Welkom

Hartelijk welkom bij Steunenberg Administratieconsulenten & Belastingadviseurs. Wij bieden ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector een breed scala aan diensten op het gebied van accountancy en belastingzaken. 

Tevens adviseren en begeleiden wij startende ondernemers en ZZP-ers. Door onze platte organisatiestructuur met een vast contactpersoon kunnen wij ondernemers snel en adequaat voorzien van een helder advies.

Kenmerkend  voor onze werkwijze is de persoonlijke en actieve begeleiding van onze cliënten. Wilt u kennismaken? Bel (0548) 54 00 54 of loop eens binnen. U bent van harte welkom.MKB nieuws

Conclusie A-G inzake uitzendregeling eigen woning

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting.
Lees Meer >>

Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een voorwaardelijke eindafrekening in de dividendbelasting mogelijk moet maken.
Lees Meer >>

Privégebruik auto en omzetbelasting

Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn personeel wordt voor de omzetbelasting gelijkgesteld met een dienst.
Lees Meer >>

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners

De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of grove schuld te wijten is dat een aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld.
Lees Meer >>

Regeling TOFA twee weken langer open

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is een tegemoetkoming voor het inkomensverlies van flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten.
Lees Meer >>

Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet vernietigd

Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst met directe ingang opzeggen om een dringende reden.
Lees Meer >>

Ontbinding op verzoek situatief arbeidsongeschikte werkneemster

In de rechtspraak is geoordeeld dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap in beginsel verplicht is in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van een slapend dienstverband onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding.
Lees Meer >>

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens niet-nakoming re-integratieverplichtingen

Tijdens ziekte van de werknemer geldt een opzegverbod.
Lees Meer >>

Begrip "loon over een maand"

De Wet op de loonbelasting kent een ruim loonbegrip.
Lees Meer >>

Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist.
Lees Meer >>

Agro nieuws

Compensatie voor viskwekerijen

Viskwekers, die op land vis kweken voor menselijke consumptie en door de coronamaatregelen minder inkomsten hebben, kunnen compensatie aanvragen voor de gemiste omzet.
Lees Meer >>

Melden overdracht fosfaat- en productierechten kan tijdelijk niet

De (digitale) formulieren voor de overdracht van fosfaat- en productierechten worden aangepast.
Lees Meer >>

Aanvragen derogatie 2020

Bedrijven, die in 2020 willen deelnemen aan derogatie, kunnen zich tot en met 4 september 2020 aanmelden bij RVO.
Lees Meer >>

Uitstel aanmelden legalisering PAS-meldingen tot 1 oktober

Het directoraat-generaal Stikstof heeft namens de Gedeputeerde Staten en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een mail verstuurd gericht aan alle initiatiefnemers die een melding hebben gedaan onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS).
Lees Meer >>

Aanvragen vaststelling tegemoetkoming fritesaardappelen

Telers van fritesaardappelen, die door de coronamaatregelen de aardappelen niet hebben kunnen verkopen, konden hiervoor een tegemoetkoming aanvragen.
Lees Meer >>