechten.

Lees Meer >>

Maand uitstel voor indienen Gecombineerde opgave

De minister van LNV heeft besloten om de periode voor het indienen van de Gecombineerde opgave eenmalig met één maand te verlengen.

Lees Meer >>

Pachtkamer wijst schriftelijke vastlegging pachtovereenkomst af

Een vereiste voor pacht is dat de landbouwactiviteiten bedrijfsmatig zijn.

Lees Meer >>

Berekenen stikstofdepositie tot 25 km aanvaardbaar

Het kabinet besloot in 2021 om voor wegverkeer en alle andere stikstofemissiebronnen een rekenafstand van 25 km aan te houden.

Lees Meer >>

Pacht vereist persoonlijk gebruik door pachter

Op de pachter rust de verplichting om het gepachte persoonlijk te gebruiken.

Lees Meer >>

Didam-arrest en de gevolgen voor pachtovereenkomsten

De Hoge Raad oordeelde in 2021 in het zogenaamde Didam-arrest dat overheidslichamen bij de verkoop van grond op basis van het gelijkheidsbeginsel iedereen gelijke kansen moet bieden.

Lees Meer >>

Aanscherping uitstootnormen fijnstof uit pluimveestallen

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling, die schadelijk is voor de gezondheid van mensen en zorgt voor bijvoorbeeld longklachten.

Lees Meer >>

Opgeven fosfaattoestand percelen in Gecombineerde opgave

Op gronden met een lagere fosfaattoestand mag, afhankelijk van de fosfaattoestand van het perceel, extra fosfaat gebruikt worden (fosfaatdifferentiatie).

Lees Meer >>

NVWA verlaagt handhavingsgrens vangletsel pluimvee

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) treedt vanaf 1 januari 2024 handhavend op als er bij 1% of meer van de dieren in een koppel pluimvee vangletsel wordt geconstateerd.

Lees Meer >>

Regelgeving scheuren grasland

Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden, afhankelijk van de grondsoort, verschillende perioden, waarin dit is toegestaan en gelden verschillende voorwaarden.

Lees Meer >>

Openstelling TEK-regeling op 21 maart

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen (waaronder landbouwondernemingen) waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet.

Lees Meer >>

Verpachter moet schade pachter vergoeden

Verpachter en pachter hadden een pachtovereenkomst gesloten met betrekking tot het gebruik van een perceel grond.

Lees Meer >>

Subsidie behoud graslandareaal derogatiebedrijven

De subsidiemodule behoud graslandareaal heeft als doel het behoud van grasland en voorziet in een tijdelijke tegemoetkoming voor een gedeelte van de extra kosten die derogatiebedrijven moeten maken als gevolg van de versnelde afbouw van derogatie en wordt opengesteld in de jaren 2023, 2024 en 2025.

Lees Meer >>

Wie kan GLB-subsidies aanvragen?

Een bedrijf moet voldoen aan het begrip ‘actieve landbouwer’ om voor GLB-subsidies in aanmerking te komen.

Lees Meer >>

Bemestingsplan verplicht voor alle bedrijven met grond

Alle bedrijven met landbouwgrond zijn vanaf dit jaar verplicht een bemestingsplan op te stellen.

Lees Meer >>

Aanvraag derogatie mogelijk tot en met 7 april

Bedrijven met minimaal 80% grasland kunnen dit jaar in de periode van 2 maart tot en met 7 april derogatie aanvragen.

Lees Meer >>

Maatregel stimulering gebruik organische stofrijke meststoffen

Vanaf 2023 telt de hoeveelheid fosfaat uit meststoffen met een hoog gehalte aan organische stof (OS-rijke meststoffen) onder voorwaarden maar voor een deel mee in de bepaling of voldaan is aan de van toepassing zijnde fosfaatgebruiksnorm.

Lees Meer >>

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

In 2023 geldt een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving voor zowel de vennootschaps- als de inkomstenbelasting Deze regeling houdt in, dat op bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen in 2023 ten hoogste 50% willekeurig kan worden afgeschreven.

Lees Meer >>

Uitrijden drijfmest op bouwland vanaf 16 maart

Op bouwland mag vanaf dit jaar pas vanaf 16 maart (was 16 februari) drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib worden uitgereden.

Lees Meer >>

Verplichte gewasrotatie met rustgewassen op zand- en lössgronden

Op alle percelen landbouwgrond op zand- en lössgronden moet per aaneengesloten periode van vier kalenderjaren, gerekend vanaf 1 januari 2023, ten minste in één kalenderjaar en uiterlijk in het vierde kalenderjaar op de desbetreffende grond een rustgewas geteeld worden.

Lees Meer >>

Bufferstroken in wetgeving vastgelegd

De derogatiebeschikking 2022-2025 bepaalt dat bufferstroken verplicht zijn op alle landbouwgrond langs waterlopen, dat op een bufferstrook het gebruik van meststoffen is verboden en wat de breedte van een bufferstrook moet zijn.

Lees Meer >>

Aanmelden stikstofdifferentiatie

Agrarische ondernemers, die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden met suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken.

Lees Meer >>

Boetes voor onjuist vervoer schapen terecht opgelegd

Een veehandelaar had eind 2018 in een aanhangwagen eerst schapen vervoerd naar een weideperceel in het westen van het land en was daarna op weg naar een schapenhouder in het oosten van het land.

Lees Meer >>

Kortere uitrijdperiode drijfmest op bouwland

De minister van LNV heeft al eerder aangekondigd dat met ingang van dit jaar pas vanaf 16 maart (was 16 februari) drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib mag worden uitgereden op bouwland.

Lees Meer >>

Derogatie 2023

De verwachting is dat pas na 1 maart de openstelling van de aanvraag van derogatie voor het jaar 2023 zal plaatsvinden.

Lees Meer >>

Geen uitstel bufferstroken en vanggewassen

De derogatiebeschikking en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid schrijven de aanleg van bufferstroken langs sloten voor.

Lees Meer >>

Wijziging registratie mesttransporten per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 is de manier waarop het vervoer van mest moet worden doorgegeven aan RVO.

Lees Meer >>

Nieuwe GLB: landschapselementen

Landschapselementen kunnen in het nieuwe GLB meetellen voor de basispremie, voor het voldoen aan de verplichting om 4% van het bouwland niet-productief te laten (GLMC8) en ze kunnen gebruikt worden om eco-activiteiten op uit te voeren.

Lees Meer >>

Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest

Dierlijke mest moet in principe emissiearm aangewend worden.

Lees Meer >>

Vanggewas laten staan tot 1 maart

Eén van de ecoactiviteiten in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is de activiteit ‘groenbedekking’.

Lees Meer >>

Extra investeringsaftrek voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Ondernemers, die investeren in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) of de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Lees Meer >>

Extra investeringsaftrek voor energiebesparende bedrijfsmiddelen

Ondernemers, die investeren in bepaalde energiebesparende bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Lees Meer >>

Gelijkstelling stikstofexcretie biologisch en gangbaar gehouden melkkoeien

De stikstofexcretieforfaits voor biologisch gehouden melk- en kalfkoeien zijn vanaf dit jaar gelijk aan die voor gangbaar gehouden melk- en kalfkoeien.

Lees Meer >>

Regeling Tegemoetkoming Energiekosten

In het eerste kwartaal van 2023 wordt de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) opengesteld.

Lees Meer >>

Opgave aanvullende gegevens: welke gegevens?

Veel landbouwbedrijven moeten voor 1 februari weer een opgave aanvullende gegevens indienen, waarbij onder meer de voorraden meststoffen per 31 december moeten worden doorgegeven.

Lees Meer >>

Rekenen met juiste gehaltes in mestvoorraden

RVO.

Lees Meer >>

Vastlegging gegevens bij mestboekhouding 2022

Aan het einde van het jaar moet de mestboekhouding weer afgesloten worden.

Lees Meer >>

Wel bredere bufferstroken voor GLB in 2023

Er is in de praktijk veel onduidelijkheid over de verplichting tot de aanleg van bufferstroken langs sloten.

Lees Meer >>

Investeringsaftrek optimaliseren

Als u in 2022 een bedrag tussen € 2.

Lees Meer >>

Striktere voorwaarden aan vergunningverlening emissiearme stalsystemen

Al langere tijd wordt door milieuorganisaties bestreden dat emissiearme stalsystemen de reductie hebben die ze beloven.

Lees Meer >>

Jaar uitstel voor bufferstroken en vanggewassen

De verplichting tot de aanleg van bufferstroken langs sloten en de stimuleringsmaatregel tot het inzaaien van een vanggewas na de hoofdteelt op zand- en lössgronden worden met een jaar uitgesteld tot 2024.

Lees Meer >>

Vorming herinvesteringsreserve mogelijk voor verkoop onbenutte fosfaatrechten

Een belastingplichtige exploiteerde samen met zijn partner een vleesvarkenshouderij in combinatie met een jongveeopfok- en akkerbouwbedrijf.

Lees Meer >>

Aanvullende acties mest nodig?

Het jaar is bijna ten einde.

Lees Meer >>

Voortgang aanpak stikstof

In een kamerbrief heeft de minister voor Natuur en Stikstof geschetst hoe het kabinet aan de slag gaat met de aanpak zoals voorgesteld door de heer Remkes.

Lees Meer >>

Schadevergoeding voor PAS-melders bij handhaving

Alle PAS-melders verkeren sinds de PAS-uitspraak van 29 mei 2019 in uiterst onzekere tijden.

Lees Meer >>

Invoering nieuwe wijze vervoer mest per 1 januari 2023

Na jaren van voorbereiding wijzigt per 1 januari 2023 de manier waarop het vervoer van mest moet worden doorgegeven aan RVO.

Lees Meer >>

Ingangsjaar nieuw GLB gezien als leerperiode

De minister van LNV erkent dat de late afronding van het Nationaal Strategisch Plan voor een beperkte tijd zorgt in de voorbereiding naar de transitie die het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) beoogt.

Lees Meer >>

Vergoeding voor aanleg nutsleiding belast

In een perceel landbouwgrond werd een nieuwe hoofdleiding aangelegd.

Lees Meer >>

Subsidie niet-productieve investeringen landbouw- en veenweidegebieden

De subsidieregeling niet-productieve investeringen voor landbouw- en veenweidegebieden is opengesteld in de periode 15 november tot en met 30 december 2022.

Lees Meer >>

Tijdelijke uitzondering eiwithoudende diervoeders voor biologische productie

De invasie van Rusland in Oekraïne heeft tijdelijk grote gevolgen gehad voor de beschikbaarheid van eiwithoudende diervoeders benodigd bij de biologische productie voor in
Nederland gehouden biologische varkens en biologisch pluimvee, aangezien Oekraïne een van de belangrijkste leveranciers is van (de grondstoffen voor) eiwithoudende diervoeders voor deze dieren.

Lees Meer >>

Ecoregeling: verschillende punten en waardes per regio

Om in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in aanmerking te komen voor de eco-premie moeten op vijf doelen voldoende punten behaald worden door het uitvoeren van eco-activiteiten (instapeis).

Lees Meer >>

Nieuw GLB: vrijstellingen GLMC7 en 8a

Landbouwers kunnen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) alleen in aanmerking komen voor rechtstreekse betalingen als ze voldoen aan de normen voor een goede landbouw- en milieuconditie van de grond (GLMC’s).

Lees Meer >>

Consultatie lijst winterteelten

In het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn extra maatregelen opgenomen om de uitspoeling van nitraat op zand- en lössgrond te beperken.

Lees Meer >>

Aanmelden derogatie uiterlijk 13 december

Bedrijven kunnen in 2022 wederom onder voorwaarden een hogere gebruiksnorm voor dierlijke mest toepassen (derogatie).

Lees Meer >>

Rechtbank: rechtsgevolgen positieve weigering gelijk aan vergunning

Sinds 1 januari 2020 is er alleen nog een natuurvergunning nodig als een project significante gevolgen heeft voor een Natura 2000-gebied.

Lees Meer >>

Investeringsregeling POP3+ 2022 opengesteld in december

Het nieuwe GLB, waarin wordt ingezet op een transitie en verdere verduurzaming van de landbouwsector, zal op 1 januari 2023 ingaan.

Lees Meer >>

Gebruik ionisatietechnieken onder voorwaarden veilig

Naar aanleiding van het signaal dat bij het gebruik van een drietal ionisatietechnieken ter vermindering van fijnstof in pluimveestallen het risico op een stalbrand mogelijk zou toenemen, heeft de minister van LNV afgelopen zomer opgeroepen deze technieken uit te zetten.

Lees Meer >>

Tegemoetkoming energiekosten voor energie-intensieve bedrijven

Het kabinet komt in verband met de hoge energieprijzen met een compensatieregeling voor energie-intensieve mkb-bedrijven, de zogenoemde Tegemoetkoming Energiekosten (TEK).

Lees Meer >>

Lagere uitbetaling betalingsrechten in 2022

De totale uitbetaling per betalingsrecht, bestaande uit de basis- en de vergroeningsbetaling, bedraagt dit jaar € 344.

Lees Meer >>

Nieuw GLB: tijdslijn

Nederland heeft op 30 september 2022 een informeel akkoord bereikt met de Europese Commissie over het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de jaren 2023-2027.

Lees Meer >>

Bufferstroken verplicht vanaf 2023

In de (concept)derogatiebeschikking en het Nationaal Strategisch GLB-plan zijn bepalingen opgenomen over de breedte van de verplichte bufferstroken langs wateren.

Lees Meer >>

Derogatie: aanvullende voorwaarden voor alle landbouwbedrijven

In de conceptderogatiebeschikking van de Europese Commissie zijn ook aanvullende voorwaarden opgenomen, die gelden voor de Nederlandse landbouw als geheel en daarmee ook van invloed zijn op bedrijven die niet deelnemen aan derogatie.

Lees Meer >>

Voorwaarden voor deelname aan derogatie

In de conceptderogatiebeschikking worden naast de algemene voorwaarden voor het kunnen toepassen van derogatie nog een aantal specifieke voorwaarden genoemd voor bedrijven die deelnemen aan derogatie.

Lees Meer >>

Aanmelden legalisatie PAS-melding en aanvraag tegemoetkoming

De zogenaamde PAS-melders kunnen zich nog tot en met 30 november 2022 melden bij RVO.

Lees Meer >>

Aanvragen ontheffing afvoer pluimveemest in beperkingsgebieden

Door aanhoudende vogelgriepuitbraken kan bij hoge uitzondering een ontheffing aangevraagd worden voor een beperkte afvoer van mest.

Lees Meer >>

Belastingplan 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag het Belastingplan 2023 bekend gemaakt.

Lees Meer >>

Onvoldoende bescherming tegen geuroverlast veehouderijen

De Rechtbank Den Haag heeft op 14 september 2022 geoordeeld dat de Nederlandse Staat acht omwonenden van intensieve veehouderijen onvoldoende beschermt tegen geuroverlast.

Lees Meer >>

Graasdierpremie en bijvoeren dieren

Op de website van RVO.

Lees Meer >>

Geen openstelling fosfaatbank in 2023

De minister van LNV heeft besloten de fosfaatbank dit jaar niet open te stellen voor ontheffingen die per 1 januari 2023 zouden ingaan.

Lees Meer >>

Hoge energieprijzen, terugbetaling voorschot SDE

De fors gestegen elektriciteitsprijzen hebben ook grote gevolgen voor ondernemers, die subsidie krijgen via de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (en klimaattransitie), de SDE+(+).

Lees Meer >>

Derogatie eindigt in 2025

De (inmiddels voormalige) minister van LNV heeft in een kamerbrief de hoofdlijnen beschreven van de concept-derogatiebeschikking, waarover op 15 september 2022 gestemd wordt in het Nitraatcomité.

Lees Meer >>

Handhaving verzekeringsplicht landbouwvoertuigen

Sinds 1 januari 2022 geldt een kentekenplicht voor landbouwvoertuigen.

Lees Meer >>

Uitrijden drijfmest op bouwland tot 15 september

Op bouwland mag nog tot en met 15 september drijfmest worden uitgereden, indien:

  • uiterlijk op 15 september een groenbemester wordt ingezaaid, die in elk geval acht weken blijft staan; of
  • uiterlijk op 15 september winterkoolzaad wordt gezaaid voor zaadwinning in het volgende jaar; of
  • in het aansluitende najaar bloembollen worden geplant.

Lees Meer >>

Extra mogelijkheid aanvragen voorschot GLB-steun

In de maand juni bestond als gevolg van de sterk gestegen kosten door de Oekraïnecrisis de mogelijkheid een voorschot op de basis- en vergroeningsbetaling aan te vragen.

Lees Meer >>

Verkeersveiligheid bij oogstwerkzaamheden

Gedurende het gehele jaar, maar zeker tijdens de oogstperiode, controleert de politie op de verkeersveiligheid bij deelname van landbouwvoertuigen aan het verkeer.

Lees Meer >>

Registratie gebruik diergeneesmiddelen

De eigenaren of houders van dieren, die voedsel produceren, zijn verplicht een registratie bij te houden van alle diergeneesmiddelen, die zij gebruiken bij hun dieren.

Lees Meer >>

Nieuw GLB: mogelijk uitstel twee voorwaarden

Op verzoek van de EU-lidstaten stelt de Europese Commissie een tijdelijke afwijking (derogatie) voor van de regels inzake de vruchtwisseling (GLMC 7) en niet productief areaal en landschapselementen (GLMC 8) in het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Lees Meer >>

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen.

Lees Meer >>

Mogelijk aanspraak verpachter op fosfaatrechten bij einde pacht

Pachters moeten er rekening mee houden dat de verpachter mogelijk bij beëindiging van de pachtovereenkomst aanspraak kan maken op fosfaatrechten.

Lees Meer >>

Overmacht GLB-subsidies tijdig melden

Wanneer het door extreme situaties niet lukt om aan de voorwaarden of randvoorwaarden voor de GLB-subsidies (bijv.

Lees Meer >>

Regels grasland scheuren

Op klei- en veengrond mag grasland nog tot 15 september vernietigd worden.

Lees Meer >>

Vrijstelling zoogkoeienhouderij in wet geregeld

Zoogkoeien vallen niet onder het stelsel van fosfaatrechten.

Lees Meer >>

Aanvraagprocedure nieuwe GLB veel uitgebreider

De aanvraagprocedure voor het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ziet er aanmerkelijk anders uit dan de huidige procedure.

Lees Meer >>

Voorsorteren op eco-activiteit ‘groenbedekking’

Eén van de mogelijke eco-activiteiten in het nieuwe GLB is groenbedekking.

Lees Meer >>

Wijzigingen uitrijden mest en verplichte gewasrotatie 2023

De minister van LNV en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat hebben een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen gepubliceerd, waarin een deel van de maatregelen uit het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn opgenomen die per 1 januari 2023 ingaan.

Lees Meer >>

Simulatietool nieuw GLB beschikbaar

Volgend jaar gaat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in, waarbij het stelsel van GLB-subsidies ingrijpend gaat veranderen.

Lees Meer >>

Voorlopig geen duidelijkheid over derogatie

De procedure om tot een nieuwe derogatiebeschikking te komen is nog niet afgerond.

Lees Meer >>

Extra GLB-steun voor varkens- en pluimveehouders

Er wordt dit jaar extra GLB-steun verstrekt aan varkenshouders met grond en minimaal 50 varkens alsmede aan pluimveehouders met grond en minimaal 250 stuks pluimvee.

Lees Meer >>

Regels uitrijden mest

Bouwland

Op bouwland mag in principe tot en met 15 september drijfmest worden uitgereden.

Lees Meer >>

Aandachtspunten EA-vanggewassen

Vanggewassen kunnen gebruikt worden om te voldoen aan de vergroeningseis ‘ecologisch aandachtsgebied (EA)’.

Lees Meer >>