Welkom

Hartelijk welkom bij Steunenberg Administratieconsulenten & Belastingadviseurs. Wij bieden ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector een breed scala aan diensten op het gebied van accountancy en belastingzaken. 

Tevens adviseren en begeleiden wij startende ondernemers en ZZP-ers. Door onze platte organisatiestructuur met een vast contactpersoon kunnen wij ondernemers snel en adequaat voorzien van een helder advies.

Kenmerkend  voor onze werkwijze is de persoonlijke en actieve begeleiding van onze cliënten. Wilt u kennismaken? Bel (0548) 54 00 54 of loop eens binnen. U bent van harte welkom.MKB nieuws

Te hoge rente op eigenwoningschuld binnen familie gecorrigeerd

Of de rente op een lening tussen gelieerde partijen zakelijk is wordt bepaald door een vergelijking met de rente die niet gelieerde partijen onder overigens gelijke omstandigheden voor een lening met vergelijkbare voorwaarden zouden zijn overeengekomen.
Lees Meer >>

Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op recente uitbreiding van belangen in dochtermaatschappijen

Voor de schenking of erfrechtelijke verkrijging van ondernemingsvermogen geldt onder voorwaarden een vrijstelling van schenk- of erfbelasting.
Lees Meer >>

Vrije ruimte in 2023 hoger dan in 2024

Vrije ruimte

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook als het gaat om kosten die 100% zakelijk zijn.
Lees Meer >>

Aftrekposten in hoogste tariefschijf in 2023

Het tarief waartegen de aftrek van ondernemersfaciliteiten, betaalde hypotheekrente en de persoonsgebonden aftrek in de hoogste tariefschijf worden verrekend is niet het tabeltarief van 49,5% maar het tarief van de eerste schijf.
Lees Meer >>

Optimaliseer de investeringsaftrek in 2023 en 2024

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor investeringen boven € 2.
Lees Meer >>

Arbeidsrecht

Nota naar aanleiding verslag wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024

Bij de Eerste Kamer zijn de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2024 in behandeling.
Lees Meer >>

Premies inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2024

De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet voor 2024 gepubliceerd.
Lees Meer >>

Extra verhoging maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor 2024 bekend gemaakt.
Lees Meer >>

Stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer

Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt vanwege de beperkte doeltreffendheid per 1 januari 2026 afgeschaft.
Lees Meer >>

Kamerbrief over overwerkbonus voor deeltijdwerkers

Bij de behandeling van het wetsvoorstel tot invoering van een minimumuurloon in de Eerste Kamer is gevraagd naar de mogelijkheid voor het uitbetalen van een bonus voor deeltijdwerkers, die meer uren werken dan waarin hun contract voorziet.
Lees Meer >>

Agro nieuws

Excreties veestapel boven plafond 2025

Uit een kwartaalrapportage van het CBS blijkt dat de excretie van de gehele Nederlandse veestapel volgens de momentopname in het derde kwartaal 472,2 miljoen kg stikstof en 146,5 kg fosfaat bedraagt.
Lees Meer >>

Vernietig vanggewas niet te vroeg

Vanggewassen worden om verschillende redenen ingezaaid:

  • als verplichting vanuit het mestbeleid na de teelt van maïs op zand- en lössgronden;
  • als verplichting vanuit het mestbeleid na de teelt van maïs op klei- of veengrond in met nutriënten verontreinigde gebieden voor bedrijven die deelnemen aan derogatie;
  • in het kader van de stimuleringsmaatregel op zand- en lössgronden om een korting op de stikstofgebruiksnorm te voorkomen;
  • om deel te kunnen nemen aan de eco-activiteit ‘groenbedekking’ in het kader van het GLB;
  • om overige redenen, bijvoorbeeld bodemverbetering.
    Lees Meer >>

Subsidie samenwerken in veenweiden en overgangsgebieden N2000

De minister voor Natuur en Stikstof heeft onlangs de subsidieregeling ‘Samenwerking in veenweiden en overgangsgebieden N2000’ gepubliceerd.
Lees Meer >>

Hectarepremie GLB mogelijk lager dan verwacht

De deelname aan de rechtstreekse betalingen van het GLB is groot.
Lees Meer >>

Overschrijding CO2-plafond glastuinbouw in 2021

Het CO2-plafond van het CO2-sectorsysteem glastuinbouw is in 2021 overschreden.
Lees Meer >>