Agro nieuws

Consultatie afschaffing geborgde zetels waterschap

Agrariërs, burgers en organisaties kunnen hun visie geven op het wetsvoorstel om de geborgde zetels in de waterschappen af te schaffen.

Lees Meer >>

Verkeersveiligheid bij oogstwerkzaamheden

De oogstwerkzaamheden zijn weer begonnen.

Lees Meer >>

Extern salderen met veehouderijen in meer provincies mogelijk

Meerdere provincies en het Rijk zullen de komende weken extern salderen met veehouderijen mogelijk maken.

Lees Meer >>

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen.

Lees Meer >>

Maatregelen bij dierziekten

Hoewel er op dit moment geen uitbraak van een dierziekte aan de orde is, is het raadzaam om een plan klaar te hebben liggen voor het geval er wel een uitbraak plaatsvindt.

Lees Meer >>

Belastinguitstel, terugbetalingsregeling voor ondernemers

Ondernemers kunnen tot uiterlijk 1 oktober voor drie maanden bijzonder uitstel van belasting aanvragen of een verlenging van het uitstel aanvragen.

Lees Meer >>

Verbod nertsenhouderij vanaf maart 2021

Het kabinet heeft besloten het houden van nertsen vanaf maart 2021 te verbieden.

Lees Meer >>

Nieuw beleid NVWA bij overtredingen

Het specifieke interventiebeleid van de NVWA voor de aandachtsgebieden dierenwelzijn, diergeneesmiddelen, identificatie en registratie van dieren (I&R) en gewasbeschermingsmiddelen en biociden is herzien.

Lees Meer >>

Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen

De coronamaatregelen hebben nog steeds veel impact op de economie en per 1 oktober 2020 lopen de huidige steunmaatregelen ten einde.

Lees Meer >>

Leg afspraken goed vast bij verhuur mestopslag

Bij verhuur van mestopslag is het belangrijk de afspraken goed vast te leggen en u ervan te verzekeren dat de aan te voeren mest ook weer wordt afgevoerd.

Lees Meer >>

Fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijft.

Lees Meer >>

Verzekeraar hoeft schade tijdens storm niet te vergoeden

Je kunt wel verzekerd zijn voor stormschade, maar betekent dat ook dat een dergelijke schade altijd wordt uitgekeerd?

Tijdens een storm stortte in 2015 een deel van een stal in.

Lees Meer >>

Wijziging vervoer mest vanaf 2021

Alle mesttransporten tussen bedrijven moeten vanaf 1 januari 2021 digitaal geregistreerd worden.

Lees Meer >>

Minister trekt voermaatregel melkvee in

De minister van LNV heeft besloten de voermaatregel voor melkvee in te trekken.

Lees Meer >>

Compensatie voor viskwekerijen

Viskwekers, die op land vis kweken voor menselijke consumptie en door de coronamaatregelen minder inkomsten hebben, kunnen compensatie aanvragen voor de gemiste omzet.

Lees Meer >>

Melden overdracht fosfaat- en productierechten kan tijdelijk niet

De (digitale) formulieren voor de overdracht van fosfaat- en productierechten worden aangepast.

Lees Meer >>

Aanvragen derogatie 2020

Bedrijven, die in 2020 willen deelnemen aan derogatie, kunnen zich tot en met 4 september 2020 aanmelden bij RVO.

Lees Meer >>

Uitstel aanmelden legalisering PAS-meldingen tot 1 oktober

Het directoraat-generaal Stikstof heeft namens de Gedeputeerde Staten en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een mail verstuurd gericht aan alle initiatiefnemers die een melding hebben gedaan onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Lees Meer >>

Aanvragen vaststelling tegemoetkoming fritesaardappelen

Telers van fritesaardappelen, die door de coronamaatregelen de aardappelen niet hebben kunnen verkopen, konden hiervoor een tegemoetkoming aanvragen.

Lees Meer >>

Aandachtspunten EA-vanggewassen

Vanggewassen in het kader van het ecologisch aandachtsgebied dienen uiterlijk 15 oktober ingezaaid te worden.

Lees Meer >>

Regels scheuren grasland

Het kan wenselijk zijn om grasland te scheuren.

Lees Meer >>

Regeling TOFA twee weken langer open

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is een tegemoetkoming voor het inkomensverlies van flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten.

Lees Meer >>

Subsidie voor melkkoeien van zeldzame runderrassen

De minister van LNV gaat houders van melkkoeien van zeldzame runderrassen ondersteunen met een subsidie.

Lees Meer >>

Regels uitrijden mest

Bouwland
Op bouwland mag in principe tot en met 15 september drijfmest worden uitgereden.

Lees Meer >>

Uw NOW-aanvraag afronden 

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geeft door corona getroffen bedrijven een tegemoetkoming in de loonkosten.

Lees Meer >>

Betalingsrechten en niet-landbouwactiviteiten

Betalingsrechten kunnen alleen uitbetaald worden op percelen die gedurende het gehele jaar kunnen worden aangemerkt als subsidiabel landbouwareaal.

Lees Meer >>

Legalisering PAS-melding voor 14 augustus aanmelden

Meer dan 3.

Lees Meer >>

NOW-2 kan worden aangevraagd

Het kabinet heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) met vier maanden verlengd.

Lees Meer >>

Fosfaat- en stikstofproductie gedaald

In de derogatiebeschikking is als voorwaarde gesteld dat de mestproductie in Nederland het niveau van het jaar 2002, te weten 504,4 miljoen kg stikstof en 172,9 miljoen kg fosfaat, niet overschrijdt.

Lees Meer >>

Behoud deel stikstofruimte bij saneringsregeling varkens

De provincies hebben de beleidsregels voor het intern en extern salderen van ammoniak op enkele punten aangepast.

Lees Meer >>

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan worden aangevraagd

Onderdeel van het zogenaamde Noodpakket 2.

Lees Meer >>

Regeling NOW-2 gepubliceerd

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling NOW-2 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees Meer >>

Kamervragen pakket aanvullende fiscale maatregelen

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het pakket aanvullende fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis beantwoord.

Lees Meer >>

Inventarisatie benodigde stikstofruimte voor legalisatie PAS-meldingen

Binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waren veehouderijbedrijven, waarvan de stikstofdepositie op een voor stikstofgevoelig Natura 2000-gebied onder de drempelwaarde bleef, vrijgesteld van de vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming.

Lees Meer >>

Beëindigingsregeling veehouderij in 2021 opengesteld

Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft op 8 juni 2020 het eindadvies uitgebracht over de structurele aanpak voor de stikstofproblematiek.

Lees Meer >>

Derogatie 2020 en 2021 goedgekeurd

Op 22 juni 2020 heeft het Nitraatcomité ingestemd met een verlenging van derogatie van de Nitraatrichtlijn voor de jaren 2020 en 2021.

Lees Meer >>

Denk aan Klic-melding bij graafwerkzaamheden

Iedereen, die grond machinaal gaat roeren, is wettelijk verplicht een Klic-melding te doen en onderzoek te verrichten naar de ligging van kabels.

Lees Meer >>

Subsidie voor vermindering fijnstofemissie uit pluimveestallen

Pluimveehouders, die willen investeren in bewezen technieken die de emissie van fijnstof reduceren, kunnen van 1 juli tot en met 31 augustus 2020 subsidie aanvragen.

Lees Meer >>

Beloning meewerkende kinderen

Voor kinderen, die meewerken in de onderneming van hun ouders, bestaat een vereenvoudigde regeling om hen hiervoor te belonen, de zogenaamde Kalenderjaarregeling (KJ-regeling).

Lees Meer >>

Kamervragen fiscale coronamaatregelen

De staatssecretarissen van Financiën hebben Kamervragen beantwoord die door de vaste commissie voor Financiën zijn gesteld over de fiscale maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis.

Lees Meer >>

Vangnetregeling flexwerkers

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzocht of er een tijdelijke tegemoetkomingsregeling kan worden gemaakt voor de groep die werkloos is geworden door de coronacrisis maar niet voldoet aan de voorwaarden voor WW of bijstand.

Lees Meer >>

Overgangstermijnen Besluit emissiearme huisvesting verstreken

Op 1 augustus 2015 is het Besluit emissiearme huisvesting in werking getreden.

Lees Meer >>

Iedere varkenshouder betaalt mee aan onderzoek

De Minister van LNV heeft onlangs een aanvraag van de vereniging Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) gehonoreerd voor het algemeen verbindend verklaren van voorschriften op het gebied van onderzoek en innovatie en de financiering daarvan.

Lees Meer >>

Krachtvoereis melkvee moet vergunningimpasse bouw doorbreken

De regeling waarmee in de laatste vier maanden van dit jaar een maximum wordt gesteld aan het ruweiwitgehalte in krachtvoer voor melkvee is bedoeld om de vergunningverlening voor woningbouw en aantal infrastructurele projecten op korte termijn vlot te trekken.

Lees Meer >>

Verlenging afspraken grensarbeiders

De afspraken, die Nederland en België hebben gemaakt over de behandeling van thuiswerkdagen van grensarbeiders, zijn met een maand verlengd tot en met 30 juni 2020.

Lees Meer >>

Regeling Klein Krediet Corona (KKC) goedgekeurd

De Europese Commissie heeft de regeling Klein Krediet Corona (KKC) goedgekeurd.

Lees Meer >>

Uitleg aanpassingen in noodpakket 2.0

De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Economische Zaken en Klimaat hebben in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer een toelichting gegeven op de wijzigingen in de maatregelen van het noodpakket 2.

Lees Meer >>

Vergoeding kosten opruimen drugsafval

Gedupeerden, die kosten in 2019 en 2020 kosten maken of hebben gemaakt voor het opruimen van gedumpt drugsafval, kunnen hiervoor compensatie aanvragen bij hun provincie.

Lees Meer >>

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2020

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld.

Lees Meer >>

Derde wijziging eerste tranche NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele aanpassingen in de NOW-regeling aangebracht.

Lees Meer >>

Flexibilisering scheurverbod in Natura 2000-gebieden

De EU-lidstaten moesten in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in Natura 2000-gebieden ecologisch kwetsbaar blijvend grasland aanwijzen.

Lees Meer >>

Invoering nieuwe perceelsregistratie en BGT-check

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de nieuwe digitale kaart van Nederland.

Lees Meer >>

Kabinet introduceert noodpakket 2.0

Het kabinet heeft ter bestrijding van de coronacrisis een tweede noodpakket geïntroduceerd.

Lees Meer >>

Aanvragen natuurvergunning wenselijk

Er zijn nog diverse (veehouderij)bedrijven zonder natuurvergunning.

Lees Meer >>

Geen verplichte rijenbemesting maïs op zand- en lössgrond

In het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn was aangekondigd dat vanaf 2021 alle meststoffen bij maïs op zand- en lössgrond middels precisiebemesting moesten worden aangewend.

Lees Meer >>

Subsidie voor innovatie veestallen

In het Regeerakkoord en het Klimaatakkoord staan afspraken over het verlagen van emissies in de veehouderij.

Lees Meer >>

Loket aanvraag lening voor grensondernemers geopend

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is ook toegankelijk voor zelfstandigen in grenssituaties.

Lees Meer >>

Garantieregeling kleine ondernemers

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft specifiek voor kleine ondernemers een nieuwe garantieregeling opgezet.

Lees Meer >>

Betaalpauze rente en aflossing eigenwoningschuld

Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden de eis dat de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig wordt afgelost.

Lees Meer >>

Nultarief btw op mondkapjes

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat met ingang van 25 mei het nultarief voor de omzetbelasting wordt toegepast op de binnenlandse verkoop van mondkapjes.

Lees Meer >>

Maximering eiwitgehalte voedermiddelen melkvee

De maximale hoeveelheid ruw eiwit in aangekochte voeders voor melkvee wordt in de periode van 1 september tot en met 31 december 2020 begrensd.

Lees Meer >>

Aanvragen voorschot op uitbetaling betalingsrechten

Landbouwers kunnen van 18 mei tot en met 15 juni 2020 een voorschot aanvragen op de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling.

Lees Meer >>

Aanpassingen in regeling NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) op enkele plaatsen gewijzigd.

Lees Meer >>

Steunmaatregelen sportverenigingen

Het kabinet heeft drie specifieke steunmaatregelen genomen voor de sportsector.

Lees Meer >>

Denk aan aanvragen verhoogde gebruiksnormen

Bedrijven mogen onder voorwaarden rekenen met hogere stikstof- en/of fosfaatgebruiksnormen.

Lees Meer >>

Uitzondering termijnkorting bij aanpassen Gecombineerde opgave

De Gecombineerde opgave moet uiterlijk 15 mei worden ingediend om een korting op de GLB-subsidies te voorkomen.

Lees Meer >>

Structurele aanpak stikstof

Het kabinet trekt de komende tien jaar 5 miljard euro uit om de uitstoot en neerslag van stikstof te verminderen, de natuur te herstellen en de vergunningverlening verder op gang te brengen.

Lees Meer >>

Aanvragen corona-overbruggingslening mogelijk vanaf 29 april

Een van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis is een kredietfaciliteit voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers.

Lees Meer >>

Uitbreiding doelgroep Tozo

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de doelgroep van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) wordt uitgebreid.

Lees Meer >>

Aanvullende fiscale maatregelen coronacrisis

De staatssecretaris van Financiën heeft zes nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis.

Lees Meer >>

Specifieke steunmaatregel sierteelt en voedingstuinbouw

Specifieke steun sierteelt en voedingstuinbouw

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aan de Tweede Kamer meegedeeld dat er voor de sierteelt en de voedingstuinbouw een specifieke steunregeling komt.

Lees Meer >>

Aanpassingen regeling tegemoetkoming ondernemers in getroffen sectoren (TOGS)

De minister en de de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat hebben een aangepaste versie van de regeling tegemoetkoming ondernemers in getroffen sectoren (TOGS) gepubliceerd.

Lees Meer >>

Aanpassingen coronamaatregelen van ministerie SZW

De minister en de staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid hebben enkele aanpassingen aangekondigd van de coronamaatregelen die onder het bereik van dit ministerie vallen.

Lees Meer >>

Voorschot betalingsrechten in juli

Wanneer men dit jaar uitbetaling van betalingsrechten aanvraagt in de Gecombineerde opgave, kan in juli al een deel van de uitbetaling verkregen worden.

Lees Meer >>

Extra geld voor sierteelt en fritesaardappelen

Het kabinet heeft besloten extra geld beschikbaar te stellen voor de sierteelt, onderdelen van de voedingstuinbouw en telers van fritesaardappelen om de gevolgen van de coronamaatregelen te beperken.

Lees Meer >>

Uitbreiding regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is één van de noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Lees Meer >>

Coulance bij verlenging spuit- en beheerslicenties

De preventieve maatregelen rondom het Coronavirus hebben ook effect op kennisbijeenkomsten gewasbescherming.

Lees Meer >>

Beleidsbesluit aanvullende coronamaatregelen

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal aanvullende maatregelen bekendgemaakt ter bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis.

Lees Meer >>

Alsnog herziening btw vee na afschaffing landbouwregeling

Voor (landbouw)ondernemers, waaronder melkveehouders, die ervoor hadden gekozen om onder de landbouwregeling vrijgesteld van omzetbelasting te presteren, was de omzetbelasting op opfokkosten van jongvee niet aftrekbaar.

Lees Meer >>

Mag u een bedrijfscontrole verhinderen?

Wanneer u een bedrijfscontrole door de NVWA of een andere controleorganisatie verhindert, wordt u volgens EU-wetgeving volledig uitgesloten van steun, bijvoorbeeld bedrijfstoeslag.

Lees Meer >>

Aanvulling en uitbreiding coronamaatregelen

Het kabinet heeft het pakket maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis uitgebreid en aangevuld met enkele nieuwe maatregelen.

Lees Meer >>

Aanpassingen Tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud van werkgelegenheid

Nog voordat het UWV het aanvraagloket voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) heeft geopend zijn de eerste aanpassingen in de regeling bekend gemaakt.

Lees Meer >>

Uitstel van belastingbetaling

In het kader van de maatregelen ter bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis is de regeling voor bijzonder uitstel van betaling van belastingen voor ondernemers tijdelijk versoepeld.

Lees Meer >>

Exportkredietverzekering verruimd per 26 maart

Ondernemers, die exporteren, kunnen het risico dat hun buitenlandse afnemer niet betaalt afdekken door een kredietverzekering.

Lees Meer >>

Inspectie SZW zet in op RI&E-controles

De inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) zet dit jaar in op verbetering van de naleving van de kernverplichtingen van de Arbeidsomstandighedenwet voor een betere beheersing van arbeidsrisico’s en preventie van arbeidsongevallen.

Lees Meer >>

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Bedrijven met werknemers die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling.

Lees Meer >>

Geef fosfaattoestand percelen tijdig op

In de Gecombineerde opgave kan aangegeven worden dat men gebruik wil maken van fosfaatreparatie (fosfaatarme- en fixerende gronden) en/of fosfaatdifferentiatie.

Lees Meer >>

NOW-regeling op 6 april van start

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekendgemaakt.

Lees Meer >>

Noodloket voor ondernemers is geopend

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de eerder aangekondigde tegemoetkomingsregeling voor ondernemers, het zogenaamde noodloket, opengesteld.

Lees Meer >>

Tijdelijke noodregeling zelfstandige ondernemers van start

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) gaat komende week van start.

Lees Meer >>

Banken geven uitstel van aflossingen

ABN AMRO, ING, Rabobank, Volksbank en Triodos Bank hebben besloten dat kleinere ondernemingen, die in de kern gezond zijn, zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen krijgen in verband met de coronacrisis.

Lees Meer >>

Aanmelden percelen voor tegemoetkoming ganzenschade

Grondgebruikers in rust- of foerageergebieden van ganzen, die in aanmerking willen komen voor een tegemoetkoming in de schade door ganzen, dienen hun percelen aan te melden in MijnFaunazaken (https://mijnfaunazakenbij12.

Lees Meer >>

Banken verlenen uitstel van betaling

Vanwege de impact van het coronavirus verlenen de grote Nederlandse banken aan zakelijke klanten met een lopend krediet met een uitstaand bedrag tot € 2,5 miljoen uitstel van betaling.

Lees Meer >>

Subsidie investeringen in energie glastuinbouw

Glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers, die investeren in bepaalde energiebesparende maatregelen, kunnen tot en met 30 juni 2020 17.

Lees Meer >>

Economische maatregelen vanwege coronavirus

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen.

Lees Meer >>

Gecombineerde opgave: pas op met vraag over totale melkproductie

In de Gecombineerde opgave wordt dit jaar bij melkveebedrijven gevraagd hoe hoog de totale melkproductie in 2019 was.

Lees Meer >>

Glyfosaatverbod in pachtovereenkomst goedgekeurd

Pachtovereenkomsten moeten ter goedkeuring worden ingestuurd naar de grondkamer.

Lees Meer >>

Graasdierpremie 2020

Gronden als heide, duinen en kwelders tellen niet mee als subsidiabele landbouwgrond.

Lees Meer >>

WOZ-beschikking goed controleren

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van uw onroerende zaken vastgesteld.

Lees Meer >>

Extra betaling jonge landbouwers 2020

Jonge landbouwers kunnen bovenop de basis- en vergroeningsbetaling een extra betaling krijgen.

Lees Meer >>