Arbeidsrecht

Geen 30%-regeling voor al in Nederland wonende buitenlander

Onder voorwaarden kunnen vergoedingen voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst tot maximaal 30% van de som van het loon en de vergoeding onbelast worden gegeven.

Lees Meer >>

Onderzoek naar vrijwillig eigen risico zorgverzekering

In antwoord op Kamervragen heeft de minister voor Medische Zorg en Sport gezegd dat het afschaffen van het vrijwillig eigen risico voor de zorgverzekering leidt tot een toename van de totale zorguitgaven met circa € 3 per volwassene.

Lees Meer >>

Arbeidsovereenkomst eindigt niet van rechtswege door de dood van de werkgever

Een arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege door de dood van de werknemer.

Lees Meer >>

Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies

De doelstelling van de Wet aanpak schijnconstructies (Was) is het voorkomen van oneerlijke concurrentie tussen bedrijven, het versterken van de rechtspositie van werknemers en het waarborgen van een beloning voor werknemers.

Lees Meer >>

Conceptwetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd.

Lees Meer >>

Opleidingskosten in mindering op transitievergoeding

Het kabinet wil dat werkgevers de opleidingskosten van medewerkers voor een andere functie binnen hetzelfde bedrijf in mindering kunnen brengen op de transitievergoeding bij vertrek.

Lees Meer >>

Kamervragen overdracht kleine pensioenen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over de waardeoverdracht van kleine pensioenen.

Lees Meer >>

Ziekmelding niet vereist voor toepassing no-riskpolis

De Belastingdienst stelt het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas voor een werkgever bij voor bezwaar vatbare beschikking vast.

Lees Meer >>

Ontbinding ondanks ziekte

Het Burgerlijk Wetboek (BW) bevat de wettelijke regeling rondom de arbeidsovereenkomst.

Lees Meer >>

Beoordeling premieplicht

In een A1-verklaring wordt aangegeven in welk land iemand is onderworpen aan de sociale verzekeringen.

Lees Meer >>

Onvoldoende re-integratie-inspanningen

Werkgevers zijn verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen.

Lees Meer >>

Ontslag statutair bestuurder

In de zogenaamde 15 april-arresten van de Hoge Raad uit 2005 is beslist dat een vennootschappelijk ontslagbesluit in beginsel ook het einde van de arbeidsrechtelijke verhouding betekent.

Lees Meer >>

Kamervragen vervroegde AOW zware beroepen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over een vervroegde ingang van de AOW-uitkering voor mensen met zwaar werk beantwoord.

Lees Meer >>

Fictieve dienstbetrekking

Werknemer voor de loonbelasting is de natuurlijke persoon, die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat.

Lees Meer >>

Toepassing no-riskpolis

De verplichte loondoorbetaling gedurende de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid geldt niet wanneer voor de werknemer een no-riskpolis is afgegeven.

Lees Meer >>

Billijke vergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig van een werkneemster, die is ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Lees Meer >>

Toepasselijke wetgeving sociale zekerheid

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft prejudiciële vragen aan de Hoge Raad voorgelegd over de toepassing van de socialezekerheidswetgeving.

Lees Meer >>

Staatssecretaris verruimt youngtimerregeling niet

Leden van de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van Financiën gevraagd om de zogenaamde youngtimerregeling toe te passen op elektrische auto's van vijf jaar en ouder.

Lees Meer >>

Geen uitbreiding zorgverlof ouders met zieke kinderen

Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn vragen gesteld over de mogelijkheid tot verruiming van het zorgverlof voor ouders met ernstig zieke kinderen.

Lees Meer >>

Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon behoren.

Lees Meer >>

Geen verplichte ontbinding slapend dienstverband

Over de vraag of een werkgever verplicht is een slapend dienstverband op te zeggen zijn diverse procedures gevoerd.

Lees Meer >>

Kartelverbod zzp‘ers

Het is verboden voor ondernemingen om onderling prijsafspraken te maken.

Lees Meer >>

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op basis van een jaarcontract.

Lees Meer >>

Kamerbrief arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over zelfstandigen en verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid.

Lees Meer >>

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding.

Lees Meer >>

Kamervragen youngtimerregeling

Voor auto’s van de zaak, die ouder zijn dan 15 jaar, geldt een afwijkende bijtellingsregeling.

Lees Meer >>

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019

Het wettelijk minimumloon wordt ieder half jaar aangepast aan de gemiddelde loonstijging.

Lees Meer >>

Nota naar aanleiding verslag temporisering verhoging AOW-leeftijd

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd naar de Eerste Kamer gestuurd.

Lees Meer >>

Werken als zelfstandige

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang bij de uitwerking van maatregelen over werken als zelfstandige (zzp’er).

Lees Meer >>

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen.

Lees Meer >>

Herstel arbeidsovereenkomst

Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden wegens bedrijfseconomische omstandigheden als het UWV de toestemming tot opzegging van de arbeidsovereenkomst heeft geweigerd.

Lees Meer >>

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel vertraagde verhoging AOW-leeftijd aan

De Tweede Kamer heeft met een grote meerderheid het wetsvoorstel temporisering verhoging van de AOW-leeftijd aangenomen.

Lees Meer >>

Wetsvoorstel vertraging verhoging AOW-leeftijd

In vervolg op het onlangs gesloten principeakkoord betreffende de pensioenen heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd bij de Tweede Kamer ingediend.

Lees Meer >>

Wet arbeidsmarkt in balans

De Eerste Kamer heeft de wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen.

Lees Meer >>

Datum einde arbeidscontract

Volgens het Burgerlijk Wetboek geschiedt opzegging van een arbeidsovereenkomst tegen het einde van de maand.

Lees Meer >>

Scholingsaftrek wordt subsidie

De huidige scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling.

Lees Meer >>

Verzoek ontbinding afgewezen

Ontbinding van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is mogelijk op grond van het bestaan van één van de in het Burgerlijk Wetboek genoemde redenen.

Lees Meer >>

Bepaling hoogte gebruikelijk loon

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers met een aanmerkelijk belang in de vennootschap waarvoor zij werken.

Lees Meer >>

Aanpassing bijstand voor ondernemers

Het kabinet heeft laten weten dat het Besluit bijstandverlening zelfstandigen per 1 januari 2020 wordt aangepast.

Lees Meer >>

Aansprakelijkheid ongeval werknemer

De werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden.

Lees Meer >>

Implementatie verlengd betaald ouderschapsverlof

De Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een principeakkoord bereikt over een richtlijnvoorstel dat werknemers recht geeft op twee maanden betaald ouderschapsverlof.

Lees Meer >>

Opzegverbod zwangerschap

Gedurende een zwangerschap van een werkneemster geldt een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst voor de werkgever.

Lees Meer >>

Begrip "loon over een maand"

Loon is een ruim begrip en omvat volgens de Wet op de loonbelasting alles wat uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten.

Lees Meer >>

Minimumloon juli 2019

Per 1 juli 2019 gaat de leeftijd waarop werknemers recht hebben op het volledige minimumloon naar 21 jaar.

Lees Meer >>

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer.

Lees Meer >>

Te late aanvraag AOW-uitkering

Een AOW-uitkering moet worden aangevraagd.

Lees Meer >>

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn ontbinden als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Lees Meer >>

Voortzetting arbeidsovereenkomst na bereiken AOW-leeftijd

Een arbeidsovereenkomst kan eindigen door het overlijden van de werknemer, op een overeengekomen tijdstip of na verloop van een zekere tijd of door opzegging.

Lees Meer >>

Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband

Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen nadat de periode van verplichte loondoorbetaling is verstreken.

Lees Meer >>

Beëindiging slapende dienstverbanden

De kantonrechter Limburg heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over de beëindiging van slapende dienstverbanden.

Lees Meer >>

Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang

De algemene heffingskorting bevat een inkomstenbelasting- en een premiecomponent.

Lees Meer >>

Ritten naar golfclub deels privé

De dga van een bv had de beschikking over een auto van de bv.

Lees Meer >>

Kamervragen flexibele AOW-leeftijd

In 2017 is in opdracht van het ministerie van SZW onderzoek gedaan naar de meerwaarde van een flexibele AOW-ingangsdatum.

Lees Meer >>

Onzuivere pensioenregeling

Het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting met België kent de mogelijkheid dat het ene land een pensioenregeling van het andere land voor een periode van vijf jaar erkent, om het mogelijk te maken dat de pensioenopbouw wordt voortgezet wanneer een werknemer in het andere land gaat werken.

Lees Meer >>

Consultatie aanpassing Besluit Wet financiering sociale verzekeringen

De premiedifferentiatie voor de ZW en de WGA is afhankelijk van de grootteklasse van de werkgever.

Lees Meer >>

Ontbinding wegens verwijtbaar gedrag

De kantonrechter heeft op verzoek van een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werkneemster wegens ernstig verwijtbaar gedrag ontbonden.

Lees Meer >>

Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers en verplicht de werkgever om een beleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

Lees Meer >>

Beoordeling arbeidsverhouding bestuurder met management-bv

Werknemer is de natuurlijke persoon die werkt in een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

Lees Meer >>

Auto van de zaak als arbeidsvoorwaarde

Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een werkgever met een beroep op een tussen partijen geldend schriftelijk beding een arbeidsvoorwaarde van een werknemer eenzijdig wijzigen.

Lees Meer >>

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Lees Meer >>

Ontbindende voorwaarde arbeidscontract

Een werkgever had in de arbeidsovereenkomst van een werknemer een ontbindende voorwaarde opgenomen.

Lees Meer >>

Geen stamrechtvrijstelling voor in 2014 ontvangen vergoeding

Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting vervallen.

Lees Meer >>

Premieplicht voor werk in buitenland tijdens vakantie

Voor de AOW, de Anw en de Wet langdurige zorg (Wlz) is verzekerd de ingezetene van Nederland die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt.

Lees Meer >>

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wanneer zijn inkomen ook in het buitenland belast is.

Lees Meer >>

Regeling compensatie transitievergoeding

Met ingang van 1 april 2020 betaalt het UWV op verzoek van de werkgever een compensatie voor de transitievergoeding die de werkgever heeft betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer.

Lees Meer >>

Inbreuk op godsdienstvrijheid

Het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de Mens (EVRM) omvat onder meer het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst.

Lees Meer >>

Dienstverband niet beëindigd

In een procedure verzocht een werkneemster de kantonrechter om de werkgever te veroordelen tot betaling van onder meer schadevergoeding, transitievergoeding en achterstallig loon.

Lees Meer >>

Transitievergoeding bij einde dienstverband

Bij de beëindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding.

Lees Meer >>

Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een vangnetregeling op het terrein van de sociale verzekeringen voor het geval het Verenigd Koninkrijk (VK) zonder akkoord uit de Europese Unie stapt.

Lees Meer >>

Werknemersverzoek ontbinding slapend dienstverband

De kantonrechter kan op verzoek van een werknemer diens arbeidsovereenkomst ontbinden op grond van omstandigheden van dien aard dat de arbeidsovereenkomst meteen of na korte tijd behoort te eindigen.

Lees Meer >>

Te hoge loondoorbetaling in deel tweede ziektejaar

De werkgever is verplicht ten minste 70% van het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen gedurende maximaal 104 weken.

Lees Meer >>

Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

Er is een voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs ter consultatie gepubliceerd.

Lees Meer >>

Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

Bij het staken van de onderneming wordt de door de ondernemer gevormde oudedagsreserve tot de stakingswinst gerekend.

Lees Meer >>

Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In een procedure in kort geding vroeg een ex-werknemer schorsing van het met zijn vorige werkgever overeengekomen relatie- en concurrentiebeding.

Lees Meer >>

Discriminatie sollicitante

De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras en afkomst, geslacht en zwangerschap.

Lees Meer >>

Niet uitgekeerd pensioen toch belast

Inkomsten zijn niet alleen belastbaar wanneer zij daadwerkelijk zijn ontvangen, maar ook wanneer zij, hoewel nog niet ontvangen, vorderbaar en inbaar zijn of wanneer zij rentedragend zijn geworden.

Lees Meer >>

Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd

De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan drie elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangeboden.

Lees Meer >>

Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7%

Werkgevers mogen tot 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen onbelast vergoedingen geven aan hun personeel.

Lees Meer >>

Kabinet werkt aan vernieuwing pensioenstelsel

Hoewel de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers over hervorming van het pensioenstelsel zijn mislukt, acht de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de hervorming noodzakelijk.

Lees Meer >>

Opzegging arbeidsovereenkomst

Voor de opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werknemer is een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring vereist, gericht op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Lees Meer >>

Maatregelen knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar door te betalen.

Lees Meer >>

Wetsvoorstel aanpassing Pensioenwet

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan in welke mate er bezittingen staan tegenover de verplichtingen van het fonds.

Lees Meer >>

Geen recht op bonus door vroegtijdig vertrek

Een werkgever kende een bonusregeling voor zijn personeel.

Lees Meer >>

Door opschortende voorwaarde geen omzetting arbeidsovereenkomst

Een werkgever deed aan een werkneemster het aanbod van een vast dienstverband na afloop van het lopende tijdelijke dienstverband.

Lees Meer >>

Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever

Voor opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever is vereist dat er een redelijke grond is voor de opzegging en dat herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn in een passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt.

Lees Meer >>

Vaststelling hoogte AOW-uitkering

Ingezetenen zijn verzekerd voor de AOW.

Lees Meer >>

Internetconsultatie aanpassing dagloon- en inkomensbesluit

Vanaf 1 juli 2020 hebben partners van de moeder recht op aanvullend geboorteverlof.

Lees Meer >>

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25 naar 22% van de cataloguswaarde van de auto.

Lees Meer >>

Nota van wijziging voorstel Wet arbeidsmarkt in balans

Bij de Tweede Kamer is het voorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in behandeling.

Lees Meer >>

Werknemer nam ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet kan niet alleen door de werkgever worden gegeven, maar ook door de werknemer worden genomen.

Lees Meer >>

Wijzigingen loonbelasting

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2019 enkele zaken gewijzigd.

Lees Meer >>

Tarieven en heffingskortingen 2019

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2019 als volgt.

Lees Meer >>

Onterechte loonsanctie

Werkgevers zijn verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen.

Lees Meer >>

Voortgang vervanging Wet DBA

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de wetgeving ter vervanging van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA).

Lees Meer >>

Belastingdeel heffingskortingen

De heffingskortingen voor de loon- en inkomstenbelasting bestaan uit een belasting- en een premiedeel.

Lees Meer >>

Werkgever voldoet niet aan herplaatsingsvereiste

Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden als er een redelijke grond voor is, op voorwaarde dat herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn in een andere passende functie niet mogelijk is.

Lees Meer >>

Geen bijtelling voor zonnecelauto?

Op dit moment wordt in Nederland gewerkt aan een elektrische auto die wordt opgeladen door op de auto bevestigde zonnepanelen.

Lees Meer >>

Toepassing 150-kilometercriterium

De 30%-regeling moet het bedrijfsleven beter in staat stellen om werknemers met een schaarse specifieke deskundigheid uit het buitenland aan te trekken.

Lees Meer >>

Premiepercentage Zvw 2019

De zorgverzekeringswet (Zvw) kent een hoge en een lage inkomensafhankelijke bijdrage.

Lees Meer >>

Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval

De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor schade die de werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden oploopt.

Lees Meer >>