Welkom

Hartelijk welkom bij Steunenberg Administratieconsulenten & Belastingadviseurs. Wij bieden ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector een breed scala aan diensten op het gebied van accountancy en belastingzaken. 

Tevens adviseren en begeleiden wij startende ondernemers en ZZP-ers. Door onze platte organisatiestructuur met een vast contactpersoon kunnen wij ondernemers snel en adequaat voorzien van een helder advies.

Kenmerkend  voor onze werkwijze is de persoonlijke en actieve begeleiding van onze cliënten. Wilt u kennismaken? Bel (0548) 54 00 54 of loop eens binnen. U bent van harte welkom.MKB nieuws

Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).
Lees Meer >>

Toelichting fiscale gevolgen Brexit

In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de fiscale gevolgen van de Brexit gedurende de overgangsperiode van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020.
Lees Meer >>

Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging

Verenigingen en stichtingen zijn vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven.
Lees Meer >>

Veranderingen inkomstenbelasting 2020

Eigen woning
Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.
Lees Meer >>

Investeringsaftrek 2020

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen.
Lees Meer >>

Arbeidsrecht

Uitkering reisverzekering werkgever

Loon is een ruim begrip.
Lees Meer >>

Niet meewerken aan re-integratie

Een arbeidsongeschikte werknemer moet meewerken aan zijn re-integratie in het arbeidsproces.
Lees Meer >>

Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen, die binnen Nederland in dienstbetrekking werkzaam zijn, verzekerd.
Lees Meer >>

Totstandkoming arbeidsovereenkomst

Inzet van een procedure voor de kantonrechter was of tussen twee partijen een arbeidsovereenkomst tot stand was gekomen.
Lees Meer >>

Geen gerechtvaardigd belang bij voortbestaan slapend dienstverband

Nadat de Hoge Raad op 8 november 2019 arrest heeft gewezen in een zaak van een slapend dienstverband, komt er veel lagere rechtspraak los.
Lees Meer >>

Agro nieuws

Extra budget saneringsregeling varkenshouderijen

Er zijn 502 varkenslocaties aangemeld voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv).
Lees Meer >>

Nieuwe stikstofmaatregelen landbouw

Het kabinet heeft op 7 februari 2020 een nieuw maatregelenpakket gepresenteerd om de stikstofproblematiek aan te pakken.
Lees Meer >>

Regels sleepvoetbemesten 2020

Vanaf 16 februari mag er weer drijfmest worden uitgereden op gras- en bouwland.
Lees Meer >>

Equivalente maatregelen akkerbouw

Bedrijven met akkerbouw kunnen zich tot en met 1 juni bij RVO.
Lees Meer >>

Stikstofdifferentiatie

Agrarische ondernemers die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden voor suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken.
Lees Meer >>