Agro nieuws

Subsidiemodule behoud graslandareaal opengesteld in juni

De subsidiemodule behoud graslandareaal heeft als doel het behoud van grasland en voorziet in een tijdelijke tegemoetkoming voor een gedeelte van de extra kosten, die derogatiebedrijven moeten maken als gevolg van de versnelde afbouw van derogatie en wordt opengesteld in de jaren 2023, 2024 en 2025.

Lees Meer >>

Kaartlagen waterlopen en bufferstroken vernieuwd

Vanaf 27 februari 2024 staan er vernieuwde kaartlagen in Mijn Percelen.

Lees Meer >>

Gewassen op bouwland roteren 2024

Om GLB-steun te ontvangen, moet aan een aantal conditionaliteiten worden voldaan.

Lees Meer >>

Hoger budget voor ecoregeling 2023

De deelnemers aan de ecoregeling, onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), krijgen over 2023 alsnog de volledige vergoeding voor hun verduurzamingsactiviteiten.

Lees Meer >>

Geen bedrijfsmatige landbouw, hof ontbindt pachtovereenkomst

Een paardenhouder pachtte sinds 1981 ongeveer 25 ha grond, aanvankelijk van het Hoogheemraadschap en vanaf 2002 van Staatsbosbeheer.

Lees Meer >>

Verplicht bemestingsplan niet-derogatiebedrijven

Volgens de derogatiebeschikking zijn alle bedrijven vanaf 2023 verplicht jaarlijks vóór het groeiseizoen een bemestingsplan op te stellen.

Lees Meer >>

Vrijstelling braakregeling in 2024?

Om GLB-steun te kunnen ontvangen, moeten landbouwers voldoen aan een aantal conditionaliteiten.

Lees Meer >>

Voortzetting vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest

Dierlijke mest moet in principe emissiearm aangewend worden.

Lees Meer >>

Bedrijfsspecifiek meten van emissies uit stallen

De veehouderijsector en overheden werken aan een nieuw vergunningensysteem waarbij niet de maatregel (emissiearm systeem), maar het doel (toegestane emissie op bedrijfsniveau) wordt voorgeschreven.

Lees Meer >>

Nieuwe opzet eco-activiteit verlengde weidegang

Stichting Weidegang heeft een certificeringsschema ontwikkeld voor de eco-activiteit verlengde weidegang.

Lees Meer >>

Voortgang vrijwillige beëindigingsregelingen

Voor veehouders, die vrijwillig kiezen om te stoppen met hun bedrijf, zijn medio 2023 twee beëindigingsregelingen opengesteld: de Lbv en de Lbv-plus.

Lees Meer >>

Ontwerpbesluit keuring brandveiligheid stallen

De minister van LNV gaat een jaarlijkse keuring van de brandveiligheid van alle ruimten, die in gebruik zijn of kunnen worden gebruikt voor het bedrijfsmatig houden van dieren, verplicht stellen.

Lees Meer >>

Drijfmest uitrijden op vroege teelten vanaf 16 februari

Op bouwland mogen pas vanaf 16 maart drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib worden uitgereden.

Lees Meer >>

Pachtkamer: Staatsbosbeheer mag pachtovereenkomst niet ontbinden

Een landbouwer (hierna: pachter) exploiteerde een gemengd agrarisch bedrijf met zoogkoeien, schapen en akkerbouw op een totale oppervlakte van 120 hectare.

Lees Meer >>

Meer stikstof bij hogere gewasopbrengsten

Via twee regelingen is het mogelijk meer stikstof te gebruiken, indien in de afgelopen drie jaar hogere gewasopbrengsten zijn behaald.

Lees Meer >>

Huur mestopslag niet bewezen

Een rundveehouder had vanwege een tekort aan mestopslag via zijn mesttransporteur een mestopslag bij een gestopte landbouwer.

Lees Meer >>

Bemestingsplan verplicht voor alle landbouwers

Alle bedrijven met landbouwgrond zijn verplicht een bemestingsplan op te stellen.

Lees Meer >>

Hoge Raad bevestigt aanspraak verpachter op deel fosfaatrechten pachter

In rechtszaken is de afgelopen jaren meermaals de vraag aan de orde gekomen of de verpachter bij de beëindiging van de pachtovereenkomst aanspraak kan maken op (een deel van) de aan de pachter toegekende fosfaatrechten.

Lees Meer >>

Termijnen derogatievergunning 2024

De termijnen voor het aanvragen van derogatie en het voldoen aan de bijbehorende verplichtingen wijken voor het jaar 2024 iets af van de gangbare termijnen.

Lees Meer >>

Extra investeringsaftrek voor energiebesparende bedrijfsmiddelen

Ondernemers, die investeren in bepaalde energiebesparende bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA).

Lees Meer >>

Extra investeringsaftrek voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Ondernemers, die investeren in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) of de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Lees Meer >>

Opgave aanvullende gegevens: welke gegevens?

Veel landbouwbedrijven moeten voor 1 februari weer een opgave aanvullende gegevens indienen, waarbij onder meer de voorraden meststoffen per 31 december moeten worden doorgegeven.

Lees Meer >>

Vastlegging gegevens bij mestboekhouding 2023

Aan het einde van het jaar moet de mestboekhouding weer afgesloten worden.

Lees Meer >>

Rekenen met juiste gehaltes in mestvoorraden

De RVO staat niet toe, dat in een gebruiksnormenberekening in hetzelfde jaar twee verschillende methodes worden gehanteerd bij de begin- en eindvoorraad mest.

Lees Meer >>

Uitbreiding NV-gebieden en verlaging mestnormen

De derogatiebeschikking 2022-2025 voorziet vanaf 2023 in een stapsgewijze, jaarlijkse afbouw van de omvang van de extra plaatsingsruimte voor graasdiermest bovenop de norm van 170 kg stikstof per hectare en stelt een aantal aanvullende voorwaarden.

Lees Meer >>

Verlaging mestproductieplafonds in 2025

Eén van de voorwaarden van de door de EU afgegeven derogatiebeschikking is de maximale hoeveelheid dierlijke mest, uitgedrukt in kilogrammen stikstof en fosfaat, die op nationaal niveau geproduceerd mag worden.

Lees Meer >>

Eenmalige regeling willekeurige afschrijving

Naast de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen en de willekeurige afschrijving voor startende ondernemers is er in 2023 een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving.

Lees Meer >>

Voorlopige tarieven GLB 2023

Voor de onderscheiden rechtstreekse betalingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn in het Nationaal Strategisch Plan budgetten opgenomen, die evenredig worden verdeeld over de aanvragers.

Lees Meer >>

Contracten Vion met varkenshouders niet langer eenzijdig gewijzigd

Vion Farming B.

Lees Meer >>

Excreties veestapel boven plafond 2025

Uit een kwartaalrapportage van het CBS blijkt dat de excretie van de gehele Nederlandse veestapel volgens de momentopname in het derde kwartaal 472,2 miljoen kg stikstof en 146,5 kg fosfaat bedraagt.

Lees Meer >>

Vernietig vanggewas niet te vroeg

Vanggewassen worden om verschillende redenen ingezaaid:

  • als verplichting vanuit het mestbeleid na de teelt van maïs op zand- en lössgronden;
  • als verplichting vanuit het mestbeleid na de teelt van maïs op klei- of veengrond in met nutriënten verontreinigde gebieden voor bedrijven die deelnemen aan derogatie;
  • in het kader van de stimuleringsmaatregel op zand- en lössgronden om een korting op de stikstofgebruiksnorm te voorkomen;
  • om deel te kunnen nemen aan de eco-activiteit ‘groenbedekking’ in het kader van het GLB;
  • om overige redenen, bijvoorbeeld bodemverbetering.

Lees Meer >>

Subsidie samenwerken in veenweiden en overgangsgebieden N2000

De minister voor Natuur en Stikstof heeft onlangs de subsidieregeling ‘Samenwerking in veenweiden en overgangsgebieden N2000’ gepubliceerd.

Lees Meer >>

Hectarepremie GLB mogelijk lager dan verwacht

De deelname aan de rechtstreekse betalingen van het GLB is groot.

Lees Meer >>

Overschrijding CO2-plafond glastuinbouw in 2021

Het CO2-plafond van het CO2-sectorsysteem glastuinbouw is in 2021 overschreden.

Lees Meer >>

Landelijke ophok- en afschermplicht pluimvee

In verband met enkele vogelgriepuitbraken heeft de minister van LNV op 14 november opnieuw een afscherm- en ophokplicht voor pluimvee voor heel Nederland ingevoerd.

Lees Meer >>

Aanvullende acties mest nodig?

Het jaar vordert gestaag.

Lees Meer >>

Risicobeheersplan vanaf 2024 verplicht voor biologische ondernemers

Vanaf 2024 zijn biologische ondernemers verplicht een risicobeheersplan op te stellen.

Lees Meer >>

Informatieplicht energiebesparing voor 1 december

Bedrijven en instellingen met een energiegebruik van meer dan 50.

Lees Meer >>

Los dubbelclaims percelen en landschapselementen op

De RVO hanteert een nieuwe werkwijze in het geval een perceel of een gedeelte van een perceel dubbel geclaimd wordt.

Lees Meer >>

Hof: bank schendt zorgplicht bij aangaan kredietovereenkomst

Een maatschap exploiteerde een melkveebedrijf.

Lees Meer >>

Eco-activiteit verlengde weidegang wijzigt in 2024

Eén van de eco-activiteiten binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is het toepassen van verlengde weidegang bij melkkoeien.

Lees Meer >>

Vordering ontbinding pachtovereenkomst wel of niet toewijsbaar

In procedures bij de pachtkamer komt regelmatig de vraag aan de orde of een verpachter ontbinding van een pachtovereenkomst kan vorderen, omdat de pachter in zijn/haar verplichtingen tekortschiet.

Lees Meer >>

Aangepaste emissiefactoren bij aanpak piekbelasting en Lbv

Naar aanleiding van recent onderzoek over de werking van emissiearme stalsystemen heeft de minister voor Natuur en Stikstof besloten om bij het berekenen van de stikstofdepositie in het kader van de aanpak piekbelasting en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) bij een tweetal categorieën huisvestingssystemen het gebruik van alternatieve emissiecijfers toe te staan.

Lees Meer >>

Definitieve aanvraag GLB-subsidies 2023

Bedrijven, die uiterlijk 15 juni 2023 een Gecombineerde opgave hebben ingediend en daarin verzocht hebben om uitbetaling van GLB-subsidies, moeten uiterlijk 30 november 2023 een definitieve aanvraag indienen.

Lees Meer >>

Melden gebruik extra organische mest

Wanneer de fosfaattoestand van het bouwland hoog is, kan de fosfaatgebruiksnorm worden verhoogd bij het gebruik van extra organische mest.

Lees Meer >>

Verlenging ombouwperiode pelsdierhouderijen tot eind 2029

Voormalige pelsdierhouders kunnen voor de ombouw van de pelsdierhouderij naar een andere onderneming tot en met 31 december 2023 subsidie aanvragen.

Lees Meer >>

Wijzigingen GLB 2023

Op 17 oktober 2023 is een wijziging van de Uitvoeringsregeling GLB 2023 gepubliceerd.

Lees Meer >>

Gebruik glyfosaat in 2025 sterk beperkt

In de Europese Unie wordt de komende tijd een besluit genomen over de verlenging van de goedkeuring van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat (beter bekend als Roundup).

Lees Meer >>

Controle grondgebruik door RVO

In de Gecombineerde opgave moet per perceel aangegeven worden of het gaat om eigendom, pacht, erfpacht of overige exploitatievormen.

Lees Meer >>

GLB-projectsubsidie demonstratiebedrijf duurzame landbouw

Agrarische bedrijven, die al voor het grootste gedeelte overgeschakeld zijn op duurzame landbouw en hun kennis en ervaring willen delen met andere landbouwers, kunnen tot en met 15 november 2023 bij RVO subsidie aanvragen als demonstratiebedrijf.

Lees Meer >>

Uitstel inzaaidatum vanggewas na consumptieaardappelen

Op zand- en lössgrond geldt vanaf dit jaar een stimuleringsmaatregel voor een tijdige inzaai van een vanggewas.

Lees Meer >>

Nieuwe eco-activiteiten in 2024

In 2024 komen er drie nieuwe eco-activiteiten bij voor de eco-regeling van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Lees Meer >>

Commissie schadevergoeding PAS-melders

Op 1 oktober 2023 is de Commissie schadevergoeding PAS-melders gestart.

Lees Meer >>

Melden vanggewassen op zand- en lössgrond

Vanaf dit jaar is een maatregel ter stimulering van de teelt van vanggewassen op zand- en lössgrond van kracht.

Lees Meer >>

Toepassing van bufferstroken in 2024

Vanuit het GLB en de mestwetgeving is het vanaf 2023 verplicht bufferstroken toe te passen langs watergangen en droge sloten.

Lees Meer >>

Algemene vrijstellingen GLMC 7 en GLMC 8 vervallen in 2024

Door de oorlog in Oekraïne zijn twee voorwaarden voor de GLB-basispremie uitgesteld.

Lees Meer >>

Definitieve GLB-aanvraag 2023 en aanmelding voor 2024

Vanaf 15 oktober tot en met 30 november kunnen ondernemers en adviseurs een definitieve aanvraag voor de GLB-subsidie doen.

Lees Meer >>

Hof doet uitspraak bij toedeling fosfaatrechten voor ligboxenstal met opstalrecht

De pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 6 juni 2023 een einduitspraak gedaan in een zaak tussen een verpachter en een pachter over de eigendom van fosfaatrechten.

Lees Meer >>

Subsidieregeling Energie-efficiënte Glastuinbouw

De subsidiemodule Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) wordt opnieuw opengesteld en gewijzigd.

Lees Meer >>

Tussentijdse uitbreiding Energielijst voor investeringen in glastuinbouw

De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt ondernemers fiscaal voordeel als er wordt geïnvesteerd in op de Energielijst staande energiebesparende bedrijfsmiddelen.

Lees Meer >>

LNV volgt rechterlijke uitspraken bij toepassing landbouwvrijstelling

Volgens de Belastingdienst is de landbouwvrijstelling niet van toepassing op de periode waarin landbouwgrond is gebruikt voor bosbouw.

Lees Meer >>

Verplicht vanggewas na snijmaïs in NV-gebieden

Op zand- en lössgronden geldt al jarenlang de verplichting een vanggewas te telen na snijmaïs.

Lees Meer >>

Monitoring maaien of beweiden percelen GLB-subsidies

RVO.

Lees Meer >>

Rechtbank: afzonderlijke monitoring gekoppelde luchtwassers noodzakelijk

In het Activiteitenbesluit milieubeheer worden eisen gesteld aan een luchtwassysteem.

Lees Meer >>

Zienswijze openbaarmaking toegekende fosfaatrechten

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.

Lees Meer >>

Hof: akkerbouwactiviteiten vormen wel bron van inkomen

Een belastingplichtige exploiteerde al enkele decennia een akkerbouwbedrijf.

Lees Meer >>

Subsidie voor mechanisch verwerken vanggewassen

Op 1 september wordt een subsidieregeling opengesteld, die erop gericht is om geïntegreerde gewasbescherming te stimuleren.

Lees Meer >>

Deel PAS-melders niet gelegaliseerd

Door de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waren de PAS-melders ineens illegaal.

Lees Meer >>

Aanvragen Tegemoetkoming Energiekosten nog tot 2 oktober mogelijk

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen (waaronder landbouwondernemingen) waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet.

Lees Meer >>

Stimuleringsregeling teelt vanggewas op zand en löss

Vanaf dit jaar krijgen landbouwers op zand- en lössgrond te maken met een korting op de stikstofgebruiksnorm als er niet uiterlijk op 1 oktober een vanggewas is ingezaaid na een hoofdteelt.

Lees Meer >>

Aanpassing stikstofgebruiksnorm groenbemesters in 2024

Vanaf 2024 wordt er in de meeste gevallen geen aparte stikstofgebruiksnorm meer toegekend bij de teelt van een groenbemester.

Lees Meer >>

Controle GLB-aanvraag met satellietbeelden

RVO.

Lees Meer >>

Mestboete vanwege ten onrechte opgegeven percelen

Een melkveehouder kreeg naar aanleiding van een NVWA-controle een mestboete van bijna € 70.

Lees Meer >>

Teruggaaf energiebelasting bij meerdere aansluitingen

Energiemaatschappijen brengen bij de levering van elektriciteit energiebelasting in rekening aan de afnemer.

Lees Meer >>

Minimale bodembedekking op kleigronden

De conditionaliteiten (GLMC’s) zijn voorwaarden voor subsidies van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Lees Meer >>

Regels uitrijden mest

Bouwland

Op bouwland mag tot en met 15 september drijfmest worden uitgereden.

Lees Meer >>

Administratie diergeneesmiddelen door veehouders blijft aandachtspunt

De registratie van het gebruik van diergeneesmiddelen door veehouders blijft een aandachtspunt.

Lees Meer >>

Verplicht rustgewas op zand- en lössgrond

Op bouwland op zand- en lössgrond moet in de periode 2023 tot en met 2026 minimaal één keer een rustgewas geteeld worden.

Lees Meer >>

Houd GLB-aanmelding actueel

Wanneer u zich heeft aangemeld voor de GLB-subsidies (middels de Gecombineerde opgave) is het belangrijk om de bedrijfssituatie actueel te houden.

Lees Meer >>

Subsidie investeringen geïntegreerde gewasbescherming

In de maand september wordt een subsidieregeling opengesteld, die erop gericht is om geïntegreerde gewasbescherming te stimuleren.

Lees Meer >>

Energiebesparingsplicht aangescherpt per 1 juli

Veel bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen, die zich in vijf jaar of minder terugverdienen.

Lees Meer >>

Marktwaarde productierechten Lbv/Lbv-plus vastgesteld

In de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie (Lbv) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) is voorzien dat de subsidie voor het sluiten van een veehouderijlocatie onder meer wordt gebaseerd op de waarde van het productierecht dat de desbetreffende veehouder heeft laten vervallen.

Lees Meer >>

Aangekondigde stikstofregelingen voor blijvers

De minister voor Natuur en Stikstof heeft in een kamerbrief een aantal regelingen aangekondigd voor met name piekbelasters die besluiten om met hun bedrijf door te gaan.

Lees Meer >>

Forse stijging pachtnormen

Jaarlijks worden de hoogste toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld.

Lees Meer >>

Regels grasland scheuren

Op klei- en veengrond mag grasland nog tot 15 september vernietigd worden.

Lees Meer >>

Openstelling subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie

De Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (Sabe) stimuleert educatie en advisering voor agrariërs met het oog op verduurzaming van de Nederlandse land- en tuinbouw.

Lees Meer >>

Aanvragen adviesvouchers voor veehouderijen met piekbelasting

Veehouders met piekbelasting kunnen in de periode 10 juli t/m 1 december 2023 adviesvouchers aanvragen, waarmee zij de mogelijkheid krijgen om onafhankelijk advies in te winnen dat kan helpen bij het maken van een keuze over de toekomst van hun bedrijf.

Lees Meer >>

Boetes voor niet tijdig melden verplaatsingen van varkens

Het op tijd melden van de aan- en afvoer van varkens in het Identificatie- en Registratiesysteem (I&R) blijft een aandachtspunt voor varkenshouderijen.

Lees Meer >>

Openstelling vrijwillige beëindigingsregelingen veehouderij op 3 juli

Op 3 juli 2023 worden twee vrijwillige beëindigingsregelingen voor de veehouderij opengesteld, namelijk:

  • De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) voor melk-, pluimvee- en varkensbedrijven met een stikstofdepositie die ten minste gelijk is aan de drempelwaarde die voor het desbetreffende Natura 2000-gebied geldt.

Lees Meer >>

Uitstel aanmelding eco-activiteiten tot 30 juni

Op 6 juni 2023 heeft de RVO.

Lees Meer >>

Subsidie behoud graslandareaal aanvragen vanaf 19 juni

De subsidiemodule behoud graslandareaal heeft als doel het behoud van grasland en voorziet in een tijdelijke tegemoetkoming voor een gedeelte van de extra kosten, die derogatiebedrijven moeten maken als gevolg van de versnelde afbouw van derogatie.

Lees Meer >>

Schapenhouder biedt dieren voldoende bescherming tegen wolf

Het Besluit houders van dieren (Bhd) verplicht veehouders buiten gehouden dieren bescherming te bieden tegen slechte weersomstandigheden, gezondheidsrisico’s en zo nodig roofdieren.

Lees Meer >>

Pachtkamer stelt hoge eisen aan medepacht

Als de pachter zijn werkzaamheden in het agrarisch bedrijf gaat afbouwen en in toenemende mate overlaat aan bijvoorbeeld zijn kind of kleinkind, kan de pachter daardoor in de problemen komen met zijn verpachter.

Lees Meer >>

Pachtkamer: pacht duurt een jaar langer

Een pachter en een verpachter sloten medio oktober 2016 een geliberaliseerde pachtovereenkomst voor een perceel grond van 3,5 hectare ten behoeve van een boomkwekerij.

Lees Meer >>

Melden oneerlijke handelspraktijken bij ACM

Boeren, tuinders en vissers (leveranciers) hebben regelmatig last van oneerlijke handelspraktijken van grote afnemers.

Lees Meer >>

Beloning meewerkende kinderen

Voor kinderen, die meewerken in de onderneming van hun ouders, bestaat een vereenvoudigde regeling om hen hiervoor te belonen.

Lees Meer >>

Onderzaai vanggewas bij maïs

Als gevolg van de natte weersomstandigheden is dit jaar op veel bedrijven de maïs laat gezaaid.

Lees Meer >>

Startdatum weiden bij verlengde weidegang uitgesteld tot 1 juni

De minister van LNV heeft vanwege de natte weersomstandigheden besloten de startdatum voor het weiden van melkkoeien bij de eco-activiteiten ‘verlengde weidegang’ met een maand uit te stellen tot 1 juni.

Lees Meer >>

Pilot mineralenconcentraat met twee jaar verlengd

De pilot mineralenconcentraat wordt met twee jaar verlengd tot eind 2024.

Lees Meer >>

Opgave waterschapssloten in Gecombineerde opgave mogelijk

Voor het opgeven van landschapselementen in de Gecombineerde opgave is het noodzakelijk dat de aanvrager over een geldige gebruikstitel (eigendom, pacht of huur) beschikt en het element feitelijk in gebruik en/of beheer heeft.

Lees Meer >>