Arbeidsrecht

Uitkering reisverzekering werkgever

Loon is een ruim begrip.

Lees Meer >>

Niet meewerken aan re-integratie

Een arbeidsongeschikte werknemer moet meewerken aan zijn re-integratie in het arbeidsproces.

Lees Meer >>

Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen, die binnen Nederland in dienstbetrekking werkzaam zijn, verzekerd.

Lees Meer >>

Totstandkoming arbeidsovereenkomst

Inzet van een procedure voor de kantonrechter was of tussen twee partijen een arbeidsovereenkomst tot stand was gekomen.

Lees Meer >>

Geen gerechtvaardigd belang bij voortbestaan slapend dienstverband

Nadat de Hoge Raad op 8 november 2019 arrest heeft gewezen in een zaak van een slapend dienstverband, komt er veel lagere rechtspraak los.

Lees Meer >>

Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

Het opnemen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan als de overeenkomst langer duurt dan zes maanden.

Lees Meer >>

Evaluatie wettelijk minimumloon

Naar aanleiding van een evaluatie van het wettelijk minimumloon over de periode 2011-2018 komt er geen aanpassing van het minimumloon.

Lees Meer >>

Uitstel verplicht gebruik eHerkenning

In verband met de ophef over het verplichte gebruik van eHerkenning geeft de Belastingdienst ondernemers die zelf aangifte loonheffing doen uitstel tot 1 juli 2020.

Lees Meer >>

Schadevergoeding na onterechte loonsanctie

Een werkgever is verplicht het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen.

Lees Meer >>

Geen kinderbijslag door mini-job in Duitsland

Binnen de Europese Unie geldt het beginsel dat de socialezekerheidswetgeving van slechts één van de lidstaten van toepassing is.

Lees Meer >>

Belastingheffing verzilvering optierechten

Het verstrekken van optierechten op aandelen aan werknemers leidt tot belastingheffing bij de werknemer.

Lees Meer >>

Aan transitievergoeding gelijkwaardige cao-voorziening

Bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding.

Lees Meer >>

Kamervragen effectiviteit lage-inkomensvoordeel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de effectiviteit van het lage-inkomensvoordeel (LIV) beantwoord.

Lees Meer >>

Gebruikelijkloonregeling niet van toepassing door omvang werkzaamheden

Een werknemer met een aanmerkelijk belang in de vennootschap waarvoor hij werkt, moet voor zijn werkzaamheden ten minste een gebruikelijk loon ontvangen.

Lees Meer >>

Doorlopend afwisselend privégebruik bestelauto

De bijtelling in de loonbelasting voor het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto geldt niet alleen voor een personenauto maar ook voor een bestelauto.

Lees Meer >>

Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de invoering van een uniforme wachttijd in de Regeling onwerkbaar weer.

Lees Meer >>

Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse regelingen gewijzigd per 1 januari 2020.

Lees Meer >>

Gebruikelijk loon 2020

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken.

Lees Meer >>

Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2020 als volgt.

Lees Meer >>

Wijzigingen loonbelasting 2020

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2020 enkele zaken gewijzigd.

Lees Meer >>

Compensatieregeling transitievergoeding

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting gegeven van de compensatieregeling voor de transitievergoeding die wordt betaald bij ontbinding van het arbeidscontract bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Lees Meer >>

Fiets van de zaak, vragen en antwoorden

Het ministerie van Financiën heeft vragen en antwoorden over de fiets van de zaak gepubliceerd.

Lees Meer >>

Hoge transitievergoeding bij ontbinding contract arbeidsongeschikte werknemer kort voor pensioendatum

De kantonrechter in Rotterdam heeft in kort geding een werkgever veroordeeld om de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer te ontbinden en de werknemer een transitievergoeding te betalen van € 81.

Lees Meer >>

Uitstel van verplichte schriftelijke arbeidsovereenkomst in kader van de Wab

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking.

Lees Meer >>

Onderzoek gevolgen verhoging AOW-leeftijd voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onderzoek laten doen naar de gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd voor private arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV).

Lees Meer >>

Uitleg relatiebeding

De vrije arbeidskeuze is een belangrijk recht van de werknemer.

Lees Meer >>

Afvloeiingsregeling bij reorganisatie

Onder een regeling voor vervroegde uittreding wordt verstaan een regeling die voorziet in een reeks van uitkeringen ter overbrugging van de periode tot het ingaan van de pensioen- of AOW-uitkering of ter aanvulling van het pensioen.

Lees Meer >>

Onderzoek effecten Lage-inkomensvoordeel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onderzoek laten doen naar de effecten van het Lage-inkomensvoordeel (LIV) op de arbeidsparticipatie.

Lees Meer >>

Premiepercentages Zvw 2020 bekend

De minister voor Medische Zorg heeft de premiepercentages en het maximum bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet voor het jaar 2020 vastgesteld.

Lees Meer >>

Vierde voortgangsbrief werken als zelfstandige

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën hebben de vierde voortgangsbrief over de maatregelen op het gebied van werken als zelfstandige naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees Meer >>

Verzoek gedeeltelijke transitievergoeding te laat ingediend

In de zogenaamde Kolombeschikking heeft de Hoge Raad geoordeeld dat onder omstandigheden een werknemer bij een gedeeltelijk ontslag recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Lees Meer >>

Premiepercentages en maximum premieloon 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft premiepercentages en het maximum premieloon voor het jaar 2020 vastgesteld.

Lees Meer >>

Werkgever levert bewijs voor ontslag op staande voet niet

In een procedure naar aanleiding van een ontslag op staande voet gaf de kantonrechter aan de werkgever de opdracht om het bewijs te leveren dat het ontslag onverwijld was gegeven.

Lees Meer >>

Werkgever moet slapend dienstverband op verzoek werknemer beëindigen

Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen nadat de periode van verplichte loondoorbetaling is verstreken.

Lees Meer >>

Genietingstijdstip loon

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend is geworden of vorderbaar en inbaar is geworden.

Lees Meer >>

Conceptwetsvoorstel invoering minimumtarief zelfstandigen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter invoering van een minimumtarief voor zzp’ers ter consultatie gepubliceerd.

Lees Meer >>

AOW-leeftijd blijft 67 jaar in 2025

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de AOW-leeftijd in het jaar 2025 67 jaar zal bedragen.

Lees Meer >>

Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

De premiesystematiek van de Werkhervattingskas (Whk) voor startende werkgevers wordt per 1 januari 2020 aangepast.

Lees Meer >>

Minimumloon per 1 januari 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2020 vastgesteld.

Lees Meer >>

Opzegging door werknemer niet voorwaardelijk gedaan

De wetgever heeft de werknemer willen behoeden voor de ernstige gevolgen die vrijwillige beëindiging van het dienstverband voor hem kan hebben.

Lees Meer >>

Arbeidsverhouding ten onrechte als dienstbetrekking aangemerkt

In een arrest uit 2012 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat bij de toetsing of een rechtsverhouding beantwoordt aan de criteria van een arbeidsovereenkomst moet worden gelet op alle omstandigheden van het geval in hun onderlinge verband.

Lees Meer >>

Snelle verbreking arbeidsovereenkomst kost werkgever geld

In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden opgenomen.

Lees Meer >>

Genietingsmoment nabetaling salaris

Inkomsten worden in fiscaal opzicht genoten wanneer zij vorderbaar en inbaar zijn.

Lees Meer >>

Geen 30%-regeling voor al in Nederland wonende buitenlander

Onder voorwaarden kunnen vergoedingen voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst tot maximaal 30% van de som van het loon en de vergoeding onbelast worden gegeven.

Lees Meer >>

Onderzoek naar vrijwillig eigen risico zorgverzekering

In antwoord op Kamervragen heeft de minister voor Medische Zorg en Sport gezegd dat het afschaffen van het vrijwillig eigen risico voor de zorgverzekering leidt tot een toename van de totale zorguitgaven met circa € 3 per volwassene.

Lees Meer >>

Arbeidsovereenkomst eindigt niet van rechtswege door de dood van de werkgever

Een arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege door de dood van de werknemer.

Lees Meer >>

Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies

De doelstelling van de Wet aanpak schijnconstructies (Was) is het voorkomen van oneerlijke concurrentie tussen bedrijven, het versterken van de rechtspositie van werknemers en het waarborgen van een beloning voor werknemers.

Lees Meer >>

Conceptwetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd.

Lees Meer >>

Opleidingskosten in mindering op transitievergoeding

Het kabinet wil dat werkgevers de opleidingskosten van medewerkers voor een andere functie binnen hetzelfde bedrijf in mindering kunnen brengen op de transitievergoeding bij vertrek.

Lees Meer >>

Kamervragen overdracht kleine pensioenen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over de waardeoverdracht van kleine pensioenen.

Lees Meer >>

Ziekmelding niet vereist voor toepassing no-riskpolis

De Belastingdienst stelt het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas voor een werkgever bij voor bezwaar vatbare beschikking vast.

Lees Meer >>

Ontbinding ondanks ziekte

Het Burgerlijk Wetboek (BW) bevat de wettelijke regeling rondom de arbeidsovereenkomst.

Lees Meer >>

Beoordeling premieplicht

In een A1-verklaring wordt aangegeven in welk land iemand is onderworpen aan de sociale verzekeringen.

Lees Meer >>

Onvoldoende re-integratie-inspanningen

Werkgevers zijn verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen.

Lees Meer >>

Ontslag statutair bestuurder

In de zogenaamde 15 april-arresten van de Hoge Raad uit 2005 is beslist dat een vennootschappelijk ontslagbesluit in beginsel ook het einde van de arbeidsrechtelijke verhouding betekent.

Lees Meer >>

Kamervragen vervroegde AOW zware beroepen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over een vervroegde ingang van de AOW-uitkering voor mensen met zwaar werk beantwoord.

Lees Meer >>

Fictieve dienstbetrekking

Werknemer voor de loonbelasting is de natuurlijke persoon, die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat.

Lees Meer >>

Toepassing no-riskpolis

De verplichte loondoorbetaling gedurende de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid geldt niet wanneer voor de werknemer een no-riskpolis is afgegeven.

Lees Meer >>

Billijke vergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig van een werkneemster, die is ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Lees Meer >>

Toepasselijke wetgeving sociale zekerheid

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft prejudiciële vragen aan de Hoge Raad voorgelegd over de toepassing van de socialezekerheidswetgeving.

Lees Meer >>

Staatssecretaris verruimt youngtimerregeling niet

Leden van de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van Financiën gevraagd om de zogenaamde youngtimerregeling toe te passen op elektrische auto's van vijf jaar en ouder.

Lees Meer >>

Geen uitbreiding zorgverlof ouders met zieke kinderen

Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn vragen gesteld over de mogelijkheid tot verruiming van het zorgverlof voor ouders met ernstig zieke kinderen.

Lees Meer >>

Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon behoren.

Lees Meer >>

Geen verplichte ontbinding slapend dienstverband

Over de vraag of een werkgever verplicht is een slapend dienstverband op te zeggen zijn diverse procedures gevoerd.

Lees Meer >>

Kartelverbod zzp‘ers

Het is verboden voor ondernemingen om onderling prijsafspraken te maken.

Lees Meer >>

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op basis van een jaarcontract.

Lees Meer >>

Kamerbrief arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over zelfstandigen en verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid.

Lees Meer >>

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding.

Lees Meer >>

Kamervragen youngtimerregeling

Voor auto’s van de zaak, die ouder zijn dan 15 jaar, geldt een afwijkende bijtellingsregeling.

Lees Meer >>

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019

Het wettelijk minimumloon wordt ieder half jaar aangepast aan de gemiddelde loonstijging.

Lees Meer >>

Nota naar aanleiding verslag temporisering verhoging AOW-leeftijd

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd naar de Eerste Kamer gestuurd.

Lees Meer >>

Werken als zelfstandige

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang bij de uitwerking van maatregelen over werken als zelfstandige (zzp’er).

Lees Meer >>

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen.

Lees Meer >>

Herstel arbeidsovereenkomst

Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden wegens bedrijfseconomische omstandigheden als het UWV de toestemming tot opzegging van de arbeidsovereenkomst heeft geweigerd.

Lees Meer >>

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel vertraagde verhoging AOW-leeftijd aan

De Tweede Kamer heeft met een grote meerderheid het wetsvoorstel temporisering verhoging van de AOW-leeftijd aangenomen.

Lees Meer >>

Wetsvoorstel vertraging verhoging AOW-leeftijd

In vervolg op het onlangs gesloten principeakkoord betreffende de pensioenen heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd bij de Tweede Kamer ingediend.

Lees Meer >>

Wet arbeidsmarkt in balans

De Eerste Kamer heeft de wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen.

Lees Meer >>

Datum einde arbeidscontract

Volgens het Burgerlijk Wetboek geschiedt opzegging van een arbeidsovereenkomst tegen het einde van de maand.

Lees Meer >>

Scholingsaftrek wordt subsidie

De huidige scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling.

Lees Meer >>

Verzoek ontbinding afgewezen

Ontbinding van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is mogelijk op grond van het bestaan van één van de in het Burgerlijk Wetboek genoemde redenen.

Lees Meer >>

Bepaling hoogte gebruikelijk loon

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers met een aanmerkelijk belang in de vennootschap waarvoor zij werken.

Lees Meer >>

Aanpassing bijstand voor ondernemers

Het kabinet heeft laten weten dat het Besluit bijstandverlening zelfstandigen per 1 januari 2020 wordt aangepast.

Lees Meer >>

Aansprakelijkheid ongeval werknemer

De werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden.

Lees Meer >>

Implementatie verlengd betaald ouderschapsverlof

De Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een principeakkoord bereikt over een richtlijnvoorstel dat werknemers recht geeft op twee maanden betaald ouderschapsverlof.

Lees Meer >>

Opzegverbod zwangerschap

Gedurende een zwangerschap van een werkneemster geldt een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst voor de werkgever.

Lees Meer >>

Begrip "loon over een maand"

Loon is een ruim begrip en omvat volgens de Wet op de loonbelasting alles wat uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten.

Lees Meer >>

Minimumloon juli 2019

Per 1 juli 2019 gaat de leeftijd waarop werknemers recht hebben op het volledige minimumloon naar 21 jaar.

Lees Meer >>

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer.

Lees Meer >>

Te late aanvraag AOW-uitkering

Een AOW-uitkering moet worden aangevraagd.

Lees Meer >>

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn ontbinden als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Lees Meer >>

Voortzetting arbeidsovereenkomst na bereiken AOW-leeftijd

Een arbeidsovereenkomst kan eindigen door het overlijden van de werknemer, op een overeengekomen tijdstip of na verloop van een zekere tijd of door opzegging.

Lees Meer >>

Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband

Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen nadat de periode van verplichte loondoorbetaling is verstreken.

Lees Meer >>

Beëindiging slapende dienstverbanden

De kantonrechter Limburg heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over de beëindiging van slapende dienstverbanden.

Lees Meer >>

Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang

De algemene heffingskorting bevat een inkomstenbelasting- en een premiecomponent.

Lees Meer >>

Ritten naar golfclub deels privé

De dga van een bv had de beschikking over een auto van de bv.

Lees Meer >>

Kamervragen flexibele AOW-leeftijd

In 2017 is in opdracht van het ministerie van SZW onderzoek gedaan naar de meerwaarde van een flexibele AOW-ingangsdatum.

Lees Meer >>

Onzuivere pensioenregeling

Het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting met België kent de mogelijkheid dat het ene land een pensioenregeling van het andere land voor een periode van vijf jaar erkent, om het mogelijk te maken dat de pensioenopbouw wordt voortgezet wanneer een werknemer in het andere land gaat werken.

Lees Meer >>

Consultatie aanpassing Besluit Wet financiering sociale verzekeringen

De premiedifferentiatie voor de ZW en de WGA is afhankelijk van de grootteklasse van de werkgever.

Lees Meer >>

Ontbinding wegens verwijtbaar gedrag

De kantonrechter heeft op verzoek van een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werkneemster wegens ernstig verwijtbaar gedrag ontbonden.

Lees Meer >>

Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers en verplicht de werkgever om een beleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

Lees Meer >>